Jednání o návrhu na jmenování děkana FChT

30. 6. 2022

 

O Z N Á M E N Í

volební komise pro přípravu na jednání o návrhu na jmenování děkana
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro funkční období 2022-2026.

 

Volební komise zřízená Akademickým senátem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro přípravu na jednání o návrhu na jmenování děkana FChT UPCE pro funkční období 2022-2026 oznamuje, že návrhy kandidátů na jmenování děkana podané členy akademické obce fakulty přijímá do pondělí 22. srpna 2022 do 14:00 hodin prostřednictvím svých členů (Ing. L. Dubnová, KFCh; prof. R. Jambor, KOAnCh; doc. A. Komersová, KFCh; Ing. P. Pařík, ÚOChT; doc. T. Weidlich, ÚEnviChI).

Forma a struktura návrhu se řídí Jednacím řádem AS FChT UPCE (viz odst. 4 čl. 14 Jednacího řádu AS FChT UPCE): „Návrhy na jmenování děkana jsou oprávněni podat všichni členové akademické obce fakulty. Návrh předkládá navrhovatel v písemné podobě volební komisi, přičemž návrh musí být datován a podepsán navrhovatelem a doplněn jednoznačnou identifikací navrhovatele (jméno, příjmení a pracoviště). Návrhy je nutné předložit ve stanovené lhůtě.“

Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
předseda volební komise