Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vypisuje  "Dodatečné přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2020/21"  v těchto tříletých bakalářských studijních programech:

 • Chemie
 • Hodnocení a analýza potravin
 • Anorganické a bioanorganické materiály
 • Polymerní materiály a kompozity
 • Farmakochemie a medicinální materiály
 • Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
 • Polygrafie
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Analýza biologických materiálů
 • Speciální chemicko-biologické obory studijní obor Zdravotní laborant

Všechny studijní programy lze studovat pouze v prezenční formě studia.
Přihlášky se přijímají do 21. srpna 2020.

K přihlášce na bakalářské studium je nutné doložit

 • úředně ověřené kopie vysvědčení ze střední školy za 1. – 4. ročník studia (nebo výpis známek potvrzený střední školou)
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče a zaslat na adresu:
  Univerzita Pardubice
  Fakulta chemicko-technologická
  Studentská 573, 532 10 Pardubice
false

Přihlášky lze podat na předepsaném tiskopise nebo elektronicky na adrese http://eprihlaska.upce.cz.
U papírové přihlášky se poplatek ve výši Kč 500,-- hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby papírové přihlášky je rodné číslo uchazeče.
U elektronické přihlášky se hradí poplatek ve výši Kč 500,-- a je potřeba uvést správně specifický symbol, kterým je oborové číslo uchazeče vygenerované při podávání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice.
KB Pardubice č.účtu 37030561/0100
variabilní symbol 3920
konstantní symbol 379 pro složenku, 308 pro bezhotovostní převod
specifický symbol oborové číslo uchazeče (pouze pro e-přihlášku)
převodová pošta Pardubice 530 02

true

 

Uchazeči o studium se státním občanstvím jiným než České a Slovenské republiky jsou přijímáni ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními uchazeči, pokud prokáží jazykovou způsobilost (minimálně stupeň CEFR B1).
Uchazečům, kteří absolvovali předchozí studium v zahraničí, může být v rámci přijímacího řízení toto studium uznáno, a to pouze pro účely tohoto přijímacího řízení. Informace jsou uvedeny na www.upce.cz.

Výběr uchazečů bude proveden na základě výsledků středoškolského studia.

 

false
Rozšířit fotografii: 
true