Společná laboratoř chemie pevných látek

Společná laboratoř chemie pevných látek (SLCHPL) byla založena v roce 1980. V tomto roce začala kooperace mezi dřívějším Fyzikálním ústavem (FzÚ) Československé Akademie věd v Praze a Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT) v Pardubicích na poli přípravy a charakterizace nekrystalických chalkogenidů a vyústila v založení Společné laboratoře pro chemii a technologii čistých látek, první instituce takového druhu. V této době toto společné pracoviště participovalo zejména na programu Interkosmos (Solidifikace vícesložkových tavenin v podmínkách mikrogravitace).

V roce 1986, kdy se tehdejší Československá Akademie Věd (ČSAV) rozhodla zvýšit podporu studia chemie pevných látek v Pardubicích. Novým zřizovatelem SLCHPL se tentokrát spolu s VŠCHT Pardubice stala přímo Československá Akademie Věd (ČSAV) a hospodářskou správou SLCHPL byl pověřen jeden z nejlepších ústavů ČSAV - Ústav Makromolekulární Chemie (ÚMCH). SLCHPL se stala prototypem společných pracovišť zajišťujících těsnější kontakty mezi vysokými školami a ústavy Akademie Věd. Vědecké zaměření SLCHPL bylo rozšířeno a korelováno s vědeckým a výukovým zaměřením VŠCHT na poli chemie pevných látek a materiálového inženýrství. Do roku 1990 byla SLCHPL těsně spjata s katedrou Obecné a anorganické chemie (KOAnCh) při VŠCHT Pardubice.

V roce 1991, po vzniku University Pardubice, byla Laboratoř přemístěna do nových prostor a její vybavení a výzkumné aktivity se podstatně rozšířily. Opodstatnění založení takévého typu pracoviště bylo potvrzeno mj. v hodnoceních SLCHPL mezinárodními komisemi v roce 1996 (za roky 1991-1995 "Vynikající celkový dojem") a v roce 2000 (za roky 1995-1999 hodnocení A, A, A, A, B).

V roce 2002, v souvislosti s přípravou AV ČR na nové legislativní prostředí, byl status společného pracoviště na základě smlouvy mezi Universitou Pardubice a ÚMCH AV ČR změněn a kvůli zjednodušení administrativy se SLCHPL stala jedním z oddělení ÚMCH AV ČR.

V současné době jsou výzkumné aktivity SLCHPL prováděny v úzké spolupráci s KOAnCh Univerzity v Pardubicích, dalšími katedrami této univerzity a také některými odděleními ÚMCH AV ČR. Současně dochází také k navázání mezinárodních kooperací s laboratořemi v Belgii, Dánsku, Itálii, Španělsku, USA a Japonsku.

Aktuality:

SLCHPL aktivně podporuje odbornou činnost středoškoláků
Všech pět našich SOČkařů si v květnu v rámci své odborné praxe vyzkoušelo výzkumnou práci v laboratoři na plný úvazek.
Studenti střední průmyslové školy chemické u nás pracovali na svých projektech v oblasti chemie a fyziky.

Věda a výzkum


Vědecké zaměření

Zaměření Společné laboratoře chemie pevných látek

Laboratoř tvoří tři výzkumné týmy, pracující v následujících oblastech:

" Nekrystalické materiály (chalkogenidy a halogenidy)
" Vrstevnaté polovodiče se strukturou tetradymitu
" Chemie negrafitových interkalátů

Všechny tři oblasti mají společný základ, t.j. problém duální povahy kohezních sil (kovalentní a mezimolekulové interakce) v materiálech které mají strukturní uspořádání v řadě aspektů podobné nadmolekulárním systémům.

Všechny tři výzkumné oblasti jsou také spojeny použitím podobných preparačních technik, podobných diagnostických technik i oblastmi potenciální aplikace. Výzkumný program Laboratoře souvisí a navazuje na vědecký a pedagogický program FCHT. Vazba mezi výzkumem a výukou znamená, že SLCHPL spolupracuje i se studenty FCHT a zařízení SLCHPL je využíváno jak pro pedagogické účely tak i pro výzkumné práce ve spolupráci s relevantními pracovišti FCHT a UPa.

Vybavení

Vybavení

Publikace

Vědecké publikace pracovníků SLCHPL zaměstnaných v ÚMCH AV ČR lze najít na webu ÚMCh AV ČR, kde je Společná laboratoř uvedena jako oddělení "Hybridních a anorganických materiálů pro konverzi energie".

Vědecké publikace
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!