Katedra biologických a biochemických věd

Studijní programy


Bakalářské obory

"ANALÝZA BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ"

Co tě naučíme?

V průběhu studia získáš odborné znalosti z teoretických předmětů (Biologie, Matematika, Fyzika), které jsou základem pro všechny chemické a bioanalytické předměty, které na ně budou navazovat. Velký důraz bude kladen i na praktickou část výuky tak, abys na konci studia byl plně kvalifikovaným pracovníkem v oblastech zpracování a analýzy biologického materiálu.

Čím budeš a co budeš studovat?

 

"ZDRAVOTNÍ LABORANT" 

Co tě naučíme?

Tento program je zaměřen na interdisciplinární vzdělání a přípravu pro samostatnou činnost v laboratoři. Budeš specializován pro práci v různých typech laboratoří klinických oborů – analytické chemie, klinické biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod, hematologie a transfúzního lékařství, cytologie a tkáňového inženýrství, imunohistochemie, toxikologie. Vedle teoretické přípravy je kladen velký důraz na praktické formy výuky.  Získáš profesní kvalifikaci a způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR

Čím budeš a co budeš studovat?

Bakalářský

Magisterské obory

"ANALÝZA BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ"

Co tě naučíme?

Během magisterského studia si rozšíříš nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, které jsi získal v průběhu bakalářského studia.

Čím budeš a co budeš studovat?

 

„BIOANALYTICKÁ LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA“

Co tě naučíme?

Během magisterského studia si rozšíříš nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, které jsi získal v průběhu bakalářského studia.

Cílem je zvýšit tvou teoretickou připravenost a startovací praktické dovednosti multidisciplinárně vzdělaného bioanalytika, abys byl jako absolvent připraven pro práci v různých klinicko-laboratorních medicínských oborech v různých typech zdravotnických zařízení, reagovat na měnící se nároky jednotlivých oborů a jejich rozvoj, zvláště s ohledem na proces konsolidace oborů laboratorní medicíny.  Získáš profesní kvalifikaci a způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v rámci EU.

Čím budeš a co budeš studovat?

Magisterský

Doktorský studijní program

"BIOCHEMIE"

Cíle studia ve studijním programu

Doktorský studijní program „Biochemie“ nabízí studentům komplexní vzdělání a nástroje nezbytné k řešení problémů v biochemických laboratořích a institucích zabývajících se výzkumem v oblasti biochemie a biochemických analýz.

Cíle studia doktorského studijního programu „Biochemie“ jsou:

 • Seznámit studenty s nejnovějšími poznatky v oblasti biochemie a biochemických analýz pro řešení problémů základního i aplikovaného výzkumu.
 • Vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti biochemie, především pak pro práci v klinických a biochemických laboratořích. Absolvent je vedle samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práce kvalifikován pro organizační vedení těchto laboratoří v zařízeních státního i privátního sektoru, zásadním principem výuky je tak propojení s výzkumem.

Profil absolventa studijního programu

Absolventa doktorského studijního programu „Biochemie“ lze charakterizovat jako vysoce kvalifikovaného odborníka, který má pokročilé teoretické i praktické zkušenosti v problematice biochemických analýz, zpracování biologických materiálů, validaci metod a akreditaci biochemicky zaměřených laboratořích.

Absolvent tohoto doktorského studijního programu je schopen vypracovat a řídit výzkumný projekt, prokázat schopnost prezentovat výsledky vědecké práce formou plakátového a ústního sdělení na národních a mezinárodních konferencích a publikovat původní vědeckou práci v impaktovaném časopise.

Jak studium probíhá?

Doktorský studijní program je realizován formou individuálního studijního plánu, tvořeného jedním povinným předmětem „Angličtina pro vědecké pracovníky – B2+“ a minimálně třemi povinně volitelnými předměty z níže prezentované nabídky předmětů profilujícího základu. Výběr povinně volitelných předmětů je proveden ve spolupráci se školitelem dle zaměření disertační práce.

Jaké předměty jsou součástí studia?

Povinně volitelný předmět/ garant předmětu/ vyučující:

 • Biochemie mikroorganismů/ doc. Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D./ doc. Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.
 • Biochemie imunopatologických stavů/ prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D./ prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
 • Buněčná signalizace/ prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D./ prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.; Mgr. Šárka Štěpánková, Ph.D.
 • Lipidomická analýza/ prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D./ prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.; Ing. Robert Jirásko, Ph.D.
 • Metabolomika/ prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D./ prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.
 • Patobiochemie/ prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D./ prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.
 • Pokročilá imunochemie/ prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D./ prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.; RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.
 • Pokročilé metody buněčné biologie/ doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D./ doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.
 • Pokroky v bioorganické chemii/ doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D./ doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.
 • Techniky imobilizace a konjugace bioaktivních látek/ RNDr. Lucie Korecká, Ph.D./ RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

 

Doktorský studijní program

 


Podmínky k přijetí ke studiu

Do doktorského studijního programu „Biochemie“ budou přijati absolventi s ukončeným magisterským studijním programem „Analýza biologických materiálů“ a „Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví“ na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Doktorský studijní program „Biochemie“ je otevřen také pro absolventy podobných studijních programů na ostatních vysokých školách biochemického směru v České republice a zahraničí. V tomto studijním programu jsou uchazeči přijímáni do prezenční i kombinované formy studia. Na základě výsledků přijímacího pohovoru bude sestaven pořadník a přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program „Biochemie“ navazuje na magisterské studijní programy „Analýza biologických materiálů“ a „Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví“.

Studijní povinnosti

Doktorský studijní program „Biochemie“ je realizován formou individuálního studijního plánu, který je tvořen jedním povinným předmětem „Angličtina pro vědecké pracovníky – B2+“ a minimálně třemi povinně volitelnými předměty z nabídky předmětů profilujícího základu. Výběr povinně volitelných předmětů studentem je proveden pod vedením školitele a podle zaměření disertační práce. Přehled povinně volitelných předmětů je uveden ve formuláři B-I. Pravidla pro postup studia v programu stanoví podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení. Hodnocení se řídí vnitřním předpisem „Studijní a zkušební řád Univerzity Pardubice“.

Požadavky na absolvování stáží

Povinnou podmínkou je, aby student absolvoval zahraniční stáž v trvání alespoň jednoho měsíce či déle na zahraniční instituci, která je výzkumně zaměřená v oboru biochemie. Práce studenta na zahraniční instituci musí souviset s tématem jeho disertační práce.

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Absolventi doktorského studijního programu „Biochemie“ naleznou široké uplatnění při vývoji, optimalizaci a ověřování nových laboratorních postupů, provádění biochemických analýz ve výzkumu, ale také laboratořích nemocnic, poliklinik, hygienických zařízeních, transfúzních stanicích, veterinárních ústavech, ve výrobě biopreparátů a léčiv, a kontrolních laboratorních provozech státního i nestátního typu. Uplatní se i v dalších institucích zajišťujících biochemickou analýzu zemědělských a potravinářských výrobků, potravinových doplňků a přísad a ochranu životního prostředí. Absolventi doktorského studijního programu „Biochemie“ jsou velmi žádanými pracovníky na trhu práce, jelikož biochemické analýzy jsou potřebné v mnoha oblastech lidské činnosti. Absolventi ve své činnosti uplatní nejnovější odborné znalosti z oblasti biochemie a biochemických analýz, jsou schopni vypracovat výzkumný projekt a realizovat ho, výsledky své vědecké práce sdělit odborné i laické veřejnosti formou přednášek a publikací s impakt faktorem.

Výzkum a vývoj


Vědecko-výzkumné skupiny katedry

Obecná a klinická biochemie
Mikrobiologie
Fyziologie a buněčné biologie
Imunochemie a molekulární biologie:

 • skupina imunochemie
 • skupina molekulární biologie
Seznam skupin

Projekty

 

Skupina mikrobiologie - výzkumné projekty

Skupina fyziologie a buněčné biologie​ - významné projekty

 

 

false
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!