Ústav environmentálního a chemického inženýrství

Ústav se podílí na výuce:

 • v bakalářských studijních programech „Chemie”, "Chemie a technologie ochrany životního prostředí" a dalších SP
 • v navazujícím magisterském studiu lze studovat studijní programy:

  • "Chemické a procesní inženýrství", který má dvě specializace  „Ochrana životního prostředí” a „Chemické inženýrství",
  • "Udržitelný rozvoj v chemii a technologii".
 • v doktorském studiu pak st. program „Chemické a procesní inženýrství”, který má dvě specializace: „Environmentální inženýrství” a „Chemické inženýrství”.

Vědecko-výzkumná činnost na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství je směřována  do dvou hlavních oblastí:

 • Ochrana životního prostředí
 • Chemické inženýrství

Do výzkumu jsou zapojeni studenti všech typů studia v rámci výzkumných projektů. S tím také úzce souvisí velmi dobré uplatnění absolventů studia v praxi.

 

Studium


Zaměření studia

 

Ochrana životního prostředí:

 • ekosystém, ekologická stabilita, právní a správní aspekty ochrany životního prostředí,
 • toxicita látek, chemie životního prostředí, analýza složek životního prostředí,
 • chemicko-technologická ochrana prostředí, ekologické aspekty chemických výrob, odpadové hospodářství a využití odpadů,
 • geoinformační technologie.

 

 Chemické inženýrství:

 • difúzní procesy, hydrodynamické procesy, proudění tekutin, sdílení tepla,
 • chemicko-inženýrská termodynamika, reaktorové inženýrství, systémové inženýrství,
 • bilanční výpočty, simulace a optimalizace procesů,
 • chemické technologie.

 

Udržitelný rozvoj v chemii a technologii:

 • hodnocení životního cyklu výrobků a technologií od „kolébky do hrobu“,
 • hodnocení reálných zdravotních a bezpečnostních rizik situací či technologií,
 • legislativní, správní a ekonomické aspekty udržitelného rozvoje chemických i nechemických technologií,
 • zelená chemie, udržitelné technologie, efektivní odpadové hospodářství.

 

Studijní programy

 

 

Zde najdeš další informace o studiu

 

Věda a výzkum


Laboratoře a servisní pracoviště

 

Laboratoř charakterizace disperzních systémů
Laboratoř reometrie
Servis prvkové analýzy
Vývojové dílny FChT

Vědecko-výzkumná činnost

 

Membránové separační procesy
– tlakové membránové procesy (komplexní studium MF, UF, NF a RO od roku 1983),
– difuzní dialýza,
– elektrodialýza a elektrodialýza s bipolární membránou.
+ začlenění procesů do složitějších technologických celků

Čištění odpadních vod
Kombinované systémy čištění odpadních vod se zaměřením na membránové separace, foto- a elektrooxidaci, iontovou výměnu, reduktivní dehalogenaci, biotechnologické procesy, apod.

Hydromechanické procesy
Tok nenewtonských kapalin vrstvami částic, měření reologických vlastností tavných lepidel a farmaceutických látek.

Vývoj spektrálních metod prvkové analýzy se zaměřením na analýzu složek životního prostředí, biologických materiálů a materiálovou chemii:
– využití optické emisní spektrometrie s buzením v indukčně vázaném plazmatu (ICP OES),
– hmotnostní spektrometrie s ionizací v indukčně vázaném plazmatu (ICP MS),
– atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací (ETA AAS),
– spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS),
– rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF).

Vývoj metodik pro testování ekotoxicity nanomateriálů na půdních organismech, toxikologické hodnocení léčiv.
Vývoj nových elektroanalytických metod pro stanovení škodlivých látek v životním prostředí a bioaktivních látek.

Projekty

 

2016–2018

TG02010058 Podpora  aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice/Efektivní postup odstraňování problematických kontaminantů z technologických odpadů a vod.

 

2016–2019

TH02030200 Efektivní odstraňování aromatických halogenderivátů (AOX) z lokálních průmyslových zdrojů.

 

2017–2019

17-03868S Nové metody elektrochemického sledování biologicky aktivních organických látek v environmentálních, biologických a potravinových matricích.

 

2017–2020

TH02030823 Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu.

 

2018–2021

TH03030260 Biokompozitní složka pro pomalé uvolňování účinných minerálních látek v půdě pro výživu rostlin.

 

2019 - 2021

FV40062 Zpracování průmyslových odpadních vod do nulového odtoku kapaliny (ZLD) pomocí elektrodialýzy.

 

Spolupráce s praxí je realizována rovněž na základě smluvního výzkumu, např. pro společnosti:
ASIO, spol. s r.o., Brno
GEOTEST, a.s., Brno
MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem
NAFIGATE, a.s., Praha
SYNPO, a.s., Pardubice
SYNTHESIA, a.s., Pardubice-Rybitví
VÚOS, a.s., Pardubice-Rybitví
ZENTIVA, k.s., Praha

Operační programy

 

Pracovníci ÚEnviChI se podílejí na řešení projektů OP Výzkum, vývoj a vzdělávání:

Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002458

Celková doba řešení projektu: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022

 

Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320
Celková doba řešení projektu: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022

Excelentní tým aplikovaného výzkumu FChT

 

Skupina chemických technologií (Chemical Technology Group)

Skupina chemických technologií řeší problematiku ekologických aspektů chemických procesů, zabývá se možnostmi úpravy stávajících výrobních technologií s využitím nejlepších dostupných technik s cílem snížit současnou úroveň znečišťování u průmyslových emisních zdrojů. Řeší problematiku dekontaminace a jednoduché recyklace technologických vod a problematiku dalšího využití odpadních proudů vznikajících při těchto procesech.

V rámci svých aktivit Skupina chemických technologií spolupracuje s komerčními partnery v rámci smluvního výzkumu, v rámci řešení projektů Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu, patentuje nově vyvinuté separační a dekontaminační procesy, usiluje o jejich komercializaci a po dohodě s komerčními partnery publikuje vybrané výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Od listopadu 2019 jmenován vedením FChT vedoucím skupiny excelentního výzkumu docent Tomáš Weidlich (projekt VA390013).


 

Členové týmu Skupiny chemických technologií:

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Ing. Barbora Kamenická

Mgr. Michal Hegedüs

Ing. Ivana Vojtová

Ing. Vít Nýdrle

 

Projekty, patenty a publikace

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!