Medaile FChT a Akademický obřad k 60. výročí založení chemického vys. šk. v Pardubicích

MEDAILE FAKULTY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ

autor: akademický sochař Zdeněk Kolářský
mistr reliéfní plastiky a významný český medailér
rok realizace 2009
k 60. výročí založení chemického vysokého školství v Pardubicích

Foto medaile

Strana medaile fakultní

Základní tvar kruhové plochy fakultní strany medaile je svisle kolmo ve dvou třetinách rozdělen na levou vydutou a pravou prohnutou (konkávní a konvexní) část. Po obvodu v kruhovém opisu se nachází text: FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ.

V pravé konkávní části je abstraktně jako záblesk vyjádřeno zrození myšlenky, tvůrčího nápadu, objevu a jeho šíření. Levá část je tvořena základním grafickým schématem periodické tabulky prvků, s explicitním zachycením části přechodných prvků (kovů) a prků nových uměle syntetizovaných, jež je překryto čtyřmi reliéfními modely struktur - v levém kraji je vymodelovaná organická molekula a v horní části je znázorněn přechod anorganické látky z parní fáze, kdy rychlým ochlazením dochází ke kondenzaci látky na taveninu a následně dalším chlazením na pevnou látku s amorfní neuspořádanou strukturou nebo pravidelnou krystalovou strukturou.

Centru medaile dominuje reliéf typického laboratorního skla - odměrných baněk.

Ve spodní části je v řádcích pod sebou vepsán letopočet: 1950, 2010 - k připomenutí šedesátileté historie vysokoškolské chemicko-technologické výuky v Pardubicích. Letopočet je vrytý a lze jej později zčásti nebo celý vypustit obroušením z raznice pro další ražby medaile v následujících letech. Puncovní logo autora je umístěno vpravo.

Oboustranná medaile fakulty je udělována děkanem fakulty jako pamětní při různých slavnostních příležitostech, není prodejná.

Strana medaile univerzitní

Lícní strana univerzitní je v popisu stejná jako u všech ražeb již realizovaných fakultních příležitostných medailí, provedených dílnou společnosti TRIGA Praha pana Petra Kazdy.

Dominantou medaile je nové kruhové logo univerzity. Okolo něj jsou stylizovány hlavice insignií jednotlivých fakult, tvořící abstrahovaný květ jako symbol rozkvětu univerzity. Centrálně je umístěn prvek rektorský, univerzitní (trojúhelník), od něj doprava symbolické prvky fakult v historickém sledu jejich vzniku - Fakulty chemicko-technologické, Fakulty ekonomicko-správní, Dopravní fakulty Jana Pernera, Fakulty filozofické, Fakulty restaurování, Fakulty zdravotnických studií a Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Pod tímto hlavním motivem medaile je horizontálně vkomponována budova univerzitní auly a knihovny. Tuto kompozici uzavírá v opisu odshora doleva text UNIVERZITA PARDUBICE.

Vpravo od stylizované budovy se nachází značka autora - spojená písmena ZK mezi dvěma lipovými lístky na svislé ose otočenými vně. Tato strana je používána jako rubová strana pro ražbu fakultních medailí, také jako lícní strana pro ražbu jednostranné medaile univerzity.

Jednostranná medaile (průměr 30 mm, hmotnost 13,40 g; raženo ve světlé bronzové slitině - tombaku) je využívána vedením univerzity k reprezentačním účelům či jako pamětní dar rektora Univerzity Pardubice při různých příležitostech, není prodejná.

 

false