Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

Po řadě změn v administrativním uspořádání pracovišť na bývalé VŠCHT, zabývajících se makromolekulární chemií, různými polymerními materiály i textilní chemií (po určité období byla v rámci KCHTVM vyučována a řešena i problematika dnešní katedry dřeva, papíru a celulózy), byl v roce 1997 vytvořen Ústav polymerních materiálů se třemi odděleními – Oddělením syntetických polymerů a pryskyřic, Oddělením nátěrových hmot a organických povlaků a Oddělením vláknitých materiálů a textilní chemie a byla zřízena též Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů se Synpo a. s. Pardubice. V roce 2009 vznikl spojením Katedry dřeva a ÚPM  Ústav Chemie a technologie makromolekulárních látek.

ÚCHTML je dnes garantem výuky řady předmětů, a to dnes nejenom makromolekulární chemie. Na FCHT vedle bakalářů, inženýrů specialistů v oborech Technologie výroby a zpracování polymerů, Organické povlaky a nátěrové hmoty, a Vlákna a textilní chemie a Technologie papíru a celulózových materiálů vychovává řadu doktorandů v oboru Technologie makromolekulárních látek a Povrchové inženýrství. Je hlavním garantem akreditovaného habilitačního oboru fakulty Technologie makromolekulárních látek. Spolupráce se Synpo a. s., dřívějším Výzkumným ústavem syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích, je pro fakultní pracoviště významná, neboť studenti si mohou v rámci společného pracoviště doplňovat praktické znalosti v oblasti analýzy a hodnocení vlastností polymerních materiálů.        Ústav poskytuje servisní služby v oblasti elektronové mikroskopie a hodnocení plastů a kompozitních materiálů, vláken a textilních materiálů a hodnocení nátěrových hmot, zejména účinnosti jejich korozní ochrany. Spolupracuje s akademickými pracovišti, především Ústavem makromolekulární chemie AV ČR. Vzhledem k vybavení řadou moderních přístrojů v posledním období se rozsah a možnosti těchto spoluprací postupně zvyšují.

Studium


Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků

Informace pro studenty

Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie

Informace pro studenty

Oddělení dřeva, celulózy a papíru

Informace pro studenty

Výzkum a vývoj


Věda

Vědecko výzkumná činnost na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je zaměřena na materiálový výzkum. V souladu s výzkumem nejen evropským, ale i celosvětovým, je věda a výzkum na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek zaměřena na téma makromolekulárních a nadmolekulárních struktur určených pro modelování organicko-anorganických kompozitních a hybridních systémů. V současné době patří náš ústav mezi přední pracoviště naší fakulty v oblasti převádění výsledků výzkumu do průmyslové praxe. Na problematiku, která je na obou pracovištích studována, byla udělena celá řada grantů od poskytovatelů jako je GA ČR, TA ČR, NAKI, AV ČR, MSM a MPO. Výzkum materiálů na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je prováděn v oblastech makromolekulární chemie, technologie makromolekulárních látek, chemie polymerů a kompozitů, chemie organických povlaků, vláken a textilní chemie, papíru a celulózových materiálů.

Věda

Výzkum

Na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je prováděn výzkum v  oborech, které jsou v některých aspektech v rámci České republiky unikátní. Ústav se kromě vědecko-výzkumné činnosti podílí na výuce Fakulty chemicko technologické ve všech stupních studia -  v bakalářském, navazujícím magisterském a v doktorském studiu. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek vznikl v roce 2009, kdy se k Ústavu polymerních materiálů připojila Katedra dřeva, papíru a celulózy. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek je členěn na tři oddělení. Jsou to Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků, Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie a Oddělení dřeva, celulózy a papíru. Výzkum materiálů na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je proto zajišťován na těchto třech odděleních v oblastech, které jsou dány původním vědecko-výzkumným zaměřením pracovišť a jejích pracovníků, ale současně se v některých aspektech zkoumaných oblastí vzájemně prolínají a doplňují. Do výzkumu jsou zapojeni studenti všech typů studia v rámci výzkumných projektů.

Výzkum

Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího bakalářské práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího bakalářské práce.


Témata 2017/2018:

  • Témata pro obor Zdravotní laborant (ONHOP)

Způsoby zkoumání vlastností povrchu polymerů.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Miroslav Kohl

Přírodní pryskyřice, použití v moderních zdravotnických oborech a v lékařství.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Kateřina Nechvílová

Barevné materiály pro úpravu a rozlišení povrchu polymerů a kompozitů.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Kateřina Nechvílová

Vodivé polymery a možnost zabránění vzniku a šíření mikrobiálního filmu.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Miroslav Kohl

Oxid křemičitý jako netoxický materiál a složka zdravotních polymerních materiálů.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Kateřina Nechvílová

  • Témata pro Klinická biologie a chemie M (ONHOP)

Vlastnosti polymerních filmů v závislosti na typu makromolekulární látky.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Kateřina Nechvílová

Aditiva pro organické povlaky s antimikrobiálním, popř. antivegetativním působením.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Miroslav Kohl

Vodivé polymery a možnost zabránění vzniku a šíření mikrobiálního filmu.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Miroslav Kohl

Vlastnosti polymerních filmů v závislosti na typu přidané látky

Možnost pokračování diplomovou prací.

aditiva).

Vodivé polymery a možnost zabránění vzniku a šíření mikrobiálního filmu.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Miroslav Kohl

Výskyt nežádoucích bakterií, plísní a jiného mikrobiálního napadení v potrubí, v rozvodných a úložných zařízeních.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Kateřina Nechvílová

 

  • Témata pro Farmakochemii (ONHOP, prof. )

Aplikace makromolekulárních látek přírodního původu v polymerních a kompozitních materiálech. (R/RE). zamluveno

Částice montmorillonitů a jiných silikátových materiálů, jejich využití v oblasti polymerní chemie a farmakochemie. (R/RE). zamluveno

Plniva přírodního původu, jejich vlastnosti a aplikace v průmyslu zpracování polymerů a ve farmaceutických oborech. (R/RE)

Vlastnosti makromolekulárních pojiv a vzniklých povlaků v závislosti na složení výchozích surovin. (R/RE).

Zkoumání vlastností vybraných polymerních filmů a jejich surovin pomocí laboratorních testů, normovaných postupů  a mikroskopických technik. (R/RE).

Metody a postupy hodnocení barevné stálosti polymerních, kompozitních materiálů a povlaků  nátěrů vůči UV. (R/RE).

Organické a kompozitní povlaky se samočistícím efektem (R/RE).

Polymerní organické povlaky s antimikrobiálním efektem a antivegetativním působením (aditiva, vlastnosti). (R).

Formulace a příprava polymerního filmu na míru pro vybrané pigmenty a pojiva (R/RE).

Vodivé polymery pro  netoxické a tzv. smart  povlaky. (R/RE).

Diatomit jako důležitá složka polymerního filmu.(R/RE).

Dopované soli vodivých polymerů, jejich úprava pro ekologické a smart povlaky. (R/RE).

Studium přírodních flavonoidů a polyfenolů jako speciálních aditiv (R/RE).

*R=rešerše, RE=rešerše s experimentální prací

 

  • Témata pro Bc. práce POM (vypsaná ONHOP)

Vliv plniv na nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku – zamluveno (R/RE).

Fasádní nátěrové hmoty, formulace, příprava testování. (R/RE).

Vodouředitelná pojiva, formulace povlaků s antikorozním efektem a ochranou proti bleskové korozi zamluveno (R/RE).

Předúprava kovových adherendů – zamluveno (R/RE).

Povrchová ochrana dřeva a kompozitních materiálů. (R/RE).

Lepidla a lepení dřeva a kompozitních materiálů. (R/RE).

Nátěry střešních krytin. (R/RE).

Plniva přírodního a syntetického původu pro fasádní nátěry. (R/RE).

Barevné pigmenty pro fasádní nátěry. (R/RE).

Povrchová úprava vybraných historických objektů a velkých ocelových konstrukcí. (R).

Ethylsilkátové povlaky. (R/RE).

Ovlivnění antikorozní účinnosti práškového hořčíku  nátěrových hmotách. (R/RE).

Vlastnosti nátěrových hmot s obsahem povrchově hydrofobizovaných  kaolínů jako antikorozních pigmentů. (R/RE).

Ochranné a dekorativní povlaky na hliník. (R/RE).

Formulace nátěrových hmot na bázi vodouředitelných a rozpouštědlových alkydových pryskyřic. (R/RE).

*R=rešerše, RE=rešerše s experimentální prací

 

  • Témata pro Bc. práce ostatní (vypsaná ONHOP)

Přírodní látky fenolického typu, jejich možné využití při tvorbě a při aplikacích nátěrových filmů. (R/RE).

Plniva a pigmenty vhodné pro termostabilní nátěry . R/RE).

Ochranné termostabilní nátěry se změnou barevného odstínu (oxidy železa a jiné). (R/RE).

Příprava solí vodivých polymerů pro ekologické povlaky na kovové materiály. (R/RE).

Wolastonit  a využití v oblasti polymerní chemie ochranných nátěrů. (R/RE).

Inhibitory koroze získávané z přírodních surovin. (R).

Pigmenty a inhibitory nitkové koroze pro organické povlaky. (R/RE).

Využití sloučenin na bázi křemičitanů, vrstevnatých křemičitanů, zeolitů a dalších minerálních surovin jako matric pro iontově výměnné antikorozní pigmenty. (R/RE).

Netoxické/ekologické pigmenty pro estetické nátěry. (R/RE).

Organické povlaky s kompozitními pigmenty na bázi XxZnyFe2O4 a s obsahem vodivých polymerů. R/RE. 

Testování částic a úprava pigmentů na bázi sulfidů pomocí vodivých polymerů pro korozní ochranu kovů. (R/RE).

Spekularit jako surovina i reakční látka pro aplikace do povlaků a pigmentů. R/RE. Ochranné povlaky s obsahem kovových pigmentů (R/RE)ú.

Příprava, struktura a vlastnosti pigmentů bez obsahu zinku pro aplikace v ochranných organických povlacích. (R/RE).  

Inhibice koroze polymerních filmů na bázi ve vodouředitelných systémů. (R/RE).

Pigmenty a inhibitory koroze pro vodouředitelné  2K epoxidové systémy. (R/RE).

Pigmenty a inhibitory koroze pro vodouředitelné nátěry. (R/RE).

Volba vrchního nátěru pro antikorozní povlaky s obsahem Zn. (R/RE).

Volba vrchního nátěru pro antikorozní povlaky s obsahem vodivých polymerů. (R/RE).

Výběr pojivového systému pro vodivé polymery a jejich soli. (R/RE).

Kaolíny a jejich úprava, hydrofobizace pro aplikace do základních nátěrových hmot a vrchních nátěrů. (R/RE).

Látky zvyšující přilnavost-promotory adheze pro nátěrové hmoty, epoxidy. (R/RE).

Vliv OKP vrchního nátěru na korozní a mechanickou odolnost antikorozního základního nátěru. (R/RE).

Vliv vrchního nátěru s obsahem lamelárních částic různých pigmentů na korozní odolnost antikorozního nátěru.( R/RE).

Přírodní pryskyřice, modifikované pryskyřice a syntetické pryskyřice, versus  vlastnosti ochranných filmů. (R/RE).

Vlastnosti polymerních filmů v závislosti na typu pojiva R/RE).

Vlastnosti polymerních filmů v závislosti na typu pigmentové složky. R/RE.

Využití elektrochemických metod ke studiu koroze kovů. (R/RE).

Metody a postupy hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností nátěrových hmot a organických povlaků. (R/RE).

Vliv uměle vytvořeného defektu (poškození, poruchy) polymerního filmu na šíření degradačních projevů koroze. (R/RE)

Metody a postupy hodnocení antikorozních vlastností a jednotlivých projevů koroze u nátěrových hmot a organických povlaků. R/RE).

Vliv podkladu, materiálu složení či předúpravy na antikorozní a mechanické vlastnosti organického povlaku. (R/RE).

Vliv DFT nátěrového filmu vybraných pojiv nátěrových hmot na korozní odolnost NF v NaCl a SO2 atmosféře Vliv na mechanickou odolnost-přilnavost. (R/RE).

true

Témata bakalářských prací v oboru "Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie" 2017/2018

Téma

Typ*

Vedoucí práce

Vliv stupně sesítění mikrogelových částic na bázi kopolymeru EA/KA na jejich zahušťovací schopnosti

RE

prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.

Modifikace epoxidových pryskyřic za účelem zvýšení rázové houževnatosti.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polymerní sorbenty.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polymerně vázaná antistatika.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Termoplasty v automobilovém průmyslu.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Kapalné polybutadienové kaučuky a jejich využití.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Radiační síťování termoplastů.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polyurethanová lepidla.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Využití biologicky odbouratelných polymerů v zemědělství.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Kompozitní materiály s polymerní matricí.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Konstrukční lepidla.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Použití polymerních hmot ve stavebnictví.

R

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Termooxidační degradace PBT a PET.

R

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Chemická odolnost polymerů.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Aditiva pro polymery.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Stabilizace polymerů.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Povrchová úprava polymerů.

R

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Speciální pojiva pro nátěrové hmoty.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Nanokompozity.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

 

 

 

 

Téma

Typ*

Vedoucí práce

Reaktivní mikrogely připravené emulzní polymerací.

R

Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Polymerní sítě.

R

Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Vodné disperze připravené emulzní polymerací.

R

Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Síťování latexových nátěrových filmů.

RE

Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Zahušťovací schopnosti mikrogelových částic na bázi kopolymeru EA/KMA v závislosti na stupni sesítění

RE

Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Antimikrobiální úpravy textilií s použitím maleátu cínu.

RE

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Zušlechťovací procesy aromatických polyamidů (typu Kevlar)

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Metody používané při identifikaci textilních materiálů.

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Metody používané při identifikaci textilních barviv.

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Využití obrazové analýzy pro hodnocení textilních materiálů.

RE

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Teplotně odolná polymerní vlákna pro aplikace v sintrovaných kluzných kompozitech. (spolupráce s VÚB a.s.)

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Speciální vlákna zajišťující termoregulační komfort plošných textilií. (spolupráce s VÚB a.s.)

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Problematika recyklace přírodních textilních vláken

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Barvení plasmaticky upravovaného plstěného materiálu různými třídami textilních barviv a pigmentů. (spolupráce s Tonak a.s.)

RE

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Možnosti aplikace šelaku na králičí plst, jeho fixace v plsti a možnosti objektivního hodnocení. (spolupráce s Tonak a.s.)

RE

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Vláknotvorné polymerní materiály s tvarovou pamětí. (spolupráce s VÚB a.s.)

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Sekvestrační prostředky a biologická odbouratelnost.

R

Ing. Petra Bayerová, Ph.D.

 Aplikace biodegradabilních chelatačních prostředků při barvení bavlny vybranými přímými barvivy.

RE

Ing. Petra Bayerová, Ph.D.

 

*     R – pouze rešerše

        RE – rešerše spojená s experimentální prací

 

Jiná témata jsou možná po dohodě s jednotlivými školiteli.

true

Zadání DP 2018 ÚChTML

Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků (ONHOP)

Studium vlastností nanočástic v nátěrových hmotách určených k lakování karosérií automobilů
Vedoucí práce: Ing. David Veselý, Ph.D.

Vliv aditiv na vlastnosti vodouředitelných pojiv
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Posouzení ochranných systémů nátěrových hmot
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Vliv hmotnostního pokrytí a druhu dopantu vodivého polymeru na mechanické a antikorozní vlastnosti organických povlaků s obsahem mastku
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Příprava a testování antimikrobiálních vlastností nátěrových hmot se zvýšenou chemickou a korozní odolností na bázi latexů s dispergovanými  MgO částicemi
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Nátěrové hmoty na bázi vodouředitelných pojiv na bázi latexů s dispergovanými  ZnO částicemi, s antikorozním a  antimikrobiálním efektem nátěrového filmu
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Vlastnosti nátěrových hmot v závislosti na tvaru kovového Zn a na koncentraci a druhu vodivého polymeru
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Formulace ochranných organických povlaků s vysokým obsahem kovového zinku a hořčíku
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie (OSPVTCh)

Studium biologického rozpadu a degradace na povětrnosti polymerů na bázi kyseliny polymléčné a LDPE
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Biofilmy patogenních kvasinek na hydrogelových kontaktních čočkách
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Polymerní hydrofilní matrice pro prodloužené uvolňování verapamil hydrochloridu
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Vývoj aktivní části krytu ran s obsahem jódu a kyseliny hyaluronové
Vedoucí práce: Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.

Studium vlivu materiálů a způsobu laminace na pevnostní charakteristiky spojů kompozitních trubek
Vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Ph.D.

Kationizace celulózového materiálu a její vliv na vybarvení přímými barvivy
Vedoucí práce: Ing. Petra Bayerová, Ph.D.

Studium vlivu hexaamino-\kur{cyklo}-trifosfazenu na vlastnosti latexových nátěrů
Vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Latexy jako matrice heterogenních iontovýměnných membrán
Vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Samosíťující polymerní disperze s biocidním účinkem
Vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D. 

Vodou ředitelná pojiva na bázi samosíťujících latexů a nanostrukturního oxidu zinečnatého
Vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D.
 

true
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!