Profil absolventa

Magisterský a doktorský studijní obor Anorganická technologie, jichž je Katedra anorganické technologie garantem, poskytují studentům vzdělání vyžadované pro práci v chemickém průmyslu v oblasti výroby, výzkumu a vývoje tradičních i nových, zejména anorganických materiálů, ve sféře obchodu a podnikového managementu a v oborově příbuzných vědecko-výzkumných institucích. Vedle teoretické přípravy je kladen důraz na praktické formy výuky. Předměty profilujícími obor jsou zejména Technologie anorganických výrob, Teoretické základy anorganických výrob, Chemie pevných látek, Experimentální metody v anorganické technologii, Procesy a zařízení v anorganické technologii a Ekonomika a management chemických výrob. Vedle těchto odborných znalostí absolventi získají i speciální poznatky vyplývající z vědecko-výzkumného zaměření katedry. Patří k nim zejména výroba, výzkum a vývoj anorganických pigmentů a průmyslových hnojiv a využití termoanalytických metod při studiu materiálů a technologicky významných fyzikálních a chemických procesů, jakými jsou např. krystalizace, srážení, adsorpce, katalýza aj. Studenti se seznámí s laboratorními úlohami, které rozšíří jejich praktické dovednosti. Studenti si osvojí moderní experimentální techniky, které se využívají i v průmyslové praxi, prohloubí si znalosti ve vyhodnocování experimentálních dat, jejich softwarovém zpracování a prezentaci výsledků, které využijí ve své profesním životě. Studenti mají rovněž příležitost zdokonalit svou znalost anglického jazyka.


Absolventi oboru naleznou uplatnění zejména v chemickém průmyslu, v aplikovaném i základním chemickém výzkumu, ale také v institucích odvětvově chemii vzdálenějších, nicméně chemické profese a VŠ kvalifikaci vyžadujících (průmysl textilní, gumárenský, stavebních hmot, školství, zemědělství, státní správa aj.). Získaná kvalifikace předurčuje absolventy především na místa středního managementu (technolog, vedoucí provozu, oddělení, laboratoře, útvaru apod.) a místa samostatných technických pracovníků.

Rozšířit fotografii: 
false