Kritéria přijetí a organizace zkoušek

Požadavky a podmínky pro přijetí do jednotlivých studijních programů


Bakalářské studium

Přijímáni jsou uchazeči s ukončeným úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním bez přijímacích zkoušek.

Podrobná kritéria

Magisterské studium

Přijímáni jsou uchazeči s ukončeným bakalářským studiem na základě ústního pohovoru nebo písemné zkoušky v rozsahu bakalářské zkoušky.

Podrobná kritéria

Doktorské studium

Přijímáni jsou uchazeči s ukončeným magisterským studiem na základě ústního pohovoru v rozsahu státní závěrečné zkoušky.

Podrobná kritéria

Dokumenty

Směrnice k přijímacímu řízení, kde jsou veškeré informace k přijímacímu řízení, termíny a kritéria přijetí do jednotlivých studijních programů.

Směrnice k přijímacímu řízení

ZAHRANIČNÍ STUDENTI

V souladu se Statutem Univerzity Pardubice článkem 9, odst.1, písmeno c) jsou uchazeči o studium na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice se státním občanstvím jiným než České republiky přijímáni ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními uchazeči, pokud nejpozději ke dni zápisu prokázali jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce.


VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ

Podle § 50 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou.

Do svých materiálů, majících význam pro rozhodnutí o přijetí, může uchazeč o studium osobně nahlédnout na Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou FChT po jednom týdnu od data konání přijímací zkoušky.


ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se může uchazeč odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení. 

false
Rozšířit fotografii: 
false