Ústav environmentálního a chemického inženýrství

Ústav se podílí na výuce:

  • v bakalářských studijních programech „Chemie a technická chemie”, „Chemické a procesní inženýrství” (obor „Ochrana životního prostředí”) a „Chemie a technologie potravin”.
  • v navazujícím magisterském studiu lze studovat obory „Ochrana životního prostředí” a „Chemické inženýrství".
  • v doktorském studiu pak st. program „Chemické a procesní inženýrství”, který má dva obory: „Environmentální inženýrství” a „Chemické inženýrství”.

Vědecko-výzkumná činnost na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství je směřována  do dvou hlavních oblastí:

  • Ochrana životního prostředí
  • Chemické inženýrství

Do výzkumu jsou zapojeni studenti všech typů studia v rámci výzkumných projektů. S tím také úzce souvisí velmi dobré uplatnění absolventů studia v praxi.

 

Studium


Vyučované předměty

Obor „Ochrana životního prostředí“

Klíčová slova: analýza složek životního prostředí; ekologická stabilita; ekologické aspekty chemických výrob; ekosystém; geoinformační technologie; chemicko-technická ochrana prostředí; právní aspekty ochrany životního prostředí; státní správa; toxicita látek; využití odpadů.

Obor „Chemické inženýrství“

Klíčová slova: bilanční výpočty; difúzní procesy; hydrodynamické procesy; chemické technologie; chemicko-inženýrská termodynamika; optimalizace; proudění tekutin; reaktorové inženýrství; sdílení tepla; simulace; systémové inženýrství. 

Obory

Studijní programy

„Chemie a technologie ochrany životního prostředí“

„Chemické a procesní inženýrství“
Garantované studijní obory:

„Udržitelný rozvoj v chemii a technologii“

  • navazující magisterské studium

Věda a výzkum


Laboratoře a servisní pracoviště

Laboratoř charakterizace disperzních systémů
Laboratoř reometrie
Servis prvkové analýzy
Vývojové dílny FChT

Vědecko-výzkumná činnost

Membránové separační procesy
– tlakové membránové procesy (komplexní studium MF, UF, NF a RO od roku 1983),
– difuzní dialýza,
– elektrodialýza a elektrodialýza s bipolární membránou.
+ začlenění procesů do složitějších technologických celků

Čištění odpadních vod
Kombinované systémy čištění odpadních vod se zaměřením na membránové separace, foto- a elektrooxidaci, iontovou výměnu, reduktivní dehalogenaci, biotechnologické procesy, apod.

Hydromechanické procesy
Tok nenewtonských kapalin vrstvami částic, měření reologických vlastností tavných lepidel a farmaceutických látek.

Vývoj spektrálních metod prvkové analýzy se zaměřením na analýzu složek životního prostředí, biologických materiálů a materiálovou chemii:
– využití optické emisní spektrometrie s buzením v indukčně vázaném plazmatu (ICP OES),
– hmotnostní spektrometrie s ionizací v indukčně vázaném plazmatu (ICP MS),
– atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací (ETA AAS),
– spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS),
– rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF).

Vývoj metodik pro testování ekotoxicity nanomateriálů na půdních organismech, toxikologické hodnocení léčiv.
Vývoj nových elektroanalytických metod pro stanovení škodlivých látek v životním prostředí a bioaktivních látek.

Projekty

2016–2018

TG02010058 Podpora  aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice/Efektivní postup odstraňování problematických kontaminantů z technologických odpadů a vod.

 

2016–2019

TH02030200 Efektivní odstraňování aromatických halogenderivátů (AOX) z lokálních průmyslových zdrojů.

 

2017–2019

17-03868S Nové metody elektrochemického sledování biologicky aktivních organických látek v environmentálních, biologických a potravinových matricích.

 

2017–2020

TH02030823 Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu.

 

2018–2021

TH03030260 Biokompozitní složka pro pomalé uvolňování účinných minerálních látek v půdě pro výživu rostlin.

 

2019 - 2021

FV40062 Zpracování průmyslových odpadních vod do nulového odtoku kapaliny (ZLD) pomocí elektrodialýzy.

 

Spolupráce s praxí je realizována rovněž na základě smluvního výzkumu, např. pro společnosti:
ASIO, spol. s r.o., Brno
GEOTEST, a.s., Brno
MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem
NAFIGATE, a.s., Praha
SYNPO, a.s., Pardubice
SYNTHESIA, a.s., Pardubice-Rybitví
VÚOS, a.s., Pardubice-Rybitví
ZENTIVA, k.s., Praha

Operační programy

Pracovníci ÚEnviChI se podílejí na řešení projektů OP Výzkum, vývoj a vzdělávání:

Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002458

Celková doba řešení projektu: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022

 

Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320
Celková doba řešení projektu: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!