Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

schranka_02-2_201990.jpg

Tvůrčí vědecká činnost na Fakultě chemicko-technologické je výslednicí mnoha působících aktérů a synergických efektů. Výzkum, experimentální vývoj a inovace jsou zaměřeny na kvalitní základní i aplikovaný výzkum. Prioritou fakulty je dlouhodobá realizace a cílená podpora excelentního výzkumu ve stěžejních chemických oborech, kterými jsou analytická chemie, anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie, elektrochemie a další chemické obory. Vědecko-výzkumné aktivity fakulty však významně zasahují také do oblasti materiálových věd.

Nedílnou součástí kvalitní vědecké práce je mezinárodní spolupráce. Ta je nezbytná pro budování životaschopných tvůrčích týmů a fakulta ji v souladu se svou vizí dlouhodobě podporuje. V rámci fakulty má největší mezinárodní a vědecký přesah Centrum materiálů a nanotechnologií (CEMNAT), které bylo založeno v roce 2013. Aktivity centra jsou orientovány zejména do oblasti materiálových věd (fotoniky, elektroniky, obnovitelných zdrojů energie, chemicky aktivních povrchů aj.). S ohledem na zaměření centra jsou materiály studovány rovněž v nanoměřítkových formách (nanočástice, nanotrubice, nanovlákna a tenké vrstvy). CEMNAT disponuje špičkovým přístrojovým vybavením a od roku 2016 je zařazeno na Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace.

O kvalitě vědy na fakultě svědčí i získání Advanced grantu Evropské výzkumné rady určeného pro excelentní evropské a světové vědce. Tento prestižní grant, který se považuje za měřítko kvality výzkumu v evropském kontextu a za prestižní ocenění vědce, získal profesor Michal Holčapek. Vědecký tým prof. Holčapka dokázal jako první na světě vyvinout metodu pro včasnou diagnostiku některých typů rakoviny.

Intenzivní mezinárodní spolupráci fakulta udržuje nejen na úrovni jednotlivých pracovišť a vědeckých týmů, ale také v oblasti doktorských studijních programů. Jako jeden příklad z mnoha lze uvést International Cooperative Graduate Program s National Institute for Materials Science v japonské Tsukubě, kde naši doktorandi absolvují roční stáže, které jsou součástí doktorského studia. Tato výzkumná instituce patří mezi nejúspěšnější světové instituce v oblasti materiálových věd na světě.

Z hlediska dlouhodobé publikační činnosti v mezinárodně respektovaných publikačních médiích či vynikajících výsledků aplikovaného výzkumu, zapojení do národních i mezinárodních vědeckých projektů a vytváření samostatných vědeckých škol ve spolupráci se studenty doktorského studia a mladšími kolegy lze na fakultě aktuálně identifikovat devět osobností v oblasti základního výzkumu a pět osobností v oblasti aplikovaného výzkumu, které spolu se svými vědecko-výzkumnými týmy představují hlavní rozvojové trendy v oblasti chemických a materiálových věd.

Základní výzkum


prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Fyzikální chemie, Heterogenní katalýza, Adsorpce a povrchová chemie

prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
Organická a materiálová chemie

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Fyzikální chemie

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
Analytická chemie

Dr.-Ing. Jan Macák
Materiálové vědy, Elektrochemie

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Fyzikální chemie, Materiálový výzkum

prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.
Chemie a fyzika anorganických materiálů

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Obecná a anorganická chemie

prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.
Anorganická chemie, Chemie pevných látek

Aplikovaný výzkum


Ing. Jan Honzíček, Ph.D.
Makromolekulární chemie, nátěrové hmoty

prof. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.
Technologie organických specialit

doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D.
Výbušiny

doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.
Materiálový tisk, tištěná elektronika

prof. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.
Ekologické aspekty chemických technologií