Katedra fyzikální chemie

Katedra fyzikální chemie tvořila od samého počátku základní součást Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), předchůdkyně nynější Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Katedra zajišťovala a stále zajišťuje výuku fyzikální chemie v základním a specializovaném studiu.

Na vzniku a pozdějším rozvoji v oblasti pedagogické se významně podílel její dlouholetý vedoucí prof. RNDr. Antonín Tockstein, DrSc. V pozdějších letech ve vedení katedry stáli doc. Ing. Karel Komers, CSc., prof. Ing. Josef Tichý, DrSc., doc. Ing. František Skopal, CSc., doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. a prof. Ing. Jiří Málek, DrSc (současný rektor).

Výzkumná práce katedry je zaměřena na výzkum adsorpce a separace průmyslově významných látek a jejich směsí a adsorptivního  odstraňování významných polutantů, studie a teoretické modelování adsorpčních rovnováh a transportu hmoty porézními materiály, katalytickou aktivitu a selektivitu pevných heterogenních katalyzátorů v parciálních oxidacích organických látek, analýzu aktivních center pevných katalyzátorů pro oxidativní dehydrogenaci etanu, analýzy vztahu mezi strukturou / bazicitou pevných katalyzátorů na bázi směsných oxidů a jejich aktivitou v aldol kondenzaci a transesterifikaci, studium podmínek transesterifikace olejů pro různé alkoholy včetně podmínek separace produktů.  Výzkumná aktivita katedry je též orientována na studium  nukleace, růstu krystalů,  strukturní relaxace a viskozitního chování v podchlazených sklotvorných systémech včetně analýzy a teoretického popisu souvisejících kinetických jevů. Další oblast výzkumné činnosti katedry souvisí se studiem disoluce pevných lékových forem lékopisnými metodami, stanovení farmakokinetických parametrů in vitro a měření fyzikálně-chemických vlastností léčiv.

Katedra se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce s partnerskými pracovišti v zahraničí, a to jak v oblasti výzkumu, tak i výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků.

Vedení

Vedoucí katedry

prof. Ing.
Libor
Čapek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

libor.capek@upce.cz
466 037 053, 466 037 348
Zástupce vedoucího katedry

doc. Ing.
Pavel
Čičmanec
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

pavel.cicmanec@upce.cz
466 037 048, 466 037 062, 466 037 400
Tajemník

Ing.
Václav
Lochař
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

vaclav.lochar@upce.cz
466 037 054, 466 037 041, 466 037 345
Sekretářka

Radovana
Louvarová


Fakulta chemicko-technologická

radovana.louvarova@upce.cz
466 037 047

Studium


Výuka předmětů

Katedra fyzikální chemie je akreditována na všechny typy studia (bakalářské, magisterské a doktorské) a provádí výuku následujících předmětů (podrobněji viz STAG):

 • Základy fyzikální chemie
 • Laboratoř z fyzikální chemie I
 • Aplikovaná chemická kinetika
 • Laboratoř oboru I
 • Biofyzikální chemie
 • Rovnovážná termodynamika           
 • Kalorimetrické a termoanalytické metody
 • Laboratoř oboru III
 • Průmyslová heterogenní katalýza
 • Základy farmakokinetiky
 • Dějiny chemie           
 • Fyzikální chemie pro pokročilé
 • Environmentální katalytické procesy
 • Nerovnovážná termodynamika

Doktorský program

Studenti doktorského studijního programu

Studenti
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!