Odešel český vědec světového významu. Zemřel prof. Jandera

10. 8. 2021

Ve čtvrtek 5. srpna 2021 uzavřel náhle a nečekaně svou životní pouť prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., jeden z nejvýznamnějších českých analytických chemiků, jehož jméno bylo po celý profesní život neodmyslitelně spjato s Katedrou analytické chemie na VŠCHT a později na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Profesor Jandera patřil mezi přední české, světově uznávané vědce v oboru separačních analytických technik. Ve své vědecké práci se věnoval především vysokoúčinné kapalinové chromatografii (HPLC), kde se zaměřoval na studium principů separace, retenčních mechanismů, vývoj a optimalizaci metod pro analýzy různých typů látek v životním prostředí, potravinách a průmyslových produktech, například barviv, pesticidů, léčiv, tenzidů, tuků a olejů a v neposlední řadě přírodních antioxidantů. Vypracoval ucelenou teorii chromatografie s gradientovou elucí, zabýval se vývojem technik gradientové eluce v preparativní chromatografii ve spolupráci s profesorem G. Guiochonem (University of Tennessee, Knoxville, USA). Spolu se svým týmem vyvinul nové metody hodnocení a charakterizace vlastností kolon pro kapalinovou chromatografii. V poslední době se zabýval mikrokolonovými technikami kapalinové chromatografie, především vývojem účinných monolitických kapilárních kolon s novou selektivitou a také dvourozměrnou kapalinovou chromatografií, kde optimalizoval spojení polárních a nepolárních kolon pro zvýšení kapacity dvourozměrných systémů pro vyšší počet látek separovaných během jedné analýzy. Se stejným cílem vyvinul a optimalizoval techniku současné gradientové eluce ve dvoudimenzionální HPLC.

Výsledky dosažené při vědecké práci prof. Jandery publikovaly nejprestižnější časopisy v oboru. Jeho publikační záznam zahrnuje úctyhodných 260 publikací, pět monografií a více než 20 kapitol v odborných, převážně zahraničních knihách. Práce profesora Jandery byly se zájmem přijímány vědeckou komunitou, o čemž svědčí nejen vysoké počty citací (>9000, H-index 52), ale také pravidelná pozvání ke zpracování řady přehledných článků a k přednesení plenárních přednášek na prestižních světových sympoziích. Dva z přehledných článků jsou vedeny jako „Highly Cited in Field“, tzn. v daném oboru jsou dle počtu citací mezi jedním procentem nejvíce citovaných prací.

Za svůj vědecký přínos byl profesor Jandera oceněn celou řadou medailí, z nichž mezi nejvýznamnější patří Tswett Foundation Award (1988), Hanušova medaile České společnosti chemické (2004), pamětní medaile Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni (2005) a Univerzity v Messině (2005), „A. Wakszmundski Award for important achievements in the field of separation sciences“ udělená Polskou akademií věd (2011), AJP Martin Gold Medal udělená Britskou chromatografickou společností (2015), Stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR (2015), medaile Jaroslava Janáka udělená Ústavem analytické chemie AV ČR (2015), Award Giorgio Nota za celoživotní výsledky v kapilární kapalinové chromatografii (2016), a v neposlední řadě Tswett & W.Nernst Award udělená European Society for Separation Science (2016).

Se stejným nasazením, s jakým se věnoval vědecké práci, působil profesor Jandera také jako pedagog. Přednášel předměty Identifikace, určování struktury a stanovení organických látek, Chromatografie a elektroforéza a Optimalizace separačních procesů. Za dobu svého pedagogického působení vedl 25 úspěšně obhájených doktorských disertačních prací a několik desítek diplomových prací. Jeho doktorandi působí jako akademičtí pracovníci, profesoři a docenti, nejen na Katedře analytické chemie Univerzity Pardubice, ale také na Masarykově Univerzitě v Brně a dalších vysokých školách v České republice, řada dalších studentů si vede velmi úspěšně na pracovištích AV ČR (Ústav Analytické chemie Brno, ÚMCh Praha) a v průmyslu.

Členové skupiny a blízcí kolegové z katedry, kteří měli možnost poznat pana profesora také při méně formálních příležitostech, si ho pamatují jako společenského, nesmírně sečtělého člověka, který měl rád historii a s velkou chutí o ní diskutoval. Byl rád ve společnosti svých doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, což se projevovalo zejména živými diskusemi při společenských setkáních v rámci domácích a zahraničních konferencí.

S profesorem Janderou odešel český vědec světového významu, který vychoval několik generací analytických chemiků a zejména chromatografistů. Rádi bychom mu tímto věnovali tichou vzpomínku.

Za kolektiv Katedry analytické chemie, spolupracovníky a bývalé studenty,

Petr Česla, Jan Fischer, Tomáš Hájek, Michal Holčapek