Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

Po řadě změn v administrativním uspořádání pracovišť na bývalé VŠCHT, zabývajících se makromolekulární chemií, různými polymerními materiály i textilní chemií (po určité období byla v rámci KCHTVM vyučována a řešena i problematika dnešní katedry dřeva, papíru a celulózy), byl v roce 1997 vytvořen Ústav polymerních materiálů se třemi odděleními – Oddělením syntetických polymerů a pryskyřic, Oddělením nátěrových hmot a organických povlaků a Oddělením vláknitých materiálů a textilní chemie a byla zřízena též Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů se Synpo a. s. Pardubice. V roce 2009 vznikl spojením Katedry dřeva a ÚPM  Ústav Chemie a technologie makromolekulárních látek.

ÚCHTML je dnes garantem výuky řady předmětů, a to dnes nejenom makromolekulární chemie. Na FCHT vedle bakalářů, inženýrů specialistů v oborech Technologie výroby a zpracování polymerů, Organické povlaky a nátěrové hmoty, a Vlákna a textilní chemie a Technologie papíru a celulózových materiálů vychovává řadu doktorandů v oboru Technologie makromolekulárních látek a Povrchové inženýrství. Je hlavním garantem akreditovaného habilitačního oboru fakulty Technologie makromolekulárních látek. Spolupráce se Synpo a. s., dřívějším Výzkumným ústavem syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích, je pro fakultní pracoviště významná, neboť studenti si mohou v rámci společného pracoviště doplňovat praktické znalosti v oblasti analýzy a hodnocení vlastností polymerních materiálů.        Ústav poskytuje servisní služby v oblasti elektronové mikroskopie a hodnocení plastů a kompozitních materiálů, vláken a textilních materiálů a hodnocení nátěrových hmot, zejména účinnosti jejich korozní ochrany. Spolupracuje s akademickými pracovišti, především Ústavem makromolekulární chemie AV ČR. Vzhledem k vybavení řadou moderních přístrojů v posledním období se rozsah a možnosti těchto spoluprací postupně zvyšují.

Hromadné školení bezpečnosti práce (BOZP) pro všechny studenty bakalářských, navazujících a doktorských studijních programů se ruší, bude uskutečněno individuálně v první den zahájení laboratorních prací. Bližší informace uvedeme co možná nejdříve.

true

Studium


Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků

Informace pro studenty

Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie

Informace pro studenty

Oddělení dřeva, celulózy a papíru

Informace pro studenty

Výzkum a vývoj


Věda

Vědecko výzkumná činnost na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je zaměřena na materiálový výzkum. V souladu s výzkumem nejen evropským, ale i celosvětovým, je věda a výzkum na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek zaměřena na téma makromolekulárních a nadmolekulárních struktur určených pro modelování organicko-anorganických kompozitních a hybridních systémů. V současné době patří náš ústav mezi přední pracoviště naší fakulty v oblasti převádění výsledků výzkumu do průmyslové praxe. Na problematiku, která je na obou pracovištích studována, byla udělena celá řada grantů od poskytovatelů jako je GA ČR, TA ČR, NAKI, AV ČR, MSM a MPO. Výzkum materiálů na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je prováděn v oblastech makromolekulární chemie, technologie makromolekulárních látek, chemie polymerů a kompozitů, chemie organických povlaků, vláken a textilní chemie, papíru a celulózových materiálů.

Věda

Výzkum

Na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je prováděn výzkum v  oborech, které jsou v některých aspektech v rámci České republiky unikátní. Ústav se kromě vědecko-výzkumné činnosti podílí na výuce Fakulty chemicko technologické ve všech stupních studia -  v bakalářském, navazujícím magisterském a v doktorském studiu. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek vznikl v roce 2009, kdy se k Ústavu polymerních materiálů připojila Katedra dřeva, papíru a celulózy. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek je členěn na tři oddělení. Jsou to Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků, Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie a Oddělení dřeva, celulózy a papíru. Výzkum materiálů na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je proto zajišťován na těchto třech odděleních v oblastech, které jsou dány původním vědecko-výzkumným zaměřením pracovišť a jejích pracovníků, ale současně se v některých aspektech zkoumaných oblastí vzájemně prolínají a doplňují. Do výzkumu jsou zapojeni studenti všech typů studia v rámci výzkumných projektů.

Výzkum

Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího bakalářské práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího bakalářské práce.


Témata 2018/2019:

Vliv formulací na bázi polysiloxanů na kluznost polyetylenových substrátů.
vedoucí práce: Ing. David Veselý, Ph.D.

Výběr a podmínky pro aplikace antikorozních pigmentů a inhibitorů koroze pro vodouředitelná pojiva.  (Zadáno)
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Ochranné povlaky a nátěrové hmoty s vysokým obsahem kovového zinku: vlastnosti, složení a příprava. (Zadáno)
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Vlastnosti ochranných povlaků aplikovaných na ocelovém podkladu s vrstvou žárového zinku. (Zadáno)
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Příprava a aplikace vodivých polymerů do organických pojiv pro nátěrové hmoty. (Zadáno)
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Termicky odolné nátěry pro korozní ochranu kovových materiálů.
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Látky s biocidními účinky pro nátěrové hmoty.
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Organické povlaky s  pigmenty na bázi feritů a vodivých polymerů.
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Úprava pigmentů na bázi sulfidů vodivými polymery pro korozní ochranu kovů.
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Spekularit jako surovina i reakční látka pro aplikace do nátěrových hmot.
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Ochranné povlaky s obsahem kovových pigmentů.
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Vodivé dopované polymery v chemii polymerů a v medicinálních aplikacích.
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Metody a postupy hodnocení antikorozních vlastností nátěrových hmot a organických povlaků.
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Metody a postupy hodnocení světlostálosti a odolnosti vůči UV nátěrových hmot a organických povlaků.
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Vliv podkladu, materiálu, složení či předúpravy na antikorozní a mechanické vlastnosti organického povlaku.
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Elektrochemické metody pro hodnocení antikorozních vlastností nátěrových hmot.
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Volba vrchního nátěru pro antikorozní nátěrové hmoty s obsahem zinku.
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

true

Témata bakalářských prací v oboru "Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie" 2018/2019

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

R – pouze rešerše, RE – rešerše spojená s experimentální prací

 

Srovnání pevnostních charakteristik polyurethanových a akrylátových lepidel na různých typech adherendů. (Zadáno) - RE
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Sportovní aplikace kompozitních materiálů s různými typy matric a výztuží. (Zadáno) - R
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polymerně vázaná antistatika. -R
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Termoplasty v automobilovém průmyslu. - R
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Kapalné polybutadienové kaučuky a jejich využití. - R
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Radiační síťování termoplastů. - R
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Využití biologicky odbouratelných polymerů v zemědělství. - R
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Antimikrobiální úpravy textilií. (R)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Problematika barvení polyamidových vláken typu Kevlar.  (poté i dipl. práce) (R)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Vliv složení Polyethylenu na reologické vlastnosti taveniny. (RE)
vedoucí práce: David Svoboda

Problematika aplikace grafenu do vláknotvorných polymerů (spolupráce s VÚB a.s.). (RE)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Problematika aplikace laseru na textilie (spolupráce s VÚB a.s.). (R)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Pigmentace recyklovaného PET vlákna se zaměřením na požadavky automobilového průmyslu.  (spolupráce se Silon a.s.) (R)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Barvení plstěného materiálu (králík, zajíc a  vlna) různými třídami textilních barviv a pigmentů. (spolupráce s Tonak a.s.) (RE)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Vliv finálních úprav plstěného materiálu (králík, zajíc a  vlna) na jejich mechanické vlastnosti. (spolupráce s Tonak a.s.) (RE)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Vliv nemačkavých úprav na výslednou barevnost textílií. (spolupráce s Veba a.s.) (RE)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Studium mechanických vlastností perlinky z bavlněného a polyesterového materiálu. (spolupráce s Veba a.s.) (RE)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Problematika barvení celulózových materiálů kypovými barvivy. (RE)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Komplexy zinku jako iniciátory ring-opening polymerací laktidů a cyklických esterů. (Zadáno)
vedoucí práce: Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Studium vlivu recyklace Polyethylentereftalátu na jeho UV stabilizaci. (RE)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

true

Zadání DP 2018/2019 ÚChTML

Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků (ONHOP)

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

Mechanická a korozní odolnost nátěrových hmot s vysokým obsahem zinku v závislosti na složení, morfologii a koncentraci přidaného plniva. (Zadáno)
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.   školitel specialista: Ing. Miroslav Kohl

Příprava a testování vlastností nátěrových hmot na bázi vodouředitelné epoxidové pryskyřice s vysokou bariérovou a antikorozní účinností. (Zadáno)
vedoucí práce: Ing. David Veselý, Ph.D.

Formulace a příprava termostabilních nátěrových hmot na bázi methylsilikonové pryskyřice. (Zadáno)
vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.   školitel specialista: Ing. Pavel Veselý

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie (OSPVTCh)

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

Krystalizace  high-tech termoplastových matric. (Zadáno)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Studie struktur „Minimal Surface“ jako výplně 3D tištěných těles a jejich vliv na pevnost v tlaku. (Zadáno)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Vliv pryskyřic na vlhké a suché sítění. (Zadáno)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Vliv množství PUR na výsledné  technické parametry parametry Easy Care úpravy.
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

N,N-chelatované hlinité sloučeniny jako katalyzátory ring-opening polymerací . (Zadáno)
vedoucí práce: Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Amidy divalentních kovů jako katalyzátory ring-opening polymerací. (Zadáno)
vedoucí práce: Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Studium vlivu větvení polymerů na hodnotu Hugginsovy konstanty.
vedoucí práce: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Stanovení závislosti extinkčního koeficientu polymerů absorbujících UV záření na jejich molární hmotnosti.
vedoucí práce: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Porovnání hodnot vnitřní viskozity stanovené kapilárním viskozimetrem s hodnotami stanovenými viskozitním detektorem.
vedoucí práce: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Závislost specifického inkrementu indexu lomu a extinkčního koeficientu epoxidových oligomerů na jejich polymeračním stupni.
vedoucí práce: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Stanovení hodnot specifického inkrementu indexu lomu akrylátových homopolymerů.
vedoucí práce: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

true
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!