Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc7935-kopie92508.jpg


ZAHRANIČNÍ STUDENTI

V souladu se Statutem Univerzity Pardubice článkem 9, odst.1, písmeno b) jsou uchazeči o studium na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice se státním občanstvím jiným než České republiky přijímáni ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními uchazeči, pokud prokázali jazykovou způsobilost (minimálně stupeň CEFR B2) pro studium ve studijním programu v českém jazyce.

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ

Výsledek přijímacího řízení bude uchazeči sdělen písemně v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. v platném znění prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity v případě, že uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil. 

Do svých materiálů, majících význam pro rozhodnutí o přijetí, může uchazeč o studium osobně nahlédnout na Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou FChT po jednom týdnu od data konání přijímací zkoušky.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se může uchazeč odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení.