Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

Po řadě změn v administrativním uspořádání pracovišť na bývalé VŠCHT, zabývajících se makromolekulární chemií, různými polymerními materiály i textilní chemií (po určité období byla v rámci KCHTVM vyučována a řešena i problematika dnešní katedry dřeva, papíru a celulózy), byl v roce 1997 vytvořen Ústav polymerních materiálů se třemi odděleními – Oddělením syntetických polymerů a pryskyřic, Oddělením nátěrových hmot a organických povlaků a Oddělením vláknitých materiálů a textilní chemie a byla zřízena též Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů se Synpo a. s. Pardubice. V roce 2009 vznikl spojením Katedry dřeva a ÚPM  Ústav Chemie a technologie makromolekulárních látek.

ÚCHTML je dnes garantem výuky řady předmětů, a to dnes nejenom makromolekulární chemie. Na FCHT vedle bakalářů, inženýrů specialistů v oborech Technologie výroby a zpracování polymerů, Organické povlaky a nátěrové hmoty, a Vlákna a textilní chemie a Technologie papíru a celulózových materiálů vychovává řadu doktorandů v oboru Technologie makromolekulárních látek a Povrchové inženýrství. Je hlavním garantem akreditovaného habilitačního oboru fakulty Technologie makromolekulárních látek. Spolupráce se Synpo a. s., dřívějším Výzkumným ústavem syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích, je pro fakultní pracoviště významná, neboť studenti si mohou v rámci společného pracoviště doplňovat praktické znalosti v oblasti analýzy a hodnocení vlastností polymerních materiálů.        Ústav poskytuje servisní služby v oblasti elektronové mikroskopie a hodnocení plastů a kompozitních materiálů, vláken a textilních materiálů a hodnocení nátěrových hmot, zejména účinnosti jejich korozní ochrany. Spolupracuje s akademickými pracovišti, především Ústavem makromolekulární chemie AV ČR. Vzhledem k vybavení řadou moderních přístrojů v posledním období se rozsah a možnosti těchto spoluprací postupně zvyšují.

Zadání DP 2021/2022 ÚChTML

 

Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků (ONHOP)

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

 

Sikativy na bázi manganu vhodné pro rozpouštědlové alkydové pryskyřice.
Vedoucí práce: Ing. Jan Honzíček, Ph.D.

 

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie (OSPVTCh)

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

 

Srovnání různých typů MS lepidel.
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Studium vlivu složení kompozitního materiálu pro výrobu veslařských lodí na jejich vlastnosti.
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Vliv molárního poměru diaminu a dianhydridu ve vybraném typu polyimidu na jeho termomechanické a optické vlastnosti. (obsazené téma)
vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Vývoj adhezivního prostředku na bázi vodné polymerní disperze pro 3D tiskárny s vyhřívanou tiskovou podložkou. (obsazené téma)
vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Vývoj latexového pojiva pro lakařské aplikace vyžadující zvýšenou protipožární ochranu. (obsazené téma)
vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Studium vlivu větvení polymerů na hodnotu Hugginsovy konstanty.
vedoucí práce: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Stanovení závislosti extinkčního koeficientu polymerů absorbujících UV záření na jejich molární hmotnosti.
vedoucí práce: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Porovnání různých typů detekce bodu ekvivalence při titračním stanovení epoxidových skupin v epoxidových pryskyřicích.
vedoucí práce: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Porovnání různých typů dávkování při stanovení akrylátových monomerů v akrylátových kopolymerech.
vedoucí práce: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Porovnání plynové a kapalinové chromatografie při stanovení akrylátových monomerů v akrylátových kopolymerech.
vedoucí práce: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Silanizované polyakryláty jako hydrofobní povlaky. (Zadáno)
vedoucí práce: Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

true

Témata bakalářských prací v oboru "Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie" 2021/2022

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

R – pouze rešerše, RE – rešerše spojená s experimentální prací

 

Charakterizace high-tech polymerů. (R/RE)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Modifikace epoxidových pryskyřic za účelem zvýšení rázové houževnatosti. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polymerní sorbenty. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polymerně vázaná antistatika. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Termoplasty v automobilovém průmyslu. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Kapalné polybutadienové kaučuky a jejich využití. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Radiační síťování termoplastů. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Využití biologicky odbouratelných polymerů. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Vodivé polymerní kompozity obsahující polyanilin.
vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Využití kyseliny polymléčné pro farmaceutické a medicinální aplikace.
vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Studium vlivu katalyzátoru při stanovení hydroxylového čísla v polyesterových pryskyřicích.
vedoucí práce: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

true

Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího bakalářské práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího bakalářské práce.


Témata 2021/2022:

Vliv aditiv na zasychání alkydových nátěrových hmot.
Vedoucí práce: Ing. Jan Honzíček, Ph.D.

true

Hromadné školení bezpečnosti práce (BOZP) pro všechny studenty bakalářských, navazujících a doktorských studijních programů se bude konat v úterý 27. 9. 2022 od 9:00 hodin ve 3.patře budovy HC-G.

true

Studium


Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků

Informace pro studenty

Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie

Informace pro studenty

Oddělení dřeva, celulózy a papíru

Informace pro studenty

Výzkum a vývoj


Věda

Vědecko výzkumná činnost na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je zaměřena na materiálový výzkum. V souladu s výzkumem nejen evropským, ale i celosvětovým, je věda a výzkum na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek zaměřena na téma makromolekulárních a nadmolekulárních struktur určených pro modelování organicko-anorganických kompozitních a hybridních systémů. V současné době patří náš ústav mezi přední pracoviště naší fakulty v oblasti převádění výsledků výzkumu do průmyslové praxe. Na problematiku, která je na obou pracovištích studována, byla udělena celá řada grantů od poskytovatelů jako je GA ČR, TA ČR, NAKI, AV ČR, MSM a MPO. Výzkum materiálů na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je prováděn v oblastech makromolekulární chemie, technologie makromolekulárních látek, chemie polymerů a kompozitů, chemie organických povlaků, vláken a textilní chemie, papíru a celulózových materiálů.

Věda

Výzkum

Na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je prováděn výzkum v  oborech, které jsou v některých aspektech v rámci České republiky unikátní. Ústav se kromě vědecko-výzkumné činnosti podílí na výuce Fakulty chemicko technologické ve všech stupních studia -  v bakalářském, navazujícím magisterském a v doktorském studiu. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek vznikl v roce 2009, kdy se k Ústavu polymerních materiálů připojila Katedra dřeva, papíru a celulózy. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek je členěn na tři oddělení. Jsou to Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků, Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie a Oddělení dřeva, celulózy a papíru. Výzkum materiálů na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je proto zajišťován na těchto třech odděleních v oblastech, které jsou dány původním vědecko-výzkumným zaměřením pracovišť a jejích pracovníků, ale současně se v některých aspektech zkoumaných oblastí vzájemně prolínají a doplňují. Do výzkumu jsou zapojeni studenti všech typů studia v rámci výzkumných projektů.

Výzkum
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!