Sraz absolventů k 60. výročí Katedry anorg. technologie

22. 5. 2019

V letošním roce uplyne 60 let od vzniku Katedry anorganické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích, nynější Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

V sobotu 18. května 2019 se u této příležitosti uskutečnilo setkání absolventů katedry a jejích zaměstnanců, dřívějších i současných. Všichni jsme si společně připomněli léta strávená na katedře a představili její současnou tvář.

Sraz se uskutečnil v areálu fakulty v Pardubicích a zahájil ho děkan prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. Po zahájení a připomenutí historie katedry, fakulty i univerzity byly pro účastníky zajištěny prohlídky areálu fakulty a dále původních prostor katedry na nám. Čs. legií, a také současných, v nichž nyní katedra působí (Technologický pavilon, Doubravice).

Na tomto místě bych také ráda vyjádřila poděkování všem, kteří se podíleli na organizování společného setkání, které podle pozitivních reakcí účastníků bylo velmi vydařené.

 

Anorganická technologie má na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice dlouholetou tradici, neboť byla od roku 1950 rozvíjena na katedře obecné a anorganické chemie, která v té době měla tři oddělení, a to oddělení mineralogie (které během 50. let XX. století zaniklo), oddělení anorganické chemie a oddělení anorganické technologie, ze kterého se v roce 1959 stala samostatná katedra (KAnT).
Věda a výzkum se na KAnT dlouhodobě ubírají třemi hlavními směry: průmyslová hnojiva a půdní zlepšovače, anorganické pigmenty a studium vlastností různých materiálů kalorimetrickými metodami. V posledních letech probíhala také spolupráce s externími partnery v oblasti nanostrukturovaných materiálů pro různé aplikace, např. pro lékařské a diagnostické účely. V současné době na katedře působí 8 akademických pracovníků a jedna vědecká pracovnice.
O studium na katedře anorganické technologie je stále zájem, neboť za dobu její existence jí prošlo přes 950 inženýrů a více než 50 absolventů postgraduálního studia. Katedra anorganické technologie navazuje na vše pozitivní z let minulých a i nadále chce přispívat k dobrému jménu fakulty a jejích absolventů, a to díky své otevřenosti novým myšlenkám a udržování kontaktů s aktuálním děním nejen ve vědě.

 

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
vedoucí Katedry anorganické technologie