Orgány fakulty

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je tajemník.

 

Děkan fakulty

V čele fakulty stojí děkan, který je jejím představitelem, řídí její činnost a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkan také jmenuje proděkany fakulty a stanovuje jejich kompetence.

Děkan

Vedení fakulty

Vedení fakulty tvoří děkan, proděkan pro pedagogiku, proděkan pro vnější vztahy a propagaci, proděkan pro vědu a rozvoj a tajemník fakulty.

Vedení

Děkanát fakulty

Děkanát je pracoviště zajišťující administrativní, správní, hospodářskou a kontrolní činnost fakulty. Děkanát zabezpečuje zejména studijní a vědecko-výzkumnou agendu, rozvoj fakulty, správu projektů, propagaci fakulty, ale i agendu organizace akademických a slavnostních obřadů, či organizaci výběrových řízení a další.

Děkanát

Akademický senát

Akademický senát


Členové předsednictva:


doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (předseda)
Ing. Aleš Eisner, Ph.D.
Ing. Lada Dubnová


Akademičtí pracovníci:


doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.
prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
doc. Ing. Marek Bouška, Ph.D.
Ing. Aleš Eisner, Ph.D.
prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D.
Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
Ing. Jan Vávra, Ph.D.
doc. Ing. David Veselý, Ph.D.
prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.
doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.


Studenti:


Ing. Lada Dubnová
Ing. Michaela Frühbauerová
Bc. Petr Leinweber
Ing. Barbora Skalická
Ing. Lukáš Vlk

Rozšířit fotografii: 
false
true

Vědecká rada

Vědecká rada


Interní členové


 

 • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., děkan, KPF – předseda VR FChT
 • prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., proděkan, ÚChTML – místopředseda VR FChT
 • prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., rektor, KFCh
 • prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr., vedoucí ÚAFM
 • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., KAlCh
 • doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D., ÚOChT
 • prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D., KOAnCh
 • doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D., proděkanka, KFCh
 • prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., ÚOChT
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., KFCh
 • prof. Ing. Petr Mošner, Dr., proděkan, KOAnCh
 • doc. Ing. Jiří Pachman, Ph.D., ÚEnM
 • doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D., KBBV
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., KOAnCh
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., vedoucí ÚOChT
 • prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., vedoucí KAnT
 • doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D., proděkanka, KEMCh
 • prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc., KOAnCh
 • prof. Ing. Karel Ventura, CSc., vedoucí KAlCh
 • prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr., KOAnCh
 • doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., ÚEnviChI

 


Externí členové


 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., Přírodovědecká fakulta, UK Praha
 • prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D., děkan Fakulty technologické, UTB ve Zlíně
 • Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol, MŠMT Praha
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., Dr.h.c., Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., Dr.h.c., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha
 • prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., Institut environmentálních technologií, VŠB-TUO Ostrava
 • prof. Ing.  Zdeňka Kolská, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, UJEP Ústí nad Labem
 • Ing. Josef Liška, generální ředitel Synthesia, a.s. Pardubice
 • Ing. David Pohl, Ph.D., předseda představenstva Synthos a.s. Kralupy nad Vltavou
 • prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha
 • Ing. Daniel Tamchyna, MBA, generální ředitel Spolchemie, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem
 • prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., prorektor, VUT Brno
Rozšířit fotografii: 
false
true

Disciplinární komise

Disciplinární komise


Předseda:


 • prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., proděkan

 


Členové:


 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., vedoucí ÚOChT
 • doc. Ing. David Veselý, Ph.D., vedoucí ÚChTML
 • Ing. Michal Kašpar, student doktorského studijního programu
 • Ing. Petr Resl, student doktorského studijního programu
 • Anna Gondková, studentka bakalářského studijního programu    

     

Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
true