Bakalářské studijní programy jsou na naší fakultě základním stavebním kamenem. Studium je organizováno v souladu s Boloňskou deklarací a následuje moderní trendy vysokoškolského vzdělávání ve světě. Podoba studia je u nás strukturovaná. Na bakalářské studijní programy navazují magisterské studijní programy a obory, které trvají dva roky. Pro ty nejlepší je poté připraveno doktorské studium s možností získání titulu Ph.D.

false

B Chemie

Garant studijního programu: prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Tříleté studium bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie ve¨studijním oboru Chemie a technická chemie si klade dva základní cíle:
1. Přípravu posluchačů ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a to zejména chemických, materiálových a chemicko-technologických oborů.
2. Poskytnutí vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků pro výrobny zejména chemického, farmaceutického
a potravinářského průmyslu.
Příprava zahrnuje vzdělávání v následujících oblastech: základy obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie; procesy a zařízení chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu; řízení technologických procesů; ekonomika a management podniků a výrobních procesů v chemických a příbuzných oborech; adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, práce s databázemi a práce s Internetem; jazyková příprava v jazyce anglickém.
O tom, který z výše uvedených cílů bude dominantní, rozhodují sami posluchači po 1. roč. studia výběrem z nabídky povinně volitelných předmětů – buď si volí předměty,
rozvíjející základy chemických disciplín, nebo se více orientují na předměty, které je připravují pro uplatnění v praxi již po absolvování bakalářského stupně studia, případně
předměty ekonomicko-manažerské. Absolventům tohoto studijního programu je nabízeno pokračování v navazujících magisterských programech Chemie, Chemie a technologie materiálů a Chemické a procesní inženýrství.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko- manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti,
jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.

Rozšířit fotografii: 
false
true

B Farmakochemie a medicinální materiály

Garant studijního programu: doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Příprava středního managementu a středně-technických pracovníků pro farmaceutické a chemické firmy malotonážních specialit vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou požadovány znalosti a dovednosti základů bioorganické chemie, biochemie, farmakochemie a základů nauky o materiálech používaných v medicíně. Dále je to znalost využívání výpočetní techniky, chemických a farmaceutických informačních systémů, procesů a zařízení farmaceutického průmyslu a z ekonomiky a managementu. Nedílnou součástí jejich přípravy je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti v jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Značný důraz je kladen na získání chemických znalostí a dovedností týkajících se farmaceutických substancí a speciálních materiálů určených pro medicinální aplikace. Znalost analytické chemie, včetně instrumentálních metod analytických a znalosti způsobů hodnocení a charakterizace medicinálních materiálů. Zvládnutí problematiky procesů a aparátů farmaceutického průmyslu, chemické a farmaceutické informatiky – tímto je dán určitý profesní profil absolventa. Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání v oblasti farmaceutických výrob a materiálů určených pro aplikace v medicíně. Skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové erudice, znalosti informačních systémů, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu.

Absolventi bakalářského studijního programu naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole chemických a fyzikálních procesů ve farmaceutických firmách a společnostech podnikajících v oblasti chemických malotonážních specialit. Kromě výzkumu, vývoje a výroby farmaceutických substancí a lékových forem naleznou uplatnění i v oblasti speciálních anorganických i organických polymerních materiálů určených pro aplikace v medicíně. Absolvent je rovněž schopen samostatné rešeršní a administrativní činnosti spojené s dokumentací v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv a materiálů určených pro medicinální aplikace.

Rozšířit fotografii: 
false
true

B Analýza biologických materiálů

Garant studijního programu: doc. Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Co tě naučíme?

V průběhu studia získáš odborné znalosti z teoretických předmětů (Biologie, Matematika, Fyzika), které jsou základem pro všechny chemické a bioanalytické předměty, které na ně budou navazovat. Velký důraz bude kladen i na praktickou část výuky tak, abys na konci studia byl plně kvalifikovaným pracovníkem v oblastech zpracování a analýzy biologického materiálu.

Čím budeš?

Absolvent bakalářského studijního programu „Analýza biologických materiálů“ bude plnohodnotně vzdělaným odborníkem v oboru analytické chemie a biochemie, který pracuje v biochemicky zaměřených analytických laboratořích, kde provádí analýzy humánních, veterinárních a přírodních materiálů moderními analytickými a biochemickými metodami.

Po absolvování tohoto bakalářského studia bude mít absolvent také základní poznatky z oboru managementu jakosti, správné laboratorní praxe a bezpečnosti práce v laboratoři, bude schopen navrhovat, organizovat a realizovat laboratorní experimenty a vypracovávat odborné zprávy a studie v uvedených oborech, bude mít specializované jazykové znalosti angličtiny, nezbytné k pochopení odborného textu, návodu k použití obsluhy přístroje a k základní komunikaci s odbornými pracovníky, bude ovládat základy informačních technologií, bude schopen vykonávat poradenskou činnost při výběru analytických metod a experimentálních postupů, bude schopen samostatně a bezpečně pracovat v  biochemické specializované laboratoři a zodpovědně posuzovat rizika těchto prací.

Uplatní se například v akademické sféře a dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi v oboru biochemie, v průmyslových odvětvích zpracovávajících a analyzujících biologické materiály, laboratořích zabývajících se analýzou humánních, veterinárních a přírodních biologických materiálů, stejně tak jako v laboratořích klinické medicíny.

Co budeš studovat a podminky k přijetí

Rozšířit fotografii: 
false
true

B Anorganické a bioanorganické materiály

Garant studijního programu: doc. RNDr. Jana Holubová, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Příprava středního managementu a středně-technických pracovníků pro chemické firmy orientované na jedné straně na velkotonážní anorganické technologie a na druhé straně na produkci malotonážních anorganických specialit vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou požadovány znalosti a dovednosti základů nauky o anorganických materiálech (keramické a stavební materiály, nanomateriály, kovy a slitiny, polovodiče, skla, atp.), a také základní znalosti metod jejich zkoumání a charakterizace. Důraz je kladen rovněž na znalosti využívání výpočetní techniky, chemických informačních systémů, procesů a zařízení chemického průmyslu a na znalosti podnikové ekonomiky a managementu. Nedílnou součástí přípravy je také rozvíjení komunikačních dovedností, problematika jednání s lidmi a také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Profesní profil absolventa je dán získáním základních chemických znalostí a dovedností týkajících se perspektivních anorganických materiálů, zvládnutím instrumentálních metod jejich hodnocení a charakterizace a dále zvládnutím problematiky chemické a materiálové informatiky. Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání v oblasti anorganických materiálů, jejich výrob, vlastností a jejich metod zkoumání a charakterizace. Skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň
počítačové erudice, znalosti informačních systémů, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Absolventi bakalářského studijního programu naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole chemických a fyzikálních procesů ve firmách podnikajících v oblasti anorganických materiálů a specialit. Absolvent specializace je odborník, jehož základní vzdělání chemické, matematické a fyzikální je rozšířeno zejména o znalosti v oblasti anorganických keramických, skelných a kovových materiálů, nanomateriálů a polovodičů, a také o znalosti metod zkoumání a charakterizace těchto materiálů. Kromě výzkumu, vývoje a výroby anorganických materiálů naleznou absolventi uplatnění i v nechemických závodech, zejména v odvětví elektrotechniky, strojírenství, sdělovací techniky, jaderné techniky, apod. Absolventi jsou rovněž schopni samostatné rešeršní a administrativní činnosti.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Polymerní materiály a kompozity Bc

Garant studijního programu: doc. Ing. David Veselý, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Příprava středního managementu a středně-technických pracovníků pro chemické a zpracovatelské obory a obory různých odvětví, které aplikují polymerní a kompozitní materiály, vyžaduje do jisté míry interdisciplinární přípravu. Vedle základních znalostí z matematiky, obecné, anorganické, organické, analytické a fyzikální chemie jsou požadovány znalosti a dovednosti z oblasti využívání výpočetní techniky, z oblasti měřicí techniky a chemického inženýrství a z ekonomiky a managementu chemických podniků. Nedílnou součástí přípravy je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a problematika jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava formou přednášek v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením základních chemických disciplín a odborného technického zaměření na polymerní materiály a kompozity, doplněného o adekvátní úroveň ekonomicko-manažerského vzdělání, počítačovou gramotnost, jazykovou přípravu, rozvoj komunikačních dovedností. Získají tak kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Zaměření a skladba předmětů studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost měnícím se potřebám a požadavkům praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích řady různých odvětví, zejména těch, které jsou zaměřeny na výrobu, zpracování a aplikaci polymerů a kompozitních materiálů, všude tam, kde jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko--manažerské znalosti a dovednosti. Funkce a činnosti na úrovni středního managementu a technických pracovníků zejména¨v podnicích chemického průmyslu, průmyslu výroby, zpracování a zejména aplikací polymerních materiálů a kompozitů, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech. Široká škála uplatnění zahrnuje podniky velké, střední i malé a z hlediska odborného zaměření podniky nejen chemické a podniky zaměřené na zpracování plastů, ale i podniky strojírenského, stavebního, kožedělného, papírenského, elektrotechnického průmyslu, podniky vyrábějící spotřební zboží, apod.

Rozšířit fotografii: 
false
true

B Hodnocení a analýza potravin

Garant studijního programu: doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou
přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Tříleté studium bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin oboru Hodnocení a analýza potravin představuje přípravu středního managementu a středně-technických pracovníků pro potravinářské provozy, jedná se o interdisciplinární přípravu s důrazem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí z matematiky, obecné, anorganické, organické, analytické a fyzikální chemie, biologie, obecné mikrobiologie a biochemie jsou požadovány znalosti a dovednosti z oblasti využívání výpočetní techniky, z chemického inženýrství a z ekonomiky a managementu chemických a potravinářských podniků. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Chemie a technologie potravin oboru Hodnocení a analýza potravin.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.

Rozšířit fotografii: 
false
true

B Polygrafie

Garant studijního programu: prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou
přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Ve tříletém bakalářském studijním programu Polygrafie oboru Polygrafie se posluchač seznámí se základními znalostmi v oboru s důrazem na technologii polygrafických výrob v celém rozsahu tiskových technik (ofset, sítotisk, hlubotisk, beztlaký tisk a digitální tisk), výrobních technologií tiskových barev a laků a potiskovaných substrátů. V oblasti předtiskových operací a informatiky bude pracovat s moderními programovými produkty pro zpracování obrazu a textu pro tisk, elektronické publikace i multimediální komunikace. V rámci studia získá i základy podnikové ekonomiky, finančního řízení a marketingu. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Polygrafie oboru Polygrafie.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent získá teoretické i praktické znalosti polygrafických technik a technologií, polygrafického inženýrství, přípravy a vlastností polygrafických materiálů, výpočetní techniky se zaměřením na využití počítačů pro předtiskové operace a elektronické publikování, v řízení polygrafických výrob a v základech podnikové ekonomiky a managementu. Důraz je kladen na praktické znalosti oboru, laboratoře oboru a provozní laboratoře, znalost cizích jazyků. Bakaláři polygrafie tedy najdou uplatnění v tiskárnách jako technologové výroby, jako vedoucí pracovníci v DTP studiích a reklamních agenturách, zástupci dodavatelských firem v oboru polygrafie, vedoucí techničtí redaktoři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích i jako samostatní podnikatelé v oboru polygrafie.

Rozšířit fotografii: 
false
true

B Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Garant studijního programu: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Příprava budoucích odborníků pro pozice středního managementu a technických pracovníků pro firmy zabývající se výrobou a zpracováním stavebních a konstrukčních materiálů a specialit vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na nauku o materiálech. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou požadovány znalosti a dovednosti základů chemie a fyziky keramických, polymerních, kovových a skelných materiálů s důrazem na jejich využití pro konstrukce a stavební hmoty. Dále jsou to znalosti využívání výpočetní techniky, příprava prezentací a projektů. Další oblastí vzdělávání je ekonomika a management s ohledem na potřeby průmyslu. Nedílnou součástí přípravy je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a problematika jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Značný důraz je kladen na získání chemických a fyzikálních znalostí a dovedností týkajících se materiálů a jejich vlastností z oblasti konstrukcí a stavebních hmot. Znalost charakterizace materiálů, včetně instrumentálních metod a znalosti způsobů hodnocení kvality. Zvládnutí problematiky procesů a aparátů ve výrobě a zpracování stavebních hmot. Znalost toxikologických, ekologických a bezpečnostních rizik ve vztahu k chemickým látkám i technologiím výroby.
Studenti získají perspektivní interdisciplinární vzdělání v oblasti materiálů určených pro aplikace ve stavebnictví. Skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové erudice, znalosti informačních systémů, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Absolventi bakalářského studijního programu naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole procesů ve výrobě zpracování stavebních materiálů. Do této kategorie spadají firmy zabývající se výrobou běžných stavebních materiálů, ale i výrobci a zpracovatelé skla, polymerních, kovových a kompozitních materiálů, jako i firmy zabývající se povrchovou úpravou materiálů a výrobou nátěrových hmot. Absolvent je rovněž schopen samostatné rešeršní a administrativní činnosti spojené s dokumentací v oblasti vývoje nových či modifikovaných materiálů. Vzhledem k osvojení syntetického a technického myšlení může absolvent po krátkém zapracování nalézt uplatnění i v jiných technických oborech.

Rozšířit fotografii: 
false
true

B obor Zdravotní laborant

Garant studijního programu: prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Co tě naučíme?

Tento program je zaměřen na interdisciplinární vzdělání a přípravu pro samostatnou činnost v laboratoři. Budeš specializován pro práci v různých typech laboratoří klinických oborů – analytické chemie, klinické biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod, hematologie a transfúzního lékařství, cytologie a tkáňového inženýrství, imunohistochemie, toxikologie. Vedle teoretické přípravy je kladen velký důraz na praktické formy výuky.  Získáš profesní kvalifikaci a způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR

Čím budeš?

Absolvent bakalářského studijního programu „Zdravotní laborant“ bude plnohodnotně vzdělaným odborníkem v klinických a biochemických oborech s možností uplatnění v oblasti tzv. laboratorní medicíny, tj. v laboratořích nemocnic, poliklinik, hygienických a transfúzních stanic. Budeš vybaven potřebnými teoretickými vědomostmi, a navíc i praktickými dovednostmi zejména v oblasti klinické biochemie, pokročilé analytické chemie, klinické mikrobiologie a imunologie, imunochemie, genetiky a molekulárně-biologických metod, správné laboratorní praxe. Student je připravován pro výkon regulovaného povolání dle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb.

Po absolvování tohoto bakalářského studia bude mít absolvent také základní poznatky z oboru managementu jakosti, správné laboratorní praxe a bezpečnosti práce v laboratoři, bude schopen navrhovat, organizovat a realizovat laboratorní experimenty a vypracovávat odborné zprávy a studie v uvedených oborech.

Uplatní se například i v oblasti přípravy a výroby primárních reagencií pro diagnostické soupravy, při vývoji a vyhledávání nových diagnostických postupů a metod, ve farmaceutickém či při vývoji a výrobě vakcín a autovakcín a dalších bioaktivních látek.

Co budeš studovat a podmínky k přijetí

Rozšířit fotografii: 
false
true

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu Bc

Garant studijního programu: Ing. Jan Vávra, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům ekonomicko-manažerské vzdělání v odvětvové ekonomice a managementu, zaměřené na podniky chemického a potravinářského průmyslu. Sdružuje interdisciplinární přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti ekonomiky a managementu podniků chemického a potravinářského průmyslu se základy chemie a chemické a potravinářské technologie. Důraz je kladen i na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti výpočetní techniky a informatiky a v oblasti odborné angličtiny. Cílem je připravit studenty po teoretické stránce na přebírání manažerských funkcí v průmyslové praxi.
Vedle teoretické přípravy bude kladen důraz na aktivní formy výuky formou cvičení, seminárních prací, řešení případových studií, manažerské simulační hry a primárních výzkumů přímo v podnikové praxi v rámci ekonomicko-manažerských disciplín, a formou laboratoří ze základních chemických disciplín.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je vysokoškolsky vzdělaný pracovník připravený pro samostatnou práci na úrovni zejména středního managementu v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak i v marketingových, obchodních, logistických a dalších obslužných útvarech. Uplatnění najdou také v malých a středních podnicích, kde jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti. Další uplatnění je možné i ve státních a samosprávných orgánech, příp. ve finančních a podobných institucích. Absolvent oboru může pokračovat rovněž v navazujících magisterských programech, zaměřených na podnikovou ekonomiku a management a chemické a procesní inženýrství.

Rozšířit fotografii: 
false
true

B Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Garant studijního programu: doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním a úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Studijní obor je zaměřen na přípravu středního managementu a středně-technických pracovníků pro uplatnění v praxi. Studium vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) a chemického inženýrství jsou požadovány znalosti základů toxikologie a ekotoxikologie, jsou probírány základní otázky z chemie životního prostředí, analýzy škodlivých látek, popřípadě odstraňování starých zátěží. Pozornost je věnována také právním aspektům ochrany prostředí, získání aktivní znalosti využívání výpočetní techniky a environmentálních informačních systémů. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a schopností v jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent bakalářského studijního oboru je plnohodnotně vzdělaným bakalářem chemie, přičemž jeho vzdělání je specializováno do oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, a to zejména do oblasti technologické. Jeho znalosti a dovednosti pokrývají problematiku možných dopadů chemických látek ve všech sférách lidské činnosti. Má dostatečný přehled i o problematice zacházení s chemickými látkami (nařízení REACH), o procesech typu IPPC a EIA, problematice odpadového hospodářství, ochraně přírody a krajiny, jakož i o dalších složkách životního prostředí, a to včetně znalostí právní úpravy této problematiky. Dokáže tak zhodnotit a posoudit dopady lidské činnosti na jednotlivé složky životního prostředí
včetně právních důsledků. Proto je důraz též položen na orientaci v současných informačních systémech v oblasti životního prostředí a souvisejících oborů. Absolvent může zastávat odpovědná místa spojená s problematikou tvorby a ochrany životního prostředí jak na jednotlivých úrovních státní správy v oblasti životního prostředí, tak i v průmyslových podnicích.

Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
false

Vybrali jste si z našich studijních programů?

Na našem webu evolupce.cz najdete informace o přijímačkách, oborech i e-přihlášku ke studiu.