Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

319834452_879169846425469_906375910283878570_n_196393.jpg

Společná laboratoř chemie pevných látek (SLChPL) byla jako jedna z kateder FChT vytvořena v roce 2018, po zrušení SLChPL jako jednoho z oddělení Ústavu Makromolekulární chemie AV ČR v.v.i., (ÚMCh) Již od roku 2016 ÚMCh postupně redukoval počet zaměstnanců tak, jak končily probíhající projekty. Tím se postupně měnilo i zaměření pracoviště, respektive personální a výzkumné zastoupení jednotlivých skupin. Vědecko-výzkumná činnost SLChPL však zůstává i nadále rozdělena do tří oblastí – nekrystalické materiály, krystalické materiály-termoelektrika a interkaláty.


KalSem 2023

Zveme vás již na 43. ročník Mezinárodního českého a slovenského semináře, který se bude konat 22. - 25.5. 2023 v krásném prostředí Beskyd.

Prosíme o velmi rychlou reakci, a to nejpozději do 27.1.2023 na emailovou adresu: zdenek.cernosek@upce.cz .

Více informací naleznete zde: KalSem2023


Získali jsme nový projekt

Díky naší kolegyni Ing. Kláře Melanové, Dr. se naše pracoviště bude v následujících třech letech spolupodílet na řešení projektu "Optimalizace protonové vodivosti v zirkoničitých metaloorganických sítích pomocí periferní substituce porfyrinových ligandů". Hlavním řešitelem tohoto projektu je Ústav anorganické chemie, v.v.i. (Mgr. Jan Hynek Ph.D.) a poskytovatelem je Grantová agentura České republiky.

Máme nové absolvety DSP

V roce 2022 úspěšně zakončili své doktorské studium naši dva doktorandi: Ing. Kateřina Kopecká, Ph.D. pod vedením doc. Beneše a Ing. Jan Smolík, Ph.D. pod vedením doc. Černoškové, který za svou disertační práci získal Cenu děkana a zároveň se stal naším novým kolegou.

Gratulujeme!

Předkládaná práce se zabývá přípravou a charakterizací vrstevnatých materiálů ze skupiny fosfonátů a podvojných vrstevnatých hydroxidů. Tyto materiály jsou zkoumány z hlediska možnosti přípravy jejich nanoforem pomocí procesu exfoliace v kapalinách s následným uplatněním pro přípravu polymerních nanokompozitů. Významnou část práce tvoří studium procesu samotné exfoliace a vypracování metodiky pro reprodukovatelnou přípravu a hodnocení exfoliovaných materiálů. Dále jsou studovány způsoby dispergace připravených plniv do polymerních systémů, distribuce částic v polymerní matrici a vliv přítomnosti plniv na užitné vlastnosti nanokompozitu.

V této práci byly zkoumány převážně fotoindukované jevy vytvářené na povrchu oxidových skel s vysokým indexem lomu (systémy PbO-Ga2O3, PbO-Bi2O3-Ga2O3 a PbO-ZnO-CoO-P2O5). Působením záření docházelo především k tvorbě konvexních mikročoček, dále pak mikrokráterů či mikrolinií, kdy všechny uvedené mikroútvary nacházejí potenciální uplatnění v optice. Byly zjištěny základní parametry ovlivňující tvorbu mikročoček jako doba expozice, intenzita záření, chemické složení a struktura. Byly popsány některé vlastnosti mikročoček: ověření propustnosti a zobrazování předmětů, určení indexu lomu, poloměru křivosti a ohniskové vzdálenosti. Vytvářené mikroútvary byly charakterizovány pomocí porovnání energiově disperzní rentgenové analýzy, Ramanovy spektroskopie a/nebo nanoindentace s vlastnostmi neosvíceného skla. Pro odhadnutí mechanismu tvorby mikroútvarů byl vytvořen teplotní model, který umožňoval určit lokální ohřev vzorku působením záření. Jako efekt ovlivňující tvorbu mikroútvarů na povrchu skel byly pomocí termomechanické analýzy zkoumány fotoindukované změny viskózního toku v As2S3 a vybraném oxidovém skle obsahujícím Co2+ ionty.

Věda a výzkum


Výzkumné zaměření

Vědecko-výzkumná činnost SLChPL je zaměřena do tří výzkumných oblastí – nekrystalické materiály, krystalické materiály-termoelektrika a negrafitové interkaláty.

Přístrojové vybavení

 Společná laboratoř disponuje širokou škálou přístrojového vybavení v oblasti studia pevné fáze, které využívá pro vědeckou, servisní i pedagogickou činnost.

Spolupráce

Společná laboratoř za léta svého působení v oblasti studia chemie pevné fáze navázala spolupráci s řadou vědeckých pracovišť na národní i mezinárodní scéně.

Publikační a vědecká činnost

Společná laboratoř každý rok publikuje v impaktovaných a recenzovaných časopisech několik původních vědeckých prácí a dále se podílí na řešení různých výzkumných projektů.

Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář


Tématem semináře je využití kalorimetrických metod a metod termické analýzy v různých oborech, jak z hlediska základního výzkumu, tak z hlediska praxe. Příspěvky jsou kombinací metod termické analýzy a dalších metod použitých pro charakterizaci daného materiálu.

Do programu jsou zařazeny i zvané přednášky, jejichž smyslem je přehledně informovat o nadčasových nebo aktuálních tématech bezprostředně či volněji souvisejících s metodami termické analýzy. Akce se také zúčastní zástupci předních světových kalorimetrických firem.