Organizační uspořádání

Vedení fakulty

 • Děkan
  - stojí v čele fakulty
 • Proděkani
  - proděkan pro pedagogiku
  - proděkan pro vědu a tvůrčí činnost
  - proděkan pro vnitřní záležitosti
  - proděkan pro vnější vztahy a propagaci
 • Tajemník fakulty
Vedení fakulty

Děkanát

 • Sekretariát děkana
  - Asistentka proděkanů
  - Sekretariát
 • Propagační referent 
 • Referát pro vědeckovýzkumnou činnost
 • Správa rozpočtu
 • Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou
 • Spisové a kopírovací služby
 • Ústřední sklad
 • Univerzitní ekologické centrum
 • Autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky
 • Servisní technik
Děkanát

Ústavy a katedry:


Smluvně vytvořená společná pracoviště  organizačně  přičleněná k fakultě:

 • Společná laboratoř chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky a Univerzity Pardubice (ve zkratce "SLChPL")
 • Společná laboratoř NMR spektroskopie Výzkumného ústavu organických syntéz a.s., Pardubice-Rybitví a Univerzity Pardubice (ve zkratce "SLNMR")
 • Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů SYNPO a.s., Pardubice a Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické (ve zkratce "SLAP")
 • Společné pracoviště aplikované medicíny Nemocnice Pardubice a Fakulty chemicko- technologické (ve zkratce "SPAM")
 • Společná laboratoř membránových procesů MEGA a.s., Stráž pod Ralskem a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce "SLMP")  

Servisní pracoviště:

 • Fyzikálně-mechanická zkušebna plastů a kompozitních materiálů (ÚChTML)
 • Hodnocení vlastností papíru, kartonu a lepenek z hlediska jejich potiskovatelnosti (ÚChTML)
 • Kalorimetrická laboratoř (KAnT)
 • Laboratoř AFM mikroskopie (SLChPL)
 • Laboratoř analýzy vod (ÚEnviChI)
 • Laboratoř elektronové mikroskopie (ÚChTML)
 • Laboratoř elektronové mikroskopie a rentgenové analýzy (SLChPL)
 • Laboratoř elektronové paramagnetické resonance (KOAnCh)
 • Laboratoř extrakčních technik a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (KAlCh)
 • Laboratoř FTIR spektroskopie (SLChPL)
 • Laboratoř charakterizace disperzních systémů (ÚEnviChI)
 • Laboratoř charakterizace pigmentů a práškových materiálů (KAnT)
 • Laboratoř charakterizace práškových materiálů (KOAnCh)
 • Laboratoř kapalinové chromatografie a kapilární elektroforézy (KAlCh)
 • Laboratoř atomové spektrometrie (KAlCh)
 • Laboratoř nukleární magnetické rezonance (ÚOChT)
 • Laboratoř organické elementární analýzy (ÚOChT)
 • Laboratoř práškové rentgenové difraktometrie (KOAnCh)
 • Laboratoř Ramanovy a infračervené spektroskopie (KOAnCh)
 • Laboratoř reometrie (ÚEnviChi)
 • Laboratoř termické analýzy a optické mikroskopie (SLChPL)
 • Polygrafická zkušební laboratoř (KPF)
 • Servis prvkové analýzy (ÚEnviChI)
 • Tiskové služby (KPF)
 • Vývojová dílna při OChI (ÚEnviChI)
 • Měření teplotních a tepelných vodivostí (ÚAFM)
 • Laboratoř rentgenové difraktometrie monokrystalických materiálů (KOAnCh)

Schéma organizační struktury FChT Univerzity Pardubice

false

Legenda k organizační struktuře Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

AP Asistentka proděkanů
CEMNAT Centrum materiálů a nanotechnologií
KAlCh Katedra analytické chemie
KAnT Katedra anorganické technologie
KBBV Katedra biologických a biochemických věd
KEMCh Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu
KFCh Katedra fyzikální chemie
KOAnCh Katedra obecné a anorganické chemie
KPF Katedra polygrafie a fotofyziky
ODCP Oddělení dřeva, celulózy a papíru
OOM Oddělení organických materiálů
OChI Oddělení chemického inženýrství
OMOR Oddělení mechanismů organických reakcí
ONHOP Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků
OOT Oddělení organické technologie
OOŽP Oddělení ochrany životního prostředí
OPTCh Oddělení polymerní a textilní chemie
OS Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou
PR Propagační referent
PZL Polygrafická zkušební laboratoř
RT Revizní technik
RVVČ Referát pro vědeckovýzkumnou činnost
SDK Sklad drahých kovů
SKS Spisové a kopírovací služby
SLAP Společná laboratoř analýzy polymerů
SLChPL Společná laboratoř chemie pevných látek
SLMP Společná laboratoř membránových procesů
SLNMR Společná laboratoř NMR
SPAM Společné pracoviště aplikované medicíny
SR Správce rozpočtu
ST Servisní technik
ÚAFM Ústav aplikované fyziky a matematiky
UEC Univerzitní ekologické centrum
ÚEnviChI Ústav environmentálního a chemického inženýrství
ÚEnM Ústav energetických materiálů
ÚChTML Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
ÚOChT Ústav organické chemie a technologie
ÚS Ústřední sklad
VD FChT Vývojové dílny fakulty

true
Rozšířit fotografii: 
false