Organizační uspořádání

Vedení fakulty

 • Děkan
  - stojí v čele fakulty
 • Proděkani
  - proděkan pro pedagogiku
  - proděkan pro vědu a tvůrčí činnost
  - proděkan pro vnější vztahy
  - proděkan pro vnitřní záležitosti
 • Tajemník fakulty
Vedení fakulty

Děkanát

 • Sekretariát děkana
 • Referát pro vědecko-výzkumnou činnost
 • Studijní oddělení
 • Referát pro vnitřní záležitosti
 • Referát propagace
 • Ekonomické a provozní oddělení
 • Ústřední sklad
 • Univerzitní ekologické centrum
 • Autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky
Děkanát

Ústavy a katedry:


Smluvně vytvořená společná pracoviště  organizačně  přičleněná k fakultě:

 • Společná laboratoř chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky a Univerzity Pardubice (ve zkratce "SLChPL")
 • Společná laboratoř NMR spektroskopie Výzkumného ústavu organických syntéz a.s., Pardubice-Rybitví a Univerzity Pardubice (ve zkratce "SLNMR")
 • Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů SYNPO a.s., Pardubice a Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické (ve zkratce "SLAP")
 • Společné pracoviště aplikované medicíny Nemocnice Pardubice a Fakulty chemicko- technologické (ve zkratce "SPAM")
 • Společná laboratoř membránových procesů MEGA a.s., Stráž pod Ralskem a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce "SLMP")  

Servisní pracoviště:

 • Fyzikálně-mechanická zkušebna plastů a kompozitních materiálů (ÚChTML)
 • Hodnocení vlastností papíru, kartonu a lepenek z hlediska jejich potiskovatelnosti (ÚChTML)
 • Kalorimetrická laboratoř (KAnT)
 • Laboratoř AFM mikroskopie (SLChPL)
 • Laboratoř analýzy vod (ÚEnviChI)
 • Laboratoř elektronové mikroskopie (ÚChTML)
 • Laboratoř elektronové mikroskopie a rentgenové analýzy (SLChPL)
 • Laboratoř elektronové paramagnetické resonance (KOAnCh)
 • Laboratoř extrakčních technik a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (KAlCh)
 • Laboratoř FTIR spektroskopie (SLChPL)
 • Laboratoř charakterizace disperzních systémů (ÚEnviChI)
 • Laboratoř charakterizace pigmentů a práškových materiálů (KAnT)
 • Laboratoř charakterizace práškových materiálů (KOAnCh)
 • Laboratoř kapalinové chromatografie a kapilární elektroforézy (KAlCh)
 • Laboratoř atomové spektrometrie (KAlCh)
 • Laboratoř nukleární magnetické rezonance (ÚOChT)
 • Laboratoř organické elementární analýzy (ÚOChT)
 • Laboratoř práškové rentgenové difraktometrie (KOAnCh)
 • Laboratoř Ramanovy a infračervené spektroskopie (KOAnCh)
 • Laboratoř reometrie (ÚEnviChi)
 • Laboratoř termické analýzy a optické mikroskopie (SLChPL)
 • Polygrafická zkušební laboratoř (KPF)
 • Servis prvkové analýzy (ÚEnviChI)
 • Tiskové služby (KPF)
 • Vývojová dílna při OChI (ÚEnviChI)
 • Měření teplotních a tepelných vodivostí (ÚAFM)
 • Laboratoř rentgenové difraktometrie monokrystalických materiálů (KOAnCh)

Schéma organizační struktury FChT Univerzity Pardubice

false

legenda

Legenda k organizační struktuře Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

PZL Polygrafická zkušební laboratoř'
SLAP Společná laboratoř analýzy polymerů
SLMP Společná laboratoř membránových procesů
SLNMR Společná laboratoř NMR
SPAM Společné pracoviště aplikované medicíny'
UEC Univerzitní ekologické centrum

true

Schéma organizační struktury děkanátu FChT Univerzity Pardubice

false
Rozšířit fotografii: 
false