Naše vědecké týmy

Tvůrčí vědecká činnost na Fakultě chemicko-technologické je výslednicí mnoha působících aktérů a synergických efektů. Z hlediska dlouhodobé publikační činnosti v mezinárodně respektovaných publikačních médiích, zapojení do národních i mezinárodních vědeckých projektů a vytváření samostatných vědeckých škol ve spolupráci se studenty doktorského studia a mladšími kolegy lze identifikovat jedenáct osobností, které představují hlavní rozvojové trendy v oblasti přírodních a technických věd. Představujeme vybrané vědce a jejich stručné profily, bibliometrické profily a publikační charakteristiky.

V disciplínách přírodních a technických věd bývá zvykem posuzovat dlouhodobou činnost z hlediska měřitelných výstupů, které se většinou odvíjejí od prací publikovaných v mezinárodních časopisech indexovaných v rámci Web of Science. Citační analýza těchto publikovaných prací je pak většinou považována za měřítko mezinárodního významu pěstovaného oboru. Na úrovni „Web of Science Categories“ dlouhodobě vynikáme v řadě oborů. Především jde o tyto obory: Chemistry Analytical, Materials Science Ceramics, Physics Condensed Matter, Biochemical Research Methods, Thermodynamics, Electrochemistry, Optics, Polymer Science, Materials Science Textiles, Physics Atomic Molecular Chemical.

Věda je svojí povahou a z definice mezinárodní aktivitou. Mezinárodní spolupráce je tedy nedílnou součástí kvalitní vědecké práce a hlavně je nezbytná z dlouhodobého hlediska budování životaschopných tvůrčích týmů. Udržujeme intenzivní mezinárodní spolupráci zejména v oblasti doktorských studijních programů. Jako jeden příklad z mnoha můžeme uvést International Cooperative Graduate Program s National Institute for Materials Science v japonské Tsukubě, kde naši doktorandi absolvují roční stáže, které jsou součástí doktorského studia. Tato výzkumná instituce patří mezi nejúspěšnější světové instituce v oblasti materiálových věd na světě. 

V rámci univerzity má největší mezinárodní a vědecký přesah Centrum materiálů a nanotechnologií (CEMNAT; založeno 2013). Aktivity centra, v jehož čele stojí prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc., jsou orientovány zejména do oblasti materiálových věd (fotoniky, elektroniky, obnovitelných zdrojů energie, chemicky aktivních povrchů aj.). S ohledem na zaměření centra jsou materiály studovány rovněž v nanoměřítkových formách (nanočástice, nanotrubice, nanovlákna a tenké vrstvy). Základní i aplikovaný výzkum, vzešlý z jeho činnosti, reprezentuje v níže uvedeném výběru vědecky nejvýkonnější pracovník CEMNAT Dr.-Ing. Jan Macák. Pardubický CEMNAT, disponující špičkových přístrojovým vybavením, je od roku 2016 zařazen na Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. 

false

Věda a výzkum


Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Imunochemie, Lékařská imunologie

prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Fyzikální chemie

prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
Organická chemie

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Fyzikální chemie

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
Analytická chemie

prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
Analytická chemie

Dr.- Ing. Jan Macák
Materiálové vědy

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Fyzikální chemie

prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.
Chemie a fyzika anorganických materiálů

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Obecná a anorganická chemie

doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.
Materiálový tisk a tištěná elektronika

prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.
Anorganická chemie, Chemie pevných látek

Rozšířit fotografii: 
true