Studijní programy a obory

Bakalářské studijní programy

Bakalářské studijní programy

Bakalářské studijní programy jsou na naší fakultě základním stavebním kamenem. Studium je organizováno v souladu s Boloňskou deklarací a následuje moderní trendy vysokoškolského vzdělávání ve světě. Podoba studia je u nás strukturovaná. Na bakalářské studijní programy navazují magisterské studijní programy a obory, které trvají dva roky. Pro ty nejlepší je poté připraveno doktorské studium s možností získání titulu Ph.D.

B2830 Farmakochemie a medicinální materiály

false

2801R021 Farmakochemie a medicinální materiály

2801R021 Farmakochemie a medicinální materiály

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Počet přijímaných 2018/2019: 110
Počet uchazečů 2016/2017: 193
Počet přijatých 2016/2017: 144


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Příprava středního managementu a středně-technických pracovníků pro farmaceutické a chemické firmy malotonážních specialit vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou požadovány znalosti a dovednosti základů bioorganické chemie, biochemie, farmakochemie a základů nauky o materiálech používaných v medicíně. Dále je to znalost využívání výpočetní techniky, chemických a farmaceutických informačních systémů, procesů a zařízení farmaceutického průmyslu a z ekonomiky a managementu. Nedílnou součástí jejich přípravy je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti v jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Značný důraz je kladen na získání chemických znalostí a dovedností týkajících se farmaceutických substancí a speciálních materiálů určených pro medicinální aplikace. Znalost analytické chemie, včetně instrumentálních metod analytických a znalosti způsobů hodnocení a charakterizace medicinálních materiálů. Zvládnutí problematiky procesů a aparátů farmaceutického průmyslu, chemické a farmaceutické informatiky – tímto je dán určitý profesní profil absolventa. Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání v oblasti farmaceutických výrob a materiálů určených pro aplikace v medicíně. Skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové erudice, znalosti informačních systémů, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu.

Absolventi bakalářského studijního programu naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole chemických a fyzikálních procesů ve farmaceutických firmách a společnostech podnikajících v oblasti chemických malotonážních specialit. Kromě výzkumu, vývoje a výroby farmaceutických substancí a lékových forem naleznou uplatnění i v oblasti speciálních anorganických i organických polymerních materiálů určených pro aplikace v medicíně. Absolvent je rovněž schopen samostatné rešeršní a administrativní činnosti spojené s dokumentací v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv a materiálů určených pro medicinální aplikace.

true

B2829 Anorganické a polymerní materiály

false

2808R023 Anorganické materiály

2808R023 Anorganické materiály

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
Počet přijímaných 2018/2019: 30
Počet uchazečů 2016/2017: 11
Počet přijatých 2016/2017: 6


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Příprava středního managementu a středně-technických pracovníků pro chemické firmy orientované na jedné straně na velkotonážní anorganické technologie a na druhé straně na produkci malotonážních anorganických specialit vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou požadovány znalosti a dovednosti základů nauky o anorganických materiálech (keramické a stavební materiály, nanomateriály, kovy a slitiny, polovodiče, skla, atp.), a také základní znalosti metod jejich zkoumání a charakterizace. Důraz je kladen rovněž na znalosti využívání výpočetní techniky, chemických informačních systémů, procesů a zařízení chemického průmyslu a na znalosti podnikové ekonomiky a managementu. Nedílnou součástí přípravy je také rozvíjení komunikačních dovedností, problematika jednání s lidmi a také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Profesní profil absolventa je dán získáním základních chemických znalostí a dovedností týkajících se perspektivních anorganických materiálů, zvládnutím instrumentálních metod jejich hodnocení a charakterizace a dále zvládnutím problematiky chemické a materiálové informatiky. Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání v oblasti anorganických materiálů, jejich výrob, vlastností a jejich metod zkoumání a charakterizace. Skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň
počítačové erudice, znalosti informačních systémů, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Absolventi bakalářského studijního programu naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole chemických a fyzikálních procesů ve firmách podnikajících v oblasti anorganických materiálů a specialit. Absolvent specializace je odborník, jehož základní vzdělání chemické, matematické a fyzikální je rozšířeno zejména o znalosti v oblasti anorganických keramických, skelných a kovových materiálů, nanomateriálů a polovodičů, a také o znalosti metod zkoumání a charakterizace těchto materiálů. Kromě výzkumu, vývoje a výroby anorganických materiálů naleznou absolventi uplatnění i v nechemických závodech, zejména v odvětví elektrotechniky, strojírenství, sdělovací techniky, jaderné techniky, apod. Absolventi jsou rovněž schopni samostatné rešeršní a administrativní činnosti.

true

2808R024 Polymerní materiály a kompozity

2808R024 Polymerní materiály a kompozity

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
Počet přijímaných 2018/2019: 25
Počet uchazečů 2016/2017: 32
Počet přijatých 2016/2017: 22


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Příprava středního managementu a středně-technických pracovníků pro chemické a zpracovatelské obory a obory různých odvětví, které aplikují polymerní a kompozitní materiály, vyžaduje do jisté míry interdisciplinární přípravu. Vedle základních znalostí z matematiky, obecné, anorganické, organické, analytické a fyzikální chemie jsou požadovány znalosti a dovednosti z oblasti využívání výpočetní techniky, z oblasti měřicí techniky a chemického inženýrství a z ekonomiky a managementu chemických podniků. Nedílnou součástí přípravy je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a problematika jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava formou přednášek v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením základních chemických disciplín a odborného technického zaměření na polymerní materiály a kompozity, doplněného o adekvátní úroveň ekonomicko-manažerského vzdělání, počítačovou gramotnost, jazykovou přípravu, rozvoj komunikačních dovedností. Získají tak kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Zaměření a skladba předmětů studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost měnícím se potřebám a požadavkům praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích řady různých odvětví, zejména těch, které jsou zaměřeny na výrobu, zpracování a aplikaci polymerů a kompozitních materiálů, všude tam, kde jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko--manažerské znalosti a dovednosti. Funkce a činnosti na úrovni středního managementu a technických pracovníků zejména¨v podnicích chemického průmyslu, průmyslu výroby, zpracování a zejména aplikací polymerních materiálů a kompozitů, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech. Široká škála uplatnění zahrnuje podniky velké, střední i malé a z hlediska odborného zaměření podniky nejen chemické a podniky zaměřené na zpracování plastů, ale i podniky strojírenského, stavebního, kožedělného, papírenského, elektrotechnického průmyslu, podniky vyrábějící spotřební zboží, apod.

true

B2802 Chemie a technická chemie

false

2802R011 Chemie a technická chemie

2802R011 Chemie a technická chemie

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
Počet přijímaných 2018/2019: 250
Počet uchazečů 2016/2017: 118
Počet přijatých 2016/2017: 91


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Tříleté studium bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie ve¨studijním oboru Chemie a technická chemie si klade dva základní cíle:
1. Přípravu posluchačů ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a to zejména chemických, materiálových a chemicko-technologických oborů.
2. Poskytnutí vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků pro výrobny zejména chemického, farmaceutického
a potravinářského průmyslu.
Příprava zahrnuje vzdělávání v následujících oblastech: základy obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie; procesy a zařízení chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu; řízení technologických procesů; ekonomika a management podniků a výrobních procesů v chemických a příbuzných oborech; adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, práce s databázemi a práce s Internetem; jazyková příprava v jazyce anglickém.
O tom, který z výše uvedených cílů bude dominantní, rozhodují sami posluchači po 1. roč. studia výběrem z nabídky povinně volitelných předmětů – buď si volí předměty,
rozvíjející základy chemických disciplín, nebo se více orientují na předměty, které je připravují pro uplatnění v praxi již po absolvování bakalářského stupně studia, případně
předměty ekonomicko-manažerské. Absolventům tohoto studijního programu je nabízeno pokračování v navazujících magisterských programech Chemie, Chemie a technologie materiálů a Chemické a procesní inženýrství.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko- manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti,
jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.

true

B2901 Chemie a technologie potravin

false

2901R003 Hodnocení a analýza potravin

2901R003 Hodnocení a analýza potravin

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
Počet přijímaných 2018/2019: 100
Počet uchazečů 2016/2017: 114
Počet přijatých 2016/2017: 67


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou
přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Tříleté studium bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin oboru Hodnocení a analýza potravin představuje přípravu středního managementu a středně-technických pracovníků pro potravinářské provozy, jedná se o interdisciplinární přípravu s důrazem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí z matematiky, obecné, anorganické, organické, analytické a fyzikální chemie, biologie, obecné mikrobiologie a biochemie jsou požadovány znalosti a dovednosti z oblasti využívání výpočetní techniky, z chemického inženýrství a z ekonomiky a managementu chemických a potravinářských podniků. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Chemie a technologie potravin oboru Hodnocení a analýza potravin.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.

true

B3441 Polygrafie

false

3441R001 Polygrafie

3441R001 Polygrafie

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
Počet přijímaných 2018/2019: 80
Počet uchazečů 2016/2017: 44
Počet přijatých 2016/2017: 31


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou
přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Ve tříletém bakalářském studijním programu Polygrafie oboru Polygrafie se posluchač seznámí se základními znalostmi v oboru s důrazem na technologii polygrafických výrob v celém rozsahu tiskových technik (ofset, sítotisk, hlubotisk, beztlaký tisk a digitální tisk), výrobních technologií tiskových barev a laků a potiskovaných substrátů. V oblasti předtiskových operací a informatiky bude pracovat s moderními programovými produkty pro zpracování obrazu a textu pro tisk, elektronické publikace i multimediální komunikace. V rámci studia získá i základy podnikové ekonomiky, finančního řízení a marketingu. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Polygrafie oboru Polygrafie.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent získá teoretické i praktické znalosti polygrafických technik a technologií, polygrafického inženýrství, přípravy a vlastností polygrafických materiálů, výpočetní techniky se zaměřením na využití počítačů pro předtiskové operace a elektronické publikování, v řízení polygrafických výrob a v základech podnikové ekonomiky a managementu. Důraz je kladen na praktické znalosti oboru, laboratoře oboru a provozní laboratoře, znalost cizích jazyků. Bakaláři polygrafie tedy najdou uplatnění v tiskárnách jako technologové výroby, jako vedoucí pracovníci v DTP studiích a reklamních agenturách, zástupci dodavatelských firem v oboru polygrafie, vedoucí techničtí redaktoři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích i jako samostatní podnikatelé v oboru polygrafie.

true

B2831 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

false

2808R025 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

2808R025 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
Počet přijímaných 2018/2019: 50
Počet uchazečů 2016/2017: 10
Počet přijatých 2016/2017: 10


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Příprava budoucích odborníků pro pozice středního managementu a technických pracovníků pro firmy zabývající se výrobou a zpracováním stavebních a konstrukčních materiálů a specialit vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na nauku o materiálech. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou požadovány znalosti a dovednosti základů chemie a fyziky keramických, polymerních, kovových a skelných materiálů s důrazem na jejich využití pro konstrukce a stavební hmoty. Dále jsou to znalosti využívání výpočetní techniky, příprava prezentací a projektů. Další oblastí vzdělávání je ekonomika a management s ohledem na potřeby průmyslu. Nedílnou součástí přípravy je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a problematika jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Značný důraz je kladen na získání chemických a fyzikálních znalostí a dovedností týkajících se materiálů a jejich vlastností z oblasti konstrukcí a stavebních hmot. Znalost charakterizace materiálů, včetně instrumentálních metod a znalosti způsobů hodnocení kvality. Zvládnutí problematiky procesů a aparátů ve výrobě a zpracování stavebních hmot. Znalost toxikologických, ekologických a bezpečnostních rizik ve vztahu k chemickým látkám i technologiím výroby.
Studenti získají perspektivní interdisciplinární vzdělání v oblasti materiálů určených pro aplikace ve stavebnictví. Skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové erudice, znalosti informačních systémů, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Absolventi bakalářského studijního programu naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole procesů ve výrobě zpracování stavebních materiálů. Do této kategorie spadají firmy zabývající se výrobou běžných stavebních materiálů, ale i výrobci a zpracovatelé skla, polymerních, kovových a kompozitních materiálů, jako i firmy zabývající se povrchovou úpravou materiálů a výrobou nátěrových hmot. Absolvent je rovněž schopen samostatné rešeršní a administrativní činnosti spojené s dokumentací v oblasti vývoje nových či modifikovaných materiálů. Vzhledem k osvojení syntetického a technického myšlení může absolvent po krátkém zapracování nalézt uplatnění i v jiných technických oborech.

true

B3912 Speciální chemicko-biologické obory

false

3901R017 Klinická biologie a chemie

3901R017 Klinická biologie a chemie

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
Počet přijímaných 2018/2019: 150
Počet uchazečů 2016/2017: 195
Počet přijatých 2016/2017: 140


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro práci v klinických laboratořích nemocnic, laboratořích hygienických stanic, veterinárních ústavů, zařízení pro výrobu a kontrolu biopreparátů a léčiv, výzkumných ústavů a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů. Kromě klasických chemických oborů, jako je obecná, anorganická, organická, fyzikální, analytická chemie, zahrnuje výuka i předměty jako např. matematika, fyzika, biologie, základy anatomie a histologie, genetika, mikrobiologie a imunologie, toxikologie. Velká pozornost je věnována výuce biochemie a klinické biochemie, fyziologie a patologické fyziologie včetně hematologie. Nezbytnou součástí je laboratorní informační systém. Vedle teoretické přípravy je také kladen důraz na získání praktických dovedností v laboratorních cvičeních a během odborné praxe.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent studijního oboru je vysokoškolsky vzdělaným pracovníkem určeným pro samostatnou činnost v laboratoři. Je specializován pro práci v různých typech laboratoří klinických oborů – analytické chemie, biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod, hematologie a transfuziologie, toxikologie příp. dalších. Ovládá práce spojené s odběrem, zpracováním, uchováváním a analýzou biologických materiálů určených k vyšetření různými metodami. Absolvent ovládá činnosti spojené s obsluhou laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízení, zná principy jejich činnosti a možnosti kalibrace. Zná způsoby ovládání výpočetní techniky a zpracování dat včetně kalibračních systémů. S využitím odborné literatury sestavuje metodiky pro rutinní použití, zná pravidla etiky zdravotnického pracovníka, ekonomiky provozu a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři.

true

5345R020 Zdravotní laborant

5345R020 Zdravotní laborant

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
Počet přijímaných 2018/2019: 120
Počet uchazečů 2016/2017: 272
Počet přijatých 2016/2017: 211


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Cílem studia je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro práci v klinických laboratořích nemocnic, v laboratořích zdravotnických ústavů, veterinárních ústavů, zařízení pro výrobu a kontrolu biopreparátů a léčiv, výzkumných ústavů a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů. Absolventi budou schopni se dobře orientovat v základních analytických metodách a využívat k tomu moderní instrumentaci. Kromě klasických chemických oborů, jako je obecná, anorganická, organická, fyzikální, analytická chemie, zahrnuje výuka i předměty teoretického základu jako např. matematika, biofyzika, biologie, biochemie, fyziologie, základy anatomie, cytologie, mikroskopické metody a navazující odborné předměty jako např. histologie, lékařská genetika, mikrobiologie a epidemiologie, imunologie, toxikologie, patobiochemie, základy radiační ochrany. Velký důraz je kladen na „laboratorní“ předměty jako např. molekulárně-biologické metody, instrumentální metody analytické, imunologické vyšetřovací metody, histologická technika, vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví a pod. Pozornost je věnována výuce biochemie a klinické biochemie, fyziologie a hematologie, patofyziologie a patologie. Nezbytnou
součástí znalostí absolventa je i dovednost pracovat s laboratorním informačním systémem. Vedle teoretické přípravy je kladen veliký důraz na získání praktických dovedností v laboratorních cvičeních a během odborné praxe na specializovaných pracovištích (klinická biochemie, hematologie, transfúzní služby a pod). Absolventi bakalářského oboru tak získají možnost vykonávat zdravotnické povolání bez omezení, v souladu s vyhláškou 424/2004 Sb., § 8. a s vyhláškou 39/2005 Sb. §3 a §8.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent studijního oboru Zdravotní laborant je vysokoškolsky vzdělaným pracovníkem určeným pro samostatnou činnost v klinické laboratoři. Je připraven pro práci v různých typech laboratoří klinických oborů - analytické chemie, klinické biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod, hematologie a transfúzní lékařství, cytologie a cytogenetika, imunohistochemie, toxikologie příp. dalších. Ovládá práce spojené s odběrem, zpracováním, uchováváním aanalýzou biologických materiálů určených k vyšetření různými metodami. Absolvent ovládá činnosti spojené s obsluhou laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízení, zná principy jejich činnosti a možnosti kalibrace. Zná způsoby ovládání výpočetní techniky a zpracování dat včetně kalibračních systémů. Zná pravidla etiky zdravotnického pracovníka, ekonomiky provozu
a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři. Absolventi se uplatní hlavně v laboratořích nemocnic, poliklinik, transfúzních služeb, zdravotnických a veterinárních ústavů. Absolventi najdou také uplatnění v analytických, kontrolních a referenčních laboratořích, dále ve firmách věnujících se výrobě biopreparátů a léčiv, reagencií, v kriminalistických ústavech, v soukromých analytických laboratořích, ve výzkumných ústavech a v dalších institucích provádějících analýzy biologických materiálů při testování různých látek, léků, reagencií, geneticky modifikovaných organismů. Další možností uplatnění absolventů je příprava a výroba primárních reagencií pro diagnostické soupravy, ověřování jejich kvality, také vývoj a vyhledávání nových diagnostických postupů a metod. Další možností je práce ve farmaceutickém i kosmetickém průmyslu při vývoji nových preparátů, výrobků, ověřování jejich kvality a účinků, zdravotní nezávadnosti. Absolvent se může uplatnit i v oboru toxikologie, v oblasti analýzy životního prostředí, ale i v potravinářském průmyslu např. při ověřování kvality potravin i je jich výchozích surovin, kontrole nezávadnosti potravinářských výrobků, jejich deklarovaného složení, příp. průkazu
geneticky modifikovaných potravin, surovin.

true

B2807 Chemické a procesní inženýrství

false

2807R015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

2807R015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
Počet přijímaných 2018/2019 130
Počet uchazečů 2016/2017: 54
Počet přijatých 2016/2017: 42


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům ekonomicko-manažerské vzdělání v odvětvové ekonomice a managementu, zaměřené na podniky chemického a potravinářského průmyslu. Sdružuje interdisciplinární přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti ekonomiky a managementu podniků chemického a potravinářského průmyslu se základy chemie a chemické a potravinářské technologie. Důraz je kladen i na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti výpočetní techniky a informatiky a v oblasti odborné angličtiny. Cílem je připravit studenty po teoretické stránce na přebírání manažerských funkcí v průmyslové praxi.
Vedle teoretické přípravy bude kladen důraz na aktivní formy výuky formou cvičení, seminárních prací, řešení případových studií, manažerské simulační hry a primárních výzkumů přímo v podnikové praxi v rámci ekonomicko-manažerských disciplín, a formou laboratoří ze základních chemických disciplín.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je vysokoškolsky vzdělaný pracovník připravený pro samostatnou práci na úrovni zejména středního managementu v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak i v marketingových, obchodních, logistických a dalších obslužných útvarech. Uplatnění najdou také v malých a středních podnicích, kde jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti. Další uplatnění je možné i ve státních a samosprávných orgánech, příp. ve finančních a podobných institucích. Absolvent oboru může pokračovat rovněž v navazujících magisterských programech, zaměřených na podnikovou ekonomiku a management a chemické a procesní inženýrství.

true

1604R007 Ochrana životního prostředí

1604R007 Ochrana životního prostředí

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
Počet přijímaných 2018/2019 60
Počet uchazečů 2016/2017: 46
Počet přijatých 2016/2017: 31


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním a úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Studijní obor je zaměřen na přípravu středního managementu a středně-technických pracovníků pro uplatnění v praxi. Studium vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) a chemického inženýrství jsou požadovány znalosti základů toxikologie a ekotoxikologie, jsou probírány základní otázky z chemie životního prostředí, analýzy škodlivých látek, popřípadě odstraňování starých zátěží. Pozornost je věnována také právním aspektům ochrany prostředí, získání aktivní znalosti využívání výpočetní techniky a environmentálních informačních systémů. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a schopností v jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent bakalářského studijního oboru je plnohodnotně vzdělaným bakalářem chemie, přičemž jeho vzdělání je specializováno do oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, a to zejména do oblasti technologické. Jeho znalosti a dovednosti pokrývají problematiku možných dopadů chemických látek ve všech sférách lidské činnosti. Má dostatečný přehled i o problematice zacházení s chemickými látkami (nařízení REACH), o procesech typu IPPC a EIA, problematice odpadového hospodářství, ochraně přírody a krajiny, jakož i o dalších složkách životního prostředí, a to včetně znalostí právní úpravy této problematiky. Dokáže tak zhodnotit a posoudit dopady lidské činnosti na jednotlivé složky životního prostředí
včetně právních důsledků. Proto je důraz též položen na orientaci v současných informačních systémech v oblasti životního prostředí a souvisejících oborů. Absolvent může zastávat odpovědná místa spojená s problematikou tvorby a ochrany životního prostředí jak na jednotlivých úrovních státní správy v oblasti životního prostředí, tak i v průmyslových podnicích.

true
Rozšířit fotografii: 
false
true

Magisterské studijní programy

Magisterské studijní programy

Magisterské studijní programy jsou ve strukturované podobě studia další studijní etapou na naší fakultě. Navazují na tříleté bakalářské studium a délka studia je zde dva roky. Pro ty nejlepší je poté připraveno doktorské studium s možností získání titulu Ph.D.

N1407 Chemie

false

1403T001 Analytická chemie

1403T001 Analytická chemie

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 20
Počet uchazečů 2016/2017: 27
Počet přijatých 2016/2017: 23


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie a fyzikální chemie

Charakteristika oboru:

Cílem je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v nejrůznějších analytických laboratořích. Absolvent oboru je odborník s dostatečnými teoretickými i praktickými znalostmi moderních instrumentálních analytických metod, které může uplatnit ve všech kontrolních laboratořích, a to nejen v chemickém průmyslu, ale i v základním a aplikovaném výzkumu, ve školství a jiných odvětvích. Absolvent je přehledně seznámen se základy anorganické analýzy, praktická výuka je pak směrována především do oblasti analýzy organických sloučenin pomocí separačních, elektroanalytických a spektrálních metod.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají teoretický přehled a laboratorní praxi moderních analytických metod. Absolvent oboru je připravován jako odborník s předpoklady pro uplatnění jak ve výrobních chemických závodech, tak v základním a aplikovaném výzkumu. Široký záběr ve výuce analytických disciplín umožňuje jeho rychlou přizpůsobivost a uplatnění i mimo ryze chemické obory, tedy tam, kde vyvstává potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro analytickou kontrolu surovin, materiálů, apod. Absolventi získají kvalifikační předpoklady pro výkon funkcí jak na úrovni vedení kontrolních analytických laboratoří, tak odborné měření a vyhodnocování analýz ve vysoce specializovaných výrobách či výzkumných pracovištích, v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, případně i v inspekčních orgánech.

true

1401T001 Anorganická a bioanorganická chemie

1401T001 Anorganická a bioanorganická chemie

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 12
Počet uchazečů 2016/2017: 11
Počet přijatých 2016/2017: 11


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie a fyzikální chemie

Charakteristika oboru:

Studijní obor je založen na moderním a uceleném přístupu k subjektu a metodologii současné anorganické chemie. Obsah výuky odráží fakt, že anorganická a bioanorganická chemie není izolovaný obor, ale prolíná se s dalšími chemickými a nechemickými vědními obory. Metodologicky usiluje o pochopení vztahů mezi strukturou látky (molekulovou, elektronovou) a jejími vlastnostmi statickými (elektrické, optické, magnetické apod.) a dynamickými (reaktivita, aktivita katalytická, biologická, farmakologická apod.). Takový přístup je užitečný nejen pro danou aplikaci dané sloučeniny, ale je velmi účinný i při řešení problémů technické praxe obecně. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti pokročilé anorganické chemie, teoretických základů molekulové a krystalové chemie, metod výzkumu struktury látek, bioanorganické chemie, chemie organokovových sloučenin. Výběrem dalších volitelných předmětů mohou do jisté míry osobně dotvořit svůj odborný profil. Nedílnou součástí je přiměřené ovládání výpočetní techniky. Vedle teoretické přípravy je kladen velký důraz na praktické formy výuky.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením teoretického, technicko-ekonomického a manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery. Značná univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost
na měnící se potřeby a požadavky praxe a uplatnění nejen ve výzkumných pracovištích, ale i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány nejen všestranné výzkumné, ale i technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.
Absolventi získají kvalifikační předpoklady pro odborné řídící funkce a vědecko-výzkumnou činnost ve výzkumných ústavech jak základního, tak i aplikovaného výzkumu a funkce a činnosti na úrovni středního i vrcholového managementu a odborných technických pracovníků v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, v podnicích zabývajících se výrobou anorganických a organických specialit (organoprvkové sloučeniny, katalyzátory, bioanorganika, zakázkové syntézy apod.).

true

1402T001 Organická chemie

1402T001 Organická chemie

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 12
Počet uchazečů 2016/2017: 10
Počet přijatých 2016/2017: 7


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie a fyzikální chemie

Charakteristika oboru:

Cílem je vychovat vysokoškolsky vzdělané pracovníky především pro výzkumná pracoviště v oboru chemie a příbuzných oborech a pro vývoj a řízení výroby chemických specialit. Tito absolventi jsou schopni tyto výroby jednak sami realizovat a jednak zastávat manažerské funkce v uvedených oborech.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy. V oblasti odborné jsou připraveni řídit a realizovat výroby malotonážních a kilogramových chemických specialit se znalostí a respektováním zásad ekologie, aktivně v odborné literatuře vyhledávat podněty pro další rozvoj výroby specialit, provádět výzkum v této oblasti. Jsou připraveni na činnosti na úrovni středního managementu menších i velkých, chemických i nechemických podniků. Představují velmi žádanou profesi chemiků-syntetiků.

true

2802T010 Technická fyzikální chemie

2802T010 Technická fyzikální chemie

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 15
Počet uchazečů 2016/2017: 11
Počet přijatých 2016/2017: 11


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie a fyzikální chemie

Charakteristika oboru:

Cílem je připravit studenty tak, aby byli schopni řešit samostatně vědecko-výzkumné úkoly, identifikovat podstatu jednotlivých chemicko-inženýrských operací a znali metody umožňující efektivní přenos a interpretaci výsledků laboratorních testů do průmyslové praxe. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti termodynamiky, reakční kinetiky, chemického inženýrství, biofyzikální chemie, adsorpčních procesů, matematiky a matematické statistiky a moderních analytických metod. Vedle teoretické přípravy je kladen důraz na praktické formy výuky a na obeznámení s výpočetní technikou.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu technických pracovníků v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech, ve výzkumných a vědeckých institucích pro činnost vědecko-výzkumnou a vývojovou.

true

N2807 Chemické a procesní inženýrství

false

2807T015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

2807T015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 40
Počet uchazečů 2016/2017: 12
Počet přijatých 2016/2017: 10


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti v rozsahu odpovídajícímu náplni bakalářských studijních programů Chemie a technická chemie a Chemické a procesní inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je vychovat všestranně a komplexně připraveného absolventa k výkonu technicko-ekonomických a manažerských pozic v podnicích chemického, farmaceutického, potravinářského a dalších příbuzných průmyslových oborů.
Cílem tohoto oboru je rozvinutí základních poznatků a dovedností z odvětvové ekonomiky a managementu; příprava zahrnuje výuku:
- obecné ekonomie – makroekonomie a mikroekonomie, ekonomických disciplín – finanční účetnictví, finanční management a manažerské účetnictví,
- manažerských disciplín – marketingový management, marketingový výzkum, management inovací, systémy řízení podnikových procesů, logistické systémy, personální management,
- průřezových disciplín – aplikovaná statistika, ekonomická statistika, operační analýza,
- právních disciplín – základy práva a obchodní právo.
Vedle teoretické přípravy bude kladen důraz na aktivní formy výuky formou řešení případových studií a manažerských simulačních her (strategický marketing) a primárních výzkumů přímo v podnikové praxi (semestrální projekty, ročníkové projekty a diplomová práce) a odborné praxe.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí. Tím získají kvalifikační předpoklady pro výkon řídících funkcí na úrovni středního managementu a po získání praxe i pro výkon manažerských funkcí na vrcholové úrovni podniků. Koncepční pojetí a komplexnost studijního oboru umožňuje dobrou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe. Absolventi najdou uplatnění ve funkcích na úrovni středního i vrcholového managementu v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak i v marketingových, obchodních, logistických a dalších obslužných útvarech. Další uplatnění je možné i ve státních a samosprávných orgánech, příp. ve finančních a podobných institucích.

true

2807T004 Chemické inženýrství

2807T004 Chemické inženýrství

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 5
Počet uchazečů 2016/2017: 3
Počet přijatých 2016/2017: 2


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci ve vývojových laboratořích, v projekčních kancelářích a ve výrobních podnicích a firmách chemického, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Student je veden tak, aby zvládnul moderní výpočetní techniku a moderní profesionální chemicko-inženýrské programy umožňující simulaci velkých výrobních linek. Důraz je kladen na zvládnutí bilančních výpočtů, teorie proudění tekutin, výměny tepla, difúzních procesů, chemických reaktorů a systémového inženýrství.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie¨pro manažery, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu a technických pracovníků v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech.

true

1604T007 Ochrana životního prostředí

1604T007 Ochrana životního prostředí

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 20
Počet uchazečů 2016/2017: 13
Počet přijatých 2016/2017: 12


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků orientovaných na problematiku tvorby a ochrany životního prostředí. Příprava bude zahrnovat vzdělávání v následujících oblastech: analýza složitých přírodních matricí, moderní nízkoodpadové technologie, metody a zařízení pro ochranu prostředí, krajinná a aplikovaná ekologie.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent je především plnohodnotně vzdělaným inženýrem chemie. Toto jeho vzdělání je však významně rozšířeno v oboru ochrany a tvorby životního prostředí, a to nejen z hlediska chemických výrob, ale i z hlediska aplikace, využití a možných dopadů chemických látek ve všech sférách lidské činnosti. Rozsah jeho znalostí však pokrývá i problematiku nakládání s odpady, odpadními vodami a plynnými emisemi nejrůznějšího charakteru. Absolvent dovede rozpoznat možné dopady znečišťujících látek na zdravotní stav obyvatelstva i celého ekosystému, orientuje se v doporučených limitních hodnotách xenobiotik.
Obecné vzdělání chemického inženýra je doplněno znalostmi potřebné legislativní, hygienické, bezpečnostní, zdravotnické, ekonomické a environmentální problematiky. Takto vzdělaný absolvent může zastávat odpovědná vedoucí místa spojená s problematikou tvorby a ochrany životního prostředí nejen v průmyslových podnicích a společnostech, výzkumných pracovištích nejrůznějšího charakteru a kontrolních laboratořích, ale také v orgánech státní správy všech stupňů.

true

N2808 Chemie a technologie materiálů

false

2801T001 Anorganická technologie

2801T001 Anorganická technologie

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 15
Počet uchazečů 2016/2017: 8
Počet přijatých 2016/2017: 7


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z obecné a anorganické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie

Charakteristika oboru:

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu v oblasti výroby, výzkumu a vývoje tradičních i nových materiálů, ale také ve sféře obchodu a podnikového managementu. Šíře získaných znalostí by měla vytvářet předpoklady pro úspěšné uplatnění absolventů i v chemii blízkých průmyslových odvětvích, v institucích zabývajících se tvorbou a ochranou životního prostředí, ve školství, zdravotnictví, státní správě a zemědělství. Příprava bude zahrnovat pokročilé vzdělávání v následujících základních oblastech: technologie anorganických výrob, teoretické základy technologických procesů, procesy a aparáty v chemických výrobnách, metody charakterizace materiálů, průmyslová bezpečnost, management jakosti a environmentální management, statistické zpracování dat a jeho využití pro řízení procesů, chemická informatika.

Profil a uplatnění absolventa:

Obsahová šíře a hloubka znalostí získaných studiem vyučovaných předmětů společně s jejich skladbou vychází z požadavků praxe na odbornou kvalifikaci absolventů a usilují o dosažení maximální univerzálnosti využití získaných poznatků v praxi. Přispívá k tomu zařazení předmětů všeobecné povahy, jejichž zvládnutí umožňuje absolventům ucházet se o zaměstnání i v nechemické praxi. Absolventi oboru mohou nalézt uplatnění zejména v chemickém průmyslu, v aplikovaném i základním chemickém výzkumu, ale také v institucích a firmách odvětvově chemii vzdálených, nicméně chemické profese a kvalifikaci více či méně vyžadujících (průmysl textilní, gumárenský, stavebních hmot, strojírenský, hutnický, doprava, školství, zemědělství, státní správa a jiné). Získaná kvalifikace předurčuje absolventy především na místa středního managementu a místa samostatných technických pracovníků ve funkcích vyžadujících vysokoškolskou odbornou kvalifikaci a vyšší míru odpovědnosti, schopnější mohou dosáhnout funkcí ve vedení vrcholovém.

true

2808T015 Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů

2808T015 Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 10
Počet uchazečů 2016/2017: 9
Počet přijatých 2016/2017: 9


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům vzdělání pro práci v průmyslových podnicích, laboratořích, výzkumných ústavech, v menších soukromých firmách a v dalších institucích zabývajících se vývojem, výrobou, zpracováním, hodnocením a obchodem s produkty z chemického zpracování fytomasy zejména dřeva, s celulózovými materiály a zejména papírem a dalšími papírenskými výrobky a jejich testováním. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti chemického zpracování dřevní hmoty, technologie výroby a vlastností papíru, jeho zpracování a užití zejména v polygrafii zahrnující chemii a morfologii dřeva, speciální inženýrství, speciální povrchovou a koloidní chemii se zaměřením na papírenskou chemii a chemii nátěrů, jakož i papírenskou vědu, speciální zkušebnictví, ochranu životního prostředí a řešení ekologických problémů spojených s celulózo-papírenskou výrobou.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu a technických pracovníků v podnicích chemického, celulózo-papírenského, dřevařského, textilního, zpracovatelského, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výzkumných a vývojových útvarech, tak zejména ve výrobních, v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech.

true

3911T011 Materiálové inženýrství

3911T011 Materiálové inženýrství

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 15
Počet uchazečů 2016/2017: 10
Počet přijatých 2016/2017: 9


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemických, ale i nechemických závodech, v oblasti výroby, výzkumu (při navrhování a vytváření nových materiálů, zvyšování odolnosti materiálů vůči mechanickým, chemickým nebo atmosférickým vlivům), při rozvíjení nových metod zpracování materiálů, při zjišťování příčin změn vlastností materiálů a vzniku poruch a vad i nalezení způsobů jejich odstranění a při aplikaci materiálů v různých oborech. Příprava bude zahrnovat vzdělávání v následujících oblastech: chemie pevných látek, fyzika pevných látek, metody charakterizace materiálů, keramické materiály, kovové materiály, skelné materiály, polymerní materiály, kompozitní materiály, speciální metody zpracování materiálů.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají základ pro práci s řadou různých materiálů, doplněný o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti využívaný zejména k textovému i grafickému zpracování experimentálních výsledků, práci s informačními zdroji. Široký materiálový základ umožňuje jejich uplatnění zejména v nechemických závodech, v průmyslu keramickém, sklářském, elektronickém a elektrotechnickém, aj. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické znalosti a dovednosti. Absolvent může pracovat ve výzkumných materiálových laboratořích, může vykonávat různé funkce ve výrobních provozech v podnicích keramického, sklářského, elektrotechnického průmyslu, najde uplatnění jako materiálový inženýr i v menších výrobních firmách různého zaměření.

true

2808T022 Organické povlaky a nátěrové hmoty

2808T022 Organické povlaky a nátěrové hmoty

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 10
Počet uchazečů 2016/2017: 11
Počet přijatých 2016/2017: 11


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem tohoto oboru je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu, ve výzkumných ústavech a ústavech Akademie věd ČR. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti makromolekulární chemie, chemie filmotvorných látek, technologie výroby a aplikací nátěrových hmot, v oblasti fyziky a fyzikální chemie organických povlaků, mají znalosti z výroby polymerů, monomerů, pigmentů a dalších surovin pro nátěrové hmoty. Během studia jsou studenti seznámeni s metodami zkoušení a hodnocení nátěrových hmot a ochranných povlaků. Studenti získají základ pro práci s řadou různých moderních materiálů, zejména s polymerními pojivy organického i anorganického charakteru, anorganickými pigmenty, plnivy, ale i s organickými pigmenty a speciálními aditivy.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent specializace je inženýr chemie, jehož základní vzdělání chemické, matematické a fyzikální je rozšířeno o znalosti z chemie filmotvorných látek, makromolekulární chemie, technologie výroby nátěrových hmot, technologie aplikací nátěrových hmot a technologie povrchových úprav. Absolventi získají adekvátní úroveň počítačové gramotnosti při zpracování výsledků bádání a to zejména k textovému i grafickému zpracování experimentálních výsledků, práci s informačními zdroji. Absolventi jsou připraveni pro práci v chemickém průmyslu, laboratořích výzkumných pracovišť, výzkumných ústavů řady odvětví aplikujících nátěrové hmoty. Absolventi mají široké uplatnění v průmyslu vyrábějícím nátěrové hmoty, ve firmách vyrábějících suroviny pro nátěrové hmoty – polymerní pojiva organická i anorganická, pigmenty, plniva, aditiva. Široké znalosti získané studiem umožňují absolventům pracovat v řadě nechemických odvětví, jako je strojírenský průmysl, automobilový průmysl, stavebnictví, výroba stavebních hmot, při stavbě silnic a železnic, v energetice, v průmyslu papírenském, kožedělném, elektrotechnickém, tedy všude tam, kde jsou důležité povrchové úpravy výrobků. Absolventi studia oboru Organické povlaky a nátěrové hmoty mohou pracovat na pozicích technologů, výzkumných a vývojových pracovníků, mohou vykonávat řídící funkce středního i vyššího managementu. Velice dobře se absolventi uplatní i v obchodně-technické sféře. Absolventi specializace nacházejí uplatnění i v zahraničí v zemích EU, kde jsou vysoce ceněni pro unikátní znalosti oboru nátěrových hmot.

true

2801T007 Technologie organických specialit

2801T007 Technologie organických specialit

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 8
Počet uchazečů 2016/2017: 4
Počet přijatých 2016/2017: 4


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie

Charakteristika oboru:

Cílem je ucelená příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemických podnicích na úrovni provozních technologů, řadových výzkumných pracovníků ve vědecko-výzkumných a vývojových jednotkách, technologicky vzdělaných odborníků ve státních a soukromých organizacích kontrolního a poradenského charakteru. Příprava bude zahrnovat vzdělávání v následujících oblastech: pokročilá fyzikální chemie, pokročilá organická chemie (organická syntéza, chemie heterocyklických sloučenin), pokročilá organická technologie (chemie a technologie barviv, technologie barvení, výroba léčiv, výroba chemických specialit, poloprodukty chemických specialit, zařízení a procesy v organické technologii, průmyslová katalýza), fotochemie, bezpečnostní inženýrství, laboratorní praxe.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní ucelené vzdělání skloubením chemického a technického vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, ekonomicko-manažerského vzdělání a rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery. Tím získají kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, organických technologů, určených jako tzv. střední personál pro práci v chemických podnicích na úrovni provozních technologů, řadových výzkumných pracovníků ve vědecko-výzkumných a vývojových jednotkách, technologicky vzdělaných odborníků ve státních a soukromých organizacích kontrolního a poradenského charakteru a to nejen na domácím, ale i zahraničním trhu práce. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky technologické praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění nejen ve velkých, ale i v malých a středních podnicích, kde jsou vyžadovány všestranné chemicko-technologické a technické, jakož ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.

true

2801T009 Technologie výroby a zpracování polymerů

2801T009 Technologie výroby a zpracování polymerů

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 10
Počet uchazečů 2016/2017: 12
Počet přijatých 2016/2017: 11


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu, laboratořích výzkumných pracovišť, výzkumných ústavů odvětví aplikujících polymery, kompozitní materiály a nátěrové hmoty, soukromých firem a dalších institucí zabývajících se výrobou a zpracováním polymerů a výrobou a aplikací nátěrových hmot. Příprava bude zahrnovat vzdělávání v následujících oblastech: pokročilá makromolekulární chemie, struktura a vlastnosti polymerů a kompozitů, technologie výroby polymerů, technologie zpracování polymerů, technologie výroby nátěrových hmot, technologie aplikace nátěrových hmot, chemie filmotvorných látek, fyzika a fyzikální chemie polymerů, analýza polymerů, testování a hodnocení nátěrových hmot, hodnocení termoplastů, reaktoplastů a kompozitů, korozní ochrana materiálů, chemie pigmentů a plniv.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko- manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu a technických pracovníků v podnicích chemického průmyslu, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech. Absolventi jsou připraveni pracovat ve výzkumných institucích a ve výrobních podnicích zaměřených na syntézu a zpracování polymerů, výrobu kompozitních materiálů, na problematiku nátěrových hmot a surovin pro jejich výrobu (pojiva, pigmenty, plniva, aditiva, aj.), ve firmách zaměřených na aplikaci nátěrových hmot a vyrábějících zařízení pro jejich nanášení a testování. Řada absolventů najde uplatnění kromě výrobních, výzkumných a vývojových pracovišť i v oblasti obchodu, jak u domácích, tak i zahraničních firem.

true

2801T010 Teorie a technologie výbušin

2801T010 Teorie a technologie výbušin

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 10
Počet uchazečů 2016/2017: 4
Počet přijatých 2016/2017: 3


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro práci ve výzkumu, vývoji, výrobě, zpracování, skladování, obchodování a přepravě energetických materiálů a pro práci v příbuzných oborech, jako jsou trhací práce, vojenské a jim odpovídající technologie, policie, státní správa (báňské úřady apod.) a orgány NATO. Obor se zaměřením na bezpečnostní inženýrství poskytne studentům vzdělání pro samostatné řešení problémů, spojených s prevencí ztrát v průmyslu, provádění analýzy rizika, vytváření bezpečnostní dokumentace podniku v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením praktických a teoretických poznatků z oblasti energetických materiálů a bezpečnostního inženýrství, včetně schopnosti pracovat ve výzkumu, vývoji, výrobě, zpracování, skladování, obchodování, přepravě těchto materiálů, jakož i v oblasti prevence ztrát, provádění analýzy rizika a vytváření bezpečnostní dokumentace podniku v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie. Multidisciplinarita studijního oboru umožňuje absolventům vykonávat funkce a činnosti v organizacích, zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou, zpracováním, skladováním, obchodováním a přepravou energetických materiálů, prevencí ztrát v průmyslu, prováděním analýzy rizika a vytvářením bezpečnostní dokumentace podniků, funkce a činnosti i v příbuzných oborech, jako jsou trhací práce, vojenské a jim odpovídající technologie, policie, státní správa (báňské úřady apod.), orgány EÚ (WEAG apod.) a NATO.

true

2806T003 Vlákna a textilní chemie

2806T003 Vlákna a textilní chemie

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 10
Počet uchazečů 2016/2017: 4
Počet přijatých 2016/2017: 4


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu,při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu, laboratořích výzkumných pracovišť, výzkumných ústavů odvětví aplikujících polymery, kompozitní materiály a nátěrové hmoty, soukromých firem a dalších institucí zabývajících se výrobou a zpracováním polymerů se zaměřením na přírodní a syntetická vlákna, vláknité textilní materiály a jejich barvení, finální úpravy a textilní chemii a koloristiku. Příprava bude zahrnovat vzdělávání v následujících oblastech: pokročilá makromolekulární chemie, struktura a vlastnosti polymerů, technologie výroby polymerů, technologie zpracování vláknotvorných polymerů, přírodní a syntetická vlákna, koloristika, transportní procesy v polymerech, finální a speciální úpravy textilních materiálů, fyzika a fyzikální chemie polymerů, analýza polymerů, textilní inženýrství.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni pracovat v chemickém průmyslu, laboratořích výzkumných pracovišť, výzkumných ústavů odvětví aplikujících polymery a textilní materiály, ve všech typech zejména textilních soukromých firem a dalších institucích zabývajících se výrobou a úpravou textilních materiálů, mohou vykonávat funkce a činnosti na úrovni středního managementu a technických pracovníků v podnicích chemického průmyslu, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech. Řada absolventů najde uplatnění kromě výrobních, výzkumných a vývojových pracovišť i v oblasti obchodu, jak u domácích, tak i zahraničních firem.

true

N2901 Chemie a technologie potravin

false

2901T003 Hodnocení a analýza potravin

2901T003 Hodnocení a analýza potravin

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 24
Počet uchazečů 2016/2017: 31
Počet přijatých 2016/2017: 25


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– do tohoto studijního programu/oboru jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin oboru Hodnocení a analýza potravin a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie)
– pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin z předmětů Analýza potravin, Obecná mikrobiologie, Biochemie a Základy potravinářských technologií

Charakteristika oboru:

Cílem navazujícího magisterského programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, jejichž úkolem bude hodnocení a analýza potravin. Absolvent oboru je odborník s dostatečnými teoretickými i praktickými znalostmi moderních instrumentálních analytických metod, je detailně seznámen se základy anorganické a organické analýzy, jakož i obecné a potravinářské mikrobiologie a biochemie. Tento odborný základ vytváří předpoklady pro dostatečnou flexibilitu absolventa, takže se může uplatnit také v jiných kontrolních laboratořích (veterinární medicína, humánní medicína, chemický průmysl, apod.) i v základním a aplikovaném výzkumu, ve školství a jiných odvětvích.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají teoretický přehled a laboratorní praxi moderních analytických metod. Absolvent oboru je připravován jako odborník s předpoklady pro uplatnění jak v závodech potravinářského, tak chemického průmyslu, nebo v základním a aplikovaném výzkumu. Široký záběr ve výuce analytických disciplín umožňuje jeho rychlou přizpůsobivost a uplatnění i mimo ryze potravinářské a chemické obory, tedy tam, kde vyvstává potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro analytickou kontrolu surovin, materiálů, apod.

true

N3441 Polygrafie

false

3441T001 Polygrafie

3441T001 Polygrafie

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
Počet přijímaných 2018/2019: 15
Počet uchazečů 2016/2017: 14
Počet přijatých 2016/2017: 14


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– do tohoto studijního programu jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního programu Polygrafie
– uchazeči z řad absolventů bakalářského studijního programu Polygrafie se musí podrobit ústní přijímací zkoušce, přičemž budou zohledněny studijní výsledky a hodnocení u státní bakalářské zkoušky. Uchazeči z řad absolventů jiných bakalářských studijních programů (i z jiných vysokých škol) se podrobí ústní přijímací zkoušce
– vyžadovány budou základní znalosti z předmětů Polygrafické techniky a technologie, Reprodukční a předtiskové procesy a Chemie a fyzika polymerů, v rozsahu bakalářského studijního programu Polygrafie

Charakteristika oboru:

Prohloubit teoretické a praktické znalosti oboru polygrafie v návaznosti na bakalářské studium oboru, připravit vynikající studenty na samostatnou vědecko-výzkumnou práci a také doplnit jejich ekonomickou průpravu v oblasti marketingu a řízení polygrafických podniků. Důraz je kladen na prohloubení teoretických znalostí v oblasti materiálového inženýrství, fyzikálních dějů a interakcí v různých oblastech polygrafických technologií, znalostí fyzikálních experimentálních metod studia materiálů a na samostatnou vědecko-výzkumnou práci v rámci speciálních laboratoří oboru a diplomové práce. V moderním polygrafickém a komunikačním průmyslu by absolventi měli nalézt uplatnění jako vedoucí a řídící pracovníci a podnikatelé. Vynikající studenti mají možnost pokračovat v tříletém doktorském studijním programu.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru získává znalosti oboru s důrazem na technologii polygrafických výrob v celém rozsahu tiskových technik, výrobních technologií, tiskových barev a laků a potiskovaných substrátů. V oblasti předtiskových operací a informatiky umí pracovat s moderními programovými produkty pro zpracování obrazu a textu pro tisk, elektronické publikace i multimediální komunikace. Ekonomické a společensko-vědní předměty (např. Psychologie pro manažery, Úvod do práva) ho připraví na vedoucí a řídící funkce ve větších podnicích i pro vlastní podnikání. Díky hlubšímu studiu chemie a fyziky materiálů, především makromolekulárních látek, má předpoklady pro výzkumnou a vědeckou práci v tomto oboru v rámci doktorského studijního programu Chemie a technologie materiálů, studijního oboru Technologie makromolekulárních látek.

true

N3912 Speciální chemicko-biologické obory

false

3901T001 Analýza biologických materiálů

3901T001 Analýza biologických materiálů

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr.
Počet přijímaných 2018/2019: 15
Počet uchazečů 2016/2017: 61
Počet přijatých 2016/2017: 31


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– do tohoto studijního programu jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního programu Speciální chemicko-biologické obory studijních oborů Klinická biologie a chemie a Zdravotní laborant. Přijati mohou být také absolventi příbuzných oborů z jiných vysokých škol, kteří úspěšně ukončili bakalářský stupeň studia.
– bez přijímací zkoušky budou přijati pouze uchazeči, kteří jsou absolventy studijního programu Speciální chemicko-biologické obory na FChT UPa, jejichž vážený studijní průměr dosažený v bakalářském studiu nebude vyšší než 1,85. Ostatní uchazeči musí složit ústní přijímací zkoušku.
– při přijímacím řízení budou požadovány znalosti v rozsahu studijního programu Speciální chemicko-biologické obory z předmětů Obecná a klinická biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Základy lékařské genetiky, Imunologie a Mikrobiologie
– na základě výsledků ústní zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů a přijati budou ti, kteří se po započtení počtu studentů přijatých bez přijímací zkoušky umístí v pořadí nejlepších až do maximálního počtu přijímaných studentů

Charakteristika oboru:

Cílem tohoto oboru je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro práci v klinických laboratořích nemocnic, laboratořích hygienických zařízení, veterinárních ústavů, zařízení pro výrobu a kontrolu biopreparátů a léčiv, výzkumných ústavů, soukromých firem a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů a testování různých látek. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti pokročilé analytické chemie, zahrnující speciální analytické metody, klinické biochemie, klinické mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod a správné laboratorní praxe. Vedle teoretické přípravy je kladen důraz na praktické formy výuky.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je vysokoškolsky kvalifikovaným pracovníkem v oblastech instrumentální analýzy, biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod a správné laboratorní praxe. Ovládá odpovídající přístrojovou techniku včetně využití automatizace, statistických metod a výpočetní techniky. Ve své práci se řídí předpisy, které se týkají provozu chemických a biologických laboratoří, bezpečnosti práce, ochrany před nákazami a zásadami správné laboratorní praxe. Dovede posoudit výsledky laboratorních šetření a interpretovat je na odpovídající úrovni. Jeho znalosti umožní, aby byl také platným konzultantem lékaři při volbě a využití laboratorních metod v diagnostické monitorovací, příp. i terapeutické a preventivní činnosti.
Pro své interdisciplinární vzdělání najde uplatnění nejen v laboratořích zdravotnických či veterinárních zařízení, ale i ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu, výzkumných ústavech, soukromých firmách, příp. dalších institucích, zabývajících se analýzou biologických materiálů.

true

1406T011 Bioanalytik

1406T011 Bioanalytik

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr.
Počet přijímaných 2018/2019: 30
Počet uchazečů 2016/2017: 82
Počet přijatých 2016/2017: 33


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského oboru chemicko-biologického zaměření (vždy se ale musí jednat o obor akreditovaný nejen na MŠMT, ale též na MZ, po jehož absolvování získá student automaticky statut zdravotnického pracovníka)
– bez přijímací zkoušky budou přijati pouze uchazeči, kteří jsou absolventy studijního programu Speciální chemicko-biologické obory na FChT UPa, jejichž vážený
studijní průměr dosažený v bakalářském studiu nebude vyšší než 1,75. Ostatní uchazeči musí složit ústní přijímací zkoušku.
– při přijímacím řízení budou požadovány znalosti v rozsahu studijního programu Speciální chemicko-biologické obory z předmětů Obecná a klinická biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Základy lékařské genetiky, Imunologie a Mikrobiologie
– na základě výsledků ústní zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů a přijati budou ti, kteří se po započtení počtu studentů přijatých bez přijímací zkoušky umístí v pořadí nejlepších až do maximálního počtu přijímaných studentů

Charakteristika oboru:

Cílem tohoto oboru je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu na pozici odborný pracovník v laboratorních metodách a to pro práci v klinických laboratořích nemocnic, poliklinik a dalších zdravotnických zařízení. Absolvent najde uplatnění i např. v laboratořích hygienických zařízení, zařízení pro výrobu a kontrolu biopreparátů a léčiv, výzkumných ústavů, soukromých firem a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů, testování účinků látek či přípravu léčivých přípravků. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti pokročilé instrumentální analytické chemie, zahrnující speciální analytické metody, klinické biochemie, klinické mikrobiologie, imunologie a imunochemie, cytologie a histologie, molekulárně biologických metod a správné laboratorní praxe. Vedle teoretické přípravy je kladen důraz na praktické formy výuky.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je vysokoškolsky kvalifikovaným pracovníkem v oblastech klinické diagnostiky, instrumentální analýzy, klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie, molekulárně biologických metod, histologie a cytodiagnostiky, hematologie a transfúzního lékařství. Ovládá odpovídající přístrojovou techniku včetně využití automatizace, statistických metod a výpočetní techniky. Ve své práci se řídí předpisy, které se týkají provozu klinických a biologických laboratoří, bezpečnosti práce, ochrany před nákazami a zásadami správné laboratorní praxe. Dovede posoudit výsledky laboratorních šetření a interpretovat je na odpovídající úrovni. Jeho znalosti umožní, aby byl také platným konzultantem lékaři při volbě a využití laboratorních metod v diagnostické monitorovací, příp. i terapeutické a preventivní činnosti. Nejvýznamnější odborné charakteristiky absolventa: ovládá všechny laboratorní
techniky pro preanalytické zpracování vzorků; ovládá práce s laboratorními automatickými analyzátory a informačními systémy; provádí statistické vyhodnocení naměřených dat; dodržuje zásady bezpečnosti práce a pravidla správné laboratorní praxe; provádí vnitřní a vnější kontrolu kvality analýz včetně mezilaboratorního porovnávání; dokumentuje údaje o provedených analýzách, referenčních materiálech a diagnostických reagenciích; je vybaven potřebnými znalostmi i praktickými dovednostmi pro práci v mikrobiologických, imunologických hematologických, molekulárně biologických příp. dalších klinických a specializovaných laboratořích; je schopen samostatně provádět předepsaná laboratorní vyšetření a měření včetně využívání přístrojové a laboratorní techniky, přípravu materiálu a přístrojů nutných pro laboratorní činnost, identifikaci vzorků a hodnotit jejich kvalitu pro požadované vyšetření; je schopen optimalizovat rozhodovací procesy syntézou laboratorních a teoretických biomedicínských dat; je seznámen s postupy vnitřní autorizace personálu k vykonávání specifických analytických činností; ovládá základní pravidla metrologie a chemometrie a je schopen je prakticky aplikovat v činnosti laboratoře; své povolání vykonává v souladu s etickými zásadami, pravidly a přijatými kodexy.

true
Rozšířit fotografii: 
false
true

Doktorské programy

Doktorské programy

Doktorské studijní programy navazují na předešlé magisterské studium a podmínkou přijetí je jeho řádné ukončení.  Doktorské st. programy jsou u nás vedeny i v anglické verzi studia, což umožňuje studium i řadě zahraničních studentů. Uchazeči je zde umožněn zisk doktorského titulu Ph.D.

P1418 Anorganická chemie

 • obor Anorganická chemie

P1421 Organická chemie

 • obor Organická chemie

P1419 Analytická chemie

 • obor Analytická chemie

P1420 Fyzikální chemie

 • obor Fyzikální chemie

P2832 Chemie a chemické technologie

 • obor Anorganická technologie
 • obor Organická technologie

P2833 Chemie a technologie materiálů

 • obor Chemie a technologie anorganických materiálů
 • obor Inženýrství energetických materiálů
 • obor Povrchové inženýrství

P2837 Chemické a procesní inženýrství

 • obor Enviromentální inženýrství
 • obor Chemické inženýrství

 

Všechny nabízené doktorské programy a obory je možno studovat v prezenční i kombinované formě a student po ukončení studia získává titul Ph.D. Počet přijímaných závisí na kapacitě školícího pracoviště a počtu uchazečů.

false
Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
true