Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

 

 

Děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení

 

 

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic :

 

  • 1 místo odborného asistenta na Katedře fyzikální chemie s termínem nástupu dle dohody
  • 1 místo docenta nebo odborného asistenta na Katedře biologických a biochemických věd pro obor Fyziologie s termínem nástupu dle dohody
  • 1 místo odborného asistenta na Ústavu energetických materiálů pro obor Chemie, technologie a charakterizace energetických materiálů s termínem nástupu 1. 1. 2022


Kvalifikační požadavky:

na místo docenta habilitace v příslušném nebo obdobném oboru, na místa odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc. v příslušném nebo obdobném oboru a předpoklady pro vědeckou práci.

Na místo odborného asistenta na Katedře fyzikální chemie je požadována zkušenost z oblasti farmakochemie, resp. farmakokinetiky a schopnost zapojení se do výuky předmětů z oblasti fyzikální chemie a farmakochemie

 

K přihlášce doložte strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech, přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Přiložte též doklady o členství ve vědeckých či odborných společnostech.

 

Přihlášky, včetně příloh, je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 23. 8. 2021), a to elektronicky na adresu dekanat.fcht@upce.cz, případně osobně nebo poštou na adresu:

 

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
děkanát
Studentská 573
532 10 Pardubice 2

(vlevo na obálku uveďte – „NEOTVÍRAT – výběrové řízení)

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false