„Pokud chceme vyučovat odpovědnosti, musíme začít u sebe“

14. 4. 2021

V letech 2019-2020 probíhal na jedné z kateder Fakulty chemicko-technologické (FChT), na Katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, přínosný a zajímavý projekt s norskou partnerskou institucí BI Norwegian Business School s názvem Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice – INEMSUP.

Cílem projektu bylo zejména podpořit vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti, obohatit se vzájemnými zkušenostmi a rozvinout další spolupráci v těchto i v jiných oblastech. Veskrze úspěšný a navzdory pandemické COVID-19 situaci i kompletně dokončený projekt přinesl řadu přínosů, nad kterými vyčnívá jedno poznání, které stojí za široké zveřejnění, a tím je přístup norské partnerské instituce k odpovědnosti.

Zatímco řada českých firem a institucí včetně univerzit uznává nutnost a potřebnost odpovědného přístupu k životnímu prostředí i společnosti, reálné kroky jsou často omezené, teoretické či dokonce pouze proklamativní, Norsko se k tomu staví zcela jinak. Instituce BI totiž skutečně zavedla odpovědnost a udržitelnost do každodenního života!

„Pokud chceme vyučovat odpovědnosti, musíme začít u sebe.“
prof. Atle Midttuna

Prohlášení spoluřešitele projektu prof. Atle Midttuna není v žádném případě prázdné klišé nebo jen pouhým reklamním mottem. BI Norwegian Business School se přihlásila k naplňování principů The Principles for Responsible Management Education (PRME)“ a „UN Sustainable Development Goals (SDG). Kampusy a provozy jsou certifikovány společností Eco-lighthouse coby udržitelné provozy. Instituce zveřejnila i vlastní tzv. Sustainability strategy až do roku 2025.

Není to však pouze o dokumentech, cílech, indikátorech nebo komunikaci. Neméně průkazný je i celkový obraz, který jsme při pobytu na BI Norwegian Business School získali. Udržitelnost a odpovědnost jsou patrné doslova na každém kroku. Více než slova vyjadřují dokumentující fotografie z návštěvy v Norsku. Pro zajímavost uvádíme konkrétní příklady aplikované v praxi: např. v letenkách akademiků byl zahrnut poplatek za kompenzaci vypuštěných CO2 při leteckém provozu, spolupráce byla vedena pouze s odpovědně konajícími korporacemi a v neposlední řadě bylo environmentální myšlení doloženo i chovem včel na střeše budovy.

Zásadní změna je však patrná v myslích všech přítomných, což fotografiemi nelze přímo zachytit. Tou změnou je evidentní prolnutí těchto zásad do každodenního života, přijmutí jejich přirozenosti a pochopení, že toto je zcela přirozená cesta, nejen pro instituci samotnou, ale pro celou společnost.

Z návštěv v Norsku jsme se vždy vraceli s pocitem, že toto je ta cesta, která dává smysl a nezbývá než věřit, že se věci budou posouvat stejným směrem i u nás. Naše poznatky jsme protavili ve změny ve vyučovaných předmětech na FChT. Teď již zbývá jen podobně přetavit naše vlastní uvažování a chování.

 

Ing. Jan Vávra, Ph.D.
vedoucí Katedry ekonomiky a managementu
chemického a potravinářského průmyslu