Univerzitní ekologické centrum (dále UEC) bylo založeno 1. 10. 1997 jako součást Ústavu ochrany životního prostředí Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V současné době je centrum tvořeno dvěma složkami - laboratoří pro experimentální výuku předmětů environmentálního zaměření a počítačovou učebnou. Obě jsou zatím využívány studenty Fakulty chemicko-technologické a Dopravní fakulty Jana Pernera.

Pedagogická činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, environmentálního managementu a hygieny a bezpečnosti práce představuje významný prvek integrující fakulty UPa s velmi rozdílným zaměřením. Stejný význam má i spolupráce při výzkumné činnosti a koordinace prací tohoto charakteru. Výuka ve zmíněných oborech probíhala do založení UEC samostatně na jednotlivých fakultách, což se ukazovalo nevýhodné z hlediska umístění laboratorních prací a zbytečnou duplicitou vybavení.

Smyslem ustavení UEC pak bylo přenést dosud roztříštěnou výuku do vhodných prostor, zkvalitnit její obsah a v neposlední řadě zlevnit provoz. Byly tak vytvořeny podmínky pro lepší spolupráci pedagogů různých fakult, pro využívání společných prostor a základního vybavení studenty denního i postgraduálního studia a pro soustředění různých softwarových produktů týkajících se zejména environmentální informatiky do jednoho centra.