Fakulta chemicko-technologicka Univerzity Pardubice je nejen vzdělávací institucí, ale také významné vědecko-výzkumné centrum, poskytující expertní, znalecké, konzultační a servisní služby v celé řadě oborů.

V případě zájmu se, prosím, obraťte na Centrum transferu technologií a znalostí

 

Expertní a servisní činnost fakulty

Katedra obecné a anorganické chemie

 • Metodika syntézy běžných i speciálních anorganických materiálů,
 • Příprava a identifikace organických a organometalických sloučenin, vlastnosti a struktura těchto sloučenin,
 • Metodika přípravy monokrystalů a amorfních materiálů,
 • Chalkogenidová, chalkogenido-halogenová a halogenová skla a amorfní vrstvy,
 • Syntéza a vztahy mezi strukturou a dynamickými vlastnostmi komplexních a organokovových sloučenin,
 • Stanovení totální struktury sloučenin v monokrystalickém stavu,
 • Měření Ramanových spekter tuhých i kapalných vzorků včetně analýzy heterogenních fází pevných vzorků pomocí Ramanovy mikroskopie,
 • Pořizování transmisních IČ spekter v oblasti 7500–50 cm-1 z pevných, kapalných a plynných vzorků při laboratorní teplotě,
 • Rentgenová difrakční analýza práškových polykrystalických látek.
 • Stanovení měrného povrchu práškových materiálů,
 • Měření spekter ESR kapalných a pevných vzorků v rozsahu teplot 100–530 K,
 • Elektronová mikroskopie - fotografie povrchu vzorků v sekundárních (SE) a zpětně odražených (BSE) elektronech, bodová kvalitativní a kvantitativní analýza anorganických látek (bor – uran).

Ústav organické chemie a technologie

 • Syntéza nových organických sloučenin -  chemická struktura a reaktivita, biologická aktivita a chemické, biologické, fyzikální a technické vlastnosti,
 • Mechanismy reakcí organických sloučenin s využitím prostředků a metod reakční kinetiky,
 • Enantioselektivní katalýza, vedoucí k přípravě opticky čistých chirálních sloučenin,
 • Syntéza a technologie úprav barviv a luminoforů,
 • Technologický výzkum v oblasti meziproduktů kvalifikované chemie a v oblasti farmaceutik,
 • Funkcionalizované polymery a biopolymery, určené pro biomimetické a medicinální aplikace,
 • Preparativní fotochemie organických látek a studium fotochemických reakcí,
 • Výzkum, vývoj a syntéza specialit založených na fosgenu,
 • Stanovení obsahu C, H, N, S a organicky vázaného chloru, bromu nebo jodu v chemických individuích, směsích organických látek a organických materiálech,
 • Měření NMR spekter.

Katedra analytické chemie

 • Analýza organických i anorganických sloučenin,
 • Vypracování analytických postupů pro analýzy nejrůznějších materiálů, vzorků vody, půdy, ovzduší,
 • Stanovení energetických látek a jejich prekurzorů,
 • Stanovení potravin a potravinových doplňků z hlediska zastoupení běžných složek, ale i z hlediska stopové či toxikologické analýzy,
 • Testování funkce analytických přístrojů, chromatografických kolon a zařízení,
 • Analýza organických látek pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí, možnost „head-space",
 • Analýza ropných produktů a ropného znečištění,
 • Kontrola čistoty a kvantitativní analýza organických látek v různých materiálech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie,
 • Vícerozměrná kapalinová chromatografie,
 • Analýza iontových látek elektroforetickými metodami.

Katedra fyzikální chemie

 • Kinetika heterogenně katalyzovaných reakcí v plynné fázi včetně charakteristiky oxidových a zeolitických katalyzátorů,
 • Transesterifikace rostlinných olejů a živočišných tuků na biopalivo pomocí homogenní i heterogenní katalýzy a zpracování vedlejších produktů,
 • Chemická analýza surovin, meziproduktů a produktů při výrobě bionafty z rostlinných olejů podle normy EN 14214:2003
 • Enzymatická katalýza, nové inhibitory hydrolýzy enzymů jakožto potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby,
 • Strukturní relaxace nekrystalických materiálů a kinetika krystalizace v silně podchlazených sklotvorných kapalinách,
 • Měření rovnovážné adsorpce a určení měrného povrchu tuhých látek metodou BET,
 • Měření fyzikálně-chemických parametrů – viskozita, hustota, tlak par a povrchové napětí,  rozpouštěcí tepla,
 • Měření IČ spekter plynů, kapalin a tuhých látek,
 • Adsorpční a acidobazické vlastnosti povrchů tuhých látek,
 • Měření teplotních závislostí koeficientů roztažnosti pevných látek, viskozit podchlazených kapalin (10-1 < h < 1013 Pa.s), skelné transformace a krystalizace nekrystalických materiálů.

Ústav environmentálního a chemického inženýrství

Oddělení chemického inženýrství

 • Membránové separační procesy - mikro- a ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza, difuzní dialýza a elektrodialýza,
 • Aplikovaná reologie - proudění newtonských a nenewtonských tekutin, reometrie nenewtonských kapalin,
 • Čištění průmyslových odpadních vod  - fyzikální, chemické, anaerobní procesy,
 • Měření distribuce velikosti a zeta potenciálu částic dispergovaných jak v polárních, tak i nepolárních rozpouštědlech,

Oddělení ochrany životního prostředí

 • Stanovení základních ukazatelů jakosti vod podzemních, povrchových, srážkových, pitných i některých odpadních vod,
 • Prvková analýza širokého sortimentu materiálů (všechny složky životního prostředí, potraviny, čisté chemikálie, polovodiče, slitiny kovů, plasty, ….) - ICP – OES, oaTOF-ICP-MS,  AAS,
 • Rychlá nedestruktivní kvalitativní analýza prvkového složení materiálů od Mg po U pomocí metod rentgenfluorescenční analýzy. Srovnávání shody materiálů, analýza lokálních defektů v materiálech,
 • Rychlá nedestruktivní analýza slitin drahých kovů,
 • RoHS analýzy,
 • Vyhodnocení dat dálkového průzkumu Země – klasifikace typu povrchu, detekce změn, analýza znečištění.

Ústav aplikované fyziky a matematiky

 • Termoelektrické vlastnosti pevných látek,
 • Spektroskopická elipsometrie,
 • Tepelně-mechanické chování stavebních materiálů a přenos tepla ve stavebních konstrukcích,
 • Měření fyzikálních vlastností při vysokém tlaku,
 • Měření a analýza optických vlastností tenkých vrstev a multivrstev,
 • Lisování/slinování materiálů za vysokých teplot a tlaků (2000°C/150MPa),
 • Měření teplotních a tepelných vodivostí (20–1000°C),
 • Syntéza látek s vysokým bodem tání, tažení monokrystalů,
 • Měření a analýza optických vlastností tenkých vrstev a multivrstev,
 • Hodnocení vnitřního prostředí a kvality vnitřního ovzduší.

Společná laboratoř chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a Univerzity Pardubice

 • Příprava materiálů ve vysoké čistotě,
 • Nedestruktivní chemická analýza,
 • Kvantitativní interpretace termoanalytických dat,
 • AFM mikroskopie,
 • FTIR spektroskopie,
 • Diferenciální skenovací kalorimetrie (heat flow, power compensated),
 • Diferenciální termická analýza (DTA).

Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu

 • Strategická marketingová analýza a plánování,
 • Management kvality a environmentálně orientovaný management,
 • Finanční analýza, finanční plánování a finanční controlling,
 • Ekonomické hodnocení investičních projektů,
 • Nákladový controlling,
 • Environmentální účetnictví podniku.

Katedra anorganické technologie

 • Anorganické pigmenty a práškové materiály - vývoj nových vysokoteplotních pigmentů pro keramiku, antikorozních, ekologicky nezávadných pigmentů,
 • Průmyslová hnojiva - nové typy hnojiv s pozvolnou účinností, zlepšování vlastností granulovaných hnojiv, hnojiva pro speciální účely,
 • Anorganická analýza - vývoj nových analytických metod pro kontrolu kvality anorganických materiálů a výrobků chemického průmyslu,
 • Stanovení specifického tepla kapalných a tuhých látek,
 • Stanovení tepel fázové přeměny,
 • Zjišťování změn struktury a složení materiálů v závislosti na teplotě,
 • Fyzikální vlastností plynů a kapalin (stlačitelnost, roztažnost),
 • Fázové přeměny v závislosti na tlaku v systémech plyn – kapalina – pevná látka,
 • Měření distribuce velikosti částic práškových materiálů na přístroji Mastersizer 2000 MU,
 • Objektivní měření barevnosti na přístroji Color Quest XE,
 • Stanovení pigmentově – aplikačních vlastností práškových látek.

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků

 • Výzkum nátěrů jako kompozitních materiálů (základní pojivo, pigment, plnivo),
 • Mechanismy působení korozních inhibitorů pro ochranu kovových materiálů a syntéza ekologických a vysoce účinných antikorozních pigmentů,
 • Tvorba anorganicko-organických vrstev, nanomateriálů a geopolymerů,
 • Elektronová skenovací mikroskopie.

Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie

 • Fyzikálně-mechanická zkušebna plastů, kompozitních a textilních materiálů,
 • Mechanismy polymeračních reakcí se zaměřením na emulzní i roztokové polymerace,
 • Výzkum polykondenzačních a polyadičních pryskyřic, roztokových a disperzních systémů (syntetických latexů) a jejich využití v oborech plastů a nátěrových hmot,
 • Materiálový výzkum v oblasti kompozitů,
 • Vývoj barvářských polotovarů a dispersních barviv na bázi heterocyklických komponent,
 • Vývoj barvířských pomocných prostředků,
 • Vývoj nových způsobů přípravy vláken z biopolymerů – konvenční vlákna, mikro- a nanovlákna,
 • Biologicky odbouratelné samosekvestrující tenzidy pro prací prostředky a pro textilní průmysl,
 • Fungicidní a antimikrobiální úpravy textilních materiálů, hodnocení účinnosti úprav,
 • Mikroenkapsulace do liposomních systémů.

Oddělení dřeva, celulózy a papíru

 • Řešení základních problémů papírenské chemie jako je chování a vlastnosti hydratovaných hydrofilních soustav se zaměřením na papírenské systémy,
 • Výzkum procesu mletí a rozvlákňování různých papírenských surovin,
 • Výzkum jevů probíhajících při pracích procesech,
 • Výzkum reologie nátěrových směsí a lepících systémů v závislosti na teplotě,
 • Výzkum a vývoj biodegradabilních synthetických materiálů na bázi přírodních polysacharidů,
 • Výzkum a vývoj vlákniny s novými užitnými vlastnostmi uplatnitelnými jak při výrobě papíru, tak v dalších oblastech např. v lékařství (vstřebatelné papíry při aplikaci in viro) apod.,
 • Racionalizace technologie výroby sulfátových buničin zejména z hlediska vstupních surovin,
 • Výzkum přípravy papírenských vláknin z jednoletých rostlin,
 • Výzkum a vývoj nových tvářecích procesů z papírenských suspenzí,
 • Modelování dynamiky recirkulace vod na papírenském stroji,
 • Hodnocení vlastností papíru, kartonu, lepenek a celulózy

Katedra biologických a biochemických věd

 • Imunologie a imunochemie -  biochemie bílkovin, glykoproteinů, struktura imunoglobulinů ve vztahu k autoimunitním chorobám, post-translační modifikace proteinů, techniky peptidového mapování, bioafinitní chromatografie, SDS-PAGE elektroforézy, HPLC, ionexové chromatografie, gelové permeační chromatografie,
 • Klinická biochemie - vztah mezi plazmatickými hladinami vybraných látek a prognózou pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, stanovení klinicky významných látek v biologickém materiálu (krev, plazma, moč, seminální plazma) pomocí metod kapalinové chromatografie,
 • Fyziologie a patologická fyziologie -  úloha oxidačního stresu a zánětu při rozvoji ischemické choroby srdeční,
 • Molekulární biologie -  detekce a typizace mykoplasmat a ureaplasmat v biologickém materiálu,
 • Klinická mikrobiologie -  účinnost přírodních látek na vybrané bakteriální druhy, studium výskytu mikroorganismů ve spermatu a jejich vlivu na kvalitu spermií.
 • Potravinářská mikrobiologie -  výskyt a stanovení tzv. nových patogenů v potravinách, technologicky škodlivé mikroorganismy,
 • Měření inhibice cholinesteráz chemickými škodlivinami,
 • Klinický význam a HPLC stanovení sérových či plazmatických hladin homocysteinu, cysteinu a dalších celkových i volných aminothiolů, kyseliny lipoové, koenzymu Q10 a antioxidačních vitamínů,
 • Stanovení citlivosti mikroorganizmů na antibakteriální léčiva,
 • Laboratorní diagnostika původců infekčních onemocnění lidí a zvířat,
 • Průkaz běžných podmíněně patogenních a patogenních mikroorganizmů v biologickém materiálu a stanovení citlivosti izolovaných kmenů na antibiotika,
 • Metody stanovení výskytu a počtu všech mikroorganizmů nebo vybraných druhů sledovaných platnými ISO normami v potravinách,
 • Mikrobiologická analýza pitných vod (dle platných norem),
 • Detekce některých patogenů v potravinách, zejména těch, jejichž stanovení se dosud běžně neprovádí,
 • Detekce resp. stanovení SE a mykotoxinů,
 • Bioafinitní chromatografie se zaměřením na imunoafinitní chromatografii,
 • Imunochemické metody a imunoelektroforéza,
 • Stanovení koncentrace glutathionu (fotometrická a fluorimetrická metoda),
 • Stanovení aktivity glutathionreduktasy a glutathion-S-transferasy,
 • Stanovení produkce ROS,
 • Spektrofluorimetrická analýza.

Katedra polygrafie a fotofyziky

 • Fotochemické systémy pro tiskové barvy a laky tvrditelné UV zářením,
 • Speciální polymerní materiály a barviva,
 • Povrchové vlastnosti potiskovaných materiálů a tisků (povrchová drsnost, povrchové napětí),
 • Speciální pigmenty pro bezpečnostní tisk (termochromní, fotochromií, opticky proměnné, multifunkční),
 • Elektricky vodivé tiskové barvy pro aplikace ve funkci senzorů a radiofrekvenční identifikaci zboží,
 • Aplikace metod počítačové analýzy obrazu s využitím CCD kamery a optického mikroskopu pro hodnocení kvality reprodukčních tiskových procesů,
 • Výzkum kolorimetrických systémů a barvových prostorů,
 • Hodnocení kvality tisku a dokončovacího zpracování tiskovin, měření a hodnocení vlastností polygrafických materiálů,
 • Měření povrchového napětí kapalin a pevných látek,
 • Ofsetový dvou a vícebarevný tisk včetně dokončovacího zpracování (vazba V1, V2 a V3, sešitová a bloková brožura – šitá a lepená, termovazba, kroužková vazba),
 • Ruční sítotisk,
 • Velkoformátový barevný tisk (šířka tisku maximálně 115 cm) např. posterů,
 • Školení pro tiskové stroje Quickmaster (Printmaster) QM 46-2 a Polly 266 AH.

Ústav energetických materiálů

 • Chemicko-technologická činnost - chemie a technologie energetických sloučenin dusíku, technologie průmyslových a vojenských trhavin, technologie propelentů, technologie pyrotechnických výrobků a rozněcovadel, využití nebo likvidace demilitarizovaných trhavin,
 • Bezpečnostní inženýrství (Loss Prevention) -  analýzy rizika a bezpečnost chemických technologií,  kvantitativní analýzy rizika, analýzy následků a poučení z průmyslových havárií,
 • Průmyslové aplikace výbuchu - tváření, svařování a zpevňování kovů výbuchem nebo lisování práškových materiálů s využitím speciálních typů výbušin,
 • Analytika výbušin - termická analýza – analýza chemických sloučenin a jejich směsí z hlediska vlivu složení, nečistot a rozpouštědel na jejich bilaterální reaktivitu, kompatibilitu a stabilitu v průběhu tepelné expozice,
 • Výpočty následků průmyslových havárií typu požár kaluže, požár typu "jet" a „flare", výbuch expandujícího oblaku par vroucí kapaliny (BLEVE), výbuch volného oblaku par, vnitřní exploze (v zařízeních i budovách), fyzikální výbuch, výbuchy disperzí,
 • Výpočty dosahů znečištění či zamoření ovzduší pro látky neutrálně a pozitivně vznášivé i pro látky těžší než vzduch,
 • Aplikace průmyslového využití výbušin a explozivních dějů,
 • Hodnocení stability, kompatibility nebo tepelného rozkladu energetických materiálů a navržení způsobu jejich testování,
 • Vyšetřování nežádoucích událostí, analýza přímých a kořenových příčin,
 • Zavádění a používání technik oceňování nebezpečí (HAZOP aj.).
true
Rozšířit fotografii: 
false