Výběrové řízení na místa akademických pracovníků / pracovnic

Děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení

 

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic:

  • 1 místo docenta na Katedře biologických a biochemických věd se specializací Molekulární biologie, nástup březen 2019

  • 1 místo asistenta nebo odborného asistenta na Katedře biologických a biochemických věd se specializací Mikrobiologie jako zástup za mateřskou dovolenou, nástup březen 2019

  • 1 místo docenta na Katedře anorganické technologie, nástup 1. 3. 2019

  • 1 místo odborného asistenta na Katedře polygrafie a fotofyziky, nástup 1. 3. 2019

     

Kvalifikační požadavky: na místa docentů habilitace v příslušném nebo obdobném oboru, na místa odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc. v příslušném nebo obdobném oboru, na místo asistenta ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v příslušném nebo obdobném oboru a předpoklady pro vědeckou práci.

K přihlášce doložte strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech, přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Přiložte též doklady o členství ve vědeckých či odborných společnostech.

 

Přihlášky včetně příloh je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 6. 2. 2019) na adresu:

Univerzita Pardubice

děkanát Fakulty chemicko-technologické

Studentská 573

532 10 Pardubice 2

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení