Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

20190528_161643_132264.jpg

Published: 31.05.2019

Fakulta chemicko–technologická Univerzity Pardubice navázala mimořádnou spolupráci s hlavním organizátorem Mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích

Památník Lidice je hlavním pořadatelem již 47. ročníku „Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2019“. Do letošního ročníku bylo registrováno 15 336 uměleckých prací ze 70 zemí světa. Výjimečná expozice je tak mnohonásobnou celosvětovou synergií, která propojuje na jednom konkrétním místě s osudnou minulostí historii, umění, kulturu a v letošním ročníku i chemii. Organizátor pro letošní ročník zvolil téma „chemie“ v návaznosti na vyhlášení tématu organizací UNESCO, která tímto aktem připomíná 150. výročí od prvního publikování periodické soustavy chemických prvků D. I. Mendělejeva. Stěžejním cílem této akce je usilování o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu.

Chemie je věda, která zkoumá vlastnosti, složení, vznik, strukturu nebo transformaci látek a systematizuje, jde do nejmenších struktur, částic, jako jsou molekuly, atomy a další subatomární elementy. Umění je schopnost vyjádření, citlivého talentu, dokáže rozvíjet tvořivost a originalitu. Jak chemie, tak umění mají společnou schopnost syntézy a spojují více částí do jednoho celku.

V duchu synergie, sounáležitosti a tvůrčí nálady se odvíjelo i slavnostní otevření vernisáže dětské výstavy, která se konala 28.5.2019 od 11:00 v Galerii Památníku Lidice. Akci navštívily také zástupkyně z FChT, Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D., Ing. Iva Ulbrichová CSc. a Ing. Petra Šilarová Ph.D. I přes nepřízeň počasí, kdy déšť symbolicky smáčel plachty zahradních stanů, deštníky a diplomy dětí, se akce zúčastnily desítky dětí a jejich doprovod. Slavnostní předávání cen mělo dvě části. V první části vystoupil dětský sbor „International School of Prague“ a byly předány ceny individuálním zahraničním medailistům. Mezi nimi byly předány i „Ceny odborné poroty“ a také zvláštní cena „Lidická růže“, kterou obdrželo 164 medailistů. Vzhledem k tomu, že výsadba růží v lidickém rozáriu má v obci dlouholetou tradici s kvalitním šlechtitelským zázemím stojí za zmínku uvést, že speciálně pro Lidice se podařilo vyšlechtit unikátní hybrid čajové růže, který je ve světě známý jako „lidická růže“. Tato odrůda se stala neodmyslitelným symbolem vázanému pouze k tomuto pietnímu místu.

V další části programu následovalo předání Ceny děkana FChT , která putovala k deseti dětem různých věkových kategorií. Jejich výtvarná díla zaujala porotu speciálně pro tyto účely sestavenou z řad zaměstnanců fakulty. FChT kromě jiných drobných dárků a propagačních předmětů přispěla 100 hrníčky s vtipnými chemickými motivy doplněné barevnou proměnou designu jejich porcelánového povrchu. Po udělování cen následoval slavnostní akt otevření expozice pro širokou veřejnost. Šest VIP hostů, zástupců firem a univerzit přestřihlo růžovou pásku a výstava tak byla za hudebního doprovodu žesťových fanfár zahájena. Návštěvníkům se naskytl pohled na tematicky uspořádaná umělecká díla, obrázky, grafiky a artefakty s variacemi na téma chemie. Mezi vyhlášené chemické okruhy porotou patřily následující soutěžní kategorie: význam ohně pro lidstvo; alchymie a alchymisté; atom, molekula, sloučenina; slavné objevy; chemie ve všedním životě a barvy kolem nás. Děti mohly využít různé techniky pro zpracování nápadů, např. kresbu, malbu, grafiku, kombinovanou techniku, fotografii nebo vybrané téma zpracovat jako výtvarný 3D objekt. K tomuto účelu mohly využít keramiku, sklo, kov, dřevo, textil, papír nebo dokonce natočit krátký tříminutový film. Účast v soutěži byla limitována pouze věkovým rozmezím 4 až 16 let. Zúčastnit se mohly děti ze základních a středních škol nebo také ze ZUŠ. Po prohlídce výstavy a občerstvení formou rautu se zájemci přesouvali přistavenými historickými autobusy do Národního technického muzea v Praze. Na program navázalo slavnostní zahájení výstavy v NTM jako hlavního partnera této mimořádné expozice. Zde byly po celou dobu trvání otevřeny i jiné sekce kromě hlavní expozice „Chemie kolem nás“, např. oddíl „Doprava“, „Fotografický ateliér“, „Astronomie“ nebo „Made in Czechoslovakia“. Vítězné práce jsou vystaveny jak v Lidicích, tak i v Praze.

Vzájemné propojení spolupráce Památníku Lidice a FChT si můžeme připomenout již od počátku května probíhající výstavou ve foyer fakulty, kde podél hlavních poslucháren, je možnost si prohlédnout obrázky dětí s chemickou tématikou a také rozšířené galerie osobností.

Věříme, že zajímavá spolupráce fakulty a Památníku Lidice bude i nadále upevňována i v následujícím ročníku, ve kterém budou děti a mládež umělecky zpracovávat téma „zdraví rostlin“.

Na Facebooku probíhá vědomostní kvíz o věcnou cenu, který naleznete pod názvem „Růže pro Lidice“. Vylosovaný výherce získá cenu s chemickou tématikou.