Ústav aplikované fyziky a matematiky

Fyzika bývá pokládána za základ technických věd. Je hnacím motorem inovací a vynálezů a znalosti založené na fyzice jsou klíčem k úspěchu téměř ve všech odvětvích vědy, techniky a technologie. Fyzika má mnoho aplikací i v mnohých netechnických oblastech, např. v biologii, fyziologii nebo lékařství.

Obecná fyzika je předepisována ke studiu inženýrství, lékařství, chemie, biologie i jiných oborů, protože vytváří rámec, na kterém mohou ostatní vědy spolehlivě stavět. Solidní zvládnutí základních principů fyziky a osvojení si fyzikálního způsobu uvažování proto pomáhá i při studiu jiných oborů.

Studium


Vyučované předměty

V současné době ústav zajišťuje formou přednášek, seminářů a laboratorních cvičení výuku obecné fyziky a matematiky na Fakultě chemicko-technologické. Jako volitelný nabízí ústav předmět "Moderní mikroskopické metody" pro studenty specializací.

Předměty

Témata kvalifikačních prací

Témata

Věda a výzkum


Výzkumné zaměření

Transportní vlastnosti pevných látek 
Příprava a charakterizace polovodičů, zéjména termoelektrických materiálů používaných pro TE chladiče (Peltierův jev) i TE-generátory (Seebeckův jev).  Příprava zředěných magnetických polovodičů. Příprava monokrystalů úzkopásových a vrstevnatých polovodičů.

Kapalné krystaly
Výzkum chování chirálních nematických a chirálních smektických (feroelektrických) kapalných krystalů v elektrickém poli. Měření voltkontrastních charakteristik a rychlosti elektrooptických dějů (i jednorázových).

Rentgenové a synchrotronové techniky
Metody difrakce a maloúhlového rozptylu rentgenového nebo synchrotronového záření, za normáních i speciáních podmínek, například za vysokého tlaku, v elektrickém poli, za nízké
nebo vysoké teploty, staticky, případně s časovým rozlišením. Studovanými materiály jsou zvláště polymery, biopolymery a interkaláty.

Optická laboratoř
Optická charakterizace nanostruktur (bulk, vrstvy, multivrstvy, photonické krystaly); charakterizace optických mřížek.

 

 

Poradenská činnost

Ústav aplikované fyziky a matematiky poskytuje poradenskou činnost v oborech:

Termoelektrické materiály a jejich aplikační možnosti.

Kapalné krystaly a jejich aplikace v elektrooptice a při teplotním mapování.

Spektrální elipsometrie.

Rentgenové a synchrotronové techniky.

 

Přístrojové vybavení

Vybavení

Spolupracující pracoviště

Pracoviště
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!