Hlavní oblasti výzkumu oddělení

 • Příprava, charakterizace a použití alkydových a epoxidových pryskyřic, nenasycených polyesterů, akrylových emulzních kopolymerů a dalších polymerů jako matric pro kompozitní materiály a pojiv pro nátěrové hmoty
 • Studium polymerační kinetiky v homogenním prostředí i heterogenních systémech, kopolymerace, nukleace a růst částic při emulzní polymeraci, síťování a vlastnosti polyurethanů, polyesterových a epoxidových pryskyřic
 • Fázové přechody v polymerech, parametry rozpustnosti, struktura a vlastnosti kompozitních materiálů
 • Studium molekulární a chemické struktury polymerů a vztahu mezi strukturou a vlastnostmi
 • Výzkumná koloristika. Vývoj barvářských polotovarů a dispersních barviv na bázi heterocyklických komponent, vývoj barvířských pomocných prostředků - studium difúzních pochodů barviv do textilních vláken-polymerů.
 • Vývoj nových způsobů přípravy vláken z biopolymerů - konvenční vlákna, mikro- a nanovlákna.
 • Biologicky odbouratelné samosekvestrující tenzidy pro prací a čistící prostředky a pro textilní a vláknařský průmysl.
 • Fungicidní a antimikrobiální úpravy textilních materiálů, příprava nových látek a hodnocení účinnosti úprav.
 • Mikroenkapsulace do liposomních systémů.

 

false
 • Relaxace v nekrystalických materiálech. FRVŠ 11/582/1995 Nositel: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.
 • Ekologicky nezávadné vodné koloidní disperze kopolymerů methakrylové kyseliny s definovanou strukturou částic a jejich tokové vlastnosti. GAČR 104/96/1373 Nositel: Ing. Otakar Quadrat, DrSc., ÚMCH AV ČR , spolunositel: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc..
 • Řízení rheologických vlastností polymerních koloidů asociativními zahušťovadly v závislosti na specifickém složení polymeru dispergované fáze. GAČR 104/99/0560 Nositel: Ing. Otakar Quadrat, DrSc., ÚMCH AV ČR Spolunositel: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc., ÚPM FCHT Univerzita
 • Inovace a rozvoj laboratoře oboru „Technologie výroby a zpracování polymerů“ a „Materiálové inženýrství“ se zaměřením na výzkum reaktoplastů a kompozitů. FRVŠ H/1133/1997 Nositel: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.
 • Investigation in WB polymers and coatings. Grant firmy DuPont (unrestricted) na podporu mobility a badatelské činnosti v oboru emulzních polymerací a vodou ředitelných nátěrových hmot pro automobilový průmysl. Nositel.: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.
 • Optimalizace vlastností síťovaných organických povlaků. GAČR 104/03/1378 Nositel: Ing. Ivan Dobáš, CSc., SYNPO a.s. Pardubice, spolunositelé: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc., ÚPM FCHT Univerzita Pardubice, prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., ÚMCH AV ČR
 • Filmotvorné a tokové vlastnosti disperzí se strukturovanými částicemi. GAČR 104/02/1360 Nositel: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc. Spolunositel: Ing. Otakar Quadrat, DrSc., ÚMCH AV ČR
 • Optimalizace vlastností síťovaných organických povlaků. GAČR 104/03/1378 Nositel: Ing. Ivan Dobáš, CSc., SYNPO a.s. Pardubice Spolunositelé: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc., ÚPM FCHT Univerzita Pardubice prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., ÚMCH AV ČR
 • Transformace kapalných polybutadienů na polymerní antidegradanty a blokové kopolymery. GAČR 203/03/0617 Nositel: Ing. Jan Fortelný, CSc., ÚMCH AVČR Praha Spolunositelé: Ing. Miroslav Večeřa, CSc., ÚPM FCHT Univerzita Pardubice
 • Ochrana osob, syntetických a přírodních materiálů před škodlivými účinky slunečního záření (SUNPROTEC). FT-TA/035 Nositel: Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.

 


Ve spolupráci s Katedrou technologie organických látek se řeší projekt EUREKA (Evropská unie - E -2642) s cílem vyvinout pro barvení vlny a polyamidu taková ekologická barviva, která ve své molekule neobsahují trojmocný chrom, ani není při jejich aplikaci používán chrom šestimocný. Řešení se ubírá cestou speciální modifikace stávajících reaktivních barviv bez obsahu Cr3+, která na vlně i polyamidu poskytují vybarvení srovnatelná svými stálostmi (často je docilováno i stálostí vyšších) s vybarvením neekologickými mořidlovými nebo kovokomplexními barvivy s obsahem chromu.


Ve spolupráci s Katedrou technologie organických látek a Katedrou biologických a biochemických věd se řeší problematika antimikrobiálních úprav textilií pro civilní i vojenský sektor pro a.s. Gumotex Břeclav. Projekt má velký význam v současné době zvýšeného nebezpečí teroristických útoků.

true

Zaměření v oblasti výzkumu jednotlivých zaměstnanců


Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.

 • Makromolekulární chemie
 • Emulzní polymerace a kopolymerace
 • Polyakryláty roztokové i polymerní koloidy - vodné disperze syntetických polymerů (latexy)
 • Studium jejich syntézy a vlastností, vývoj technologií výroby
 • Výzkum aplikací těchto produktů zejména v nátěrových hmotách, textilních a papírenských technologiích


Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

 • Analýza a charakterizace polymerů
 • Gelová permeační chromatografie, kapalinová chromatografie, frakcionace tokem v tokové poli, rozptyl světla, viskozimetrie zředěných roztoků, hmotnostní spektroskopie
 • Studium vztahu mezi strukturou a vlastnostmi polymerů
 • Charakterizace větvených polymerů
 • Studium syntézy polymerů a vývoj technologií výroby


Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.

 • Ekologická barviva pro barvení vlny a polyamidu - modifikace reaktivních barviv
 • Predúpravy přírodních textilních vláken
 • Antimikrobiální úpravy textilních materiálů
 • Speciální aplikace tenzidů
 • Biodegradabilní sekvestrační prostředky pro detergenty a textilní aplikace


Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

 • Zkoumání reaktoplastů, epoxidových pryskyřic, nenasycených polyesterů, polyuretanů
 • Modifikace epoxidových pryskyřic elastomery
 • Testování fyzikálně-mechanických vlastností
 • Reaktoplastická lepidla
 • Polymerní stabilizátory
 • Identifikační tělíska explosiv


Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

 • Studium kompozitních materiálů na bázi kapalných butadienových kaučuků, epoxidových pryskyřic a nenasycených polyesterových pryskyřic s různými typy výztuží ze sklovláknité tkaniny a s různými druhy plniv
 • Syntéza a ověření účinku polymerních fenolických antioxidantu a UV stabilizátorů v polyurethanových, epoxidových a polyesterových systémech
 • Modifikace epoxidových pryskyřic pomocí core-shell kopolymerů připravených emulzní polymerací
 • Měření (v rámci vědecké činnosti,servisního měření a hospodářských smluv) a rozvoj v laboratoři Oddělení syntetických polymerů a pryskyřic - fyzikálně-mechanická zkušebna
 • Problematika různých typů lepidel a tmelů (epoxidové, polyurethanové, akrylátové, MS lepidla apod.), úprava adherendů a problematika lepení.


Ing. Petra Bayerová, Ph.D.

 • Příprava sekvestračních prostředků na polymerní bázi
 • Hodnocení vlastností a možnost využití biodegradabilních sekvestrantů


Ing. Michal Černý, Ph.D.

 • Problematika barvení polyesteru disperzními barvivy, RD disperzní barviva,synergický efekt homologických směsí disperzních barviv
 • Studium kinetiky barvení disperzních barviv v polymeru
 • Studium barvení celulózových materiálů kypovými barvivy, kinetika redukce barviva
 • Studium koloristických charakteristik materiálů

Ing. Jana Machotová, Ph.D.

 • Emulzní polymerace
 • Funkcionalizované mikrogely jako prekurzory polymerních sítí
 • Studium využití mikrogelů s hydroxylovými funkčními skupinami v oblasti nátěrových hmot
false
Rozšířit fotografii: 
false