UPCE

Děkan ocenil čtyři studenty za vynikající disertační práci

2. 12. 2020

V rámci vědecko-výzkumných záměrů jednotlivých pracovišť vzniká každoročně na naší fakultě celá řada kvalitních závěrečných prací. Jinak tomu nebylo ani v uplynulém akademickém roce, kdy z celé řady zajímavých a kvalitních disertačních prací byly vybrány čtyři nejlepší. Děkan fakulty prof. Petr Kalenda se rozhodl autory těchto mimořádně zdařilých disertačních prací ocenit Studentskou cenou děkana, která je spojena s finanční odměnou.

Absolventka Ing. Michaela Janečková, Ph.D. původně vystudovala bakalářský studijní obor Klinická biologie a chemie a po té se v navazujícím magisterském studiu začala věnovat studijnímu oboru Analytická chemie. Právě na Katedře analytické chemie se rozhodla věnovat svému doktorandskému studiu v oboru Analytická chemie, a to pod odborným vedením prof. Ing. Karla Ventury, CSc. Absolventka se zabývala vývojem metodik stanovení několika různých skupin látek, např. aminokyselin, vitamínů skupiny B nebo formaldehydu. Součástí experimentální části práce byla validace metod zahrnující analýzu reálných vzorků. Výsledkem byla její závěrečná práce, kterou úspěšně obhájila pod názvem „Izotachoforetické stanovení biologicky aktivních látek – analýza léčivých přípravků a doplňků stravy“.

Na Katedře analytické chemie studovala také Ing. Jitka Klikarová, Ph.D. Znalosti získané na bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia v oboru Hodnocení a analýza potravin uplatnila a dále prohloubila během doktorského studia v oboru Analytická chemie pod odborným vedením doc. Ing. Lenky Česlové, Ph.D. Ve své disertační práci se detailněji zabývala vývojem analytických metod pro stanovení vybraných biologicky aktivních látek v rozdílných matricích. Pomocí kapalinové chromatografie objasnila fenolický profil italských extra panenských olivových olejů, a také aminokyselinový profil českých medovin, který lze využít pro kontrolu kvality výrobků či k odhalení jejich případného falšování. Posledním typem vzorků byly tolik diskutované energetické nápoje, v nichž byla sledována kontroverzní aminokyselina taurin. Závěrečnou práci doktorandka úspěšně obhájila pod názvem „Vývoj moderních analytických metod pro analýzu biologicky aktivních látek“.

Absolventka Ing. Iva Charamzová, Ph.D. nastoupila do bakalářského studia do studijního oboru Chemie a technická chemie, což je obor tvořící základní odrazový můstek pro převážnou většinu studijních oborů v navazujícím magisterském studiu. V následné etapě svého studia se rozhodla pro studijní obor Organické povlaky a nátěrové hmoty, který ji vytvořil kvalitní platformu pro její doktorandské studium. Na Katedře obecné a anorganické chemie se studentka pod odborným vedením prof. Ing. Jaromíra Vinklárka, Dr. v oboru Povrchového inženýrství věnovala přípravě nových vanadylových komplexů využitelných jako sikativy pro nátěrové hmoty a studiu jejich katalytického efektu v průběhu autooxidačního procesu alkydových pryskyřic. V experimentální části práce využívala metody, jako je infračervená spektroskopie, elektronová paramagnetická rezonance, monokrystalová rentgenová strukturní analýza nebo hmotnostní spektrometrie. Svou disertační práci úspěšně obhájila pod názvem „Studium komplexů vanadu využitelných jako sikativy pro alkydové nátěrové hmoty“.

K bakalářskému studiu nastoupil absolvent Ing. Jan Bartáček, Ph.D. do studijního oboru Chemie a technická chemie. V navazujícím magisterském studiu studoval obor Organická chemie, který se stal startovní metou pro jeho další vědeckou a studijní dráhu.  Na Ústavu organické chemie a technologie student zpracovával svou závěrečnou disertační práci pod odborným vedením prof. Ing. Miloše Sedláka, DrSc. v oboru Organická chemie. Ve své práci se věnoval katalytické aktivitě připravených perlových kopolymerů určených pro Sharplessovu epoxidaci skořicových alkoholů. Výsledkem první části jeho práce byl závěr, že dosažená enantioselektivita, výtěžky a možnosti recyklace u těchto sloučenin jsou nesrovnatelně vyšší v porovnání s dosud publikovanými výsledky. Ve druhé části práce byla řešena problematika palladiem katalyzovaných asymetrických 1,4-adic arylboronových kyselin na konjugované cyklické enony. Autorovi se podařilo připravit první heterogenní a zároveň recyklovatelný katalyzátor pro tuto významnou reakci. Student svoji disertační práci úspěšně obhájil pod názvem „Zakotvené katalyzátory pro enantioselektivní reakce na aktivovaných dvojných vazbách“.

Všem oceněným srdečně gratulujeme a do další životní etapy jim přejeme především mnoho zdraví, úspěchů a štěstí!

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka fakulty