Fakulta nadále spolupracuje s hlavním organizátorem Mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích

30. 9. 2020

 Památník Lidice je hlavním pořadatelem již 48. ročníku „Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2019“. I přes společenskou situaci, která zkomplikovala život nejen na školách, ale i ve všech sférách našeho života, se do letošního ročníku přihlásilo 22 216 uměleckých prací z více než 70 zemí světa.

Tato expozice je tedy mnohovrstevnatou celosvětovou synergií, která propojuje na jednom konkrétním místě. Organizátor pro letošní ročník zvolil téma „Krajina“ v návaznosti na vyhlášení tématu organizací UNESCO. Stěžejním cílem této akce je usilování o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu.

MDVV Lidice je jednokolová soutěž pro děti od 4 do 16 let pro všechny typy škol a organizace, které pracují s dětmi – mateřské školky, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy, střediska volného času dětí a mládeže, domy dětí, víceletá gymnázia a ostatní střední školy. Zúčastnit se mohou i jednotlivci. Odborná porota, složená z učitelů výtvarné výchovy a výtvarníků vybírá pro expozici přibližně 1400 prací. Oceněným pracím je uděleno Čestné uznání a nejlepším pracím medaile Lidická růže

Naše fakulta se do spolupráce zapojila loni, kdy bylo vyhlášeno téma „Chemie“. Letošní koncepce „Krajiny“ je FChT také blízká, protože při představě krajiny a všeho, co s ní souvisí, lze podrobněji studovat toto téma v odborném pojetí životního prostředí jako jeden z nabízených studijních programů  - Ochrana ŽP. Expozice nabídla v letošním roce 1403 exponátů ze 76 zemí světa. K vidění byly nejen barevné horizonty lesů a luk, ale i urbanizační zástavby a panoramata.

Slavnostní otevření vernisáže 48. ročníku MDVV, se konalo 24. 9. 2020 od 11:00 v Galerii Památníku Lidice a za FChT jej navštívily Ing. Petra Kalendová Ph.D. a Ing. Hana Doušová Ph.D. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci byla účast na této akci omezená. Z hygienických a bezpečnostních důvodů byly pozvány pouze děti z ČR oceněné medailí a ocenění také putovalo k účastníkům ze škol oceněným Cenou poroty. Tuto uměleckou cenu speciálně pro tyto účely vytvořil umělecký sklář Jiří Pačinek. Měla podobu skleněného artefaktu představující paletu malíře.

Slavnostní předávání cen bylo zahájeno vystoupením žesťového orchestru a tria zobcových fléten ze ZUŠ Marie Podvalové z Prahy 9  - Čakovice. Následoval slavnostní úvodní proslov ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka a starostky obce Lidice Veroniky Kellerové. Poté proběhlo předání cen medailistům z ČR a Ceny poroty české a zahraniční škole z rukou pěti VIP hostů, ale také zástupců z FChT. Mezi nimi bylo 214 medailí; z toho 144 individuálních a 10 za kolektivní práci dětí. Za fakultu byl předán 85 oceněným „malířský a kreslířský balíček“, který obsahoval nezbytné výtvarné pomůcky pro malé i velké kreslíře.

Ceremoniál proběhl tradičně na zahradě lidické galerie, kde program zpestřovala expozice živých dravců českých sokolníků. Dále se mohli účastnící zapojit do programu „kouzlení s vodou“, čímž se připomínalo jedno z témat předešlého ročníku. V rámci loňského tématu chemie byla tento rok do programu zakomponována „izolace chlorofylu“. Tradiční aktivitou doprovázející slavnost bylo i sázení lidické růže.

Letošní organizaci měla na starosti nová kurátorka výstavy Stanislava Doleželová Bočanová a rovněž i umělecká ředitelka Dagmar Šubrtová. Z důvodu uzavření státních hranic, byla porota letošního ročníku složena výhradně z českých pedagogů, výtvarníků a profesionálních umělců, kteří mají dlouholetou praxi ve výtvarné práci a vedení dětí.

Po skončení ceremoniálu se mohli účastníci po malých skupinkách podívat na výstavu děl přímo v Lidické galerii, která je pro veřejnost přístupná od června tohoto roku a potrvá do konce ledna r. 2021.

Ing. Petra Kalendová, Ph.D.
Ing. Hana Doušová, Ph.D.