UPCE

Nová podoba "Mlýnů" nabídne unikátní vzdělávací i kulturní aktivity

25. 8. 2020

V uplynulých dnech došlo v Pardubicích k založení spolku s názvem Centrální polytechnické dílny, z.s. (CPD). Základním účelem tohoto spolku je propojením subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru přispívat k rozvoji v oblasti vzdělávání, školení a osvěty a k vytvoření fungující spolupráce podporující učení se v průběhu celého života (od 3 do 99 let) formou neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání.

Spolek si klade za cíl zvyšovat úroveň vzdělávání rozmanitou nabídkou a kvalitou služeb v oblasti vzdělávání, školení a osvěty, které jsou součástí komplexního a prostupného systému. Zakladateli spolku jsou statutární město Pardubice, Nadace pro rozvoj města Pardubic a Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Za statutární město Pardubice byl do Rady spolku kromě náměstka primátora, Mgr. Jakuba Rychteckého, který se stal předsedou spolku, a Mgr. Bc. Gisely Kostelecké, nominován také proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. Tímto aktem se ještě více prohloubila dosavadní vzájemná spolupráce mezi městem a fakultou. Dalšími zástupci v Radě spolku jsou za Nadaci pro rozvoj města Pardubic primátor Ing. Martin Charvát a za hospodářskou komoru předseda Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jozef Koprivňanský, MBA.

Cílem celého záměru je začlenit bývalé Automatické mlýny vytvořené na začátku 20. století významným architektem Josefem Gočárem do nově vzniklého areálu, kde bude mít památkově chráněný objekt ústřední postavení. Cílem města, kraje i soukromého investora je vytvořit nový vícefunkční městský prostor, jehož součástí budou kulturní, vzdělávací instituce i soukromé aktivity. Odstraněním některých stávajících staveb se umocňuje dominantní čelní portál se vstupním obloukem nápadně připomínající Ištařinu bránu ve slavném Babylónu a zároveň tak umožňuje nerušeně vnímat celý areál ze strany historické části města. Naprosto zásadní z hlediska oživení stavby je vznik nových veřejných prostor.

Uvnitř nového areálu vzniká Mlýnské nádvoří, které bude představovat živý prostor, kam se centrálně otevírají všechny funkce z obklopujících staveb. Nedílnou součástí celkové koncepce je i barevné řešení. Všechny nové objekty budou barevně navazovat na cihlový design Automatických mlýnů. Právě na severní straně areálu, v přímé návaznosti na objekt mlýnů, bylo kanceláří architektů Šépka navrhnuto umístit CPD, které uzavřou celý prostor. Toto excelentní vzdělávací centrum bude určeno především pro žáky základních a středních škol a nabídnou tak špičkově vybavené učebny a laboratoře pro výuku technických a přírodovědných oborů. Díky vyzdvižení celé budovy bude ve vyšších patrech zajištěn klid potřebný pro práci studentů, zatímco galerie města Pardubic, která je umístěná ve spodní části objektu, je více propojena s veřejným prostorem. Tento prostor tak získává další dimenzi i tím, že je zde umístěn amfiteátr pro 250 osob, kde lze pořádat v letních obdobích řadu akcí pod širým nebem.

Celkové náklady na realizaci projektu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic dosahují výše necelých 352 milionů korun, radnice však počítá s tím, že více jako polovinu výdajů pokryje dotace ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka Fakulty chemicko-technologické
Univerzity Pardubice