Co nesmí chybět:

 

 • Každá přihláška do bakalářského studia musí být doložena lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výpisem známek ze střední školy. Po vykonání maturitní zkoušky je nutné předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Přihlášky do navazujícího magisterského studia musí být doloženy lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti a úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu  (úředně ověřený bakalářský diplom nemusí předkládat  pouze absolvent Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice)
 • Přihlášky k doktorskému studijnímu programu musí být doloženy lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti, životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a dosavadní odborné praxi, soupisem publikovaných prací, příp. doporučeními osob, které se mohou vyjádřit k uchazečově předchozí činnosti.

Přihlášku ke studiu lze podat:


1. Elektronickou formou

E-přihlášku najdete na adrese eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

e-přihláška

2. Na standardním formuláři

Formulář s názvem „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR” (tiskopis SEVT). Na vyžádání je zasílá studijní oddělení fakulty. Lze je rovněž získat při dnech otevřených dveří, které fakulta pro zájemce o studium pořádá.
Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby papírové přihlášky je rodné číslo uchazeče.

Den otevřených dveří

U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet:
Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice

 • Komerční banka:
  č. ú. 37030561/0100
 • variabilní symbol:
  3920
 • konstantní symbol:
  379 pro složenku,
  308 pro bezhotovostní převod
 • specifický symbol:
  oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku
  rodné číslo uchazeče pro papírovou přihlášku
 • převodová pošta:
  Pardubice 530 02

 

  false
  Rozšířit fotografii: 
  false