Doktorské programy

Doktorské studijní programy navazují na předešlé magisterské studium a podmínkou přijetí je jeho řádné ukončení. Doktorské studijní programy je u nás možno studovat i v anglickém jazyce, což umožňuje studium i řadě zahraničních studentů. Uchazeči je zde umožněn zisk doktorského titulu Ph.D.

  • Všechny nabízené doktorské programy je možno studovat v prezenční i kombinované formě (týká se studia v českém jazyce).
  • V anglickém jazyce je možno studovat pouze v prezenční formě studia.
  • Počet přijímaných závisí na kapacitě školícího pracoviště a počtu uchazečů.
  • Délka studia je 4 roky.
false

D Analytická chemie

D Analytická chemie

Garant studijního programu: doc. Ing. Jan Fischer, CSc.​

Doktorský studijní program Analytická chemie je dalším nadstavbovým stupněm vzdělání v oblasti analytické a bioanalytické chemie. Cílem studia v tomto programu je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro vývojovou činnost a vědecko-výzkumnou práci v konkrétních oblastech analytické chemie a v příbuzných oborech. Vedle hlubších teoretických znalostí v dané oblasti je hlavní důraz kladen na soustavnou experimentální práci doktoranda s cílem dosáhnout schopnosti jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky a závěry, následně je prezentovat a obhájit a podle potřeby přenést do praxe. Současně s těmito odbornými cíli je kladen důraz i na prohloubení jazykových znalostí a dovedností doktoranda pro prezentaci jeho výsledků na mezinárodním fóru.  
 

Rozšířit fotografii: 
false
true

D Anorganická chemie

D Anorganická chemie

Garant studijního programu: prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.

Cílem doktorského studijního programu Anorganická chemie je teoreticky i prakticky seznámit studenty s nejnovějšími poznatky z této multidisciplinární oblasti chemie, které jsou nutné pro řešení problémů jak základního, tak i aplikovaného výzkumu, a problémů chemické technologie pro jejich řešení v průmyslových podnicích a státní správě. V rámci doktorského studijního programu Anorganická chemie budou vychováni absolventi schopní multioborového přístupu k sofistikované anorganicko-organické syntéze s využitím nejmodernějších instrumentálních technik strukturního výzkumu a analýzy. Cílem je rovněž jazykově vybavený absolvent schopný samostatného rozhodování o směřování výzkumu/výroby využívající nabyté teoretické základy i moderní kvantově-chemické výpočty pro jejich popis a vysvětlení. 

Rozšířit fotografii: 
false
true

D Anorganická technologie

D Anorganická technologie

Garant studijního programu: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Cílem studijního programu je dále rozvíjet znalosti studenta získané v předchozím stupni vysokoškolského studia tohoto či příbuzného oboru se zaměřením na rozvoj vědeckého bádání a tvůrčí práce studentů. Absolvent programu je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi fyzikálně chemických a chemicko-inženýrských procesů, na kterých jsou založeny významné, zejména moderní anorganické výrobní technologie a související činnosti a zařízení. Vedle toho je schopen komunikovat v anglickém jazyce, předkládat a samostatně řešit výzkumné projekty, které povedou k získání původních publikovaných poznatků, a aplikovat ve výzkumu moderní experimentální metody. Profilujícími odbornými zaměřeními jsou technologie anorganických pigmentů a průmyslových hnojiv, anorganická analýza, termodynamika a reakční kinetika průmyslově využitelných procesů a materiálů. Absolventi studia budou připraveni najít uplatnění v aplikovaném i základním výzkumu, v chemickém průmyslu, školství, zemědělství a jiných odvětvích souvisejících s oborem, a to zejména na pracovištích vyžadujících schopnosti a odbornou kvalifikaci pro samostatnou výzkumnou, vývojovou, pedagogickou, řídící a jinou činnost.

Rozšířit fotografii: 
false
true

D Biochemie

D Biochemie

Garant studijního programu: prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.

Doktorský studijní program Biochemie nabízí studentům komplexní vzdělání a nástroje nezbytné k řešení problémů v biochemických laboratořích a institucích zabývajících se výzkumem v oblasti biochemie a biochemických analýz. Cíle studia doktorského studijního programu Biochemie jsou: 1. Seznámit studenty s nejnovějšími poznatky v oblasti biochemie a biochemických analýz pro řešení problémů základního i aplikovaného výzkumu. 2. Vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti biochemie, především pak pro práci v klinických a biochemických laboratořích. Absolvent je vedle samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práce kvalifikován pro organizační vedení těchto laboratoří v zařízeních státního i privátního sektoru, zásadním principem výuky je tak propojení s výzkumem.

Rozšířit fotografii: 
false
true

D Fyzikální chemie

D Fyzikální chemie

Garant studijního programu: prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.

Cílem doktorského studijního programu Fyzikální chemie je vychovávat odborníky s přehledem v celém oboru fyzikální chemie a zejména pak s širším vhledem a znalostmi v oblasti vymezené tématem disertační práce a zaměřením výzkumné skupiny, ve které svou disertační práci vypracovávají. Hlavní důraz je kladen na rozvíjení schopností studentů provádět praktickou výzkumnou činnost, zejména pak na schopnosti studentů definovat cíle výzkumné činnosti, samostatně pracovat s moderními informačními technologiemi, kriticky zpracovávat informace ze světových odborných databází, prohlubovat své znalosti v oboru, provádět a případně organizovat samotnou výzkumnou činnost, shrnout, kriticky posoudit a diskutovat své výsledky a informovat o nich jak písemnou formou, tak ústním sdělením v mateřském i cizím jazyce jak odbornou, tak i laickou veřejnost. Nedílnou součástí studia je vedení studentů rovněž ke schopnosti pedagogické práce, vedení mladších studentů a předávání vlastních poznatků kolegům. Cílem studia je tedy vychovat pracovníky schopné jak samostatné vědecké tvůrčí činnosti, tak i práce v součinnosti s ostatními členy širších výzkumných skupin, kteří budou schopni obor dále samostatně rozvíjet.  

Rozšířit fotografii: 
false
true

D Chemické a procesní inženýrství

D Chemické a procesní inženýrství

specializace Chemické inženýrství

Garant studijní specializace: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Cílem specializace Chemické inženýrství v rámci doktorského studijního programu je připravit studenty tak, aby byli schopni přesně identifikovat podstatu jednotlivých chemicko-inženýrských operací, inženýrsky analyzovat a syntetizovat i celé systémy procesů a znali metody umožňující efektivní přenos a interpretaci výsledků laboratorních testů do průmyslové praxe. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti proudění tekutin a sdílení tepla, difuzních procesů, reaktorového inženýrství, reologie, tlakových, difuzních a elektrodifuzních membránových procesů. Nedílnou součástí je i obeznámení s výpočetní technikou a nejnovějším profesionálním softwarem pro simulaci a optimalizaci složitých procesů chemické technologie. 

 

specializace Environmentální inženýrství

Garant studijní specializace: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Cílem specializace Environmentální inženýrství je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti ochrany životního prostředí, chemického a procesního inženýrství se zaměřením na trvale udržitelný rozvoj včetně teoretického i experimentálního výzkumu za použití pokročilých výzkumných technik a moderních metod matematického modelování, tj. poskytnout inženýrům chemie ucelené interdisciplinární vzdělání potřebné pro práci v organizacích majících vztah k ochraně životního prostředí a připravit je na zastávání funkcí na různých úrovních rozhodování. Předměty studijního oboru doplňují a rozšiřují znalosti získané v předcházejícím magisterském programu a tvoří základ pro celoživotní samostatné vzdělávání.

Rozšířit fotografii: 
false
true

D Povrchové inženýrství

D Povrchové inženýrství

Garant studijního programu: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Povrchové inženýrství lze chápat jako interdisciplinární obor, který se týká chemie a technologie jak samotných materiálů, tak povrchů a na nich aplikovaných povlaků a vrstev. Jedná se o rozvíjející se perspektivní obor, který se v podobném rozsahu na vysoké škole v ČR nestuduje. Studenti jsou vzděláváni v oblasti chemie polymerních, kompozitních a anorganických materiálů, mají pokročilé znalosti z oblasti technologie makromolekulárních látek, chemie filmotvorných látek, jakož i chemie anorganických látek. Osvojí si tak znalosti o nových materiálech vhodných pro výzkum a technologie polymerních a kompozitních materiálů. Studenti disponují rovněž dovednostmi z oblasti přípravy a charakterizace organických povlaků, tenkých polovodičových vrstev, vodivých polymerů, nanomateriálů a jejich aplikací, z oblasti polygrafických materiálů, materiálů pro úpravy a barvení vláken a rovněž z oblasti papírenské technologie. 

Rozšířit fotografii: 
false
true

D Chemie a technologie anorganických materiálů

D Chemie a technologie anorganických materiálů

Garant studijního programu: prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

Cílem studia je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti chemie a technologie anorganických materiálů jako jsou polovodičové materiály, speciální skelné a keramické materiály, nanomateriály, materiály pro elektroniku, optiku a optoelektroniku, aj. Na základě nejnovějších poznatků v oblasti vědy a výzkumu si absolvent v rámci studia rovněž prohlubuje teoretické znalosti a získává informace o pokrocích v metodách charakterizace různých materiálů i moderních technologiích. Studijní program je vyučován v českém jazyce s výjimkou povinného předmětu Angličtina pro vědecké pracovníky - B2+ rozvíjejícího jazykové schopnosti absolventů. 

Rozšířit fotografii: 
false
true

D Inženýrství energetických materiálů

D Inženýrství energetických materiálů

Garant studijního progranu: doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D.

Doktorský studijní program "Inženýrství energetických materiálů" nabízí studentům komplexní vzdělání a nástroje nezbytné k řešení problémů ve výzkumných organizacích a výrobních podnicích, zabývajících se výzkumem, výrobou a zpracováním energetických materiálů. Cílem doktorského studijního programu je seznámit studenty s oblastí chemie a technologie energetických materiálů, teorií výbuchu a bezpečnostního inženýrství a vychovat je k samostatné tvůrčí práci. V prezenční i kombinované formě studia budou studenti individuálně vedeni a vzděláváni podle schválených témat disertačních prací pod vedením školitele. Studium v tomto doktorském programu se orientuje zejména na chemii a chemickou technologii energetických materiálů typu třaskavin, trhavin, propelentů a pyrotechnických složí, dále pak na teorii výbuchu a bezpečnostní inženýrství chemických výrob.

Rozšířit fotografii: 
false
true

D Organická chemie

D Organická chemie

Garant studijního programu: prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.​

Cílem studia je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci ve vědním oboru Organické chemie. To znamená vybavit absolventy hlubokými teoretickými znalostmi v oblastech současného poznání vztahů mezi strukturou, reaktivitou a fyzikálně-chemickými vlastnostmi organických sloučenin. Ovládnout současné experimentální metody v práci s moderní laboratorní a přístrojovou technikou využívanou v organické syntéze i analýze, včetně separačních technik a metod vyhodnocování výsledků experimentů. Vytvořit návyk samostatného kritického a tvůrčího myšlení při plánování, realizaci a publikování vědeckých výsledků. Vědeckou výchovu uskutečňovat v duchu a v kontextu se soudobým vědeckým poznáním. 

Rozšířit fotografii: 
false
true

D Organická technologie

D Organická technologie

Garant studijního programu: prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.

Cílem studia je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti organické technologie, především pak v oborech malo a středně tonážních výrob chemických specialit, takových jako jsou barviva, organické pigmenty, léčiva, bio-medicínské přípravky, energetické materiály, a jejich polotovary, se zaměřením na výzkumné ústavy a podniky chemického průmyslu. Zásadním principem výuky je propojení s výzkumem a důraz na jeho technologický rozvoj.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Garant studijního programu: doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

Cílem doktorského studijního programu Ekonomika a management podniků s procesními výrobami je připravit všestranně a komplexně připravené absolventy, vědecko-výzkumné pracovníky, kteří budou schopni odborně pracovat na úrovni mezinárodních standardů v oblasti svého oboru, a vysoce kvalifikované odborníky připravené k výkonu manažerských pozic v podnicích s procesními výrobami, zejména podnicích chemického průmyslu a dalších příbuzných průmyslových odvětvích.

Procesními výrobami rozumíme takové chemické a biochemické procesy, které, na rozdíl od mechanických výrob, vytvářejí ze vstupních látek a komponent aplikací chemických a biochemických technologií výsledné produkty, které mají odlišnou chemickou strukturu i nové užitné vlastnosti. Procesní výroby se vyskytují ve větší či menší míře nejen v oborech chemického průmyslu, nýbrž i v technologicky příbuzných oborech jako jsou potravinářství, farmaceutika, fotochemie, papírenství, plastikářský a gumárenský průmysl aj.

Doktorský studijní program navazuje na znalosti, dovednosti a způsobilosti studentů získané v navazujícím magisterském studijním programu a má za cíl je dále rozvinout ve směru rozvoje myšlení, poznatků a dovedností jak v oblasti teorie a nových moderních metod a postupů ekonomicko-manažerských disciplín, tak v oblasti chemicko-technologických, biologických a biochemických výrob, ale i metodologie vědecké práce. Důraz přitom bude kladen na roli společensky citlivých podniků s procesními výrobami v dnešní znalostní společnosti a jejich přínos k udržitelnému rozvoji.

Absolventi daného studijního programu budou schopni účelně propojit znalosti a dovednosti z oblasti ekonomicko-manažerských disciplín a disciplín chemicko-technologických, budou schopni vytvářet efektivní interakce mezi teorií a praxí na žádoucí vzdělanostní úrovni, a to jak při své vědecko-výzkumné činnosti, tak při řízení podniků.

true
Rozšířit fotografii: 
false