Bakalářské studijní programy jsou na naší fakultě základním stavebním kamenem. Studium je organizováno v souladu s Boloňskou deklarací a následuje moderní trendy vysokoškolského vzdělávání ve světě. Podoba studia je u nás strukturovaná. Na bakalářské studijní programy navazují magisterské studijní programy a obory, které trvají dva roky. Pro ty nejlepší je poté připraveno doktorské studium s možností získání titulu Ph.D.

Farmakochemie a medicinální materiály

false

Farmakochemie a medicinální materiály

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Příprava středního managementu a středně-technických pracovníků pro farmaceutické a chemické firmy malotonážních specialit vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou požadovány znalosti a dovednosti základů bioorganické chemie, biochemie, farmakochemie a základů nauky o materiálech používaných v medicíně. Dále je to znalost využívání výpočetní techniky, chemických a farmaceutických informačních systémů, procesů a zařízení farmaceutického průmyslu a z ekonomiky a managementu. Nedílnou součástí jejich přípravy je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti v jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Značný důraz je kladen na získání chemických znalostí a dovedností týkajících se farmaceutických substancí a speciálních materiálů určených pro medicinální aplikace. Znalost analytické chemie, včetně instrumentálních metod analytických a znalosti způsobů hodnocení a charakterizace medicinálních materiálů. Zvládnutí problematiky procesů a aparátů farmaceutického průmyslu, chemické a farmaceutické informatiky – tímto je dán určitý profesní profil absolventa. Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání v oblasti farmaceutických výrob a materiálů určených pro aplikace v medicíně. Skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové erudice, znalosti informačních systémů, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu.

Absolventi bakalářského studijního programu naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole chemických a fyzikálních procesů ve farmaceutických firmách a společnostech podnikajících v oblasti chemických malotonážních specialit. Kromě výzkumu, vývoje a výroby farmaceutických substancí a lékových forem naleznou uplatnění i v oblasti speciálních anorganických i organických polymerních materiálů určených pro aplikace v medicíně. Absolvent je rovněž schopen samostatné rešeršní a administrativní činnosti spojené s dokumentací v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv a materiálů určených pro medicinální aplikace.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Analýza biologických materiálů

false

Program Analýza biologických materiálů

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro práci v klinických laboratořích nemocnic, laboratořích hygienických stanic, veterinárních ústavů, zařízení pro výrobu a kontrolu biopreparátů a léčiv, výzkumných ústavů a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů. Kromě klasických chemických oborů, jako je obecná, anorganická, organická, fyzikální, analytická chemie, zahrnuje výuka i předměty jako např. matematika, fyzika, biologie, základy anatomie a histologie, genetika, mikrobiologie a imunologie, toxikologie. Velká pozornost je věnována výuce biochemie a klinické biochemie, fyziologie a patologické fyziologie včetně hematologie. Nezbytnou součástí je laboratorní informační systém. Vedle teoretické přípravy je také kladen důraz na získání praktických dovedností v laboratorních cvičeních a během odborné praxe.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent studijního oboru je vysokoškolsky vzdělaným pracovníkem určeným pro samostatnou činnost v laboratoři. Je specializován pro práci v různých typech laboratoří klinických oborů – analytické chemie, biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod, hematologie a transfuziologie, toxikologie příp. dalších. Ovládá práce spojené s odběrem, zpracováním, uchováváním a analýzou biologických materiálů určených k vyšetření různými metodami. Absolvent ovládá činnosti spojené s obsluhou laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízení, zná principy jejich činnosti a možnosti kalibrace. Zná způsoby ovládání výpočetní techniky a zpracování dat včetně kalibračních systémů. S využitím odborné literatury sestavuje metodiky pro rutinní použití, zná pravidla etiky zdravotnického pracovníka, ekonomiky provozu a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Anorganické a polymerní materiály

false

obor Anorganické materiály

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Příprava středního managementu a středně-technických pracovníků pro chemické firmy orientované na jedné straně na velkotonážní anorganické technologie a na druhé straně na produkci malotonážních anorganických specialit vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou požadovány znalosti a dovednosti základů nauky o anorganických materiálech (keramické a stavební materiály, nanomateriály, kovy a slitiny, polovodiče, skla, atp.), a také základní znalosti metod jejich zkoumání a charakterizace. Důraz je kladen rovněž na znalosti využívání výpočetní techniky, chemických informačních systémů, procesů a zařízení chemického průmyslu a na znalosti podnikové ekonomiky a managementu. Nedílnou součástí přípravy je také rozvíjení komunikačních dovedností, problematika jednání s lidmi a také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Profesní profil absolventa je dán získáním základních chemických znalostí a dovedností týkajících se perspektivních anorganických materiálů, zvládnutím instrumentálních metod jejich hodnocení a charakterizace a dále zvládnutím problematiky chemické a materiálové informatiky. Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání v oblasti anorganických materiálů, jejich výrob, vlastností a jejich metod zkoumání a charakterizace. Skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň
počítačové erudice, znalosti informačních systémů, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Absolventi bakalářského studijního programu naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole chemických a fyzikálních procesů ve firmách podnikajících v oblasti anorganických materiálů a specialit. Absolvent specializace je odborník, jehož základní vzdělání chemické, matematické a fyzikální je rozšířeno zejména o znalosti v oblasti anorganických keramických, skelných a kovových materiálů, nanomateriálů a polovodičů, a také o znalosti metod zkoumání a charakterizace těchto materiálů. Kromě výzkumu, vývoje a výroby anorganických materiálů naleznou absolventi uplatnění i v nechemických závodech, zejména v odvětví elektrotechniky, strojírenství, sdělovací techniky, jaderné techniky, apod. Absolventi jsou rovněž schopni samostatné rešeršní a administrativní činnosti.

Rozšířit fotografii: 
false
true

obor Polymerní materiály a kompozity

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Příprava středního managementu a středně-technických pracovníků pro chemické a zpracovatelské obory a obory různých odvětví, které aplikují polymerní a kompozitní materiály, vyžaduje do jisté míry interdisciplinární přípravu. Vedle základních znalostí z matematiky, obecné, anorganické, organické, analytické a fyzikální chemie jsou požadovány znalosti a dovednosti z oblasti využívání výpočetní techniky, z oblasti měřicí techniky a chemického inženýrství a z ekonomiky a managementu chemických podniků. Nedílnou součástí přípravy je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a problematika jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava formou přednášek v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením základních chemických disciplín a odborného technického zaměření na polymerní materiály a kompozity, doplněného o adekvátní úroveň ekonomicko-manažerského vzdělání, počítačovou gramotnost, jazykovou přípravu, rozvoj komunikačních dovedností. Získají tak kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Zaměření a skladba předmětů studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost měnícím se potřebám a požadavkům praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích řady různých odvětví, zejména těch, které jsou zaměřeny na výrobu, zpracování a aplikaci polymerů a kompozitních materiálů, všude tam, kde jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko--manažerské znalosti a dovednosti. Funkce a činnosti na úrovni středního managementu a technických pracovníků zejména¨v podnicích chemického průmyslu, průmyslu výroby, zpracování a zejména aplikací polymerních materiálů a kompozitů, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech. Široká škála uplatnění zahrnuje podniky velké, střední i malé a z hlediska odborného zaměření podniky nejen chemické a podniky zaměřené na zpracování plastů, ale i podniky strojírenského, stavebního, kožedělného, papírenského, elektrotechnického průmyslu, podniky vyrábějící spotřební zboží, apod.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Chemie a technická chemie

false

obor Chemie a technická chemie

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Tříleté studium bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie ve¨studijním oboru Chemie a technická chemie si klade dva základní cíle:
1. Přípravu posluchačů ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a to zejména chemických, materiálových a chemicko-technologických oborů.
2. Poskytnutí vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků pro výrobny zejména chemického, farmaceutického
a potravinářského průmyslu.
Příprava zahrnuje vzdělávání v následujících oblastech: základy obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie; procesy a zařízení chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu; řízení technologických procesů; ekonomika a management podniků a výrobních procesů v chemických a příbuzných oborech; adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, práce s databázemi a práce s Internetem; jazyková příprava v jazyce anglickém.
O tom, který z výše uvedených cílů bude dominantní, rozhodují sami posluchači po 1. roč. studia výběrem z nabídky povinně volitelných předmětů – buď si volí předměty,
rozvíjející základy chemických disciplín, nebo se více orientují na předměty, které je připravují pro uplatnění v praxi již po absolvování bakalářského stupně studia, případně
předměty ekonomicko-manažerské. Absolventům tohoto studijního programu je nabízeno pokračování v navazujících magisterských programech Chemie, Chemie a technologie materiálů a Chemické a procesní inženýrství.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko- manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti,
jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Chemie a technologie potravin

false

obor Hodnocení a analýza potravin

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

- uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou
přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Tříleté studium bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin oboru Hodnocení a analýza potravin představuje přípravu středního managementu a středně-technických pracovníků pro potravinářské provozy, jedná se o interdisciplinární přípravu s důrazem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí z matematiky, obecné, anorganické, organické, analytické a fyzikální chemie, biologie, obecné mikrobiologie a biochemie jsou požadovány znalosti a dovednosti z oblasti využívání výpočetní techniky, z chemického inženýrství a z ekonomiky a managementu chemických a potravinářských podniků. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Chemie a technologie potravin oboru Hodnocení a analýza potravin.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Polygrafie

false

obor Polygrafie

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou
přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Ve tříletém bakalářském studijním programu Polygrafie oboru Polygrafie se posluchač seznámí se základními znalostmi v oboru s důrazem na technologii polygrafických výrob v celém rozsahu tiskových technik (ofset, sítotisk, hlubotisk, beztlaký tisk a digitální tisk), výrobních technologií tiskových barev a laků a potiskovaných substrátů. V oblasti předtiskových operací a informatiky bude pracovat s moderními programovými produkty pro zpracování obrazu a textu pro tisk, elektronické publikace i multimediální komunikace. V rámci studia získá i základy podnikové ekonomiky, finančního řízení a marketingu. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Polygrafie oboru Polygrafie.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent získá teoretické i praktické znalosti polygrafických technik a technologií, polygrafického inženýrství, přípravy a vlastností polygrafických materiálů, výpočetní techniky se zaměřením na využití počítačů pro předtiskové operace a elektronické publikování, v řízení polygrafických výrob a v základech podnikové ekonomiky a managementu. Důraz je kladen na praktické znalosti oboru, laboratoře oboru a provozní laboratoře, znalost cizích jazyků. Bakaláři polygrafie tedy najdou uplatnění v tiskárnách jako technologové výroby, jako vedoucí pracovníci v DTP studiích a reklamních agenturách, zástupci dodavatelských firem v oboru polygrafie, vedoucí techničtí redaktoři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích i jako samostatní podnikatelé v oboru polygrafie.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

false

Program Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Příprava budoucích odborníků pro pozice středního managementu a technických pracovníků pro firmy zabývající se výrobou a zpracováním stavebních a konstrukčních materiálů a specialit vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na nauku o materiálech. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou požadovány znalosti a dovednosti základů chemie a fyziky keramických, polymerních, kovových a skelných materiálů s důrazem na jejich využití pro konstrukce a stavební hmoty. Dále jsou to znalosti využívání výpočetní techniky, příprava prezentací a projektů. Další oblastí vzdělávání je ekonomika a management s ohledem na potřeby průmyslu. Nedílnou součástí přípravy je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a problematika jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Značný důraz je kladen na získání chemických a fyzikálních znalostí a dovedností týkajících se materiálů a jejich vlastností z oblasti konstrukcí a stavebních hmot. Znalost charakterizace materiálů, včetně instrumentálních metod a znalosti způsobů hodnocení kvality. Zvládnutí problematiky procesů a aparátů ve výrobě a zpracování stavebních hmot. Znalost toxikologických, ekologických a bezpečnostních rizik ve vztahu k chemickým látkám i technologiím výroby.
Studenti získají perspektivní interdisciplinární vzdělání v oblasti materiálů určených pro aplikace ve stavebnictví. Skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové erudice, znalosti informačních systémů, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Absolventi bakalářského studijního programu naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole procesů ve výrobě zpracování stavebních materiálů. Do této kategorie spadají firmy zabývající se výrobou běžných stavebních materiálů, ale i výrobci a zpracovatelé skla, polymerních, kovových a kompozitních materiálů, jako i firmy zabývající se povrchovou úpravou materiálů a výrobou nátěrových hmot. Absolvent je rovněž schopen samostatné rešeršní a administrativní činnosti spojené s dokumentací v oblasti vývoje nových či modifikovaných materiálů. Vzhledem k osvojení syntetického a technického myšlení může absolvent po krátkém zapracování nalézt uplatnění i v jiných technických oborech.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Speciální chemicko-biologické obory

false

obor Zdravotní laborant

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Cílem studia je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro práci v klinických laboratořích nemocnic, v laboratořích zdravotnických ústavů, veterinárních ústavů, zařízení pro výrobu a kontrolu biopreparátů a léčiv, výzkumných ústavů a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů. Absolventi budou schopni se dobře orientovat v základních analytických metodách a využívat k tomu moderní instrumentaci. Kromě klasických chemických oborů, jako je obecná, anorganická, organická, fyzikální, analytická chemie, zahrnuje výuka i předměty teoretického základu jako např. matematika, biofyzika, biologie, biochemie, fyziologie, základy anatomie, cytologie, mikroskopické metody a navazující odborné předměty jako např. histologie, lékařská genetika, mikrobiologie a epidemiologie, imunologie, toxikologie, patobiochemie, základy radiační ochrany. Velký důraz je kladen na „laboratorní“ předměty jako např. molekulárně-biologické metody, instrumentální metody analytické, imunologické vyšetřovací metody, histologická technika, vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví a pod. Pozornost je věnována výuce biochemie a klinické biochemie, fyziologie a hematologie, patofyziologie a patologie. Nezbytnou
součástí znalostí absolventa je i dovednost pracovat s laboratorním informačním systémem. Vedle teoretické přípravy je kladen veliký důraz na získání praktických dovedností v laboratorních cvičeních a během odborné praxe na specializovaných pracovištích (klinická biochemie, hematologie, transfúzní služby a pod). Absolventi bakalářského oboru tak získají možnost vykonávat zdravotnické povolání bez omezení, v souladu s vyhláškou 424/2004 Sb., § 8. a s vyhláškou 39/2005 Sb. §3 a §8.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent studijního oboru Zdravotní laborant je vysokoškolsky vzdělaným pracovníkem určeným pro samostatnou činnost v klinické laboratoři. Je připraven pro práci v různých typech laboratoří klinických oborů - analytické chemie, klinické biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod, hematologie a transfúzní lékařství, cytologie a cytogenetika, imunohistochemie, toxikologie příp. dalších. Ovládá práce spojené s odběrem, zpracováním, uchováváním aanalýzou biologických materiálů určených k vyšetření různými metodami. Absolvent ovládá činnosti spojené s obsluhou laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízení, zná principy jejich činnosti a možnosti kalibrace. Zná způsoby ovládání výpočetní techniky a zpracování dat včetně kalibračních systémů. Zná pravidla etiky zdravotnického pracovníka, ekonomiky provozu
a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři. Absolventi se uplatní hlavně v laboratořích nemocnic, poliklinik, transfúzních služeb, zdravotnických a veterinárních ústavů. Absolventi najdou také uplatnění v analytických, kontrolních a referenčních laboratořích, dále ve firmách věnujících se výrobě biopreparátů a léčiv, reagencií, v kriminalistických ústavech, v soukromých analytických laboratořích, ve výzkumných ústavech a v dalších institucích provádějících analýzy biologických materiálů při testování různých látek, léků, reagencií, geneticky modifikovaných organismů. Další možností uplatnění absolventů je příprava a výroba primárních reagencií pro diagnostické soupravy, ověřování jejich kvality, také vývoj a vyhledávání nových diagnostických postupů a metod. Další možností je práce ve farmaceutickém i kosmetickém průmyslu při vývoji nových preparátů, výrobků, ověřování jejich kvality a účinků, zdravotní nezávadnosti. Absolvent se může uplatnit i v oboru toxikologie, v oblasti analýzy životního prostředí, ale i v potravinářském průmyslu např. při ověřování kvality potravin i je jich výchozích surovin, kontrole nezávadnosti potravinářských výrobků, jejich deklarovaného složení, příp. průkazu
geneticky modifikovaných potravin, surovin.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

false

Program Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům ekonomicko-manažerské vzdělání v odvětvové ekonomice a managementu, zaměřené na podniky chemického a potravinářského průmyslu. Sdružuje interdisciplinární přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti ekonomiky a managementu podniků chemického a potravinářského průmyslu se základy chemie a chemické a potravinářské technologie. Důraz je kladen i na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti výpočetní techniky a informatiky a v oblasti odborné angličtiny. Cílem je připravit studenty po teoretické stránce na přebírání manažerských funkcí v průmyslové praxi.
Vedle teoretické přípravy bude kladen důraz na aktivní formy výuky formou cvičení, seminárních prací, řešení případových studií, manažerské simulační hry a primárních výzkumů přímo v podnikové praxi v rámci ekonomicko-manažerských disciplín, a formou laboratoří ze základních chemických disciplín.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je vysokoškolsky vzdělaný pracovník připravený pro samostatnou práci na úrovni zejména středního managementu v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak i v marketingových, obchodních, logistických a dalších obslužných útvarech. Uplatnění najdou také v malých a středních podnicích, kde jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti. Další uplatnění je možné i ve státních a samosprávných orgánech, příp. ve finančních a podobných institucích. Absolvent oboru může pokračovat rovněž v navazujících magisterských programech, zaměřených na podnikovou ekonomiku a management a chemické a procesní inženýrství.

Rozšířit fotografii: 
false
true

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

false

Program Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Forma studia: prezenční
Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.


Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

– uchazeči s úplným středním a úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:

Studijní obor je zaměřen na přípravu středního managementu a středně-technických pracovníků pro uplatnění v praxi. Studium vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) a chemického inženýrství jsou požadovány znalosti základů toxikologie a ekotoxikologie, jsou probírány základní otázky z chemie životního prostředí, analýzy škodlivých látek, popřípadě odstraňování starých zátěží. Pozornost je věnována také právním aspektům ochrany prostředí, získání aktivní znalosti využívání výpočetní techniky a environmentálních informačních systémů. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a schopností v jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent bakalářského studijního oboru je plnohodnotně vzdělaným bakalářem chemie, přičemž jeho vzdělání je specializováno do oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, a to zejména do oblasti technologické. Jeho znalosti a dovednosti pokrývají problematiku možných dopadů chemických látek ve všech sférách lidské činnosti. Má dostatečný přehled i o problematice zacházení s chemickými látkami (nařízení REACH), o procesech typu IPPC a EIA, problematice odpadového hospodářství, ochraně přírody a krajiny, jakož i o dalších složkách životního prostředí, a to včetně znalostí právní úpravy této problematiky. Dokáže tak zhodnotit a posoudit dopady lidské činnosti na jednotlivé složky životního prostředí
včetně právních důsledků. Proto je důraz též položen na orientaci v současných informačních systémech v oblasti životního prostředí a souvisejících oborů. Absolvent může zastávat odpovědná místa spojená s problematikou tvorby a ochrany životního prostředí jak na jednotlivých úrovních státní správy v oblasti životního prostředí, tak i v průmyslových podnicích.

Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
false

Vybrali jste si z našich studijních programů?

Na našem webu evolupce.cz najdete informace o přijímačkách, oborech i e-přihlášku ke studiu.