Firma MemBrain s.r.o. nabízí pro studenty oddělení krátkodobé pracovní stáže včetně možnosti řešení diplomových prací v oblasti polymerní chemie.

Pro bližší informace kontaktujte vedoucího dodělení, Ing. Miroslava Večeřu, CSc.

 

Profil firmy:

Firma MemBrain s.r.o. je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, která svou činnost zaměřuje především na výzkum a inovační aktivity v oblasti membránových procesů, zejména pak na přenos výsledků výzkumu do komerční praxe. Zákazníkům nabízíme vývoj technologického řešení separace a čištění kapalných směsí či roztoků a plynů na základě aktuálních vědeckých poznatků v oboru membránových technologií. Podporujeme proces vedoucí k vývoji nových výrobků, technologií a jejich zavedení do praxe.

 

Témata jednotlivých stáží / diplomových prací (DP):

č.

Název

Charakteristika

Stáž /týdny

DP

1

Studium teplotní stability ionexů

metodiky stanovení, vliv na výsledné vlastnosti membrán

3

-

2

Stanovení nejistot měření u charakteristických parametrů membrán

pro stanovení odporů, iontovýměnné kapacity

3

-

3

Zhodnocení vlastností dostupných iontovýměnných materiálů

přepočty z technických listů (realita vs. TL), ověření, rozptyl jednotlivých šarží, výběr vhodných ionexů pro jednotlivé výroby

3

-

4

Studium vodivosti suché membrány armované uhlíkovými vlákny

nalezení vhodné metodiky

3

-

5

Studium membrány vyrobené ze slabě kyselých ionexů

pro účely BM na rozklad H2O, výroba membrán, charakterizace a vliv pH na proces

3

ANO

6

Stanovení teplotní odolnosti membrán

metodika zkoušek, porovnání stávajících membrán

3

 

7

Nové metodiky v operaci Cleaning-in-place (CIP)

pro aplikaci syrovátka, nalezení nových činidel, rešerše, metodiky testování čištění, test chemické odolnosti

3

ANO

8

Závislost elektrochemických vlastností membrán na teplotě

porovnání stávajících, nalezení vhodné metodiky měření

3

-

9

Vývoj iontovýměnných membrán s antiseptickými účinky

vývoj nové vrstvy na stávající membráně, použití Ag nanočástic

-

ANO

10

Studium teplotní odolnosti mletého ionexu, granulátu

ve vazbě na výsledné vlastnosti membrán

3

-

11

Propustnost membrány pro větší molekuly

membrány schopné separovat uhlovodíky v rozmezí C7 - C20

3 až 12

-

12

Studium mechanismu foulingu membrán v různých aplikacích elektromembránových procesů

měření kontaktního úhlu, optická analýza, změna elektrochemických vlastností

3

ANO

13

Studiu transportních vlastností a struktury membrán v komplexních směsích elektrolytů

 

-

ANO

14

Studium transportních a kinetických charakteristik bipolárních membrán

vliv složení a struktury kontaktní vrstvy na kinetiku disociace vody, vliv složení vrstev na transportní vlastnosti, návrh a validace metodik

-

ANO

15

Studium selektivity membrán

charakterizace, selektivita vůči vícemocným iontům, vazba na strukturu membrány

-

ANO

16

Studium mikro a nanostruktury membrán

základní charakterizace, interakce iontovýměnného materiálu s pojivem, vliv distribuce a koncentrace iontovýměnného materiálu, vliv obsahu vody

3

ANO

17

Vývoj nových základních materiálů

iontovýměnný materiál, pojivo, armující složka, materiály pro homogenní membrány

3

ANO

18

Vývoj a implementace nových, optimalizovaných metod charakterizace membrán a materiálů

mechanické vlastnosti, porozita, měření reologických vlastností

-

ANO

19

Vývoj a validace průmyslové technologie výroby membrán

modifikace směsi pro zlepšení zpracovatelských či funkčních vlastností membrány, vliv vlhkosti ionexu a granulátu na strukturu a vlastnosti membrány, vliv technologie výroby

-

ANO

20

Matematické modelování procesu elektrodialýzy s bipolárními membránami

 

-

ANO

21

Mikriskopická analýza botnacích změn membrán a ionexů

 

3

ANO

22

Morfologie heterogenních membrán

SEM analýza, EDS analýza

3

ANO

23

Altenativní směsi pro BM

optimalizace ionexového složení

3 až 12

-

24

Vliv přelisování na vlastnosti BM

 

3 až 12

-

25

Membrány s makroporézními ionexy

Výroba, charakterizace

3 až 12

ANO

26

Tenké folie s nízkým plněním jemně mletého ionexu

Výroba, charakterizace

3 až 12

-

27

Membrány vyrobené z nových kombinovaných pojiv

Výroba, charakterizace

3 až 12

-

true
Rozšířit fotografii: 
false