Děkan prof. Němec udělil stříbrnou „Medaili za zásluhy“

3. 5. 2023

U příležitosti významného životního jubilea udělil děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. stříbrnou medaili za zásluhy prof. Ing. Miloši Neprašovi, DrSc. Ocenění bylo jubilantovi slavnostně předáno na zasedání Vědecké rady fakulty dne 19. 4. 2023.

Profesor Nepraš promoval v roce 1957 na tehdejší VŠCHT Pardubice a o 6 let později obhájil disertační práci s názvem „Charge transfer spektra p-komplexů organických sloučenin“. V roce 1982 získal na VŠCHT Praha titul doktora věd za práci s názvem „Elektronická spektra polynukleárních chinonů“. V letech 1960 - 1990 pracoval jako vedoucí výzkumného týmu molekulární spektroskopie ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Pardubicích - Rybitví. V roce 1991 se habilitoval a stal se vedoucím Katedry technologie organických látek VŠCHT Pardubice. V roce 1992 byl jmenován profesorem v oboru organické chemie. 

Prof. Nepraš byl jedním z průkopníků kvantové chemie. Jeho vědecké aktivity se soustředily na aplikovanou kvantovou chemii v oblasti organických barviv, především na objasnění vztahů mezi strukturou a fotochemickými vlastnostmi a fotofyzikálními vlastnostmi. Spolupodílel se také na vývoji nových organických barviv a pigmentů a nových fotochemických technologií. Za svůj vědecký život byl profesor Nepraš autorem a spoluautorem 67 vědeckých publikací, 12 patentů, 27 výzkumných zpráv, 5 skript a dodnes nepřekonané monografie „Teoretické základy elektronových spekter“.  

Na VŠCHT Pardubice a později na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice působil až do svého odchodu do důchodu. 

doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D.
proděkanka fakulty
foto Milan Reinberk