Katedra anorganické technologie slaví 60 let

17. 4. 2019

Anorganická technologie má na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice dlouholetou tradici, neboť byla od roku 1950 rozvíjena na katedře obecné a anorganické chemie, která v té době měla tři oddělení, a to oddělení mineralogie (které během 50. let XX. století zaniklo), oddělení anorganické chemie a oddělení anorganické technologie, ze kterého se v roce 1959 stala samostatná katedra (KAnT).

V roce 2019 tak naše pracoviště oslaví 60. výročí své existence. V současné době katedra anorganické technologie působí v technologickém pavilónu FChT v Pardubicích - Doubravicích, kam se přestěhovala počínaje akademickým rokem 2010/2011 z objektu univerzity na nám. Čs. legií, kde sídlila od svého založení. Tato změna souvisela s výstavbou nové budovy Fakulty chemicko-technologické a přestěhováním většiny útvarů fakulty v roce 2009 z objektu na nám. Čs. legií do kampusu v Pardubicích.

Věda a výzkum se na KAnT dlouhodobě ubírají třemi hlavními směry: průmyslová hnojiva a půdní zlepšovače, anorganické pigmenty a studium vlastností různých materiálů kalorimetrickými metodami. V posledních letech probíhala také spolupráce s externími partnery v oblasti nanostrukturovaných materiálů pro různé aplikace, např. pro lékařské a diagnostické účely.

Katedra prošla na přelomu tisíciletí generační obměnou, do důchodu odešli prof. Ing. Zdeněk Šolc, CSc. (1996, † 2006), prof. Ing. Milan Kuchler, CSc. (1998, † 2009), doc. Ing. Vratislav Velich, CSc. (2002) a v roce 2015 zemřel prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc. V současné době na katedře působí 8 akademických pracovníků a jedna vědecká pracovnice.

O studium na katedře anorganické technologie je stále zájem, neboť za dobu její existence jí prošlo přes 950 inženýrů a více než 50 absolventů postgraduálního studia. Katedra anorganické technologie navazuje na vše pozitivní z let minulých a i nadále chce přispívat k dobrému jménu fakulty a jejích absolventů, a to díky své otevřenosti novým myšlenkám a udržování kontaktů s aktuálním děním nejen ve vědě.

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
vedoucí katedry