Nové vedení fakulty v čele s děkanem prof. Kalendou tvoří tři proděkani a jedna proděkanka

7. 5. 2019

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 14 hodin proběhl na Fakultě chemicko–technologické Univerzity Pardubice slavnostní obřad instalace děkana prof. Ing. Petra Kalendy, CSc., který tímto převzal pomyslné žezlo k vedení fakulty po dobu následujících 4 let. Instalace děkana se zúčastnili zástupci vedení Univerzity Pardubice v čele s rektorem univerzity prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc. Akademický obřad proběhl ve velmi přátelské atmosféře a mezi pozvanými nechyběli vedoucí pracovišť fakulty a další významní hosté.

Po instalaci děkana proběhlo jmenování staronových proděkanů fakulty. V týmu děkana fakulty prof. Kalendy zůstává na svém odpovědném postu statutárního zástupce děkana prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. jako proděkan pro pedagogiku a dále proděkan pro vnitřní záležitosti prof. Ing. Petr Mošner, Dr. Tým proděkanů doplnila poprvé v historii fakulty žena Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D., které byla svěřena oblast vnějších vztahů a propagace. Dalším nově jmenovaným proděkanem se stal prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., který bude vykonávat funkci proděkana pro vědu a tvůrčí činnost. Jako tajemník fakulty zůstává i v následujícím funkčním období děkana Ing. Martin Šprync.

Tým prof. Kalendy byl tedy nejen obohacen o ženský prvek, ale i rozšířen o čtvrtého proděkana, neboť v předešlém funkčním období tvořili jeho tým 3 proděkani.

Nově instalovanému děkanovi FChT a jeho týmu gratulujeme! Do následujících let jim při vykonávání jejich odpovědných funkcí přejeme mnoho úspěchů, radosti nad dosaženými výsledky a v neposlední řadě také pevné zdraví a životní pohodu.