Katedra biologických a biochemických věd

Katedra biologických a biochemických věd poskytuje studentům interdisciplinární vzdělání v laboratorních metodách pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ve studijních oborech Zdravotní laborant a Bioanalytik), a to pro práci v klinických laboratořích nemocnic, poliklinik a dalších zdravotnických zařízení.

Paralelně nabízíme studijní obory (Klinická biologie a chemie a Analýza biologických materiálů), které jsou také zaměřené na laboratorní metody, ale pro práci v jiných než zdravotnických zařízeních, např. v analytických laboratořích hygienických stanic, veterinárních ústavů, zařízeních pro výrobu biopreparátů a léčiv, v kriminalistických ústavech, v soukromých analytických laboratořích, ve výzkumných ústavech, laboratořích Akademie věd a v dalších institucích provádějících analýzy biologických materiálů.  

V rámci katedry je vyčleněno několik vědecko-výzkumných skupin, jejichž členové se vedle výuky biologicky zaměřených předmětů podílí i na řešení řady výzkumných projektů.

Studijní programy


Bakalářské obory

"Analýza biologických materiálů"

Co tě naučíme?

V průběhu studia získáš odborné znalosti z teoretických předmětů (Biologie, Matematika, Fyzika), které jsou základem pro všechny chemické a bioanalytické předměty, které na ně budou navazovat. Velký důraz bude kladen i na praktickou část výuky tak, abys na konci studia byl plně kvalifikovaným pracovníkem v oblastech zpracování a analýzy biologického materiálu.

Čím budeš?

Absolvent bakalářského studijního programu „Analýza biologických materiálů“ bude plnohodnotně vzdělaným odborníkem v oboru analytické chemie a biochemie, který pracuje v biochemicky zaměřených analytických laboratořích, kde provádí analýzy humánních, veterinárních a přírodních materiálů moderními analytickými a biochemickými metodami.

Po absolvování tohoto bakalářského studia bude mít absolvent také základní poznatky z oboru managementu jakosti, správné laboratorní praxe a bezpečnosti práce v laboratoři, bude schopen navrhovat, organizovat a realizovat laboratorní experimenty a vypracovávat odborné zprávy a studie v uvedených oborech, bude mít specializované jazykové znalosti angličtiny, nezbytné k pochopení odborného textu, návodu k použití obsluhy přístroje a k základní komunikaci s odbornými pracovníky, bude ovládat základy informačních technologií, bude schopen vykonávat poradenskou činnost při výběru analytických metod a experimentálních postupů, bude schopen samostatně a bezpečně pracovat v  biochemické specializované laboratoři a zodpovědně posuzovat rizika těchto prací.

Uplatní se například v akademické sféře a dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi v oboru biochemie, v průmyslových odvětvích zpracovávajících a analyzujících biologické materiály, laboratořích zabývajících se analýzou humánních, veterinárních a přírodních biologických materiálů, stejně tak jako v laboratořích klinické medicíny.

Co budeš studovat?

1. ročník

Biologie

Matematika

Obecná a anorganická chemie

Základy informačních technologií

Fyzika pro biochemické vědy

Organická chemie I

2. ročník

Organická chemie II

Analytická chemie

Základy fyzikální chemie pro biochemické vědy

Obecná biochemie I, II

Instrumentální metody pro analýzu biologických materiálů

Toxikologie

3. ročník

Instrumentace v biochemické laboratoři

Laboratorní informační systém

Obecná mikrobiologie

Klinická biochemie I

Povinně volitelné předměty

Mikrobiologie a epidemiologie

Molekulárně biologické metody

Imunoanalytické vyšetřovací metody

Přijímací řízení

Do tříletého bakalářského studijního programu „Analýza biologických materiálů“ budou uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním přijati bez přijímacích zkoušek. Na základě výsledků středoškolského studia bude sestaven pořadník a přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů. Pořadník bude sestaven na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1. – 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.

Při přijímacím řízení se také přihlíží k účasti a výsledkům chemické nebo biologické olympiády, účasti v celostátním kole SOČ a soutěži AMAVET.

V tomto studijním programu jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Navazující studium

Na bakalářský studijní program „Analýza biologických materiálů“ bude navazovat magisterský studijní program „Analýza biologických materiálů“, ale také studijní program „Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví“

"Zdravotní laborant" - absolvent získá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Bakalářský

Magisterské obory

"Analýza biologických materiálů"

Co tě naučíme?

Během magisterského studia si rozšíříš nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, které jsi získal v průběhu bakalářského studia.

Čím budeš?

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu „Analýza biologických materiálů“ bude plnohodnotně vzdělaným odborníkem v oblasti analytické chemie pro analýzy biologických materiálů, bude vedoucím v analytických laboratořích, kde se provádějí analýzy humánních, veterinárních a přírodních materiálů moderními analytickými metodami.

Po absolvování tohoto navazujícího magisterského studia bude mít absolvent také základní poznatky z oboru akreditace a management systému kvality analytické laboratoře, správné laboratorní praxe a bezpečnosti práce v laboratoři, bude schopen řídit laboratorní experimenty a vypracovávat odborné zprávy a studie v uvedených oborech, bude mít specializované jazykové znalosti angličtiny nezbytné k pochopení odborného textu, návodu k použití a obsluze přístroje a k základní komunikaci s odbornými pracovníky, bude ovládat základy informačních technologií, bude schopen vykonávat poradenskou činnost při výběru analytických metod a experimentálních postupů, bude schopen samostatně a bezpečně pracovat v chemicky a biochemicky specializované laboratoři a zodpovědně posuzovat rizika těchto prací.

Absolvent tohoto navazujícího magisterského vysokoškolského studia se uplatní například v akademické sféře a dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi v oboru chemie a biochemie, laboratořích nemocnic, poliklinik, hygienických zařízeních, transfúzních stanicích, veterinárních ústavech, ve výrobě biopreparátů a léčiv, a kontrolních laboratorních provozech státního i nestátního typu.

Co budeš studovat?

1. ročník

Chromatografie a elektroforéza

Klinická biochemie II

Atomová spektrometrie se zaměřením na analýzu potravin a biologických materiálů

Analýza toxikologicky významných látek v biologickém materiálu

Molekulová spektrometrie

Enzymologie

2. ročník

Analýza biologických materiálů

Akreditace, management a systém kvality analytické laboratoře

Xenobiochemie

Optimalizace separačních procesů

Hmotnostní spektrometrie v organické analýze

Povinně volitelné předměty

Klinická imunologie a alergologie

Molekulární biologie a genetika

Jakost a zpracování dat v biochemických laboratořích

Základy proteomiky

Stopová analýza

Analytické a experimentální metody v mikrobiologii

Přijímací řízení

Do dvouletého navazujícího magisterského studijního programu „Analýza biologických materiálů“ jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního oboru „Klinická biologie a chemie“ a bakalářského studijního oboru „Zdravotní laborant“. Přijati mohou být také absolventi z jiných vysokých škol, kteří úspěšně ukončili bakalářský studijní program či obor podobného zaměření. Bez přijímací zkoušky budou přijati pouze uchazeči, kteří jsou absolventy bakalářského studijního oboru „Klinická biologie a chemie“ a bakalářského studijního oboru „Zdravotní laborant“ na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Ostatní uchazeči musí složit ústní přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou požadovány znalosti z předmětů „Obecná a klinická biochemie“, „Molekulární biologie“, „Imunochemie“ a „Analytická chemie“. Okruhy otázek jsou k dispozici zde (odkaz). Na základě výsledků ústní zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů. Přijati budou ti, kteří se po započtení počtu studentů přijatých bez přijímací zkoušky umístí v pořadí nejlepších až do maximálního počtu přijímaných studentů.

V tomto studijním programu jsou uchazeči přijímáni pouze do prezenční formy studia.

Navazující studium

Na navazující magisterský studijní program „Analýza biologických materiálů“ bude navazovat doktorský studijní program „Analytická chemie“.

"Bioanalytik" - absolvent získá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

 

Magisterský
Okruhy otázek pro přijímací řízení do magisterského studijního programu "Analýza biologických materiálů"
false

Výzkum a vývoj


Vědecko-výzkumné skupiny katedry

Obecná a klinická biochemie
Mikrobiologie
Fyziologie a buněčné biologie
Imunochemie a molekulární biologie:

  • skupina imunochemie
  • skupina molekulární biologie
Seznam skupin

Projekty

 

Skupina mikrobiologie - výzkumné projekty

Skupina fyziologie a buněčné biologie​ - významné projekty

 

 

false
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!