Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

noveobory-kopie91566.jpg

Published: 02.02.2024

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice rozšiřuje své portfolio o nové tříleté bakalářské studijní programy. Zájemcům o studium nabízíme dva akademické studijní programy "Chemie pro vědu" "Management udržitelnosti podniků" a jeden profesní studijní program "Moderní tiskové a vizualizační technologie". Celkový počet nabízených bakalářských studijních programů se tak rozroste na 12.

Do těchto i dalších studijních programů si mohou uchazeči podat přihlášku do 31. března 2024


CHEMIE PRO VĚDU

- přijati budou uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním, a to na základě přijímacího písemného testu z chemie v rozsahu středoškolského učiva

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří doloží splnění jednoho z níže uvedených kritérií: 

 • Úspěšný řešitel ústředního (celostátního) kola olympiády: 
  Biologická olympiáda kategorie A 
  Chemická olympiáda kategorie A a E 
  Fyzikální olympiáda kategorie A 
 • Úspěšný řešitel celostátního kola SOČ v oboru chemie.


Charakteristika programu

Seznámíš se se základními akademickými chemickými obory, tj. zejména anorganickou, organickou, fyzikální a analytickou chemií. Základním cílem je získání maximálního množství informací a vystavění pevných znalostních základů ve výše zmíněných oborech, přičemž nedílnou součástí je uvedení důležitých souvislostí mezi jednotlivými oblastmi. Teoretickou si doplníš rozsáhlým systémem praktické výuky, kde je kladen důraz na získání dostatečné erudice při zvládání různých experimentálních úkonů, a to syntetických, separačních i analytických. 

Vstoupíš do aktuálního vědeckého dění, zejména ve výše zmíněných oborech na fakultě a zapojíš se do výzkumu již během bakalářského studia. Cílem je tak vychovat výborně vybavené studenty, kteří budou dále pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském studiu, kde se budou podílet na řešení výzkumných problémů v jimi zvoleném oboru. 

Co tě naučíme

Absolventa lze charakterizovat jako studenta s výbornou znalostí a orientací v základních stavebních blocích chemie s dostatečným přehledem o jejich vzájemném vztahu a využití. Absolventi budou velmi dobře vybaveni z hlediska experimentálního vzhledem k vysokému důrazu na výuku laboratoří. Jejich interakce s konkrétními výzkumnými problémy řešenými v rámci fakulty jim již na počátku jejich studia umožní další rozvoj během navazujícího magisterského studia, případně následně doktorského studia.  

Čím budeš

Studijní program je jednoznačně koncipován a sestaven tak, aby studenti byli motivováni pokračovat v dalším studiu v navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Po absolvovaní tříletého studia budou mít nejlepší předpoklady, aby uspěli v dalším studiu v již specializovaných chemických oborech a zejména se dále rozvíjeli jako osobnosti schopné řešit vědecko-výzkumné problémy na vysoké úrovni. To jim umožní v následující kariéře pokračovat buď na akademické půdě jako pedagogové či vědečtí pracovníci, nebo se po dokončení navazujícího studia realizovat ve výzkumu a vývoji v soukromém sektoru.


MANAGEMENT UDRŽITELNOSTI PODNIKŮ

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika programu

Studuj bakalářský studijní program Management udržitelnosti podniků a získej znalosti, dovednosti a způsobilosti, které ti umožní vykonávat technicko-ekonomické a manažerské pozice v průmyslových podnicích, příp. v chemických, ale i příbuzných průmyslových odvětvích na středních pozicích řízení, například jako manažer pro ESG reporting nebo manažer CSR a zároveň ti umožní realizovat tvůrčí činnost s tím spojenou.

Co tě naučíme

Porozumíš fungování podniku a podstatě podnikání, osvojíš si základy technologie a získáš znalosti, dovednosti a způsobilosti, které ti umožní řídit podnikové procesy. Propojíš ekonomicko-manažerské vzdělání se znalostmi z oblasti environmentální přívětivosti a sociální odpovědnosti, což ti umožní hlouběji porozumět specifikům ekonomiky a managementu podniků v současném globálním světě společenských výzev, klimatické změny, transformace průmyslu, tlaku na využívání obnovitelných zdrojů a produkce udržitelných a žádoucích výrobků.

Čím budeš

Náš studijní program tě připraví na běžnou podnikovou praxi v oblasti udržitelného řízení procesů, vedení lidí, dlouhodobého fungování podniku v konkurenčním prostředí a mnoho dalšího. Naši absolventi velmi brzo dosahují pozic ve středním managementu významných chemických, potravinářských a dalších  firem.

Po studiu budeš mít skvělé předpoklady uspět v mnoha odvětvích managementu podniku. Od manažera v marketingu, reportingu, environmentu, řízení lidí přes práce na projektech až po controllera.

Porozumíš podnikovým procesům a také si osvojíš základy technologie. V manažerských předmětech se naučíš jak funguje podnik a co je nezbytné pro jeho růst, jak správně dělat marketing, jaká je budoucnost chemického průmyslu a mnoho dalšího! V takzvaných ,,soft skills" se budeš rozvíjet zejména ve vedení týmu, organizačních schopnostech, komunikativnosti a kreativního myšlení. Výuka je často doplněna příklady z praxe a případovými studiemi.


MODERNÍ TISKOVÉ A VIZUALIZAČNÍ TECHNOLOGIE

Studuj inovativní bakalářský studijní program Moderní tiskové a vizualizační technologie, který spojuje svět kreativity, grafiky, tisku a moderních technologií.

Staneš se profíkem v:

 • Technologiích tisku: Od klasiky přes digitální až po 3D tisk a virtuální realitu. Pochopíš, jak to všechno funguje a jak se s tím pracuje.
 • Přírodních vědách: Pochopíš, jak ti chemie a fyzika pomůže při tisku tvých produktů.
 • Materiálech: Od papíru a barev až po speciální povrchové úpravy tiskovin. Naučíš se, jak vybrat ty správné materiály pro každý tvůj projekt.
 • Software a hardware: Naučíš se používat moderní programy a přístroje pro práci s grafikou, 3D tiskem a virtuální realitou.
 • Přípravě tisku: Zvládneš přípravu dat pro všechny druhy tiskových technologií, včetně 3D tisku.
 • Měření a kontrole: Zjistíš, jak se měří vlastnosti tiskových materiálů a jak se kontroluje kvalita tisku.
 • Dokončování a zušlechťování: Naučíš se, jak se vyrábějí knihy, obaly a další produkty a jak je zušlechtit dalšími technologickými postupy.
 • Podnikání: Pochopíš, jak funguje polygrafický průmysl a jak v něm uspět jako manažer nebo i jako podnikatel.
 • Ekologii: Naučíš se, jak pracovat s odpady, jak šetřit životní prostředí, jak funguje cirkulární ekonomika.

Kde se uplatníš?

 • V tiskárnách a nakladatelstvích
 • V reklamních a marketingových agenturách
 • V grafických a designových studiích
 • Ve firmách prodávajících tiskové materiály a barvy
 • Ve firmách vyrábějících tiskové stroje a další zařízení pro polygrafický průmysl
 • V průmyslových odvětvích, které využívají 3D tisk a inovativní tiskové technologie
 • Ve výzkumných a vývojových centrech
 • Jako freelancer nebo šéf vlastní firmy

Co ti studium přinese?

 • Dovednosti, které hned využiješ v praxi
 • Příležitost se rozvíjet a realizovat svoje nápady
 • Možnost pracovat v moderních a dynamických oborech
 • Šanci na skvělou kariéru
 • Dobré platové ohodnocení
 • Uplatnění v Česku i v zahraničí

Zní to lákavě? Tak se přihlas do studijního programu Moderní tiskové a vizualizační technologie! na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice!


Více o našich studijních programech a přihlášku najdeš na studuj.upce.cz