Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_1799_111969.jpg


Základy technologie výroby vláknin, papíru a lepenek a jejich zpracování

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

Studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci absolventů vysokých škol nepapírenského zaměření pracujících v celulózo-papírenských závodech nebo ve zpracovatelském průmyslu. Cílem studia je rozšíření znalostí zejména z technologie výroby vláknin, papíru a lepenek včetně jejich dalšího zpracování a získání poznatků, týkajících se řešení ekologických problémů spojených s výrobou buničiny a papíru.

Licenční studium

Základy technologie výroby vláknin, papíru a lepenek a jejich zpracování


XIII. běh

Zahájení: 2. únor 2022

Ukončení: listopad 2023


Základní charakteristika studia

Studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků s vysokoškolským vzděláním, popř. se středoškolským vzděláním s maturitou, kteří pracují v celulózo-papírenském a zpracovatelském oboru, zabývají se obchodem papírenských výrobků nebo jsou dodavateli surovin a zařízení pro průmysl celulózy a papíru. Cílem licenčního studia je seznámit účastníky s teoretickými základy technologie výroby vláknin, papíru a lepenek včetně ekologických aspektů a s procesy jejich zpracování.

Účastník studia získá základní přehled a nejnovější poznatky z těchto oblastí:

 • Charakterizace vláknité surovinové základny a technologie výroby vláknin
  Přehled surovin pro výrobu papírenských vláknin. Základy chemie a morfologie dřeva. Technologie výroby základních vláknin (dřevovina, mechanická buničina, chemická buničina, nové typy vláknin). Charakteristické vlastnosti vláknin. Úprava vláknin. Teoretické základy procesů výroby vláknin.
 • Technologie výroby papíru, lepenek a procesy jejich zpracování
  Charakterizace papírů a lepenek, jejich členění a základní požadavky na jejich vlastnosti. Princip procesů přípravy papíroviny (rozvlákňování, třídění, mletí, plnění, klížení, barvení). Formace papírů a lepenek na papírenských a lepenkových strojích včetně dokončovacích operací. Základy papírenské povrchové a koloidní chemie. Papírenské zkušebnictví, normalizace a ISO normy včetně praktických cvičení v laboratořích katedry. Teoretické základy procesů výroby papíru. Základní technologické principy procesů povrchového zušlechťování papírů. Přehled zpracovatelských operací při výrobě obalů a dalších výrobků z papíru a lepenky včetně základních principů polygrafického zpracování.
 • Environmentální a výrobní problémy celulózo-papírenské výroby v praxi
  Přehled nejčastějších technologických problémů při výrobě vláknin a papíru, rozbor příčin jejich vzniku a možná technologická řešení. Ekologické aspekty výroby vláknin, papíru a zpracovatelských procesů. Zpracování druhotných vláken a procesy jejich zušlechťování. Problematika čištění odpadních vod.

Organizace studia

 • Licenční studium probíhá tři semestry a jeho celkový rozsah je 200 hodin, které zahrnují výuku, konzultace a zkoušky.
 • Studium je organizováno jako kombinované, formou 7 třídenních soustředění (středa až pátek). Osmé soustředění je vyhrazeno pro závěrečné zkoušky.
 • Výuka je zajišťována učiteli oddělení dřeva, celulózy a papíru Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek a odborníky z průmyslu celulózy a papíru.
 • Předměty vyučované formou přednášky jsou ukončené klasifikovanou písemnou nebo ústní zkouškou. Semináře a laboratorní cvičení jsou ukončeny zápočtem.
 • Student, který ukončí všechny zapsané předměty předepsaným způsobem (zápočet, zkouška) a vypracuje závěrečnou písemnou práci, může přistoupit k závěrečné zkoušce, při níž obhajuje závěrečnou práci před komisí.
 • Členy komise pro závěrečnou zkoušku a jejího předsedu jmenuje děkan Fakulty chemicko-technologické.
 • Osvědčení o licenčním studiu a o vykonání závěrečné zkoušky vydává absolventům licenčního studia Děkanát Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
 • Administrativně a organizačně je licenční studium zabezpečované oddělením dřeva, celulózy a papíru Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek ve spolupráci se studijním oddělením Fakulty chemicko-technologické a dalšími pracovišti Rektorátu Univerzity Pardubice.

Přijímání ke studiu

 • Přijetí k licenčnímu studiu je bez přijímacích zkoušek či přijímacích pohovorů. Nezbytnou podmínkou přijetí je doložení středoškolského vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a zaplacení úhrady za studium, která činí 25 000 Kč.
 • Přihlášky ke studiu je možno zaslat na adresu:
  Univerzita Pardubice
  Fakulta chemicko-technologická
  Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
  Ing. Michaela Filipi, Ph.D.
  Studentská 95
  532 10 Pardubice
 • Na základě rozhodnutí o přijetí k licenčnímu studiu vzniká uchazečovi právo na zápis do studia. Zápis do studia se uskutečňuje na začátku prvního soustředění.
 • Počet účastníků licenčního studia v jednom běhu je omezen na 18. Minimální počet účastníků je zpravidla 10.
 • Kontaktní osobou k přijímání přihlášek ke studiu je Ing. Michaela Filipi, Ph.D., tel.: 466 038 015, fax: 466 038 039, e-mail: michaela.filipi@upce.cz

Chemie a morfologie dřeva
Vyučující: Ing. Jan Gojný, Ph.D.

Morfologie dřeva a celulózy. Stavba rostlinné buňky, makrostruktura a mikrostruktura dřeva. Vady dřeva, fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. Struktura buněčné stěny, vznik mikrofibril a fibril. Charakteristické znaky listnatého a jehličnatého dřeva.
Celulóza, její struktura a vlastnosti. Hemicelulózy, struktura a vlastnosti. Lignin, struktura a vlastnosti. Doprovodné látky. Extraktiva. Reakce jednotlivých složek dřeva.

Atestace: zkouška písemnou formou

Výroba a vlastnosti vláknin
Vyučující: Ing. Jan Gojný, Ph.D., prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

Historie výroby papíru a buničin. Suroviny pro výrobu papírenských vláknin. Dřevo jako základní surovina na výrobu buničin (výskyt, vlastnosti, struktura, složení). Příprava dřeva k výrobě papírenských vláknin (přibližování, skladování, odkorňování, třídění štěpek, organizace dřevoskladu).
Principy a technologie výroby vysokovýtěžkových buničin (dřevovina, tlaková dřevovina, TMP, CTMP, CMP, BCTMP, APMP, XTMP). Vliv fyzikálního, nadmolekulárně-chemického, chemického, biochemického, fotochemického působení na dřevo s cílem výroby papírenské vlákniny.
Principy a technologie výroby papírenských a chemických buničin. Chemismus alkalických (sulfátových), neutrálních (NSSC) a kyselých (kyselých sulfitových) varných procesů. Mechanismus delignifikačních a hydrolýzních reakcí, selektivita a rozdíly vícestupňových várek, kinetika varných procesů, řízení varných procesů. Moderní varné technologie (Super Batch, Energobatch, RDM, MCC, Organosolv procesy).
Bělení buničin. Chemismus a technologie klasických bělicích postupů založených na sloučeninách chloru a moderních postupů pracujících se sloučeninami kyslíku.
Praní, třídění, čištění buničin. Regenerace chemikálií v celulózkách (sulfátové a sulfitové regenerace). Vedlejší produkty při výrobě buničin. Ochrana životního prostředí a bezpečnosti práce při výrobě buničin.
Vlastnosti vláknitých surovin z hlediska jejich použití (hodnocení mechanických, chemických a optických vlastností buničin).

Atestace: zkouška písemnou formou

Technologie výroby papíru
Vyučující: Ing. Břetislav Češek, CSc.

Papír, karton, lepenky – charakterizace, členění a kvalitativní požadavky.
Příprava papíroviny – rozvlákňování vláknin, proces mletí papíroviny.
Třídění papíroviny - nečistoty, princip a technologie, typy třídičů, třídicí linky. Deflokulace a odvzdušnění papíroviny.
Sítová část papírenského stroje – nátok na síto, procesy na sítě, odvodňovací prvky, válcová síta, vícesítové formery. Snímání papíru ze síta papírenského stroje a jeho přenos do lisové části.
Lisová část – průběh lisování v tlakové zóně lisu, konstrukční řešení lisů, odvodňovací plstěnce. Optimalizace procesu lisování.
Sušící část – konstrukční řešení kontaktního sušení na válcích, jiné způsoby sušení, vlhkostní profil – kontrola a řízení.
Dokončovací operace – navíjení, balení.

Atestace: zkouška písemnou formou

Papírenské inženýrství
Vyučující: Ing. Michaela Filipi, Ph.D.

Praní buničiny
Způsoby praní. Rovnováha. Kinetika vyluhování. Typy praček. Parametry operace (zřeďovací faktor, prací poměr, vytěsňovací poměr, účinnost operace, ztráta chemikálií, Nordenův účinnostní faktor). Protiproudé prací linky.
Odpařování výluhů
Fyzikální vlastnosti výluhů. Průběh odpařování. Sdílení tepla při odpařování (teplotní deprese, teorie varu, koeficienty přestupu a prostupu tepla). Jednočlenná odparka (materiálová a entalpická bilance, teplosměnná plocha, hospodárnost provozu). Vícečlenné odparky (způsoby zapojení odparek, volba počtu členů baterie odparek).
Absorpce
Fyzikální absorpce. Rovnováha. Absorpce s recirkulací absorbátu. Absorpce doprovázená chemickou reakcí. Absorbéry se statickou vrstvou náplně, s pohyblivou vrstvou náplně a proudové absorbéry typu venturi.
Hydromechanické operace
Proudění kapalin a vláknitých suspenzí (reologie, materiálová a energetická bilance, tlaková ztráta, návrh potrubí). Čerpání kapalin a vláknitých suspenzí (charakteristiky čerpadel, nátoková výška, zapojení čerpadel, hydraulický systém tvořený čerpadlem, potrubím a nádrží, typy čerpadel). Míchání kapalin a vláknitých suspenzí (typy míchadel, účinnost míchání, příkonová charakteristika, systém tvořený míchadlem a míchanou vsádkou v nádrži). Třídění vláknitých suspenzí (vířivé třídiče, účinnost třídění, návrh konstrukčních parametrů třídiče, zapojení vířivých třídičů do linky).
Sušení buničiny a papíru
Vlastnosti vlhkého vzduchu (entalpický stavový diagram, směšování proudů vlhkého vzduchu). Konvekční sušení (materiálová a entalpická bilance sušárny, teoretická a reálná sušárna, sušení s recirkulací vzduchu, vícestupňové sušení). Kinetika sušení papíru (kritická vlhkost, sorpční izoterma). Kontaktní sušení na parou vyhřívaných válcích (sdílení tepla, návrh sušicí sekce, spotřeba topné páry, ventilace sušicí sekce papírenského stroje). Impaktní sušení (teorie mezní vrstvy, současné sdílení tepla a hmoty, konstrukční parametry válce Yankee).

Atestace: zkouška písemnou formou

Zkušebnictví
Vyučující: Ing. Jan Gojný, Ph.D.

Systémy norem (ČSN, ISO, EN), certifikace ISO 9000 a 14000, podniková normalizace.
Zkoušení papíroviny. Metody pro stanovení odvodňovací schopnosti papíroviny. Stanovení rozměrů vláken. Stanovení koncentrace, sušiny a složení papíroviny.
Zkoušení papírů, kartonů a lepenek. Podmínky provádění zkoušek, klimatizační režimy, odběry vzorků. Stanovení základních vlastností vzorků.
Stanovení fyzikálních vlastností. Zaklížení papíru, propustnost pro vodu, vodní páru, vzduch, plyny a tuky. Stanovení hladkosti papíru, stanovení rozměrové stálosti papíru.
Stanovení mechanických (pevnostních) vlastností. Pevnost v tahu, průtlaku, dotržení, přehýbání, lomu, vzpěru.
Stanovení optických vlastností. Bělost, barevnost, opacita, lesk, průhled, formace.
Stanovení chemických vlastností papíru, normy pro potravinářské obaly.
Stanovení funkčních vlastností. Potiskovatelnost, rýhovatelnost, korozivnost.

Atestace: zkouška písemnou formou

Zušlechťování a zpracování papíru a lepenek
Vyučující: Ing. Michaela Filipi, Ph.D.

Obalové materiály a procesy povrchového zušlechťování
Lepenky ruční, strojní, slepované (vlnité) – suroviny, výroba, vlastnosti, použití v obalové technice. Nové trendy ve výrobě a zpracování lepenek. Procesy povrchového zušlechťování z hlediska zlepšení bariérových vlastností obalových materiálů. Technologický proces nánosu směsí polymerních látek – z vodného prostředí, z organických rozpouštědel, nánosem směsí na bázi vosků. Proces impregnace papíru – technologické zařízení, aplikační oblasti. Procesy vrstvení papíru plastickými a kovovými fóliemi (kašírování, laminace) a taveninami polymerů a vosků (extruze, koextruze). Proces natírání papíru pigmentovými nátěrovými směsmi – účel, složení a vlastnosti nátěrových směsí, typy natíracích zařízení.
Obalová technika
Obalové prostředky, obalové materiály a pomocné obalové prostředky. Základní funkce obalů. Členění a vývoj obalů. Mechanické vlivy působící na obal během přepravy. Klimatické vlivy okolí – klimatické činitele a jejich rizika, klimatické oblasti, kryptoklima a jeho ovlivnění. Principy základních výrobních operací při výrobě obalů (řezání, vysekávání, vytváření linek ohybu, spojování). Počítačové zpracování navrhování tvaru obalu a přípravy výroby nástrojů pro planžetové vysekávací lisy. Principy základních výrobních operací pro výrobu kartonáže tažené, ražené, vinuté a nasávané. Nové trendy v obalové technice. Nové možnosti využití papíru.
Tiskové obalové techniky
Proces tisku a principy základních tiskových technik. Základní tiskové jednotky a charakterizace vlastností tiskových barev a papírů pro knihtisk, flexografii, ofset, hlubotisk a sítotisk, digitální tisk, 3D tisk. Procesy přeměny textu a obrazu na tiskové podklady pro výrobu tiskových forem (sazba, výtažkování, síťování). Základní tiskové formy (knihtiskové štočky, duplikátní formy, flexografické fotopolymerní formy – pevné, kapalné, ofsetové desky jednokovové a vícekovové, hlubotiskové válce – klasické, autotypické, poloautotypické, sítotiskové formy – šablony přímé, nepřímé, kombinované). Digitální tisk – tiskové techniky. Potiskovatelnost papírů a metody stanovení následujících tiskových vlastností (příjem barvy, tisková penetrace, povrchová pevnost, prášivost). ​Nové trendy a směry v tiskových technikách.

Atestace: zkouška písemnou formou

Problémy s výrobou a užitím papíru
Vyučující: Ing. Břetislav Češek, CSc., prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

Definice papírenské chemie, její úkol a hlavní nástroje. Význam a začlenění pomocných prostředků pro papír a celulózu (PPPC) do papírenské chemie. Rozdělení PPPC používaných při výrobě a získávání základních papírenských surovin. Rozdělení PPPC při výrobě papíru. Rozdělení PPPC k ovlivňování kvality papíru aplikovaných do papíroviny. Rozdělení PPPC k ovlivňování kvality papíru aplikovaných povrchově.
Mechanismus vytváření vazebného systému papíru. Princip vazebného systému u papírů pevných za mokra. Vazebný systém papíru v mokrém stavu (Campbellův jev, adheze vody, koheze celulózových vláknitých materiálů). Rozdíly mezi aplikacemi látek ovlivňujícími pevnost papíru do hmoty a povrchově. Hydrokohezivní vazebný systém papíru a jeho ovlivňování (narušování aplikací jemných částic s nevazebnými schopnostmi – plnidla, hydrofobizující disperse, zlepšování aplikací škrobů, CMC, PVA apod.), souvislost s opacitními vlastnostmi. Prášení papíru a jeho povrchová pevnost. Základní druhy retenčních prostředků, princip jejich působení. Klížení papíru, smysl, základní technologické postupy, problémy při klížení. Klasická a syntetická klížidla – princip technologie klížení. Barviva a barvení papíru (rozdělení do jednotlivých skupin, výhody a nevýhody jednotlivých skupin). Optické zjasňovací prostředky. Mikrobiologie a kontrola slizů v papírenství. Rozpuštěné látky organické a anorganické povahy v rozpustné i koloidní formě a jejich vliv na technologii a vlastnosti vyrobeného papíru.
Systém voda–papír, chování papíru při styku s kapalinami a vodními parami. Rozdílná citlivost makro- a mikropórovitých papírů na způsob jejich zvlhčování. Smršťování papíru při jeho výrobě. Kroucení papíru. Sorpční hysterese, tj. závislost vlhkosti papíru na relativní vlhkosti vzduchu. Základní typy plnidel používaných v papírenství. Fyzikální, chemické, cenové a papírenské vlastnosti nejvýznamnějších papírenských plnidel (vliv na potiskovatelnost, povrchovou pevnost, pevnostní a optické vlastnosti papíru).
Rheosedimentace – jev související s chováním papírenských suspenzí.. Formace listu papíru a její ovlivňování. Dvojstrannost papíru a její ovlivňování. Vliv stupně recirkulace vod na technologii a vlastnosti papírenských výrobků. Recirkulace v průmyslu celulózy a papíru – technologický, ekonomický, ekologický význam. Recirkulace podsítovych vod u papírenského stroje.

Atestace: zkouška písemnou formou

Environmentální aspekty průmyslu papíru a celulózy
Vyučující: Ing. Břetislav Češek, CSc., prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

Legislativa vodních a plynných emisí. Vodní zákon. Definice veličin charakterizujících znečištění vod AOX, TOX, EOX. Vodní hospodářství v průmyslu celulózy a papíru, 1. a 2. stupeň ČOV. Mechanické čištění, biologické a chemické čištění. Biologické čištění (aerobní, anaerobní). Role oxidáz se smíšenou funkcí (MFO) v rybách jako indikátoru při hodnocení účinnosti ČOV. Úskalí a otevřené problémy průmyslu celulózy a papíru. Schéma technologie konkrétních čistíren odpadních vod, 2. stupeň ČOV SEPAP Štětí. Kalové hospodářství. Zahušťovací zařízení.
Anaerobní čištění odpadních vod (principy a rozdíly mezi aerobním čištěním). Anaerobně-aerobní čištění papírenských vod. Fyzikálně-chemické a chemické metody čištění odpadních vod. Principy postupu navrhování čistíren odpadních vod, specifické plošné zatížení, sedimentace prostá, rheosedimentace.
Nové bělírenské postupy, příprava bělicích chemikálií, biotechnologie.
Energie a ekologické problémy při výrobě vysokovýtěžkových buničin.
Přehled a princip současných de-inking technologií (hledisko recirkulace odpadních vod).
Schéma biologické čistírny odpadních vod včetně anaerobní stabilizace kalů. Měřicí a dávkovací zařízení na ČOV (kontinuální měření BSK, dávkovací čerpadla). Pískový filtr. Využití papírenských kalů.
Recyklovaná vlákna – vliv n vlastnosti výrobků, životní prostředí a ekonomiku provozu.
Vymezení pojmů recyklace, recirkulace, regenerace, rekuperace. Recyklace (jednoduchá, složitá, úzká, široká). Rozbor jednotlivých druhů recyklace z hlediska využití sběrového papíru (papírenské a energetické využití). Recyklace papíru a vliv počtu obrátek na kvalitu sekundární vlákniny. Vyčíslení závislostí obsahu vícekrát recyklovaných sekundárních vláken v zanášené sekundární vláknině na stupni recyklace. Spalování recyklovaného papíru.

Atestace: zkouška písemnou formou

Laboratoř oboru
Vyučující: Ing. Břetislav Češek, CSc., Ing. Jan Gojný, Ph.D., Ing. Michaela Filipi, Ph.D.

Výroba papíru na laboratorním papírenském stroji. Stanovení vybraných mechanických a fyzikálních vlastností papíru. Optické vlastnosti papíru a jejich měření. Formace papíru a způsob jejího stanovení. Měření nečistot ve vzorcích papíru. Tiskové vlastnosti papíru a jejich stanovení. Exkurze na Katedře polygrafie a fotofyziky.

Atestace: zápočet

Seminář závěrečné práce
Vyučující: Ing. Michaela Filipi, Ph.D., Ing. Břetislav Češek, CSc.

Obecné rysy současné vědecké publikace. Etika publikování. Výtvarná stránka publikace. Technický jazyk publikace. Základy typografie. Struktura závěrečné práce licenčního studia. Tabulky. Obrázky. Rovnice. Symboly. Jednotky a rozměry veličin. Příklady bibliografických citací.

Atestace: zápočet


Rozpojování hornin výbuchem

Ústav energetických materiálů

Čtyřsemestrové licenční studium, určené pro další vzdělání a rekvalifikaci pracovníků z oblasti trhací techniky. Podle opatření č. 8/1994 předsedy Českého báňského úřadu, čj. 736/94 ze dne 13. dubna 1994, je uznáváno jako “odpovídající doplňující studium” k požadavkům na kvalifikaci a odbornou způsobilost žadatelů o zkoušku technického vedoucího odstřelů, resp. závodního lomu.

kontaktní osoba: Ing. Jindřich Stiebitz (ČBÚ), Ing. Marcela Jungová, Ph.D.
tel.: 466 038 023, 466 038 026
fax: 466 038 024
e-mail: kttv.fcht@upce.czmarcela.jungova@upce.cz

Teorie a technologie výbušin

Ústav energetických materiálů

Čtyřsemestrové licenční studium, určené pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků výbušinářských, muničních, zpracovatelských a delaboračních provozů a závodů, jakož i

pracovníků, používajících, skladujících a obchodujících výbušiny a výbuchem nebezpečné látky, včetně příslušníků ozbrojených zborů.

kontaktní osoba: Ing. Marcela Jungová, Ph.D.
tel.: 466 038 023, 466 038 026
fax: 466 038 024
e-mail: marcela.jungova@upce.cz

Licenční studium je určeno pro odborníky z technické praxe, kteří při své práci využívají nejnovější poznatky z oboru, nebo kteří pracují v oboru a vystudovali vysokou školu jiného zaměření. Toto studium v rámci rekvalifikace a dalšího zvyšování kvalifikace probíhá na základě smluv o úhradě za studium s uchazeči, resp. s jejich zaměstnavateli. Cena tohoto studia pro občany České republiky a Slovenské republiky činí 15 000 Kč za semestr. Kurzy se otevírají, pokud počet zájemců dosáhne 8.

Ústav nabízí v rámci tohoto studia tři kurzy. Zkrácená varianta je určena pro zaměstnance báňské správy a technology chemických výrob:

Čtyřsemestrové licenční studium „Teorie a technologie výbušin“ je určené pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků výbušinářských, zpracovatelských a delaboračních provozů a závodů, jakož i pracovníků ČBÚ, a všech, kteří se zabývají používáním, skladováním a obchodováním s výbušinami a výbuchem nebezpečnými látkami. Toto studium je vhodné i pro získání základních informací z oblasti ochrany různých objektů před výbuchy plynů, par nebo disperzí hořlavých prachů (chemické a potravinářské závody, energetika a pod.). Do studia je zařazena i problematika zkoušení a speciální analýzy výbušin, a přednášky o základech konstrukce munice.

Třísemestrové licenční studium „Teorie a technologie výbušin“ je určené pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků výbušinářských, zpracovatelských a delaboračních provozů a závodů, jakož i pracovníků ČBÚ, a všech, kteří se zabývají používáním, skladováním a obchodováním s výbušinami a výbuchem nebezpečnými látkami. Toto studium je vhodné i pro získání základních informací z oblasti ochrany různých objektů před výbuchy plynů, par nebo disperzí hořlavých prachů (chemické a potravinářské závody, energetika a pod.). Do studia je zařazena i problematika zkoušení a speciální analýzy výbušin, a přednášky o základech konstrukce munice.

Licenční studium „Rozpojování hornin výbuchem“ je určeno pro další vzdělání a rekvalifikaci pracovníků z oblasti trhací techniky. Podle opatření č.8/1994 předsedy Českého báňského úřadu, čj. 736/94 ze dne 13. dubna 1994, je uznáváno jako „odpovídající doplňující studium“ k požadavkům na kvalifikaci a odbornou způsobilost žadatelů o zkoušku technického vedoucího odstřelů, resp. závodního lomu. K těmto zkouškám se mohou přihlásit posluchači licenčního studia, kteří splňují ostatní podmínky pro získání oprávnění TVO, resp. závodního lomu.


Moderní technologie v polygrafii

Katedra polygrafie a fotofyziky

Licenční studium je určeno pro vysokoškolsky (výjimečně i středoškolsky) vzdělané odborníky, kteří při své práci potřebují nejnovější poznatky z oboru polygrafie nebo kteří pracují v oboru a vystudovali vysokou školu jiného zaměření. Účastník kurzu získá během jednoho roku studia široký rozsah znalostí ve všech oblastech polygrafických výrob a aplikací tiskových technik, řadu informací o polygrafických materiálech i nejnovějších technologiích, o postupech hodnocení kvality tiskovin a požadavcích současných ISO norem pro polygrafické výroby.  

Licenční studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků, kteří pracují v polygrafickém průmyslu, zabývají se obchodem s polygrafickými výrobky nebo jsou dodavateli materiálů pro polygrafický průmysl. Účastník kurzu získá široký rozsah znalostí ve všech oblastech polygrafických výrob a aplikací tiskových technik, řadu informací o polygrafických materiálech i nejnovějších technologiích, o postupech hodnocení kvality tiskovin a požadavcích současných ISO norem pro polygrafické výroby.

Organizace studia

Dvousemestrální studium formou dvoudenních soustředění.

Předmětové bloky

Sedm předmětových bloků přednášek, seminářů, praktických cvičení a exkurzí.

Program studia

Přihláška ke studiu


Statistické zpracování dat

Katedra analytické chemie

Čtyřsemestrové licenční studium, zaměřené na zvyšování odborné úrovně pracovníků kontrolních laboratoří tak, aby znalosti, technika práce a především způsob zpracování výsledků chemických zkoušek byly srovnatelné s laboratořemi zemí Evropské unie.

podrobnéjší info na webu meloun.upce.cz