Katedra fyzikální chemie

Katedra fyzikální chemie tvořila od samého počátku základní součást Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), předchůdkyně nynější Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Katedra zajišťovala a stále zajišťuje výuku fyzikální chemie v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu studiu.

Na vzniku a pozdějším rozvoji v oblasti pedagogické se významně podílel její dlouholetý vedoucí prof. RNDr. Antonín Tockstein, DrSc. V pozdějších letech ve vedení katedry stáli doc. Ing. Karel Komers, CSc., prof. Ing. Josef Tichý, DrSc., doc. Ing. František Skopal, CSc., prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. a prof. Ing. Jiří Málek, DrSc (současný rektor).

Vědecko-výzkumná činnost se na Katedře fyzikální chemie realizuje ve čtyřech skupinách, a to (a) Povrchová chemie a katalýza, (b) Kinetické jevy ve sklotvorných systémech, (c) Přeměna olejů na cenné produkty a (d) Aplikovaná chemická kinetika a farmakokinetika.

Katedra se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce s partnerskými pracovišti v zahraničí, a to jak v oblasti výzkumu, tak i výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků. Je aktivní i do počtu uspořádaných přednášek, presentací na konferencích, a výjezdních zasedání.

Nový člen katedry! - čtěte více na aktuality - farmako skupina

Začaly konference! aktuality

Skupina prof. Bulánka měla výjezdní zasedání! aktuality - prof. Bulánek

Studium


Témata bakalářských prací

Podrobný popis témat bakalářských prací naleznete zde:  

Témata bakalářských prací

Studium

Katedra fyzikální chemie je akreditována na všechny typy studia (bakalářské, magisterské a doktorské) a provádí výuku následujících předmětů (podrobněji viz STAG)

STAG Portal
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!