Ústav environmentálního a chemického inženýrství

Ocenění našich spolupracovníků ÚEnviChI

Ocenění našich spolupracovníků ÚEnviChI

Děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice udělil

„Pamětní medaili fakulty“

prof. Ing. Petru Mikuláškovi, CSc.

a

Ing. Jiřímu Cuhorkovi, Ph.D.

za publikaci v časopise v prvním decilu oborové skupiny podle databáze Web of Science zveřejněnou v roce 2020

 

Cuhorka J., Wallace E., Mikulášek P.:
Removal of micropollutants from water by commercially available nanofiltration Membranes
Science of the Total Environment, 720 (2020) 137474

Jmenovaným pracovníkům bylo ocenění osobně předáno děkanem fakulty na jednání Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice dne 9. června 2021.

BLAHOPŘEJEME.

 

Studiu membránových procesů se Ústav environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, jenž v současnosti reprezentuje jeden z nejucelenějších týmů zabývajících se problematikou membránových procesů v ČR, věnuje od roku 1983. Prováděný výzkum slouží především pro zavádění membránových separací do nových výrobních technologií, do stávajících technologií jako náhrada za energeticky náročné a ekologicky nevhodné procesy, resp. do procesů zpracování odpadních vod s možností návratu cenných složek zpět do výrobního procesu.

                                                                                                                                             

false
Rozšířit fotografii: 
false
true

Studium


Zaměření studia

 

Ochrana životního prostředí:

 • ekosystém, ekologická stabilita, právní a správní aspekty ochrany životního prostředí,
 • toxicita látek, chemie životního prostředí, analýza složek životního prostředí,
 • chemicko-technologická ochrana prostředí, ekologické aspekty chemických výrob, odpadové hospodářství a využití odpadů,
 • geoinformační technologie.

 

 Chemické inženýrství:

 • difúzní procesy, hydrodynamické procesy, proudění tekutin, sdílení tepla,
 • chemicko-inženýrská termodynamika, reaktorové inženýrství, systémové inženýrství,
 • bilanční výpočty, simulace a optimalizace procesů,
 • chemické technologie.

 

Udržitelný rozvoj v chemii a technologii:

 • hodnocení životního cyklu výrobků a technologií od „kolébky do hrobu“,
 • hodnocení reálných zdravotních a bezpečnostních rizik situací či technologií,
 • legislativní, správní a ekonomické aspekty udržitelného rozvoje chemických i nechemických technologií,
 • zelená chemie, udržitelné technologie, efektivní odpadové hospodářství.

 

Studijní programy

 

 

Zde najdeš další informace o studiu

 

Věda a výzkum


Laboratoře a servisní pracoviště

 

Laboratoř charakterizace disperzních systémů
Laboratoř reometrie
Servis prvkové analýzy
Vývojové dílny FChT

Vědecko-výzkumná činnost

 

Membránové separační procesy
– tlakové membránové procesy (komplexní studium MF, UF, NF a RO od roku 1983),
– difuzní dialýza,
– elektrodialýza a elektrodialýza s bipolární membránou.
+ začlenění procesů do složitějších technologických celků

Čištění odpadních vod
Kombinované systémy čištění odpadních vod se zaměřením na membránové separace, foto- a elektrooxidaci, iontovou výměnu, reduktivní dehalogenaci, biotechnologické procesy, apod.

Hydromechanické procesy
Tok nenewtonských kapalin vrstvami částic, měření reologických vlastností tavných lepidel a farmaceutických látek.

Vývoj spektrálních metod prvkové analýzy se zaměřením na analýzu složek životního prostředí, biologických materiálů a materiálovou chemii:
– využití optické emisní spektrometrie s buzením v indukčně vázaném plazmatu (ICP OES),
– hmotnostní spektrometrie s ionizací v indukčně vázaném plazmatu (ICP MS),
– atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací (ETA AAS),
– spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS),
– rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF).

Vývoj metodik pro testování ekotoxicity nanomateriálů na půdních organismech, toxikologické hodnocení léčiv.
Vývoj nových elektroanalytických metod pro stanovení škodlivých látek v životním prostředí a bioaktivních látek.

Projekty

 

2016–2018

TG02010058 Podpora  aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice/Efektivní postup odstraňování problematických kontaminantů z technologických odpadů a vod.

 

2016–2019

TH02030200 Efektivní odstraňování aromatických halogenderivátů (AOX) z lokálních průmyslových zdrojů.

 

2017–2019

TH02010762 Suplementy pro pozitivní ovlivnění lidského mikrobiomu.

 

2017–2019

17-03868S Nové metody elektrochemického sledování biologicky aktivních organických látek v environmentálních, biologických a potravinových matricích.

 

2017–2020

TH02030823 Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu.

 

2018–2021

TH03030260 Biokompozitní složka pro pomalé uvolňování účinných minerálních látek v půdě pro výživu rostlin.

 

2019 - 2021

FV40062 Zpracování průmyslových odpadních vod do nulového odtoku kapaliny (ZLD) pomocí elektrodialýzy.

 

Spolupráce s praxí je realizována rovněž na základě smluvního výzkumu, např. pro společnosti:
ASIO, spol. s r.o., Brno
GEOTEST, a.s., Brno
MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem
NAFIGATE, a.s., Praha
SYNPO, a.s., Pardubice
SYNTHESIA, a.s., Pardubice-Rybitví
VÚOS, a.s., Pardubice-Rybitví
ZENTIVA, k.s., Praha

Operační programy

 

Pracovníci ÚEnviChI se podílejí na řešení projektů OP Výzkum, vývoj a vzdělávání:

Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002458

Celková doba řešení projektu: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022

 

Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320
Celková doba řešení projektu: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022

Excelentní tým aplikovaného výzkumu FChT

 

Skupina chemických technologií (Chemical Technology Group)

Skupina chemických technologií řeší problematiku ekologických aspektů chemických procesů, zabývá se možnostmi úpravy stávajících výrobních technologií s využitím nejlepších dostupných technik s cílem snížit současnou úroveň znečišťování u průmyslových emisních zdrojů. Řeší problematiku dekontaminace a jednoduché recyklace technologických vod a problematiku dalšího využití odpadních proudů vznikajících při těchto procesech.

V rámci svých aktivit Skupina chemických technologií spolupracuje s komerčními partnery v rámci smluvního výzkumu, v rámci řešení projektů Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu, patentuje nově vyvinuté separační a dekontaminační procesy, usiluje o jejich komercializaci a po dohodě s komerčními partnery publikuje vybrané výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Od listopadu 2019 jmenován vedením FChT vedoucím skupiny excelentního výzkumu docent Tomáš Weidlich (projekt VA390013).


 

Členové týmu Skupiny chemických technologií:

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Ing. Barbora Kamenická

Mgr. Michal Hegedüs

Ing. Ivana Vojtová

Ing. Vít Nýdrle

 

Projekty, patenty a publikace

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!