Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu

Studuj ekonomiku a management se zaměřením na chemické podniky


Bakalářské studium

Studuj bakalářský studijní program Ekonomika a management podniků chemického průmyslu a získej znalosti, dovednosti a způsobilosti, které ti umožní vykonávat technicko-ekonomické a manažerské pozice v podnicích chemického průmyslu, příp. v dalších příbuzných průmyslových odvětvích na středních pozicích řízení a umožní ti realizovat tvůrčí činnost s tím spojenou. V prohlubování znalostí můžeš následně pokračovat v navazujícím magisterském studiu příbuzných studijních programů a zejména stejnojmenném studijním programu Ekonomika a management podniků chemického průmyslu! Propojíš tak ekonomicko-manažerské vzdělání se znalostmi z oblasti chemie a chemického inženýrství a získáš laboratorní praxi, což ti umožní hlouběji porozumět specifikům ekonomiky a managementu podniků chemického průmyslu. Možnost uplatnění absolventů v podnikové praxi je široká a absolventi velmi brzy dosahují významných pozic ve středním managementu.

Pro jaké pozice tě studium připraví:

marketingový manažer, controller, výrobní a logistický manažer, kvalitář, projektový pracovník, účetní, personalista a řadu dalších technicko-ekonomických a manažerských pozic na středních úrovních řízení.

Chci vědět více

Magisterské studium

Studiem navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management podniků chemického průmyslu se staň všestranně a komplexně připraveným absolventem k výkonu technicko-ekonomických a manažerských pozic v podnicích chemického průmyslu, příp. dalších příbuzných průmyslových odvětvích včetně uplatnění v tvůrčí činnosti. Prostředkem k tomu je navázat na základní ekonomické, manažerské, chemické a chemicko-inženýrské znalosti, dovednosti a způsobilosti získané v bakalářském studijním programu a dále je rozvinout ve směru poznatků a dovedností jednak v oblasti moderních ekonomicko-manažerských disciplín, tj. v oblasti strategického a marketingového managementu chemických podniků, jejich společenské odpovědnosti, ekonomiky a managementu chemických výrob, managementu kvality, environmentu a bezpečnosti, udržitelné výroby a spotřeby v chemickém průmyslu, finančního managementu, obchodního či smluvního práva atd., jednak v oblasti různých chemických technologií.

Pro jaké pozice tě studium připraví:

manažerské pozice z oblasti marketingu, obchodu, controllingu, kvality, financí, výroby, logistiky, projektového řízení, inovací, psychologie, práva, environmentální a společenské odpovědnosti.

Chci vědět více

Doktorské studium

Studiem doktorského studijního programu Ekonomika a management podniků s procesními výrobami či Economics and Management of Businesses with Process Manufacturing Operations se staň vysoce kvalifikovaným odborníkem připraveným k výkonu manažerských pozic v podnicích s procesními výrobami, zejména podnicích chemického průmyslu a dalších příbuzných průmyslových odvětvích.

Prostředkem k tomu je navázat na znalosti, dovednosti a způsobilosti získané v navazujícím magisterském studiu a dále je rozvinout ve směru rozvoje myšlení, poznatků a dovedností jak v oblasti teorie a nových moderních metod a postupů ekonomicko-manažerských disciplín, tak v oblasti chemicko-technologických, biologických a biochemických výrob, ale i metodologie vědecké práce. Důraz přitom bude kladen na roli společensky citlivých podniků s procesními výrobami v dnešní znalostní společnosti a jejich přínos k udržitelnému rozvoji.

Pro jaké pozice tě studium připraví:

nejvyšší řídící pozice v podnicích s procesními výrobami a u dalších podnikatelských subjektů, specialista v podnicích s procesními výrobami a dalších podnikatelských subjektech, vědecký pracovník ve státních nebo soukromých institucích základního výzkumu, akademický pracovník na vysokých školách.

Termíny:

Termín přihlášek: do 30. 4. 2021
Termín přijímacích zkoušek: 8. 6. 2021
Další kolo přijímacího řízení, bude-li fakultou vypsáno: první dekáda září 2021
Info leták 1
Info leták 2
 

Chci vědět více

Věda a výzkum


Zaměření vědecko-výzkumné činnosti

Zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků zejména chemického a potravinářského průmyslu implementací procesního managementu jako předpoklad pro tvorbu přínosů podniků k rozvoji společnosti a regionů. Vědecké týmy se zaměřují na základní a aplikovaný výzkum v oblasti řízení logistických a dodavatelsko-odběratelských procesů, environmentálního managementu, společenské odpovědnosti podniků, managementu inovací v souvislosti s Industry 4.0, projektového managementu, strategického managementu průmyslových podniků a marketingového managementu.

Zaměření

Servisní a poradenská činnost

 • Strategický management průmyslových podniků
 • Marketingový management
 • Logistický management
 • Podnikové finance a účetnictví
 • Právní problematika
 • Management kvality
 • Management inovací a projektové řízení
 • Řízení chemických výrob
 • Personální management
 • Manažerské rozhodování
 • Společenská odpovědnost podniků
 • Environmentální management
Činnost

Za dobu své existence katedra dosáhla výrazných úspěchů ve všech oblastech své činnosti. Na fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice je nositelem výuky ekonomicko-manažerských disciplín v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Je rovněž významným vědecko-výzkumným pracovištěm, zaměřeným zejména na odvětví chemického průmyslu, strategický a marketingový management, logistické a dodavatelsko-odběratelské procesy, environmentální management, management inovací, projektový management a společenskou odpovědnost chemických podniků. V rámci pedagogické i výzkumné práce navázali pracovníci katedry za léta její existence rozsáhlou spolupráci s řadou univerzitních pracovišť v tuzemsku i v zahraničí a s podnikovou sférou.

Doktorské studium_informace

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Doktorské studium_info1277.74 KB
PDF icon Doktorské studium_info2369.31 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!