Ocenění studentů ÚEnviChI v roce 2018

Bc. Marie Herynková:

Studium voltametrického chování a vývoj metody stanovení fungicidu azoxystrobinu.

Udělena Cena společnosti Devro s.r.o. za 2. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci v oblasti chemie a biochemie v akademickém roce 2017/2018.

 

Cena METROHM – YOUNG CHEMIST AWARD – postup do finále mezi 10 nejlepších s možností prezentace výsledků na 70. Sjezdu chemiků.

Vedoucí: doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Bc. Barbora Kamenická:

Využití kationaktivních tenzidů pro separaci chlorovaných biocidních kyselin a jejich solí z odpadních vod.

Udělena Studentská cena rektora II. stupně za vynikající diplomovou práci.

Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 

Kateřina Krejčová (R. Šelešovská):

Voltametrické stanovení insekticidu difenoconazolu.

Udělena cena za 2. místo na 20. celoslovenské študentské vedecké konferencii s medzinárodnou účasťou - Chémia a technológie pre život, 7. 11. 2018, Bratislava, Slovenská republika.

Vedoucí: doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Ing. Marek Smolný (B. Štěpánková, P. Peroutková, J. Palarčík):

Heterogenní fotokatalýza jako možnost snižování biologické kontaminace ve vodách.

Udělena Cena hodnotitelské komise, 1. místo za přednesený referát na konferenci Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi X, 17. – 18. 10. 2018, Žďár nad Sázavou.

Školitel: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

 

Bc. Aneta Šnajdrová:

Disoluční testy suplementu pro pozitivní ovlivnění lidského mikrobiomu.

Udělena Cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za 3. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci v akademickém roce 2017/2018.

Vedoucí: Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

 

Ing. Michaela Štěpánková:

Studium elektrochemických vlastností borem dopovaných diamantových elektrod a jejich aplikace při analýze bioaktivních látek.

Udělena Cena děkana Fakulty chemicko-technologické za vynikající disertační práci obhájenou v roce 2018.

Školitel: doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

 

Ocenění zaměstnanců ÚEnviChI v roce 2018

Ing. Miloslav Slezák, CSc.

Cena Viktora Ettela“ udělená Českou společností průmyslové chemie za celoživotní práci v oblasti chemických technologií, duben 2018.

 

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Ing. Petr Lacina, Ph.D.

1. cena v soutěži „Progresivní idea“, udělena v rámci přednášky na konferenci TOP 2018, Štrbské Pleso, Slovensko, 21. 9. 2018.

true

Ocenění studentů ÚEnviChI v roce 2017

Ing. Karolína Jastřembská (H. Jiránková, P. Mikulášek):

Využití membránových procesů v pivovarnictví.

Udělena Cena vědeckého výboru za nejlepší přednášku na konferenci „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj – MEMPUR 2017“, 29. 5. – 1. 6. 2017, Pardubice.

Školitel: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

 

Bc. Markéta Kašparová:

Odstraňování reziduí léčiv z vodných roztoků pomocí nanofiltrace.

Udělena Studentská cena rektora I. stupně za vynikající diplomovou práci.

Vedoucí: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

 

Ing. Veronika Kočanová (J. Cuhorka, L. Dušek, P. Mikulášek):

Využití nanofiltrace pro odstraňování zinku z průmyslových odpadních vod.

Udělena Cena děkana FChT UPa za nejlepší přednášku na konferenci „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj – MEMPUR 2017“, 29. 5. – 1. 6. 2017, Pardubice.

Školitel: doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

 

Bc. Barbora Kränková:

Porovnání elektrochemických vlastností borem dopovaných diamantových elektrod s různým obsahem boru a jejich využití pro stanovení leukovorinu.

Udělena Cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za 2. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci v akademickém roce 2016/17.

Vedoucí: doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Markéta Kučerová (R. Šelešovská, P. Martinková):

Voltametrické stanovení dantrolenu s využitím borem dopované diamantové elektrody.

Udělena Zvláštní cena poroty v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka“, 8. – 9. 2. 2017, České Budějovice.

Vedoucí: doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Bc. Lada Nováková:

Problematika separace Clopyralidu a klofibrové kyseliny z vodných roztoků.

Udělena Cena generálního ředitele společnosti Synthesia, a.s. za obsahově nejzajímavější diplomovou práci obhájenou v roce 2017 v oblasti organických pigmentů a technologií, procesů, materiálů a technologií, které mají zásadní dopad na průmyslovou výrobu.

Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 

Ing. Zuzana Palarczyková (B. Šiška, I. Machač):

Rheological Properties of the Polyurethane Adhesives.

Udělena cena za nejlepší poster na 5. mezinárodní chemicko-technologické konferenci, 10. – 12. 4. 2017, Mikulov.

Školitel: doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

 

Adéla Puškáčová:

Léčiva ve vodách a možnost jejich odstranění adsorpcí.

Studentská cena děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za vynikající úroveň a obhajobu bakalářské práce.

Vedoucí: Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

 

true

Ocenění studentů a zaměstnanců ÚEnviChI v roce 2016

 


Studenti


 

Mgr. Zuzana Blažková 

Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans v průtočném zařízení – pilotní testy.

Cena Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za 1. místo v soutěži o nejlepší plakátové sdělení na konferenci „Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX“, Třebíč (kolektiv autorů: Z. Blažková, V. Trousil, E. Slehová, J. Palarčík, M. Slezák, J. Cakl).

Školitel: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

 

Bc. Hana Dvořáková

Možnosti využití hydrometalurgických postupů pro recyklaci niklu.

Cena generálního ředitele společnosti Synthesia a.s. za obsahově nejzajímavější diplomovou práci obhájenou v roce 2016 v oblasti organických pigmentů a technologií, procesů, materiálů a technologií, které mají zásadní dopad na průmyslové výroby.  

Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 

Bc. Josef Hrubý

Odstraňování těžkých kovů z vodného prostředí sorpcí na organických odpadech.

Studentská cena rektora II. stupně za vynikající diplomovou práci.

Vedoucí: doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

 

Bc. Barbora Kamenická

Možnosti hydrometalurgického zpracování použitých baterií.

Cena za 2. místo na 18. ročníku Študentskej vedeckej konferencie „Chémia a technológie pre život“,  FCHPT STU Bratislava (kolektiv autorů: B. Kamenická, A. Krejčová, T. Weidlich).

Vedoucí: doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 

Bc. Barbora Kränková

Testování metody stanovení dusičnanů s využitím přenosného fotometrického analyzátoru.

Cena za 3. místo na 18. ročníku Študentskej vedeckej konferencie „Chémia a technológie pre život“,  FCHPT STU Bratislava (kolektiv autorů: B. Kränková, R. Šelešovská).

Vedoucí: doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Bc. Pavlína Martinková

Voltametrické stanovení dantrolenu s využitím elektrod na bázi stříbrného amalgámu a bismutového filmu.

Cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za 3. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci v akademickém roce 2015/16.

Vedoucí: doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Bc. Anna Štěpánková

Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení vybraného barviva za účelem ekotoxikolo-gického testování.

Cena předsedy představenstva a. s. JUTA za 1. místo pro nejlepší diplomovou práci obhájenou v roce 2016 v oblasti polymerní a textilní chemie. 

Vedoucí: Ing. Jaroslav Kořínková, Dr.

Ing. Vojtěch Trousil

Odstranění nesteroidních antirevmatik z povrchových a odpadních vod pomocí heterogenní fotokatalýzy.

Cena Technické univerzity v Liberci za 2. místo v soutěži o nejlepší referát na konferenci „Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX“, Třebíč. (kolektiv autorů: V. Trousil, Z. Blažková, E. Slehová, J. Palarčík, O. Machalický, J. Cakl).

Školitel: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

 

 


Zaměstnanci


 

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

Zvláštní uznání vědeckého výboru pro chairmana odborné sekce a hodnotitele v posterové sekci, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 28. 6. – 7. 7. 2016, Albena, Bulharsko.

 

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Stříbrná medaile děkana fakulty za šíření dobrého jména Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

true

Ocenění studentů a zaměstnanců ÚEnviChI v roce 2015


Studenti


Mgr. Zuzana Blažková
Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans za přítomnosti fosforu a molybdenum.
Třetí cena za ústní prezentaci na konferenci ”Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII” v Hustopečích (kolektiv autorů: Z. Blažková, E. Slehová, V. Trousil, J. Muselíková, J. Palarčík, M. Slezák, J. Cakl)
Školitel: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Bc. Miloslava Frantíková
Alternativní postup odstraňování biologicky aktivních organických kyselin z vod.
Udělena Cena rektora Univerzity Pardubice II. stupně za vynikající diplomovou práci.
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Bc. Jitka Chudobová
Návrh vhodné metody ke stanovení zbytkové kyseliny askorbové v povýbuchových zplodinách.
Udělena Cena děkana Fakulty chemicko-technologické za nejlepší diplomovou práci.
Vedoucí: doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Ing. Veronika Kočanová
Removal of zinc from aqueous solutions by nanofiltration.
Grant EMS „Travel Award“ za poster na XXXII. European Membrane Society Summer School v Stráži p. Ralskem a Liberci (kolektiv autorů: V. Kočanová, J. Cuhorka, L. Dušek, P. Mikulášek).
Školitel: doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Ing. Veronika Kočanová
Use of nanofiltration to remove zinc from wastewater.
Třetí cena za poster na Workshopu studentských prací ve Stráži p. Ralskem (kolektiv autorů: V. Kočanová, J. Cuhorka, L. Dušek, P. Mikulášek).
Školitel: doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Ing. Kateřina Nováková
Studium transportu látek významných v životním prostředí přes biologické membrány a vývoj metod pro jejich stanovení.
Cena Komerční banky za nejlepší disertační práci.
Školitel: doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Ing. Miroslav Šimek
Problematika odstraňování barviva Mordant Blue 9 z modelových odpadních vod, ekonomické srovnání tří testovaných metod.
Čestné uznání za nejlepší poster na konferenci CHISA 2015 v Seči (kolektiv autorů: M. Šimek, T. Weidlich).
Školitel: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 


Zaměstnanci


prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Pamětní medaile děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za práci ve Vědecké radě a spolupráci při budování fakulty.

true
Rozšířit fotografii: 
false