Odešel doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

21. 9. 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 16. září 2021 zemřel náš kolega, akademik doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc., proděkan Fakulty chemicko-technologické v letech 2001 až 2009.

Docent Ladislav Svoboda svůj celoživotní odborný zájem zasvětil Fakultě chemicko-technologické, na níž působil jako vysokoškolský učitel a vědec od samého začátku své profesní dráhy. Diplomovou práci obhájil na Katedře analytické chemie v oboru Technická analytická a fyzikální chemie, od r. 1982 působil na Katedře anorganické technologie, nejdříve jako odborný asistent, od r. 1996 jak docent v oboru Technologie anorganických látek. Vedoucím Katedry anorganické technologie byl od r. 1997 až do r. 2015, od kdy zastával pozici zástupce vedoucího katedry.

Svůj aktivní pracovní život věnoval bádání v oboru agrochemie, nejen přípravě hnojiv s dlouhodobým účinkem, ale také studiu rozpouštění průmyslových hnojiv a sledování stopových množství prvků v půdách a rostlinných materiálech. Intenzivně se věnoval analýze anorganických materiálů z různých chemických výrob, technické normalizaci a řízení jakosti výrobků. Do výuky zavedl předmět Řízení jakosti výrobků, později přejmenovaný na Management jakosti. Kromě toho se podílel na výuce předmětů Chemicko-inženýrská termodynamika a Aplikovaná reakční kinetika (později přejmenované jako Teoretické základy anorganických výrob I a II). Působil jako vedoucí téměř 70 diplomových prací. Rád se věnoval výchově nových generací odborníků, pro něž byl velkým vzorem a oporou. Byl a navždy zůstane uznávaným kolegou.

Nejen svým odborným vědeckým dílem přispěl k rozkvětu Fakulty chemicko-technologické, kdy v letech 1996 až 1998 byl členem komise pro výstavbu nové FChT Univerzity Pardubice, později v letech 2001 až 2007 proděkan fakulty pro rozvoj a vnější vztahy, 2007 až 2009 proděkan pro rozvoj fakulty. Dlouholetý člen České společnosti chemické. Od r. 1996 působil jako soudní znalec v oboru chemie, pro odvětví hnojiva strojená a průmyslová hnojiva, a dál pro stanovení pesticidů, těžkých kovů a jiných látek ve vodách a půdách.

Docent Ladislav Svoboda se navždy zapsal do kroniky života Fakulty chemicko-technologické, jako proděkan fakulty, vědec, vysokoškolský pedagog, školitel Ph.D. studentů, ale také jako laskavý člověk, sportovec, vášnivý zahrádkář, milý kolega a vzácný kamarád.

Čest jeho památce!