Navazující magisterské studijní programy jsou ve strukturované podobě studia další studijní etapou na naší fakultě. Navazují na tříleté bakalářské studium a délka studia je zde dva roky. Pro ty nejlepší je poté připraveno doktorské studium s možností získání titulu Ph.D.

Analytická chemie Mgr

Garant studijního programu: doc. Ing. Jan Fischer, CSc.​

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie a fyzikální chemie

Charakteristika oboru:

Cílem je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v nejrůznějších analytických laboratořích. Absolvent oboru je odborník s dostatečnými teoretickými i praktickými znalostmi moderních instrumentálních analytických metod, které může uplatnit ve všech kontrolních laboratořích, a to nejen v chemickém průmyslu, ale i v základním a aplikovaném výzkumu, ve školství a jiných odvětvích. Absolvent je přehledně seznámen se základy anorganické analýzy, praktická výuka je pak směrována především do oblasti analýzy organických sloučenin pomocí separačních, elektroanalytických a spektrálních metod.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají teoretický přehled a laboratorní praxi moderních analytických metod. Absolvent oboru je připravován jako odborník s předpoklady pro uplatnění jak ve výrobních chemických závodech, tak v základním a aplikovaném výzkumu. Široký záběr ve výuce analytických disciplín umožňuje jeho rychlou přizpůsobivost a uplatnění i mimo ryze chemické obory, tedy tam, kde vyvstává potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro analytickou kontrolu surovin, materiálů, apod. Absolventi získají kvalifikační předpoklady pro výkon funkcí jak na úrovni vedení kontrolních analytických laboratoří, tak odborné měření a vyhodnocování analýz ve vysoce specializovaných výrobách či výzkumných pracovištích, v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, případně i v inspekčních orgánech.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Analýza biologických materiálů Mgr

Garant studijního programu: prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr.


Co tě naučíme?

Během magisterského studia si rozšíříš nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, které jsi získal v průběhu bakalářského studia.

Čím budeš?

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu „Analýza biologických materiálů“ bude plnohodnotně vzdělaným odborníkem v oblasti analytické chemie pro analýzy biologických materiálů, bude vedoucím v analytických laboratořích, kde se provádějí analýzy humánních, veterinárních a přírodních materiálů moderními analytickými metodami.

Po absolvování tohoto navazujícího magisterského studia bude mít absolvent také základní poznatky z oboru akreditace a management systému kvality analytické laboratoře, správné laboratorní praxe a bezpečnosti práce v laboratoři, bude schopen řídit laboratorní experimenty a vypracovávat odborné zprávy a studie v uvedených oborech, bude mít specializované jazykové znalosti angličtiny nezbytné k pochopení odborného textu, návodu k použití a obsluze přístroje a k základní komunikaci s odbornými pracovníky, bude ovládat základy informačních technologií, bude schopen vykonávat poradenskou činnost při výběru analytických metod a experimentálních postupů, bude schopen samostatně a bezpečně pracovat v chemicky a biochemicky specializované laboratoři a zodpovědně posuzovat rizika těchto prací.

Absolvent tohoto navazujícího magisterského vysokoškolského studia se uplatní například v akademické sféře a dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi v oboru chemie a biochemie, laboratořích nemocnic, poliklinik, hygienických zařízeních, transfúzních stanicích, veterinárních ústavech, ve výrobě biopreparátů a léčiv, a kontrolních laboratorních provozech státního i nestátního typu.

Co budeš studovat a podmínky pro přijetí

Rozšířit fotografii: 
false
true

Anorganická a bioanorganická chemie Mgr

Garant studijního programu: prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie a fyzikální chemie

Charakteristika oboru:

Studijní obor je založen na moderním a uceleném přístupu k subjektu a metodologii současné anorganické chemie. Obsah výuky odráží fakt, že anorganická a bioanorganická chemie není izolovaný obor, ale prolíná se s dalšími chemickými a nechemickými vědními obory. Metodologicky usiluje o pochopení vztahů mezi strukturou látky (molekulovou, elektronovou) a jejími vlastnostmi statickými (elektrické, optické, magnetické apod.) a dynamickými (reaktivita, aktivita katalytická, biologická, farmakologická apod.). Takový přístup je užitečný nejen pro danou aplikaci dané sloučeniny, ale je velmi účinný i při řešení problémů technické praxe obecně. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti pokročilé anorganické chemie, teoretických základů molekulové a krystalové chemie, metod výzkumu struktury látek, bioanorganické chemie, chemie organokovových sloučenin. Výběrem dalších volitelných předmětů mohou do jisté míry osobně dotvořit svůj odborný profil. Nedílnou součástí je přiměřené ovládání výpočetní techniky. Vedle teoretické přípravy je kladen velký důraz na praktické formy výuky.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením teoretického, technicko-ekonomického a manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery. Značná univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost
na měnící se potřeby a požadavky praxe a uplatnění nejen ve výzkumných pracovištích, ale i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány nejen všestranné výzkumné, ale i technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.
Absolventi získají kvalifikační předpoklady pro odborné řídící funkce a vědecko-výzkumnou činnost ve výzkumných ústavech jak základního, tak i aplikovaného výzkumu a funkce a činnosti na úrovni středního i vrcholového managementu a odborných technických pracovníků v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, v podnicích zabývajících se výrobou anorganických a organických specialit (organoprvkové sloučeniny, katalyzátory, bioanorganika, zakázkové syntézy apod.).

Rozšířit fotografii: 
false
true

Anorganická technologie Mgr

Garant studijního programu: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z obecné a anorganické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie

Charakteristika oboru:

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu v oblasti výroby, výzkumu a vývoje tradičních i nových materiálů, ale také ve sféře obchodu a podnikového managementu. Šíře získaných znalostí by měla vytvářet předpoklady pro úspěšné uplatnění absolventů i v chemii blízkých průmyslových odvětvích, v institucích zabývajících se tvorbou a ochranou životního prostředí, ve školství, zdravotnictví, státní správě a zemědělství. Příprava bude zahrnovat pokročilé vzdělávání v následujících základních oblastech: technologie anorganických výrob, teoretické základy technologických procesů, procesy a aparáty v chemických výrobnách, metody charakterizace materiálů, průmyslová bezpečnost, management jakosti a environmentální management, statistické zpracování dat a jeho využití pro řízení procesů, chemická informatika.

Profil a uplatnění absolventa:

Obsahová šíře a hloubka znalostí získaných studiem vyučovaných předmětů společně s jejich skladbou vychází z požadavků praxe na odbornou kvalifikaci absolventů a usilují o dosažení maximální univerzálnosti využití získaných poznatků v praxi. Přispívá k tomu zařazení předmětů všeobecné povahy, jejichž zvládnutí umožňuje absolventům ucházet se o zaměstnání i v nechemické praxi. Absolventi oboru mohou nalézt uplatnění zejména v chemickém průmyslu, v aplikovaném i základním chemickém výzkumu, ale také v institucích a firmách odvětvově chemii vzdálených, nicméně chemické profese a kvalifikaci více či méně vyžadujících (průmysl textilní, gumárenský, stavebních hmot, strojírenský, hutnický, doprava, školství, zemědělství, státní správa a jiné). Získaná kvalifikace předurčuje absolventy především na místa středního managementu a místa samostatných technických pracovníků ve funkcích vyžadujících vysokoškolskou odbornou kvalifikaci a vyšší míru odpovědnosti, schopnější mohou dosáhnout funkcí ve vedení vrcholovém.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Mgr

Garant studijního programu: prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr.


Co tě naučíme?

Během magisterského studia si rozšíříš nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, které jsi získal v průběhu bakalářského studia.

Cílem je zvýšit tvou teoretickou připravenost a startovací praktické dovednosti multidisciplinárně vzdělaného bioanalytika, abys byl jako absolvent připraven pro práci v různých klinicko-laboratorních medicínských oborech v různých typech zdravotnických zařízení, reagovat na měnící se nároky jednotlivých oborů a jejich rozvoj, zvláště s ohledem na proces konsolidace oborů laboratorní medicíny.  Získáš profesní kvalifikaci a způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v rámci EU.

Čím budeš?

Absolvent tohoto magisterského oboru bude vysokoškolsky kvalifikovaným pracovníkem v oblastech klinické diagnostiky, instrumentální analýzy, klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie, molekulárně biologických metod, histologie a cytodiagnostiky, hematologie a transfúzního lékařství.

Po absolvování bude ovládat odpovídající přístrojovou techniku včetně využití automatizace, statistických metod a výpočetní techniky. Student je připravován pro výkon regulovaného povolání dle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb. Ve své práci se řídí předpisy, které se týkají provozu klinických a biologických laboratoří, bezpečnosti práce, ochrany před nákazami a zásadami přípravy léčivých přípravků a správné laboratorní praxe. Absolvent bude schopen vybrat, provést a interpretovat výsledky analýz a metodických postupů v rámci diagnostické monitorovací, příp. i terapeutické a preventivní činnosti. Může se uplatnit i jako odborný pracovník pro monitoring klinických studií. Absolventi budou mít dostatek teoretických i praktických znalostí také pro práci ve vývoji a testování nových analytických metod, diagnostických souprav, přípravy reagencií a látek pro diagnostiku a také pro výrobu a kontrolu kvality a účinnosti terapeutických preparátů a léků. 

Studijní program je sestaven tak, aby se absolventi uplatnili přednostně v diagnostických laboratořích zdravotnických zařízení. Získají též dostatečné vzdělání pro práci v laboratořích farmaceutického příp. chemického průmyslu, výzkumných ústavů a dalších institucí i soukromých firem, provádějící různě zaměřenou analýzu biologických materiálů.

Co budeš studovat a podmínky pro přijetí

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Informace k přijímacímu testu234.44 KB
PDF icon Vzorový přijímací test265.38 KB
true
Rozšířit fotografii: 
false
true

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu Mgr

Garant studijního programu: doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti v rozsahu odpovídajícímu náplni bakalářských studijních programů Chemie a technická chemie a Chemické a procesní inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je vychovat všestranně a komplexně připraveného absolventa k výkonu technicko-ekonomických a manažerských pozic v podnicích chemického, farmaceutického, potravinářského a dalších příbuzných průmyslových oborů.
Cílem tohoto oboru je rozvinutí základních poznatků a dovedností z odvětvové ekonomiky a managementu; příprava zahrnuje výuku:
- obecné ekonomie – makroekonomie a mikroekonomie, ekonomických disciplín – finanční účetnictví, finanční management a manažerské účetnictví,
- manažerských disciplín – marketingový management, marketingový výzkum, management inovací, systémy řízení podnikových procesů, logistické systémy, personální management,
- průřezových disciplín – aplikovaná statistika, ekonomická statistika, operační analýza,
- právních disciplín – základy práva a obchodní právo.
Vedle teoretické přípravy bude kladen důraz na aktivní formy výuky formou řešení případových studií a manažerských simulačních her (strategický marketing) a primárních výzkumů přímo v podnikové praxi (semestrální projekty, ročníkové projekty a diplomová práce) a odborné praxe.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí. Tím získají kvalifikační předpoklady pro výkon řídících funkcí na úrovni středního managementu a po získání praxe i pro výkon manažerských funkcí na vrcholové úrovni podniků. Koncepční pojetí a komplexnost studijního oboru umožňuje dobrou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe. Absolventi najdou uplatnění ve funkcích na úrovni středního i vrcholového managementu v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak i v marketingových, obchodních, logistických a dalších obslužných útvarech. Další uplatnění je možné i ve státních a samosprávných orgánech, příp. ve finančních a podobných institucích.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Fyzikální chemie Mgr

Garant studijního programu: doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie a fyzikální chemie

Charakteristika oboru:

Cílem je připravit studenty tak, aby byli schopni řešit samostatně vědecko-výzkumné úkoly, identifikovat podstatu jednotlivých chemicko-inženýrských operací a znali metody umožňující efektivní přenos a interpretaci výsledků laboratorních testů do průmyslové praxe. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti termodynamiky, reakční kinetiky, chemického inženýrství, biofyzikální chemie, adsorpčních procesů, matematiky a matematické statistiky a moderních analytických metod. Vedle teoretické přípravy je kladen důraz na praktické formy výuky a na obeznámení s výpočetní technikou.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu technických pracovníků v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech, ve výzkumných a vědeckých institucích pro činnost vědecko-výzkumnou a vývojovou.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Hodnocení a analýza potravin Mgr

Garant studijního programu: doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– do tohoto studijního programu/oboru jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin oboru Hodnocení a analýza potravin a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie)
– pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin z předmětů Analýza potravin, Obecná mikrobiologie, Biochemie a Základy potravinářských technologií

Charakteristika oboru:

Cílem navazujícího magisterského programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, jejichž úkolem bude hodnocení a analýza potravin. Absolvent oboru je odborník s dostatečnými teoretickými i praktickými znalostmi moderních instrumentálních analytických metod, je detailně seznámen se základy anorganické a organické analýzy, jakož i obecné a potravinářské mikrobiologie a biochemie. Tento odborný základ vytváří předpoklady pro dostatečnou flexibilitu absolventa, takže se může uplatnit také v jiných kontrolních laboratořích (veterinární medicína, humánní medicína, chemický průmysl, apod.) i v základním a aplikovaném výzkumu, ve školství a jiných odvětvích.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají teoretický přehled a laboratorní praxi moderních analytických metod. Absolvent oboru je připravován jako odborník s předpoklady pro uplatnění jak v závodech potravinářského, tak chemického průmyslu, nebo v základním a aplikovaném výzkumu. Široký záběr ve výuce analytických disciplín umožňuje jeho rychlou přizpůsobivost a uplatnění i mimo ryze potravinářské a chemické obory, tedy tam, kde vyvstává potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro analytickou kontrolu surovin, materiálů, apod.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Inženýrství energetických materiálů Mgr

Garant studijního programu: doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro práci ve výzkumu, vývoji, výrobě, zpracování, skladování, obchodování a přepravě energetických materiálů a pro práci v příbuzných oborech, jako jsou trhací práce, vojenské a jim odpovídající technologie, policie, státní správa (báňské úřady apod.) a orgány NATO. Obor se zaměřením na bezpečnostní inženýrství poskytne studentům vzdělání pro samostatné řešení problémů, spojených s prevencí ztrát v průmyslu, provádění analýzy rizika, vytváření bezpečnostní dokumentace podniku v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením praktických a teoretických poznatků z oblasti energetických materiálů a bezpečnostního inženýrství, včetně schopnosti pracovat ve výzkumu, vývoji, výrobě, zpracování, skladování, obchodování, přepravě těchto materiálů, jakož i v oblasti prevence ztrát, provádění analýzy rizika a vytváření bezpečnostní dokumentace podniku v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie. Multidisciplinarita studijního oboru umožňuje absolventům vykonávat funkce a činnosti v organizacích, zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou, zpracováním, skladováním, obchodováním a přepravou energetických materiálů, prevencí ztrát v průmyslu, prováděním analýzy rizika a vytvářením bezpečnostní dokumentace podniků, funkce a činnosti i v příbuzných oborech, jako jsou trhací práce, vojenské a jim odpovídající technologie, policie, státní správa (báňské úřady apod.), orgány EÚ (WEAG apod.) a NATO.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Materiálové inženýrství Mgr

Garant studijního programu: prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemických, ale i nechemických závodech, v oblasti výroby, výzkumu (při navrhování a vytváření nových materiálů, zvyšování odolnosti materiálů vůči mechanickým, chemickým nebo atmosférickým vlivům), při rozvíjení nových metod zpracování materiálů, při zjišťování příčin změn vlastností materiálů a vzniku poruch a vad i nalezení způsobů jejich odstranění a při aplikaci materiálů v různých oborech. Příprava bude zahrnovat vzdělávání v následujících oblastech: chemie pevných látek, fyzika pevných látek, metody charakterizace materiálů, keramické materiály, kovové materiály, skelné materiály, polymerní materiály, kompozitní materiály, speciální metody zpracování materiálů.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají základ pro práci s řadou různých materiálů, doplněný o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti využívaný zejména k textovému i grafickému zpracování experimentálních výsledků, práci s informačními zdroji. Široký materiálový základ umožňuje jejich uplatnění zejména v nechemických závodech, v průmyslu keramickém, sklářském, elektronickém a elektrotechnickém, aj. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické znalosti a dovednosti. Absolvent může pracovat ve výzkumných materiálových laboratořích, může vykonávat různé funkce ve výrobních provozech v podnicích keramického, sklářského, elektrotechnického průmyslu, najde uplatnění jako materiálový inženýr i v menších výrobních firmách různého zaměření.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Polygrafie Mgr

Garant studijního programu: prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– do tohoto studijního programu jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního programu Polygrafie
– uchazeči z řad absolventů bakalářského studijního programu Polygrafie se musí podrobit ústní přijímací zkoušce, přičemž budou zohledněny studijní výsledky a hodnocení u státní bakalářské zkoušky. Uchazeči z řad absolventů jiných bakalářských studijních programů (i z jiných vysokých škol) se podrobí ústní přijímací zkoušce
– vyžadovány budou základní znalosti z předmětů Polygrafické techniky a technologie, Reprodukční a předtiskové procesy a Chemie a fyzika polymerů, v rozsahu bakalářského studijního programu Polygrafie

Charakteristika oboru:

Prohloubit teoretické a praktické znalosti oboru polygrafie v návaznosti na bakalářské studium oboru, připravit vynikající studenty na samostatnou vědecko-výzkumnou práci a také doplnit jejich ekonomickou průpravu v oblasti marketingu a řízení polygrafických podniků. Důraz je kladen na prohloubení teoretických znalostí v oblasti materiálového inženýrství, fyzikálních dějů a interakcí v různých oblastech polygrafických technologií, znalostí fyzikálních experimentálních metod studia materiálů a na samostatnou vědecko-výzkumnou práci v rámci speciálních laboratoří oboru a diplomové práce. V moderním polygrafickém a komunikačním průmyslu by absolventi měli nalézt uplatnění jako vedoucí a řídící pracovníci a podnikatelé. Vynikající studenti mají možnost pokračovat v tříletém doktorském studijním programu.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru získává znalosti oboru s důrazem na technologii polygrafických výrob v celém rozsahu tiskových technik, výrobních technologií, tiskových barev a laků a potiskovaných substrátů. V oblasti předtiskových operací a informatiky umí pracovat s moderními programovými produkty pro zpracování obrazu a textu pro tisk, elektronické publikace i multimediální komunikace. Ekonomické a společensko-vědní předměty (např. Psychologie pro manažery, Úvod do práva) ho připraví na vedoucí a řídící funkce ve větších podnicích i pro vlastní podnikání. Díky hlubšímu studiu chemie a fyziky materiálů, především makromolekulárních látek, má předpoklady pro výzkumnou a vědeckou práci v tomto oboru v rámci doktorského studijního programu Chemie a technologie materiálů, studijního oboru Technologie makromolekulárních látek.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Udržitelný rozvoj v chemii a technologii Mgr

Garant studijního programu: doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Zaměření studia

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků orientovaných v obecných chemicko-technologických procesech v environmentálním, právním, správním a socio-ekonomickém kontextu, kteří budou spojovat požadavky průmyslové sféry s požadavky na bezpečné životní prostředí, na hodnocení rizik pro životní prostředí i na řízení bezpečnosti životního prostředí. Příprava zahrnuje vzdělávání postavené na konceptu udržitelného rozvoje a principech zelené chemie, odráží obecné potřeby a požadavky společnosti na kvalitu života, bere v úvahu přirozené environmentální limity hospodářského růstu i specifické požadavky průmyslových podniků. Značný důraz je kladen na získání praktických dovedností v laboratorních cvičeních.

Absolvent magisterského programu Udržitelný rozvoj v chemii a technologii

  • je připravován jako plnohodnotný inženýr chemie se vzděláním na obecné chemicko-technologické úrovni provázané s multidisciplinárním environmentálním a socio-ekonomickým přehledem
  • ovládá činnosti spojené s nalézáním a vyhodnocením souvislostí mezi výrobou a produkty a jejich dopady na člověka a životní a pracovní prostředí, orientuje se v legislativním, správním a ekonomickém systému, vyhodnocuje reálná rizika situací či technologií
  • je schopen dle zásad zelené chemie navrhovat kompromisní technologická řešení, která vyhovují výrobě, podmínkám zaměstnanců a která nezatěžují životní prostředí

Možnosti uplatnění absolventů

  • na odborných i řídicích pozicích v průmyslových podnicích s chemickými i nechemickými výrobami, např. automobilový průmysl, zpracování plastů, strojírenství, povrchové úpravy, stavebnictví apod.
  • v odpadové hospodářství a likvidaci odpadů
  • v soukromých i státních laboratořích pro kontrolu a monitoring kvality složek životního a pracovního prostředí
  • v orgánech státní správy všech stupňů
  • ve výzkumných pracovištích nejrůznějšího charakteru
Rozšířit fotografii: 
false
true

Engineering of Energetic Materials Mgr(CZ)

Garant studijního programu: doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

studium v anglickém jazyce


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, v jejichž studijních plánech jsou základní chemické disciplíny (Anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie) a to bez přijímacích zkoušek
- studenti, kteří v předchozím studiu neabsolvovali výše uvedené chemické disciplíny, skládají přijímací zkoušku nebo předloží doporučení dvou akademických pracovníků z jejich vysoké školy.

Profil absolventa:

Studenti se stanou experty na výbušniny a další energetické materiály nejen získáváním teoretických znalostí v přednáškách, ale především praxí v laboratořích. Zaměřujeme se na bezpečnostní inženýrství, pro které budete důkladně připraveni: studenti se naučí řešit problémy samostatně, provádět analýzy rizik a připravovat potřebnou bezpečnostní dokumentaci pro podniky a instituce v souladu s platnými českými a EU zákony.

Uplatnění absolventa:

Absolvent najde uplatnění ve vývoji, výrobě, zpracování, skladování nebo dopravě energetických materiálů. Může se také zabývat výzkumem nebo disciplínami, jako je odstřel a vojenské technologie. Absolvent může být zaměstnán u policie, státní správy či těžebních společností. Nepostradatelná je tato kvalifikace i v rámci NATO a EU.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Chemické a procesní inženýrství Mgr

Garant studijní specializace: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci ve vývojových laboratořích, v projekčních kancelářích a ve výrobních podnicích a firmách chemického, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Student je veden tak, aby zvládnul moderní výpočetní techniku a moderní profesionální chemicko-inženýrské programy umožňující simulaci velkých výrobních linek. Důraz je kladen na zvládnutí bilančních výpočtů, teorie proudění tekutin, výměny tepla, difúzních procesů, chemických reaktorů a systémového inženýrství.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie¨pro manažery, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu a technických pracovníků v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech.

true

Garant studijní specializace: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků orientovaných na problematiku tvorby a ochrany životního prostředí. Příprava bude zahrnovat vzdělávání v následujících oblastech: analýza složitých přírodních matricí, moderní nízkoodpadové technologie, metody a zařízení pro ochranu prostředí, krajinná a aplikovaná ekologie.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent je především plnohodnotně vzdělaným inženýrem chemie. Toto jeho vzdělání je však významně rozšířeno v oboru ochrany a tvorby životního prostředí, a to nejen z hlediska chemických výrob, ale i z hlediska aplikace, využití a možných dopadů chemických látek ve všech sférách lidské činnosti. Rozsah jeho znalostí však pokrývá i problematiku nakládání s odpady, odpadními vodami a plynnými emisemi nejrůznějšího charakteru. Absolvent dovede rozpoznat možné dopady znečišťujících látek na zdravotní stav obyvatelstva i celého ekosystému, orientuje se v doporučených limitních hodnotách xenobiotik.
Obecné vzdělání chemického inženýra je doplněno znalostmi potřebné legislativní, hygienické, bezpečnostní, zdravotnické, ekonomické a environmentální problematiky. Takto vzdělaný absolvent může zastávat odpovědná vedoucí místa spojená s problematikou tvorby a ochrany životního prostředí nejen v průmyslových podnicích a společnostech, výzkumných pracovištích nejrůznějšího charakteru a kontrolních laboratořích, ale také v orgánech státní správy všech stupňů.

true
Rozšířit fotografii: 
false
true

Garant studijního programu: doc. RNDr. Petr Janíček, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
studium v anglickém jazyce


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

Do tohoto studijního programu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným vzděláním v bakalářském studijním programu zaměřeném na chemii nebo na vlastnosti materiálů, na základě výsledku ústního pohovoru. Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu chemicky zaměřeného bakalářského studia. Na základě výsledků pohovorů bude sestaven pořadník a přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů (max. počet přijatých 20).

 

Charakteristika oboru:

Tento studijní program připravuje studenty na kariéru v různých oblastech souvisejících s chemií materiálů. Studenti získají komplexní teoretické i technologické znalosti a praktické laboratorní zkušenosti. Studium zahrnuje širokou škálu metod charakterizace souvisejících s výrobou, výzkumem a vývojem materiálů, a to teoreticky i prakticky. Studenti se seznámí s anorganickými i organickými materiály a technologiemi včetně výroby a zpracování různých typů moderních materiálů, jejich aplikací, analýzou, zkoušením, charakterizací a použitím. Teoretické základy týkající se materiálového výzkumu jsou založeny na fyzikální chemii, anorganické chemii, fyzice pevných látek a chemii pevných látek. Studenti budou mít přístup k nejmodernějšímu vybavení v moderních laboratořích a zařízeních v rámci Centra materiálů a nanotechnologií, které je uvedeno také v Plánu velkých výzkumných infrastruktur pro roky 2016-2022, stejně jako k ostatními součástem Fakulty chemicko-technologické. Tato infrastruktura zaručuje jedinečné prostředí pro rozvoj experimentálních a charakterizačních dovedností. Tento studijní program připravuje absolventy na kariéru v průmyslu zaměřeném na materiály i na výzkum a vývoj materiálů.

 

Profil a uplatnění absolventa:

Úspěšný absolvent studijního programu Materials Chemistry nalezne uplatnění jako technolog, pracovník výzkumu a vývoje, pracovník na odpovědných místech v laboratořích charakterizace materiálů apod. případně i na dalších pozicích vyžadujících všestranné technické a manažerské znalosti a dovednosti.

true

N Organická chemie a technologie

Garant studijní specializace: prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie a fyzikální chemie

Charakteristika oboru:

Cílem je vychovat vysokoškolsky vzdělané pracovníky především pro výzkumná pracoviště v oboru chemie a příbuzných oborech a pro vývoj a řízení výroby chemických specialit. Tito absolventi jsou schopni tyto výroby jednak sami realizovat a jednak zastávat manažerské funkce v uvedených oborech.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy. V oblasti odborné jsou připraveni řídit a realizovat výroby malotonážních a kilogramových chemických specialit se znalostí a respektováním zásad ekologie, aktivně v odborné literatuře vyhledávat podněty pro další rozvoj výroby specialit, provádět výzkum v této oblasti. Jsou připraveni na činnosti na úrovni středního managementu menších i velkých, chemických i nechemických podniků. Představují velmi žádanou profesi chemiků-syntetiků.

true

Garant studijní specializace: prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie

Charakteristika oboru:

Cílem je ucelená příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemických podnicích na úrovni provozních technologů, řadových výzkumných pracovníků ve vědecko-výzkumných a vývojových jednotkách, technologicky vzdělaných odborníků ve státních a soukromých organizacích kontrolního a poradenského charakteru. Příprava bude zahrnovat vzdělávání v následujících oblastech: pokročilá fyzikální chemie, pokročilá organická chemie (organická syntéza, chemie heterocyklických sloučenin), pokročilá organická technologie (chemie a technologie barviv, technologie barvení, výroba léčiv, výroba chemických specialit, poloprodukty chemických specialit, zařízení a procesy v organické technologii, průmyslová katalýza), fotochemie, bezpečnostní inženýrství, laboratorní praxe.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní ucelené vzdělání skloubením chemického a technického vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, ekonomicko-manažerského vzdělání a rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery. Tím získají kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, organických technologů, určených jako tzv. střední personál pro práci v chemických podnicích na úrovni provozních technologů, řadových výzkumných pracovníků ve vědecko-výzkumných a vývojových jednotkách, technologicky vzdělaných odborníků ve státních a soukromých organizacích kontrolního a poradenského charakteru a to nejen na domácím, ale i zahraničním trhu práce. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky technologické praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění nejen ve velkých, ale i v malých a středních podnicích, kde jsou vyžadovány všestranné chemicko-technologické a technické, jakož ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.

true
Rozšířit fotografii: 
false
true

Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů Mgr

Garant studijního programu: prof. Ing. František Potůček, CSc.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům vzdělání pro práci v průmyslových podnicích, laboratořích, výzkumných ústavech, v menších soukromých firmách a v dalších institucích zabývajících se vývojem, výrobou, zpracováním, hodnocením a obchodem s produkty z chemického zpracování fytomasy zejména dřeva, s celulózovými materiály a zejména papírem a dalšími papírenskými výrobky a jejich testováním. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti chemického zpracování dřevní hmoty, technologie výroby a vlastností papíru, jeho zpracování a užití zejména v polygrafii zahrnující chemii a morfologii dřeva, speciální inženýrství, speciální povrchovou a koloidní chemii se zaměřením na papírenskou chemii a chemii nátěrů, jakož i papírenskou vědu, speciální zkušebnictví, ochranu životního prostředí a řešení ekologických problémů spojených s celulózo-papírenskou výrobou.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu a technických pracovníků v podnicích chemického, celulózo-papírenského, dřevařského, textilního, zpracovatelského, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výzkumných a vývojových útvarech, tak zejména ve výrobních, v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Organické povlaky a nátěrové hmoty Mgr

Garant studijního programu: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem tohoto oboru je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu, ve výzkumných ústavech a ústavech Akademie věd ČR. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti makromolekulární chemie, chemie filmotvorných látek, technologie výroby a aplikací nátěrových hmot, v oblasti fyziky a fyzikální chemie organických povlaků, mají znalosti z výroby polymerů, monomerů, pigmentů a dalších surovin pro nátěrové hmoty. Během studia jsou studenti seznámeni s metodami zkoušení a hodnocení nátěrových hmot a ochranných povlaků. Studenti získají základ pro práci s řadou různých moderních materiálů, zejména s polymerními pojivy organického i anorganického charakteru, anorganickými pigmenty, plnivy, ale i s organickými pigmenty a speciálními aditivy.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent specializace je inženýr chemie, jehož základní vzdělání chemické, matematické a fyzikální je rozšířeno o znalosti z chemie filmotvorných látek, makromolekulární chemie, technologie výroby nátěrových hmot, technologie aplikací nátěrových hmot a technologie povrchových úprav. Absolventi získají adekvátní úroveň počítačové gramotnosti při zpracování výsledků bádání a to zejména k textovému i grafickému zpracování experimentálních výsledků, práci s informačními zdroji. Absolventi jsou připraveni pro práci v chemickém průmyslu, laboratořích výzkumných pracovišť, výzkumných ústavů řady odvětví aplikujících nátěrové hmoty. Absolventi mají široké uplatnění v průmyslu vyrábějícím nátěrové hmoty, ve firmách vyrábějících suroviny pro nátěrové hmoty – polymerní pojiva organická i anorganická, pigmenty, plniva, aditiva. Široké znalosti získané studiem umožňují absolventům pracovat v řadě nechemických odvětví, jako je strojírenský průmysl, automobilový průmysl, stavebnictví, výroba stavebních hmot, při stavbě silnic a železnic, v energetice, v průmyslu papírenském, kožedělném, elektrotechnickém, tedy všude tam, kde jsou důležité povrchové úpravy výrobků. Absolventi studia oboru Organické povlaky a nátěrové hmoty mohou pracovat na pozicích technologů, výzkumných a vývojových pracovníků, mohou vykonávat řídící funkce středního i vyššího managementu. Velice dobře se absolventi uplatní i v obchodně-technické sféře. Absolventi specializace nacházejí uplatnění i v zahraničí v zemích EU, kde jsou vysoce ceněni pro unikátní znalosti oboru nátěrových hmot.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Technologie výroby a zpracování polymerů Mgr

Garant studiního programu: prof. Ing. Petr Kalenda. CSc.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu, laboratořích výzkumných pracovišť, výzkumných ústavů odvětví aplikujících polymery, kompozitní materiály a nátěrové hmoty, soukromých firem a dalších institucí zabývajících se výrobou a zpracováním polymerů a výrobou a aplikací nátěrových hmot. Příprava bude zahrnovat vzdělávání v následujících oblastech: pokročilá makromolekulární chemie, struktura a vlastnosti polymerů a kompozitů, technologie výroby polymerů, technologie zpracování polymerů, technologie výroby nátěrových hmot, technologie aplikace nátěrových hmot, chemie filmotvorných látek, fyzika a fyzikální chemie polymerů, analýza polymerů, testování a hodnocení nátěrových hmot, hodnocení termoplastů, reaktoplastů a kompozitů, korozní ochrana materiálů, chemie pigmentů a plniv.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko- manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu a technických pracovníků v podnicích chemického průmyslu, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech. Absolventi jsou připraveni pracovat ve výzkumných institucích a ve výrobních podnicích zaměřených na syntézu a zpracování polymerů, výrobu kompozitních materiálů, na problematiku nátěrových hmot a surovin pro jejich výrobu (pojiva, pigmenty, plniva, aditiva, aj.), ve firmách zaměřených na aplikaci nátěrových hmot a vyrábějících zařízení pro jejich nanášení a testování. Řada absolventů najde uplatnění kromě výrobních, výzkumných a vývojových pracovišť i v oblasti obchodu, jak u domácích, tak i zahraničních firem.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Vlákna a textilní chemie Mgr

Garant studijního programu: doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu,při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

Charakteristika oboru:

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu, laboratořích výzkumných pracovišť, výzkumných ústavů odvětví aplikujících polymery, kompozitní materiály a nátěrové hmoty, soukromých firem a dalších institucí zabývajících se výrobou a zpracováním polymerů se zaměřením na přírodní a syntetická vlákna, vláknité textilní materiály a jejich barvení, finální úpravy a textilní chemii a koloristiku. Příprava bude zahrnovat vzdělávání v následujících oblastech: pokročilá makromolekulární chemie, struktura a vlastnosti polymerů, technologie výroby polymerů, technologie zpracování vláknotvorných polymerů, přírodní a syntetická vlákna, koloristika, transportní procesy v polymerech, finální a speciální úpravy textilních materiálů, fyzika a fyzikální chemie polymerů, analýza polymerů, textilní inženýrství.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni pracovat v chemickém průmyslu, laboratořích výzkumných pracovišť, výzkumných ústavů odvětví aplikujících polymery a textilní materiály, ve všech typech zejména textilních soukromých firem a dalších institucích zabývajících se výrobou a úpravou textilních materiálů, mohou vykonávat funkce a činnosti na úrovni středního managementu a technických pracovníků v podnicích chemického průmyslu, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech. Řada absolventů najde uplatnění kromě výrobních, výzkumných a vývojových pracovišť i v oblasti obchodu, jak u domácích, tak i zahraničních firem.

Rozšířit fotografii: 
false
true
true
Rozšířit fotografii: 
false

Vybrali jste si z našich studijních programů?

Na našem webu evolupce.cz najdete informace o přijímačkách, oborech i e-přihlášku ke studiu.