Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

front_page_178548.jpg

Za dobu své existence katedra dosáhla výrazných úspěchů ve všech oblastech své činnosti. Na fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice je nositelem výuky ekonomicko-manažerských disciplín v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Je rovněž významným vědecko-výzkumným pracovištěm, zaměřeným zejména na odvětví chemického průmyslu, strategický a marketingový management, logistické a dodavatelsko-odběratelské procesy, environmentální management, management inovací, projektový management a společenskou odpovědnost chemických podniků. V rámci pedagogické i výzkumné práce navázali pracovníci katedry za léta její existence rozsáhlou spolupráci s řadou univerzitních pracovišť v tuzemsku i v zahraničí a s podnikovou sférou.

Zajímá tě, co se u nás studuje? Dozvi se více:

Studijní programy


Historie výuky ekonomických a manažerských disciplin sahá téměř až ke vzniku Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích v roce 1950. V prvních letech byla ekonomická výuka zajišťována externími učiteli a teprve v roce 1964 byla založena samostatná Katedra ekonomiky a řízení, která pod tímto názvem působila až do r. 1992. V roce 1992 byla katedra organizačně převedena na nově vzniklou Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, a to s názvem Katedra podnikové ekonomiky a managementu. V souvislosti s touto organizační změnou byla katedra pověřena novými úkoly na FES a významně přispěla k jejímu rozvoji, stabilizaci a akreditaci. V r. 1998 byla katedra organizačně znovu začleněna na fakultu chemicko-technologickou, a to s názvem Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, kde působí dosud. Zakladatelem katedry a jejím prvním vedoucím byl Prof. JUDr. Jiří Janko, CSc., který stál v jejím čele do r. 1970. V letech 1970 – 1989 vedl katedru Doc. Ing. Miloslav Filka, DrSc. Významným mezníkem ve vývoji katedry se staly revoluční události v listopadu 1989. Na začátku roku 1990 byl zvolen do jejího čela doc. Ing. Zdeněk Skřivánek,CSc., který zahájil novou éru existence katedry. Postupně realizoval opatření věcná, organizační i personální, která ústila do zásadní transformace pojetí i obsahu výuky na katedře podle vzoru renomovaných západních univerzit. V tomto duchu pokračovali i další vedoucí kateder až do současné doby. V letech 1991 – 97 vedl katedru doc. Ing. Otakar Machač, CSc, v letech 1997 - 2007 a 2015 - 2018 prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc, 2007-2015 doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D. a v současnosti od roku 2018 je pověřen vedením Ing. Jan Vávra, Ph.D.

Za dobu své existence katedra dosáhla výrazných úspěchů ve všech oblastech své činnosti. Na fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice je nositelem výuky ekonomicko-manažerských disciplín v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Je rovněž významným vědecko-výzkumným pracovištěm, zaměřeným zejména na odvětví chemického průmyslu. V rámci pedagogické i výzkumné práce navázali pracovníci katedry za léta její existence rozsáhlou spolupráci s řadou univerzitních pracovišť v tuzemsku i v zahraničí a s podnikovou sférou. V oblasti pedagogické zabezpečuje základní výuku ekonomicko-manažerských disciplín ve všech studijních programech fakulty chemicko-technologické a fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice, zaštiťuje na fakultě chemicko-technologické přípravu absolventů magisterského studijního oboru Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu a přípravu doktorandů v studijním oboru Řízení a ekonomika podniku. V oblasti vědeckovýzkumné byli pracovníci katedry odpovědnými řešiteli řady projektů státního programu ekonomického výzkumu, mezinárodních i národních grantů GA ČR, FRVŠ a projektů aplikovaného výzkumu pro podnikovou praxi. V současné době je výzkumná činnost soustředěna na podniky v odvětví chemického a potravinářského průmyslu a je zaměřena na studium procesu vytváření hodnoty pro zákazníky, nástroje posilování jejich loajality, změny v procesu strategické marketingové analýzy a formulace marketingové strategie strategických podnikatelských jednotek v závislosti na trendech v tržním prostředí, dále na integraci systémů managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti, studium podmínek implementace logistiky při řízení hmotných a s nimi souvisejících toků, na rozvoj systému environmentální účetnictví, na ekonomické řízení podniků po linii výkonů, útvarů a procesů a na vícekriteriální hodnocení výkonnosti těchto podniků. Výsledky výzkumné práce pracovníci katedry trvale publikují v mezinárodních i národních časopisech a ve sbornících a vystoupeních na konferencích.

V roce 2018 byly v rámci Institucionální akreditace na dobu deseti let schváleny dva studijní programy, a to bakalářský a navazující magisterský studijní programy Ekonomika a management podniků chemického průmyslu. V roce 2020 byly v rámci Institucionální akreditace na dobu pěti let schváleny dva doktorské studijní programy, a to Ekonomika a management podniků s procesními výrobami a Economics and Management of Businesses with Process Manufacturing Operations.
Výuková činnost katedry se neomezuje pouze na ekonomicko-manažerské dovednosti a znalosti, ale zahrnuje i stále více vnímané environmentální a společenské problémy spojené s vnímáním chemického průmyslu ze strany veřejnosti a dalších stakeholderů.
Ve výzkumné i výukové činnosti se tak promítají prvky odpovědného managementu, udržitelnosti výroby a spotřeby, společenské odpovědnosti, dopadů fenoménu Industry 4.0 na chemický průmyslu a příbuzné oblasti průmysl s tradičními prvky ekonomické výkonnosti, procesního managementu zaměřeného na tvorbu hodnoty pro stakeholdery, strategického managementu a Supply Chain Managementu.

Věda a výzkum - na čem právě pracujem?


Zaměření vědecko-výzkumné činnosti

Zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků zejména chemického a potravinářského průmyslu implementací procesního managementu jako předpoklad pro tvorbu přínosů podniků k rozvoji společnosti a regionů. Vědecké týmy se zaměřují na základní a aplikovaný výzkum v oblasti řízení logistických a dodavatelsko-odběratelských procesů, environmentálního managementu, společenské odpovědnosti podniků, managementu inovací v souvislosti s Industry 4.0, projektového managementu, strategického managementu průmyslových podniků a marketingového managementu.

Servisní a poradenská činnost - čím vším se zabýváme?

 • Strategický management průmyslových podniků
 • Marketingový management
 • Logistický management
 • Podnikové finance a účetnictví
 • Právní problematika
 • Management kvality
 • Management inovací a projektové řízení
 • Řízení chemických výrob
 • Personální management
 • Manažerské rozhodování
 • Společenská odpovědnost podniků
 • Environmentální management