Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků na Fakultě Chemicko-technologické Univerzity Pardubice, je ve svém oboru známé pracoviště. Je vybaveno zařízením pro experimentální práce umožňující přípravu surovin pro nátěrové hmoty, ať se jedná o pojiva, pigmenty, inhibitory koroze či katalyzátory oxypolymeračních reakcí. Pracuje se jednak dle normovaných postupů, ale jsou vyvíjeny i vlastní postupy stanovení a syntézy. Ve specializované laboratoři se studenti seznámí se základními i pokročilými úlohami a syntézami, dále s analytickými stanoveními z oboru makromolekulární chemie, technologie makromolekulárních látek, s hodnocením vláken, syntetických pryskyřic a polymerních materiálů. Vliv katalyzátorů na průběh zasychání pojiv oxypolymeračním způsobem je sledován pomocí IČ a Ramanovy spektroskopie, sledováním povrchové tvrdosti zasychajících filmů v čase, pohybem hrotu na zasychajícím filmu, měřením povrchového lesku, stanovení hloubky vtisku břitu ve filmu, atd. Viskozita a měření týkající se rheologie roztoků makromolekulárních pryskyřic, nátěrových hmot, pigmentovaných vodných suspenzí a dalších směsí je prováděno na různých typech viskozimetrů. Je stanovována minimální filmotvorná teplota (MFT), která je důležitá pro vodouředitelné polymerní disperze. Zasychání připravených nátěrů je hodnoceno na základě hodnocení povrchové tvrdosti filmů (kyvadlový přístroj dle Perzose a Koniga), stanovením doby zasychání hodnocením vtiskové stopy či pomocí jiných normovaných postupů z oboru NH.

Je prováděno objektivní měření barevnosti roztoků a pevných či práškových substrátů pomocí (jedná se o měření transmise a remise vzorků). Znamená to stanovení barevných charakteristik povrchů filmů. Posouzení „barvy“ pojiva, kapalných vzorků a podílů nátěrových hmot, je umožněno i vizuálně pomocí jodové stupnice. Jsou hodnoceny pojiva a lakařské pryskyřice z hlediska jejich základních vlastností, kam patří obsah netěkavých podílů, bod měknutí a četná specifická stanovení, kam lze zahrnout jodové číslo, číslo kyselosti, stanovení hydroxylového čísla, atd. Pro měření hustoty materiálů v pevném stavu jsou na pracovišti plynové autopyknometry.

Jsou hodnoceny vlastnosti povrchu různých substrátů, polymerů, práškových anorganických a organických pigmentů pomocí skenovací elektronové mikroskopie: pro analýzu povrchu je k dispozici rastrovací elektronový mikroskop s prvkovou analýzou EDX (Inca, Oxford). Vlastnosti povrchu jsou hodnoceny rovněž na optickém mikroskopu, je prováděna obrazová analýza ve VID-oblasti. Jsou sledovány vlastnosti povrchu polymerních filmů a materiálů pomocí AFM.

Na pracovišti jsou studentům pro přípravu nátěrových hmot k dispozici dissolvery a perlové mlýny, vysokoobrátkové míchačky pro přípravu nízkoviskózních i vysokoviskózních suspenzí a rovněž ultrazvukový dispergátor. Ke klasickému hodnocení výsledků mletí a dispergace, tzv. jemnosti tření, slouží grindometry. K dalším charakteristikám povrchu polymerních filmů patří stanovení tloušťky filmu v suchém i mokrém stavu (DFT, WFT), lesk nátěrového filmu je hodnocen pomocí čísla lesku. Pracoviště disponuje zařízením na hodnocení vlastností nátěrových hmot a nátěrových filmů. Fyzikálně-mechanické vlastnosti filmů jsou hodnoceny z hlediska klasických lakařských vlastností pomocí základních testů mechanické odolnosti, je stanovována adhezní i kohezní složka nátěrů zjištěním odtrhové pevnosti, či mřížkové zkoušky. Na zkušebních substrátech jsou stanovovány mechanické vlastnosti filmů (odolnost hloubením, odolnost vůči ohybu, odolnost vůči úderu), je prováděna zkouška otěruvzdornosti nátěrů Jsou prováděny normované postupy hodnocení vlastností nátěrů, surovin i další postupy hodnocení vyvinuté na pracovišti ÚCHTML.

Na pracovišti jsou vyvíjeny formulace antikorozních nátěrů. Jsou zde syntetizovány nové antikorozní pigmenty a inhibitory koroze. K syntéze pigmentů slouží vysokoteplotní pece (trubková pec do 1400 C, pro syntézy v inertních atmosférách, vysokoteplotní pece do 1200 a 1600 C ve vzduchové atmosféře).

K hodnocení jejich účinnosti slouží normované korozní testy, které jsou prováděny ve zkušebních komorách s obsahem simulované korozní atmosféry. K dispozici je tzv. solná komora (tzv. solné testy NSS, CASS, AASS), komora s obsahem vodní páry a SO2 (tzv. Kesternichův test), komora s řízenou kondenzací vlhkosti, s povšechnou kondenzací vlhkosti. Zkoušky povětrnostní odolnosti vůči UV záření a simulovanému slunečnímu záření jsou prováděny v QUV panelech,  je k dispozici Xenotest. Jsou prováděny zkoušky v řízeném klimatu vlhkosti a teploty (tzv. klimatizační komora). Dalšími testovacími zařízeními jsou lázně dle Machu na Schiffmana. Je možné provádět hodnocení speciálních forem korozního napadení nátěrů, jako je nitková koroze nebo blesková koroze. Hodnocení vlastností antikorozních nátěrů, účinnosti antikorozních pigmentů je umožněno elektrochemicky na potenciostatu.

false

Příprava nátěrových hmot

 • Pro klasické nátěrové hmoty (NH) - dissolver, attritor,
 • pro NH s částicemi v nanometrickém měřítku - nanomletí Netzsch s velikostí částic dispergovaného produktu v mikro i nano formě,
 • pro menší množství připravované NH - ultrazvukový dispergátor,
 • pro přípravu surovin pro nátěrové hmoty - elektrické pece Clasic komorové i trubkové, ve vzduchové i inertní atmosféře, planetární kulový mlýn Fritzsch Pulverisette.

Hodnocení vlastností pojiv a aditiv v kapalné formě

 • Stanovení minimální filmotvorné teploty vodouředitelných disperzních pojiv,
 • hodnocení a studium pojiv a jejich zasychání - FT-IR spektrometr Nicolet,
 • stanovení sušiny - termováhy, klasické sušárny do 300 oC, vakuová sušárna Memmert,
 • výtokové pohárky -  pro účely zjištění výtokové doby nátěrových hmot a hodnocení kvality lakařských pojiv (tzv. Fordův pohárek, dále pohárky BYK dle norem DIN),
 • stanovení jemnosti tření pigmentovaných nátěrových hmot a pigmentových past (tzv. grindometry),
 • Ubelohdeho viskozimetry, Hoplerův viskozimetr, rotační viskozimetr Haake,
 • stanovení rhelogických vlastností pojiv, pigmentových suspenzí, rheoviskozimetr Haake RT 10,
 • orientační zjištění barvy a zabarvení lakařských pojiv dle jodové stupnice.

Hodnocení vzorků transparentních a pigmentovaných filmů, pojiv, polymerních filmů, nátěrů a vrstev, fyzikálně-optické vlastnosti nátěrů

 • Stanovení lesku pomocí leskoměru BYK Gardner,
 • hodnocení barevnosti spektrofotometrem Chromspec,
 • stanovení povrchové tvrdosti nátěrů na kyvadle dle Perzose a Koniga,
 • stanovení doby zasychání pojiv pohybem hrotu BYK.

Hodnocení fyzikálních a morfologických vlastností nátěrů a pigmentů

 • Mikroskop AFM,
 • SEM.

Hodnocení mechanických vlastností nátěrů

 • Stanovení odtrhové pevnosti pneumatickým odtrhoměrem, hydraulickým odtrhoměrem,
 • stanovení odolnosti filmů vůči hloubení, úderu, ohybu, otěru, Bucholzova vrypová zkouška (ČSN ISO 2815).

Hodnocení antikorozních vlastností nátěrů, chemické odolnosti a odolnosti vůči UV

 • Elektrochemie,
 • klimatické komory (solná, UV, Xenotest, kondenzační komora, komora s obsahem SO2).

Přehled přístrojového vybavení

Analyzátor vlhkosti KERN MRS120-3

Váha pro stanovení vlhkosti a sušiny s nejvyššími parametry. Vzorek na misce rovnoměrně ohřívá halogenový zářič o výkonu 400 W. Vzorek na misce lze při sušení pozorovat. Na víceúčelovém displeji je možné sledovat teplotu sušení, čas sušení a aktuální hmotnost vzorku, resp. procento sušiny. Po ukončení pokusu lze na displeji vyvolat výsledek jako obsah vlhkosti vzorku v % i v g, nebo obsah sušiny v % i v g. Do paměti váhy lze vložit až pět křivek náběhu teploty.

false

Odpovědná osoba:  Miroslav Kohl

Vakuová sušárna Memmert typ VO 200

Vakuové sušárny Memmert nabízí zcela jedinečný způsob přenosu tepla do vzorku v prostředí vakua pomocí vyhřívaných polic, kterých může být až čtyři a každá z nich může být samostatně regulovaná na jinou teplotu od 5°C do 200°C. Objem této vakuové sušárny je 29 l. Digitální elektronická regulace tlaku prostřednictvím magnetického ventilu umožňuje nastavení tlaku (vakua) od 10 mbar do 1100 mbar (max. povolené vakuum 0,01mbar). K dispozici jsou rovněž další dva vývody s magnetickým ventilem pro přívod vzduchu a inertního plynu. Sušárna je vybavena multifunkčním programovatelným PID regulátorem s fuzzy logikou a rozhraním RS 232, který umožňuje nastavit komplikovanou teplotní křivku (až 40 segmentů) včetně rychlostí nárůstu či poklesu teplot v jednotlivých krocích.

false

Odpovědná osoba:  Miroslav Kohl

AccuPyc II 1340

AccuPyc II 1340 provádí plně automatické, vysokorychlostní, vysoce přesné měření objemu a hustoty nejrůznějších prášků a pevných látek. Potřebné množství vzorku pro měření je 0,01 až 10 cm3. Tento přístroj měří objem vzorku na základě měření objemu plynu (helia) vytěsněného měřeným vzorkem. Díky tomuto měření přístroj vypočte měrnou hmotnost předloženého vzorku s přesností na 1.10-4 g.cm-3 za pomocí zadané navážené hmotnosti daného vzorku.

false

Odpovědná osoba: Miroslav Kohl

FT-IR spektrometr Nicolet iS50 s vestavěným diamantovým ATR a FT-Ramanovým modulem

FT-IR spektrometr se zabudovaným ATR modulem a plně reflexní optikou má vlastní širokopásmový DLaTGS detektor, který umožňuje měření v oblasti 5.000–100 cm–1. Měření probíhá na jednoodrazovém monolitickém diamantovém ATR krystalu. Umožňuje měřit pevné i kapalné vzorky.

FT-Ramanův modul má excitační laser 1064 nm s nastavitelným výkonem na vzorku v rozsahu 10–500 mW. Umožňuje měření ve spektrálním rozsahu 5000 cm–1 až 100 cm–1 (pouze Stokesovy linie) na vzorcích v kapalném i pevném skupenství 180 stupňovou reflexní metodou. Spektrální rozlišení přístroje je 0,09 cm–1. Přístroj zahrnuje X-Y-Z mikroskopický stolek s krokem 5 mikrometrů a možností měření ve skleněných nádobkách (vialky) nebo v mikrotitračních destičkách (well-plates) a USB kameru pro zaznamenání a uložení obrazu vzorku.

false

Odpovědná osoba: Jan Honzíček

Přístroj pro stanovení nejnižší teploty pro utvoření filmu (MFFT)

Stanovení nejnižší teploty pro utvoření filmu je prováděno podle normy ASTM D2354 pomocí přístroje MFFT - 60 (RHH s.r.o., Praha, Česká Republika) s teplotním rozsahem od -10 °C do +60 °C. Nejnižší teplota pro utvoření filmu (MFFT) je definována jako nejnižší teplota, při níž se syntetický latex nebo emulze na vodné bázi při nanesení na podklad spojí v kontinuální čirý film. Hodnota MFT u nepigmentovaných vodných disperzí leží zpravidla v blízkosti teploty skelného přechodu polymeru, není však jejím synonymem. Metoda je založena na vytvoření teplotního spádu na povrchu poniklované měděné desky, kde je zhotoven film z vodné disperze. Zasychání filmu je urychleno proudem vzduchu, procházejícím přes vysoušecí soustavu integrovanou pod krytem přístroje společně s regulátorem průtoku. Teplotní senzory pod povrchem desky kontrolují, aby byla teplota desky v souladu se zvoleným rozsahem, a jsou rovněž využívány teplotním kurzorem pro udávání teploty desky v bodě MFFT. Odklápěcí kryt z plexiskla nad deskou zajišťuje tepelnou izolaci a zároveň umožňuje vizuální kontrolu celého procesu.

false

Odpovědná osoba: Andrea Kalendová, Jana Machotová

Viskozitní pohárky (DIN, Fordovy, ASTM, aj.)

Slouží pro přibližné orientační stanovení výtokové doby (konzistence - viskozity) kapalin jako je např. lak, nátěrová hmota, olej apod. Měřená konzistence - viskozita je obecně vyjádřená dobou, v sekundách, nepřetržitého průtoku celého obsahu testovaného vzorku přes trysku výtokového pohárku. Ponořením do nátěrové hmoty a odečtením doby výtoku v sekundách je přímo určena doporučená konzistence nátěrové hmoty pro nanášení.

false

Haake viscotester 7L/R Plus

Je vhodný pro měření viskozity newtonských kapalin. Pomocí rotačního viskozimetru mohou být přesně měřeny vlastnosti kapalin a jejich odolnost proti stékání. Viskozimetr má výkonný a snadno ovladatelný software, je přesný a spolehlivý. Viskozita se zobrazuje v mPa, dále se zobrazuje rychlost otáčení vřetene, % točivého momentu, teplota vzorku. Přístroj obsahuje 4 výměnné rychloupínací kotouče, jejich velikost se určuje podle předběžné znalosti viskozity podle dané tabulky. Měření lze provést ručně nebo řízením počítače a to buď prostřednictvím naprogramovaných metod, nebo samostatně s volitelným příslušenstvím.

false

Odpovědná osoba: Kalendová Andrea, Veselý David

HAAKE RotoVisco  RT10/94

Je vhodný pro měření viskozity newtonských kapalin i tokových křivek nenewtonských látek. Dále lze na přístroji měřit meze toku a jiné speciální vlastnosti. Rheometr obsahuje měřící systém válec – válec a kužel – deska. Přístroj nemá žádný displej ani ovládací prvky, je zcela řízen počítačem. Viskozimetr má sotware pro měření kroutícího momentu ( tečné napětí v kapalině) při měnitelné i konstantní rychlosti otáčení. Je vybaven automatickým výtahem, což zaručuje reprodukovatelné a velmi přesné umístění měřících geometrií.

false

Odpovědná osoba: Kalendová Andrea, Veselý David

B. K. Drying recorder pro hodnocení zasychání

Je zařízení, které nám umožňuje sledovat zasychání nátěrových hmot v počátečních fázích. Toto zařízení je vybaveno jehlami s kulovitým hrotem. Tyto jehly jsou zatíženy závažím a jsou taženy po celé délce skla, na kterém je nanesen testovaný nátěrový film. Jednotlivé stupně zasychání se vyhodnocují podle délky a tvaru stopy, kterou jehla zanechává v nátěrovém filmu. Je možné testovat až 6 nátěrů najednou ve třech časových režimech a to 6, 12 a 24 hodin.

false

Odpovědná osoba: David Veselý

Optický mikroskop Nikon Eclipse LV100D se snímací hlavou s vysokou rozlišovací schopností Nikon DS-Fi1 a softwarem NIS Elements AR pro obrazovou analýzu

Nedestruktivní metoda, která používá pro zkoumání materiálu viditelné světlo. Rozliš ovací schopnost je obvykle uváděna do 0,1 μ m. Optický mikroskop je vybaven univerzálními objektivy se zvětšením 5x – 50x, žárovkovou osvětlovací soustavou pro horní (episkopický) i spodní (diaskopický) osvit. Osvětlovací soustava umožňuje snímání nejen v běžném režimu (bright field) ale také v režimu běžné polarizace a při horním osvitu také režim šikmého osvětlení (dark field). Mikroskop je dále vybaven motorizovaným stolkem Prior H105NL12. Snímací hlava umožňuje barevné snímání, vlastní rozlišení CCD čipu je 5,07 Mpix, nejvyšší rychlost snímání je při rozlišení výstupního obrazu 2560x1920 pix 7,2 snímků za sekundu. Vznik obrazu u běžné polarizace je umožněn změnou orientace roviny polarizovaného světla při průchodu vzorkem. Obraz nám dává informaci o reliéfu povrchu, případně o optických vlastnostech různých průhledných vrstev na vzorku.

false

Odpovědná osoba: Veselý David

Elektronová mikroskopie, SEM 5600 LV, EDX analýza INCA x

Rozlišovací schopnost se u SEM pohybuje podle použitého urychlovacího napětí a zvětšení řádově v 101 nm. Zvětšení mikroskopu Zm je přitom dáno poměrem rozlišení na monitoru a rozlišení vztaženého na předmět. Užitečné zvětšení mikroskopu vychází řádově na 103 – 104  SEM pracuje s vakuem minimálně 10-2 Pa, a proto je nutno použít speciální přípravy vzorků, zejména jeho naprášení kovem. V běžné laboratorní práci postačí užít měření v režimu sekundárních elektronů, především pro pozorování morfologie částic a zpětné kontroly velikosti částic zjištěné jinou metodou.

false

Odpovědná osoba: Kalendová Andrea

VSP-300 – Ultimativní šestikanálový modulární přístroj pro elektrochemická měření.

VSP – 300 je přístroj na vysoké úrovni použití jako potenciometru, galvanometru, pro FRA měření s pozoruhodnými možnostmi a specifikací. Je to nejnovější referenční přístroj z produktové řady Bio-Logic. VSP – 300 má šest slotů pro připojení až šesti měřících desek. Na každé z desek může být připojen vysoce citlivý měřící kabel nebo může být propojena s jednou či více rozšiřujícími sadami.

Korozní cely pro ploché vzorky a galvanická sada

Tyto cely jsou navrženy ke studiu koroze na plochých vzorcích ne tlustších jako 1 cm. Držák vzorku je snadno ovladatelný a jeho kruhová oblast vymezuje oblast styku elektrolytu a povrchu vzorku v rozmezí od 1 do 10 cm2. Obsah elektrolytu uvnitř cely je 250 ml. Elektrochemický potenciál se měří na měrnou platinovou elektrodu (platinová síťka), referentní elektrodou je poté kalomelová elektroda.

false

Odpovědná osoba: David Veselý, Miroslav Kohl

Mikroskop atomárních sil (AFM NT - MDT Solver Nex)

Přístroj Solver Next obsahuje dvě měřící hlavy SPM a AFM, pro měření na vzduchu i v kapalině, pomocí kontaktního, semikontaktního a nekontaktního módu. Mikroskop atomárních sil (AFM) v kapalině umožňuje měřit boční síly pomocí zobrazovacího i modulačního módu, adhezní silové mapování i AFM litografii. STM, MFM, EFM, SCN a AFM litografie s možností měření na vzduchu za laboratorních podmínek. Měření je možné provádět až do 130°C s využitím vyhřívaného stolku. Je možné měřit vzorky o průměru 20 mm a maximální výšce 10 mm a hmotností do 40g. Rozsah skenovací plochy je 100x100x10 µm (±10%), ve vysokém rozlišení 3x3x2,6 µm. Nanoindentační hlava s polohovacím senzorem a Berkovichovým nanoindentorem ve tvaru trojboké pyramidy se využívá ke skenování topografie povrchu, tvrdosti a lokálního koeficientu elasticity. Měření tvrdosti probíhá v rozsahu 1 – 100 GPa, Youngům modul pružnosti až do 1000 GPa.

false

Odpovědná osoba: Kalendová Andrea, Petr Němec, Veselý David

Disolver

Disolver (rychloběžná míchačka) tvoří přechod mezi předdispergačním a dispergačním zařízením.

false

Odpovědná osoba: Kalendová Andrea

Attritor

Nátěrové hmoty se připravují v dispergačním zařízení pracujícím s dispergačními tělísky, attritor s náplní skleněných kuliček o průměru nejlépe 2 mm. Dispergační proces bývá obvykle veden při 1400 ot/min po dobu 60 minut. Dispergace probíhá v aktivním dispergačním prostoru, který se nachází kolem dotykových míst kuliček. U attritoru jako modifikace perlového mlýnu je samovolný pohyb mlecích částic nahrazen nuceným pohybem dispergačních tělísek pomocí míchadel. Po přidání celého objemu se otáčky zvýší na maximum což je 25 m/s (minimálně 18 m/s).

false

Odpovědná osoba: Kalendová Andrea

Zhotovení zkušebních nátěrů

Účelem je zhotovení laboratorních zkušebních nátěrů konstantních parametrů. Takto připravené nátěry jsou určeny pro hodnocení např. zasychání, fyzikálně-mechanických zkoušek, optických zkoušek atd.

false

Přilnavost a vláčnost-mřížková zkouška ISO 1514 ( ČSN 67 3085, ČSN ISO  2409)

Podstatou metody je zhotovení řezu ve tvaru mřížky do nátěru a vizuální hodnocení stavu nátěru podle stupnice. Zkušební metoda tak určuje odolnost nátěru vůči oddělení od podkladu, kdy nátěr je proříznut mřížkou k podkladu. Metoda je vhodná pro použití v laboratoři, tak v provozních podmínkách.

false

Stanovení povrchové tvrdosti tužkami (ČSN 67 3075)

Je nejjednodušší zkouškou tvrdosti dle ČSN (v podstatě dle Wilkinsona), kterou se zjišťuje povrchová tvrdost nátěrů. Provádí se především při hodnocení kvality vyrobených nátěrových hmot.

 

Stupnice tvrdosti tužek

stupeň

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

tvrdost

3B

2B

B

HB

F

H

3H

4H

5H

6H

7H

8H

9H

false

Odtrhová pevnost nátěrů (ČSN EN ISO 24624)

Zkouška stanoví přilnavost jednovrstvých nebo vícevrstvých nátěrů, změřením minimálního tažného napětí, potřebného k oddělení nebo odtržení nátěru kolmo od podkladu. Zkouška může být provedena na různých podkladových materiálech.

false

Stanovení tvrdosti nátěrového filmu kyvadlovým přístrojem (ČSN 67 3076)

Pomocí tohoto stanovení je možno sledovat vlastnost NF především z hlediska povrchové tvrdosti NF (T 30 016, DIN 53157, NBN T22, ISO 1522, UNE 024 80, SIS 184186, ASTM D 4366, SNV 37112, JIS K5400, BS 3900 E, NEN 5319). Měření může být prováděno na dvou kyvadlech typu Persoz a König. V ČSN je zavedena metoda dle Persoze, tento typ kyvadla měří dobu útlumu kývání kyvadla z amplitudy 12 o na amplitudu 4 o, přičemž u skleněného standardu je při správném seřízení těžiště doba útlumu pohybu činí 425-440 s..Váha kyvadla je 500 g, délky 425 mm a s ocelovými kuličkami průměru 8 mm. Jiným typem je kyvadlo dle W. Königa: celková váha kyvadla je 200 g, redukovaná délka 46 cm, doba kyvu 1.4 s, sleduje se doba útlumu kyvadla z 6 o na 3 o, útlum kývání na skleněné desce trvá 250 s. Měrnou jednotkou tvrdosti zkoumaných nátěrových filmů jsou procenta vztažená k tvrdosti skleněného standardu, který je 100%. U kyvadla dle Persoze se více uplatňují plastické vlastnosti povrchu nátěrů, kdežto Königovo kyvadlo zachycuje lépe vlastnosti povrchu nátěrů a díky rychlejšímu útlumu kývání je omezena možnost sklouznutí po tvrdých nátěrech. Obecně platí, že čím je nátěrový film tvrdší, tím je útlum menší, a tudíž je doba útlumu kyvadla delší. Kyvadlo typu König se hodí pro tvrdší nátěrové hmoty. Kyvadlo typu Persoz má větší rozlišovací schopnost, ale je náchylnější k prokluzům na tvrdších površích, což je při měření tvrdosti nežádoucí jev.

false

Odpovědná osoba: Veselý David

Odolnost otěru za mokra

Odolnost otěru za mokra je v souladu s normami ISO 11998 a ASTM 2486.

false

Odpovědná osoba: Veselý David

Ohybová zkouška -bend test -cylindrical mandel (stanovení odolnosti nátěrového filmu při ohybu podle ČSN 67 3079, ČSN ISO EN 1519)

Odolnost nátěrového filmu při ohybu je jeho schopnost odolávat deformaci, netvořit trhlinky a neodlupovat se. Při ohybu podkladu s nátěrem se zjišťuje nepřímo vláčnost filmu a jeho přilnavost.

false

Zkouška padajícím závažím --falling  weight test (ČSN ISO EN 6272)

Zkouškou se zjišťují mechanické vlastnosti nátěrů za současného hodnocení přilnavosti při deformaci úderem, pomocí něhož dojde k vyvolání rychlé deformace. Hodnotí se odolnost nátěrového filmu vůči praskání nebo odlupování od podkladu při jeho deformaci padajícím závažím za standardních podmínek.

false

Zkouška hloubením-cupping test (stanovení odolnosti nátěrů hloubením v Erichsenově přístroji (ČSN 67 3081, ČSN ISO EN 1520)

Zkouškou se stanoví odolnost nátěrů vůči prasknutí nebo odloupnutí od kovového podkladu, při vystavení odstupňované deformaci hloubením. Odolnost při hloubení udává míru tažnosti nátěru. Účelem zkoušky je zjištění odolnosti nátěrového filmu při plynulé deformaci panelu s nátěrem ocelovou koulí o průměru 20 mm. Zjišťuje se hloubka vtlačení koule do rubové strany podkladového plechu s nátěrovým filmem při prvním znatelném porušení soudržnosti nátěrového filmu pomocí lupy 10x zvětšující

Cupping tester testuje pružnost povlaku, který byl aplikován na kovový podklad. Tento způsob testování je v souladu s normou ČSN EN ISO 1520. Standartní vtlačované těleso o průměru 20 mm je vyrobené z tvrzené leštěné oceli. Míra hloubení je digitálně zobrazována s přesností na 0,01 mm. Rozsah měřícího systému je 0 až 20 mm.

false

Odpovědná osoba:  Miroslav Kohl

Měření tloušťky nátěrů (podle ČSN 67 3061, ČSN 67 3062 a ČSN 03 8157)

Tloušťka nátěrů má vliv na výsledky zkoušek mechanické, chemické a povětrnostní odolnosti. Je základní zkouškou, která se nedá nikdy zanedbat. Tloušťka nátěrů se udává v mikrometrech.

Metody měření mohou být destruktivní (metoda vpichová, mokré stopy), nebo nedestruktivní  (metoda vířivých proudů).

false

Stanovení změny lesku nátěrových filmů

Lesk je optická vlastnost povrchu materiálů, která se projevuje pravidelným odrazem světelných paprsků. Změna lesku v nátěrovém filmu indikuje destruktivní pochody v nátěrovém povlaku. Tuto změnu lze určit jako intenzitu světelného toku po odrazu od zkoušeného nátěru, změřeného před a po průběhu zkoušky při daném úhlu. Pro leskoměr typu Q – gloss 3 standard představuje černé sklo.

false

Měření barevnosti

Moderní objektivní vyjadřování barevnosti představuje systém CIE L*a*b*, tzv. prostor stejných barevných diferencí a vyjadřování barevnosti v systému xyz. Barva se v prostoru CIE L*a*b* popisuje pomocí tří barevných souřadnic - L*a*  a b*. Hodnota ∆ECIE* je mírou vnímatelné barevné diference mezi vzorkem a standardem, ale neindikuje povahu diference. Tuto dodatečnou informaci lze získat po rozdělení ∆ECIE* do tří složek, které lze v systému CIE L*a*b* v prostoru vyjadřovat dvěma způsoby. První způsob je pomocí pravoúhlých souřadnic  ∆L* ∆a* ∆b*, kde ∆L* je jasová odchylka,  ∆a* a ∆b* znázorňují rozdíly pozic v  a* b* diagramu. Druhým způsobem je převedení pravoúhlých souřadnic L* a* b* do cylindrických L*, S, Ho. Takto lze vyjadřovat barevné diference v cylindrických souřadnicích (CIE LSH).

 

Spektrokolorimetr UltraScan poskytuje hodnoty spektrálních dat i trichromatických hodnot. Přístroj je propojen s počítačem, který nám umožňuje snadnější vyhodnocování naměřených dat. Pro zajištění správnosti měření je spektrokolorimetr před měřením okalibrován pomocí bílé a černé  kachle (bílý a černý standard), které jsou dodávány výrobcem s kalibrovanými hodnotami trichromatických souřadnic X, Y, Z  (X = 82,8, Y = 87,8,  Z = 94,9) pro podmínky měření D65/100 (denní světlo). Z naměřených hodnot barevných souřadnic přístroj vypočítá barevné souřadnice L* a* b*.

false
Rozšířit fotografii: 
false