Organizace studia

Dvousemestrální studium probíhá formou dvoudenních soustředění (jedenkrát měsíčně ve čtvrtek a v pátek 8–17 hod) sedmkrát za semestr. Obsah licenčního studia je rozdělen do sedmi předmětových bloků přednášek, seminářů, praktických cvičení a exkurzí ukončených písemnou klasifikovanou zkouškou. Ve druhém semestru studia student vypracuje písemnou závěrečnou práci na zadané téma, kterou bude obhajovat u závěrečné zkoušky. Student, který složí předepsané zkoušky a obhájí závěrečnou práci, obdrží Osvědčení o absolvování licenčního studia.

Přednášky a praktické semináře se budou konat v učebně Katedry polygrafie a fotofyziky v Technologickém pavilonu Univerzity Pardubice v Doubravicích.

Adresa: Technologický pavilon, Doubravice 41, 533 53 Pardubice

 

Z nádraží ČD Pardubice nebo z autobusového nádraží je katedra dostupná trolejbusem č. 3, směr Lázně Bohdaneč, zastávka Semtín-zastávka.

Jízdní řád: http://www.dpmp.cz/jr/platnost_20181209/JR300000016004A.htm

Pro účastníky kurzu bude zajištěna možnost ubytování ve studentských kolejích univerzity a možnost zakoupení obědů ve studentské menze. Ubytování, stravování a cestovní náklady si účastníci licenčního studia budou hradit sami. Veškeré náklady, spojené s pořádáním licenčního studia, přípravou a tiskem studijních materiálů a technickým zabezpečením studia budou hrazeny z vložného v ceně 50 000 Kč, jehož uhrazení je nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu. Vložné je osvobozeno od DPH.

Rozšířit fotografii: 
false