Forma přihlášky:

 • písemně (viz níže)
 • elektronicky (viz níže)

Adresa pro zaslání písemné přihlášky, popřípadě adresy na poštovní poukázce:
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická
Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2

 • Každá přihláška do bakalářského studia musí být doložena lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výpisem známek ze střední školy. Po vykonání maturitní zkoušky je nutné předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Přihlášky do navazujícího magisterského studia musí být doloženy lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti a úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu  (úředně ověřený bakalářský diplom nemusí předkládat  pouze absolvent Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice)
 • Přihlášky k doktorskému studijnímu programu musí být navíc doloženy životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a dosavadní odborné praxi, soupisem publikovaných prací, příp. doporučeními osob, které se mohou vyjádřit k uchazečově předchozí činnosti.

 

Přihlášku ke studiu lze podat:

 1. elektronickou formou
  E-přihláška je zveřejněna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.
 2. na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR”
  (tiskopis SEVT)
  Na vyžádání je zasílají studijní oddělení jednotlivých fakult. Lze je rovněž získat při dnech otevřených dveří, které fakulty pro zájemce o studium pořádají.
  Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby papírové přihlášky je rodné číslo uchazeče.

U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet:
Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice

 • Komerční banka:
  č. ú. 37030561/0100
 • variabilní symbol:
  3920
 • konstantní symbol:
  379 pro složenku,
  308 pro bezhotovostní převod
 • specifický symbol:
  oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku
  rodné číslo uchazeče pro papírovou přihlášku
 • převodová pošta:
  Pardubice 530 02
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: