Topics of bachelor thesis

Surface chemistry and catalysis group (Surface chemistry and catalysis group)

 • Adsorpce a separace alkan/alken C2 a C3 uhlovodíků (prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.)
 • Adsorpční teplo a jeho stanovení (prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.)
 • Struktura a vlastnosti aktivních míst v katalyzátorech obsahujících bór (prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.)
 • In-situ charakterizační techniky jako nástroj výzkumu aktivních center pevných katalyzátorů (prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.)
 • Studium a syntéza acidobazických vlastností pevných katalyzátorů na bázi hydrotalcitů a směsných oxidů, využitelných k výrobě biopaliv (prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.)
 • Využití paměťového efektu při studiu heterogenních katalyzátorů na bázi hydrotalcitů (prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.)
 • Potenciál průtokového (mikro) foto-reaktoru, využívající fotokatalyzátory ve formě tenkých vrstev nanesených na skelných materiálech (prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., Ing. Lada Dubnová)
 • Potenciál fotokatalytických procesů pro degradaci organických látek v odpadních vodách (prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., Ing. Lada Dubnová)
 • Fotokatalyzátory na bázi oxidu titaničitého a zvýšení efektivity fotokatalytického procesu (prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., Ing. Helena Drobná, Ph.D., Ing. Lada Dubnová)
 • Fotokatalytické štěpení vody (prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., Ing. Helena Drobná, Ph.D., Ing. Lada Dubnová)
 • Způsoby výroby vodíku s využitím zelené chemie (teoretická práce) (prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.)
 • Studium ko-adsorpce chromatografickými metodami. (doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.)
 • Studium adsorpční kinetiky a rovnovážného chování gravimetrickou metodou. (doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.)
 • Využití studia kinetiky probe reakcí ke studiu acidobazických vlastností zeolitů. doc. (Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.)

 

Kinetic phenomena in glass-forming systems group (Kinetic phenomena in glass-forming systems group)

 • Modelování relaxačních procesů ve sklech (Ing. Roman Svoboda, Ph.D.)
 • DSC studium materiálů pro optická vlákna (Ing. Roman Svoboda, Ph.D.)
 • Moderní chalkogenidové materiály pro infračervenou optiku (Ing. Roman Svoboda, Ph.D.)
 • Kinetická analýza komplexních procesů (Ing. Roman Svoboda, Ph.D.)
 • Srovnání objemových a entalpických relaxačních parametrů (Ing. Roman Svoboda, Ph.D.)
 • Růst krystalů v chalkogenidových materiálech pomocí mikroskopických technik (exp.) (Ing. Jaroslav Barták, Ph.D.)
 • Studium povrchové difúze a viskozity v tenkých vrstvách amorfních materiálů (exp.) (Ing. Jaroslav Barták, Ph.D.)
 • Studium povrchového napětí ve sklech, podchlazených taveninách a taveninách (exp.) (Ing. Jaroslav Barták, Ph.D.)
 • Transnukleace ve sklotvorných materiálech (reš./exp.) (Ing. Jaroslav Barták, Ph.D.)
 • Studium mechanických vlastností pomocí nanoindentace (exp) (Ing. Jaroslav Barták, Ph.D.)
 • Růst krystalů v podchlazených taveninách (Ing. Jana Shánělová, Ph.D.)
 • Tvorba krystalizačních zárodků v podchlazených taveninách (Ing. Jana Shánělová, Ph.D.)
 • Simulace růstu krystalů (Ing. Jana Shánělová, Ph.D.)
 • Studium kinetiky krystalizace (Ing. Jana Shánělová, Ph.D.)
 • Využití kalorimetrických a termoanalytických technik ve výzkumu a praxi (Ing. Jana Shánělová, Ph.D.)

 

Conversion of oils into valuable products group (Conversion of oils into valuable products group)

 • Biomaziva jako náhrada za ropná maziva (doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.)
 • Bioetanol, jeho výroba a využití doc. (doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.)
 • Využití epoxidovaných olejů pro přípravu biopolymerů (doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.)
 • Heterogenní katalyzátory a jejich syntéza (doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.)
 • Potenciál alternativních pohonů zejména v dopravě (doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.)

 

Applied chemical kinetics and pharmacokinetics group (Applied chemical kinetics and pharmacokinetics group)

 • Tablety potahované 3D tiskem a „alcohol-induced dose dumping effect“ (doc. Ing Alena Komersová, Ph.D.)
 • Studium procesu botnání polymerních filmů z nerozpustných derivátů hyaluronanu (doc. Ing Alena Komersová, Ph.D.)
 • Kombinace alginátu a hypromelózy v lékových formách (doc. Ing Alena Komersová, Ph.D.)
 • Vliv alkoholu na disoluční chování matricových tablet na bázi karagenanu (doc. Ing Alena Komersová, Ph.D.)

Detailed information about bachelor theses

Download filesSize
PDF icon prehled_temat_bsp_kfch_164938.pdf324.01 KB
true
Rozšířit fotografii: 
false