Semináře pro středoškolské učitele vyhlíží 15. ročník

3. 7. 2019
Semináře SU 2018/2019

V minulém akademickém roce 2018/2019 byl zorganizován a uspořádán 14. ročník Seminářů pro středoškolské učitele chemie.

Pro tento ročník bylo jako vždy naplánováno šest přednášek ve třech termínech. Všichni přednášející jsou kmenovými zaměstnanci fakult. Obsahová náplň seminářů byla stejně jako ve všech minulých ročnících sestavena na základě kolegiální a přátelské domluvy s vybranými a oslovenými autory a zejména na základě jejich ochoty takto nad rámec svých pracovních povinností se akce zúčastnit a přispět do ní.

Program 14. ročníku byl tedy následující:

9. 11. 2018
Odpady – základní pojmy, druhy odpadů, aktuální legislativa, technologie zpracování.
(Ing. Miloslav Slezák, CSc., Ústav environmentálního a chemického inženýrství) 

Historie a současnost barevně hořících složí.
(doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D., Ústav energetických materiálů)

8. 2. 2019

Vývoj představ o polarizaci světla od prvních pokusů Bartholina do dnešních dnů.
(Mgr. Světlana Sajdlová, Mgr. Jan Mistrík, Ph.D., Ústav aplikované fyziky a matematiky)

Odpady II – aktuální legislativa, využívání a odstraňování odpadů – recyklace, třídění, skládkování, spalování.
(Ing. Miloslav Slezák, CSc., Ústav environmentálního a chemického inženýrství)

12. 4. 2019

Hmotnostní spektrometrie: současný stav techniky, aplikace v lipidomické analýze a výzkumu biomarkerů rakoviny.
(prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Katedra analytické chemie)

Barvy kolem nás.
(Ing. Michal Černý, Ph.D., Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek)

Volba listopadového termínu byla jako vždy bezproblémová. Únorový termín byl záměrně sladěn s konáním soutěže Chemiklání, přestože se jednalo o dobu jarních prázdnin ZŠ a SŠ okresu Pardubice a někteří původně domluvení přednášející plánovali dovolenou, podařilo se připravené přednášky přeorganizovat. Datum 3. semináře jsme naneštěstí naplánovali na den státního svátku Velký pátek (19. 4.), proto se seminář nakonec uskutečnil s týdenním předstihem v pátek 12.4. Jako přínosné se stejně jako loni ukázalo sladění termínu 2. semináře a konání soutěže Chemiklání, které přineslo zvýšení počtu účastníků semináře z řad učitelů doprovázejících soutěžící žáky. Naopak nalézt vhodný termín pro 3. seminář v období konce školního roku je obtížné, mnoho pozvaných a pravidelně se zúčastňujících učitelů se nám omlouvá z důvodů konání přijímacích zkoušek, maturit, výletů, pobytů, sportovních nebo učebních kurzů, exkurzí, projektů určených pro jejich žáky nebo i pro žáky nižších stupňů škol. V posledních letech se stává pravidlem, že jednotlivých seminářů se zúčastňuje zhruba 5  až 10 učitelů doprovázených někdy i jejich žáky, často z Gymnázia Dr. Emila Holuba Holice, své posluchače si přednášky najdou i u studentů a zaměstnanců fakulty. V tomto akademickém roce se seminářů se zúčastnilo 21 učitelů.

Informace o seminářích jsou účastníkům vždy rozesílány e-mailem, zveřejňovány na domovské stránce seminářů a také v aktualitách na webových stránkách fakulty. Propagace univerzity a fakulty je uskutečňována formou drobných upomínkových předmětů poskytovaných buď univerzitou nebo fakultou. Účastníkům byly dodatečně, tak jako v každém ročníku, zaslány CD nosiče s prezentacemi přednesených přednášek; letos bylo odesláno 9 přednášek.

V současné době je sestaven program seminářů 15. ročníku pro následující akademický/školní rok 2019/2020. Doufáme, že skupina stálých posluchačů nám bude i nadále zachovávat přízeň, že počet návštěvníků se nebude snižovat a že naši kolegové, akademičtí pracovníci fakulty, budou i nadále chápat svou účast na seminářích jako vhodnou možnost osvěty a propagace naší fakulty a své práce a (ne)přímo i možnost oslovení potencionálních uchazečů o studium na FChT.

Seminář připravujeme ve dvoučlenném týmu Ing. Jana Luxová, Ph.D. a Ing. Patrik Pařík, Ph.D.

 

Program semináře v akademickém roce 2019/2020:

15. 11. 2019

Veletrh příležitostí SOČ.
(pod záštitou rektora UPa prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.)

Metody stanovení velikosti částic.
(Ing. Jiří Palarčík, Ph.D., Ústav environmentálního a chemického inženýrství) 

7. 2. 2020

Efektní pigmenty.
(Ing. Ondrej Panák, Ph. D., Ústav polygrafie a fotofyziky)

Současnost a principy barevně hořících složí.
(doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D., Ústav energetických materiálů)

17. 4. 2020

Anorganické pigmenty: pouze dekorativní nebo i funkční materiály?
(doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., Katedra anorganické technologie)

Vliv moderních logistických technologií na řízení chemicko-technologických výrobních procesů.
(doc. Ing. Lenka. Branská, Ph.D., Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu)

 

Ing. Patrik Pařík Ph.D.
Ústav organické chemie a technologie
Fakulta chemicko – technologická
Univerzita Pardubice