prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.

OSOBNÍ ÚDAJE

telefon: 46 603 7500
e-mail:
Oldrich.Pytela@upce.cz

web: http://pytela.upce.cz/OPgm/

Narozen 25. 12. 1950

 

 

PEDAGOGICKÝ PROFIL
 
Podílí se na výuce základního předmětu Organická chemie formou přednášek a výuky v seminářích. Ve specializaci přednášel do ak. roku 2002/2003 předmět Chemometrie, od ak. roku 2003/2004 přednáší předmět Stereochemie, podílí se na přednáškách a seminářích předmětu Experimentální metody strukturálního výzkumu pasážemi o symetrii molekul a elektronové spektroskopii. Pro studenty více studijních oborů vede semináře předmětu Vědecká komunikace. Je autorem 8 učebních textů, většina z nich vydána opakovaně. Vede nebo vedl 2 bakaláře, 28 diplomantů a 10 doktorandů (aspirantů).
 

PROFESNÍ PROFIL

Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích absolvoval v roce 1974 v oboru organická chemie. V roce 1979 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem “Kinetika a mechanismus hydrolýzy substituovaných 3-karbamolyl-1,3-difenyltriazenů”, kterou vypracoval pod vedením prof. Ing. Dr. M. Večeři, DrSc. Habilitační práci s názvem “Princip a aplikace kvantitativních vztahů v organické chemii” obhájil v roce 1990 a doktorskou disertační práce s názvem “Podobnost jako základní princip studia organických reakcí” 1992. V roce 1996 následovalo jmenování profesorem pro obor organická chemie.
     Po ukončení vědecké aspirantury se dlouhou dobu (až do roku 1996) zabýval chemií triazenu, zejména studiem reakčních mechanismů a publikoval na toto téma více než 20 publikací v odborných časopisech. Postupně se však orientoval na obecnější téma vztahů mezi chemickou strukturou a vlastnostmi organických látek a na matematicko-statistické zpracování experimentálních dat v organické chemii i v chemii obecně, označované jako chemometrie. V rámci metodiky vyvinul a algoritmizoval nové metody rutinního vyhodnocení rychlostních konstant reakce pseudoprvního řádu (1979), výpočet isokinetické teploty (1981) a konstrukce aciditní funkce ze spektrálních dat (1983, 1997 a 2001). Navrhnul a algoritmizoval nové metodu s latentními proměnnými (metoda konjugovaných odchylek, 1989 a modelování latentních proměnných 2000). Je hlavním autorem jedné (cena Literárního fondu 1989) a spoluautorem dalších dvou prací o nukleofilitě (1988-1989), v nichž se podařilo kvantitativně nukleofilitu popsat a klasifikovat. V oblasti rozpouštědlových efektů (1981-1992, cena Literárního fondu 1983) publikoval 8 publikací zabývajících se výhradně jejich podstatou a kvantitativním popisem, řada dalších publikací s tématem souvisí (vliv na disociační rovnováhy, rychlost a mechanismus reakcí triazenových derivátů). Od roku 1979 se zabývá substitučními efekty, nejdříve jako prostředkem studia acidobazických rovnováh a mechanismů reakcí triazenových derivátů, později i na experimentální a teoretické úrovni (série prací "Chemometrická analýza substitučních efektů", 13 pokračování), poslední publikace orientovány na ortho efekt. V roce 2000 se začal zabývat enantioselektivní katalýzou a využitím derivátů imidazolu a vinné kyseliny v této oblasti.
     Doposud publikoval 91 sdělení v mezinárodních časopisech a 13 sdělení v tuzemských časopisech a sbornících. Přednesl 13 plenárních nebo zvaných přednášek na konferencích a dalších 17 vyžádaných přednášek na tuzemských vysokých školách, vědeckých ústavech a ve vědeckých a odborných společnostech. Je autorem nebo spoluautorem 86 krátkých sdělení a 59 posterů na konferencích. Registruje 854 citací, z toho 541 bez autocitací, h-index = 15.
     V letech 1994-1997 byl místopředsedou ekonomické komise Rady vysokých škol, od roku 1997 do roku 2000 zastával funkci místopředsedy Rady vysokých škol. V letech 1995-1997 zastával funkci proděkana pro ekonomické záležitosti a vnější vztahy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, od února 1997 do února 2000 byl rektorem Univerzity Pardubice. V letech 2000—2006 byl členem Akreditační komise ČR, nyní je místopředsedou její pracovní skupiny pro chemické obory. V současné době je členem Vědecké rady Univerzity Pardubice, Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně, Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze a Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Je předsedou Místopředsedou Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti a předsedou její Ústřední poroty.
     Ovládá práci s výpočetní technikou, včetně programování v jazyce Delphi. Je mj. autorem programů OPstat (matematicko-statistické výpočty, včetně jejich presentací,) a OPchem (3D-vizualizace molekul, symetrie molekul, chiralita, vibrace molekul, komplexotvorné rovnováhy).  Oba programy jsou pro zájemce k volnému stažení.
 

 

VYBRANÉ PUBLIKACE

Publikace za období posledních 5 let v mezinárodních vědeckých časopisech

   

Bureš F., Szotkowski T., Kulhánek J., Pytela O., Ludwig M., Holčapek M.: Novel nitrogen ligands based on imidazole derivatives and their application in asymmetric catalysis. Tetrahedron Asymmetry 2006, 17, 900-907.

 

Szotkowski T., Bures F., Pytela O., Kulhanek J., Trávniček Z.: Synthesis and Z/E detemination of substituted 2-phenylimidazoles. J. Heterocyclic Chem. 2006, 43, 1583-1589.

 

Pérez M., Tůma I., Pytela O. Kadlecová E., Zemanová M., Lenderová Z.: Acetylcholinesterase inhibitor donepezil in the treatment of cognitive deficit in schizophrenia. Subanalysis of the aktive branch from Czech extended double blind study. European Psychiatry 2006, 21, 548-550.

 

Pytela O., Trlida B.: Kinetics and Mechanism of Acid Catalysed Hydration of a-Methylstyrenes. Collect. Czech. Chem. Commun. 2007, 72, 1025-1036.

Sívek R., Bureš F., Pytela O., Kulhánek J.: Imidazole-based Potential Bi- and Tridentate Nitrogen Ligands: Synthesis, Characterization and Application in Asymmetric Catalysis. Molecules 2008, 13, 2326-2339.
 
Sívek, R., Pytela, O., Bureš, F.: Design and Synthesis of Optically Active 2-Phenylimidazolecarboxamides Featuring Amino Acid Motive. J. Heterocycl. Chem. 2008, 45, 1621-1627.
 
Patel A., Bureš F., Ludwig M., Kulhánek J., Pytela O., Růžička A.: Novel Charge-Transfer Chromophores Featuring Imidazole as p-Linkage. Heterocycles, 2008, 78, 999-1013
 
Bureš F., Pytela O., Diederich F.: Solvent Effects on Electronic Absorption Spectra of Donor-substituted
11,11,12,12-Tetracyano-9,10-anthraquinodimethanes (TCAQs). J. Phys. Org. Chem. 2009, 22, 155-162.
 
Prusek O., Bureš F., Pytela O.: ortho Effect on Acid-catalyzed Hydration of 2-Substituted a-Methylstyrenes. Collect. Czech. Chem. Commun. 2009, 74, 85-99.
Kulhánek J., Bureš F., Pytela O., Mikysek T., Ludvík J., Růžička A.: Push-pull molecules with a systematically extended p-conjugated systém featuring 4,5-dicyanoimidazole.Dyes and Pigments 2010, 85, 57-65.

Kulhánek J., Bureš F., Mikysek T., Ludvík J., Pytela O.: Imidazole as a central p-linkage in Y-shaped pushepull chromophores. Dyes and Pigments 2011, 90, 48-55.

Pytela O., Klimešová V.: Effect of Substitution on the Antimycobacterial Activity of 2-(Substituted benzyl)sulfanyl Benzimidazoles, Benzoxazoles, and Benzothiazoles – A Quantitative Structure–Activity Relationship Study. Chem. Pharm. Bull. 2011, 59, 179-184.

Bureš F., Pytela O., Kivala M., Diederich F.: Solvatochromism as an efficient tool to study N,N-dimethylamino- and cyano-substituted π-conjugated molecules with an intramolecular charge-transfer absorption. J. Phys. Org. Chem. 2011, 24, 274-281.

Kulhánek J., Bureš F., Pytela O., Mykysek T., Ludvík J.: Imidazole as Donor/Acceptor Unit in Charge-Transfer Chromophores with Extended p-Linkers. Chem. Asian J. 2011, 6, 1604-1623.

Paták M., Pytela O., Bureš F.: Tartrate- and imidazole-derived diketones and diols: preparation and stability constants of their Cu2+ complexes.Monatsh. Chem. 2011, 142,1131-1136.

 

Krátká sdělení na konferencích za období posledních 5 let

  

Szotkowski T., Bureš F., Pytela O., Trávníček Z.: Syntéza a studium některých derivátů 2-fenylimidazolu. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk 18. – 20. 11. 2005. Chem. Listy 2005, 99, 872.

 

Pytela O.: Program OPchem a jeho využití při výuce. 58. sjezd chemických společností, Ústí nad Labem 4. – 8. 9. 2006.

 

Pytela O.: Nová metoda určení poměru kov:ligand komplexů v roztocích ze spektrálních dat. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk 4. – 6. 12. 2006. Chem. Listy 2006, 100, 1034-1035.

 

Pytela O., Bureš F.: Solvatochromie jako nástroj studia sloučenin nelineárními optickými vlastnostmi. 61. Sjezd chemikov, Tatranské Matliare, 7. – 11. září 2009.

Pytela O.: Substituční efekty - užitečný nástroj nebo překonaný koncept?10. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, MZLU, 23. - 24. 6. 2010, Brno.

Bureš F., Kulhánek J., Pytela O.: Organické chromofory s vnitřním přenosem náboje: design, syntéza, vlastnosti.  62. Sjezd chemických společností, 28. – 30. 6. 2010, Pardubice. Chem. Listy 2010, 104, 421.

Pytela O.: Program MassChecker jako nástroj ověření struktury z hmotnostních spekter. 62. Sjezd chemických společností, 28. – 30. 6. 2010, Pardubice. Chem. Listy 2010, 104, 427.

Postery na konferencích za období posledních 5 let

  

Sívek R., Pytela O., Trávníček Z.: Synthesis of New Derivatives of 2-Phenylimidazoles and their Using in Enatioselective Synthesis. 11th Blue Danuše Symposium on Heterocyclic  Chemistry. Brno, 28. 8. – 1. 9. 2005.

 

Szotkowski T., Pytela O.: Synthesis of Chiral Derivatives of 2-Phenylimidazole. 14th European Symposium on Organic Chemistry. Helsinky, 4. – 8. 7. 2005.

 

Ludwig M., Szotkowski T., Pytela O., Kulhánek J.: Coordination Properties of Imidazole Derivtives. XVII International Conference  on Physical Organic Chemistry, Varšava 20. – 25. 8. 2006.

 

Bureš F., Pytela O.: Solvatochromism of Substituted Tetracyanoanthraquinones (TCAQs). Advances of Organic Chemistry, Smolenice 16. – 20. 9. 2007.

 

Pytela O., Paták M., Bureš F.: Synthesis and properties of chiral diketones and dioles derived from imidazole and tartaric acid. 4th EuCheMS Conference on nitrogen ligands, Garmisch-Partenkirchen, Germany, 24. – 28. 8. 2008.

 

Bureš F., Kulhánek J., Pytela O.: Chromofory na bázi imidazol-4,5-dikarbonitrilu. 61. Sjezd chemikov, Tatranské Matliare, 7. – 11. září 2009.

  

Olejník R., Pytela O.: Syntéza a vlastnosti chirálních amidů 1H-imidazol-4(5)-karboxylové kyseliny. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk 27. – 29. 11. 2009.

Pytela O., Klimešová V.: Vliv substituce na antimykobakteriální aktivitu arylmethylsulfanyl benzoderivátů pětičlenných heterocykly. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk 27. – 29. 11. 2009.

Bureš F., Pytela O.: Solvatochromism as an Efficient Tool to Study N,N-Dimethylamino- and Cyano-Substituted p-Conjugated Molecules  with an Intramolecular Charge-Transfer Absorption. The 20th International Conference on Physical Organic Chemistry, Busan, Korea, 22. – 28. 8. 2010.

Pytela O.: Tartaric Acid-derived Dihydrazides. XXIXth Conference of Organnic Chemists, Advanced in Organic Chemistry, Smolenice, Slovenská republika, 5. ‑ 9. 9. 2010.

Pytela O, Kousalová J.: Syntéza a vlastnosti chirálních 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dikarbohydrazidů alkylovaných na dusíku. 63. Sjezd chemiků, 5.‑9. září 2011, Vysoké Tatry.

DALŠÍ AKTIVITY