Výběrové řízení na místo akademického pracovníka/pracovnice

Děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení

 

 

na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice:

 

1 místo odborného asistenta na Katedře analytické chemie se zaměřením na elektroanalytické a separační metody a zejména jejich využití v analýze potravin, pro výuku předmětů v českém jazyce, s nástupem od 1. listopadu 2022

 

Kvalifikační požadavky: akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc. v příslušném nebo obdobném oboru a předpoklady pro vědeckou práci, výborná znalost českého jazyka

 

K přihlášce doložte strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech, přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Přiložte též doklady o členství ve vědeckých či odborných společnostech.

 

Přihlášky včetně příloh je nutné doručit do 7. 10. 2022 od zveřejnění na adresu:

 

Univerzita Pardubice

děkanát Fakulty chemicko-technologické

Studentská 573

532 10 Pardubice 2

 

nebo na email: dekanat.fcht@upce.cz

                                                          

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false