Jaký byl 15. ročník "Seminářů pro středoškolské učitele chemie"

11. 6. 2020

V tomto akademickém roce 2019/2020 byl na Fakultě chemicko-technologické UPa zorganizován a uspořádán již 15. ročník "Seminářů pro středoškolské učitele chemie".

Pro tento ročník bylo naplánováno tradičních šest přednášek ve třech termínech, všechny příspěvky měli přednést, jak je již léta zvykem, kmenoví zaměstnanci fakulty. Způsob jejich výběru jsme ani v tomto ročníku nezměnili a program jsme opět sestavili na základě kolegiální a přátelské domluvy s vybranými a oslovenými autory. Díky za jejich ochotu se takto nad rámec jejich pracovních povinností akce zúčastnit, přispět do ní a reprezentovat a propagovat tak fakultu.

Finální program 15. ročníku byl tedy nakonec následující:

15. 11. 2019

Veletrh příležitostí SOČ
(mikro-veletrh pod záštitou rektora UPa prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.)
s nabídkou témat SOČ vystoupili:     

  • doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D.
  • doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D.
  • Ing. Michaela Filipi, Ph.D.
  • doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.
  • Ing. Václav Lochař, Ph.D.
  • Ing. Ondrej Panák, Ph.D.
  • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
  • doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.
  • doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.
  • Ing. Jan Vaculík (přednesl příspěvek prof. Ing. Romana Bulánka, Ph.D.)

Metody stanovení velikosti částic
(Ing. Jiří Palarčík, Ph.D., Ústav environmentálního a chemického inženýrství) 

7. 2. 2020

Efektní pigmenty
(Ing. Ondrej Panák, Ph. D., Ústav polygrafie a fotofyziky)

Současnost a principy barevně hořících složí
(doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D., Ústav energetických materiálů)

 

Z iniciativy pana rektora UPa prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. jsme ještě ve spolupráci s paní proděkankou Mgr. Lucií Stříbrnou, Ph.D. a s asistentkou proděkanů Ing. Ivou Ulbrichovou, CSc. zorganizovali mikro-veletrh příležitostí SOČ. Ten zaplnil dopolední program 1. ročníku tohoto semináře. Pan rektor převzal nad akcí záštitu a rovněž ji zahájil. Ze všech oslovených pracovníků na téměř dvouhodinovém setkání vystoupilo deset kolegů z fakulty. V odpolední části semináře představil své téma Ing. J. Palarčík. Témata SOČ přitáhla na seminář větší počet účastníků, a to nejenom z řad učitelů, ale i z řad těch, kterým jsou práce SOČ primárně určeny – středoškolským studentům. Listopadový seminář navštívilo celkem 25 posluchačů.

Zorganizování dalšího 2. semináře společně se soutěží Chemiklání se opět ukázalo jako šťastné! Přednáška nabídla středoškolským učitelům mj. možnost vyplnění programu soutěže, a tak našemu semináři přinesla větší počet návštěvníků. Únorového semináře se zúčastnilo celkem 36 posluchačů.

Bohužel kvůli vyhlášení nouzového stavu jsme zrušili 3. seminář plánovaný na pátek 17. 4. 2020. Obě přednášející vyšly vstříc naší prosbě o přesunutí do náhradního termínu a své příspěvky přednesou v následujícím akademickém roce 2020/2021.

Informace o seminářích jsou účastníkům vždy rozesílány e-mailem, zveřejňovány na domovské stránce seminářů, v aktualitách na webových stránkách fakulty a na intranetu univerzity. Propagace univerzity a fakulty je uskutečňována formou drobných upomínkových předmětů poskytovaných buď univerzitou nebo fakultou (Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa – T. Pospíchal, resp. děkanát FChT – Ing. I. Ulbrichová). Účastníkům byly dodatečně, tak jako v každém ročníku, zaslány CD nosiče s prezentacemi přednesených přednášek a s fotografiemi; letos bylo odesláno 14 dopisů.

V současné době je sestaven program seminářů chystaného 16. ročníku pro následující akademický/školní rok 2020/2021. Doufáme, že skupina stálých posluchačů nám bude i nadále zachovávat přízeň, že počet návštěvníků se nebude snižovat a také, že naši kolegové, akademičtí pracovníci fakulty, budou i nadále chápat svou účast na seminářích jako vhodnou možnost osvěty a propagace naší fakulty, své práce a (ne)přímo i možnost oslovení potencionálních zájemců o studium na naší fakultě v budoucnu. Touto cestou bychom chtěli všem zúčastněným akademikům a vědeckým pracovníkům poděkovat za to, že přijali účast na tomto mimořádném ročníku semináře.

 

Program semináře v akademickém roce 2020/2021

13. 11. 2020

Metody termické analýzy a jejich využití při materiálovém výzkumu
(Ing. Zuzana Olmrová Zmrhalová, Ph.D., Společná laboratoř chemie pevných látek)

Vliv moderních logistických technologií na řízení chemicko-technologických výrobních procesů
(doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D., Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu)

5. 2. 2021

Senzory pro Healt Care aplikace
(doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D., Ústav polygrafie a fotofyziky)

Papír od kamenné destičky po současnost
(Ing. Michaela Filipi, Ph.D., Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek)

16. 4. 2021

Anorganické pigmenty: pouze dekorativní nebo i funkční materiály?
(doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., Katedra anorganické technologie)

Elektronová mikroskopie a EDS prvková analýza jako základní kameny materiálového výzkumu
(Ing. Stanislav Šlang, Ph.D., Centrum materiálů a nanotechnologií)

 

Seminář připravujeme ve dvoučlenném týmu Ing. Jana Luxová, Ph.D. a Ing. Patrik Pařík, Ph.D..