Polovodivá skla

Amorfní a nekrystalické materiály představují svého druhu anorganické polymery s význačnými vlastnostmi jako jsou například fotoindukované pamětové jevy, luminiscenční vlastnosti, specifické optické vlastnosti zejména vysoká propustnost v infračervené oblasti spektra, vysoké hodnoty nelineárního indexu lomu.   

  Hlavní důraz činnosti skupiny je na  výzkum v oblasti přípravy, strukturní charakterizace a na fyzikálních vlastnosti nekrystalických materiálů s důrazem zejména na sulfidy a selenidy Ge, As, Sb, Ga, Te čisté i s příměsemi prvků vzácných zemin. Důraz je kladen na poznávání vztahu chemické složení – struktura – vlastnost – cílená modifikace vybraných vlastností.

    Metody přípravy materiálů zahrnují cílenou přípravu skel řízeným chlazením i přípravu amorfních filmu napařováním případně, ve spolupráci s Výzkumným Centrem LC523 a KOAnCh, laserovou ablací. V poslední době jsme zahájili, ve spolupráci s KOAnCh také studium přípravy a vybraných fyzikálních vlastností oxidových skel na bázi oxidů těžkých kovů.

   Předmětem zájmu je (i) problematika luminiscence v oblasti telekomunikačního okna v okolí ….μm, (ii) interakce světla s amorfními chalkogenidy vedoucí  i ke strukturním změnám včetně nano-fázových změn, (iii) problematika relaxačních jevů v oblasti skelného přechodu i problematika mechanizmu krystalizace z amorfní fáze (iv) skla na bázi oxidů těžkých kovů perspektivní pro nelineární optiku. 

   V rámci dílčích projektů je výzkum orientován zejména na:

  • Optimalizaci amorfních chalkogenidových matric s cílem zvýšení rozpustnosti prvků vzácných zemin a dosažení růstu účinnosti (kvantového výtěžku) luminiscence.

  • Fotoindukované změny amorfních chalkogenidových filmů zejména foto-tmavnutí, foto-expanze, foto-refrakce.

  • „Power compensated“ diferenciální skanovací kalorimetrii v oblasti skelného přechodu, DTA v oblasti krystalizace v kombinaci s optickou mikroskopií.

  • Studium optické šířka zakázaného pásu a strukturního uspořádání nových skel na bázi oxidů těžkých kovů perspektivních z hlediska  hodnot nelineárního indexu lomu. 

AFM zobrazení hexagonálních mikrokrystalků GeO2 indukovaných UV zářením na povrchu amorfního filmu Ge39Ga2S59

false