Ocenění studentů ÚEnviChI v roce 2017

Ing. Karolína Jastřembská (H. Jiránková, P. Mikulášek):

Využití membránových procesů v pivovarnictví.

Udělena Cena vědeckého výboru za nejlepší přednášku na konferenci „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj – MEMPUR 2017“, 29. 5. – 1. 6. 2017, Pardubice.

Školitel: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

 

Bc. Markéta Kašparová:

Odstraňování reziduí léčiv z vodných roztoků pomocí nanofiltrace.

Udělena Studentská cena rektora I. stupně za vynikající diplomovou práci.

Vedoucí: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

 

Ing. Veronika Kočanová (J. Cuhorka, L. Dušek, P. Mikulášek):

Využití nanofiltrace pro odstraňování zinku z průmyslových odpadních vod.

Udělena Cena děkana FChT UPa za nejlepší přednášku na konferenci „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj – MEMPUR 2017“, 29. 5. – 1. 6. 2017, Pardubice.

Školitel: doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

 

Bc. Barbora Kränková:

Porovnání elektrochemických vlastností borem dopovaných diamantových elektrod s různým obsahem boru a jejich využití pro stanovení leukovorinu.

Udělena Cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za 2. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci v akademickém roce 2016/17.

Vedoucí: doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Markéta Kučerová (R. Šelešovská, P. Martinková):

Voltametrické stanovení dantrolenu s využitím borem dopované diamantové elektrody.

Udělena Zvláštní cena poroty v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka“, 8. – 9. 2. 2017, České Budějovice.

Vedoucí: doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Bc. Lada Nováková:

Problematika separace Clopyralidu a klofibrové kyseliny z vodných roztoků.

Udělena Cena generálního ředitele společnosti Synthesia, a.s. za obsahově nejzajímavější diplomovou práci obhájenou v roce 2017 v oblasti organických pigmentů a technologií, procesů, materiálů a technologií, které mají zásadní dopad na průmyslovou výrobu.

Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 

Ing. Zuzana Palarczyková (B. Šiška, I. Machač):

Rheological Properties of the Polyurethane Adhesives.

Udělena cena za nejlepší poster na 5. mezinárodní chemicko-technologické konferenci, 10. – 12. 4. 2017, Mikulov.

Školitel: doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

 

Adéla Puškáčová:

Léčiva ve vodách a možnost jejich odstranění adsorpcí.

Studentská cena děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za vynikající úroveň a obhajobu bakalářské práce.

Vedoucí: Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

 

true

Ocenění studentů a zaměstnanců ÚEnviChI v roce 2016

 


Studenti


 

Mgr. Zuzana Blažková 

Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans v průtočném zařízení – pilotní testy.

Cena Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za 1. místo v soutěži o nejlepší plakátové sdělení na konferenci „Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX“, Třebíč (kolektiv autorů: Z. Blažková, V. Trousil, E. Slehová, J. Palarčík, M. Slezák, J. Cakl).

Školitel: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

 

Bc. Hana Dvořáková

Možnosti využití hydrometalurgických postupů pro recyklaci niklu.

Cena generálního ředitele společnosti Synthesia a.s. za obsahově nejzajímavější diplomovou práci obhájenou v roce 2016 v oblasti organických pigmentů a technologií, procesů, materiálů a technologií, které mají zásadní dopad na průmyslové výroby.  

Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 

Bc. Josef Hrubý

Odstraňování těžkých kovů z vodného prostředí sorpcí na organických odpadech.

Studentská cena rektora II. stupně za vynikající diplomovou práci.

Vedoucí: doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

 

Bc. Barbora Kamenická

Možnosti hydrometalurgického zpracování použitých baterií.

Cena za 2. místo na 18. ročníku Študentskej vedeckej konferencie „Chémia a technológie pre život“,  FCHPT STU Bratislava (kolektiv autorů: B. Kamenická, A. Krejčová, T. Weidlich).

Vedoucí: doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 

Bc. Barbora Kränková

Testování metody stanovení dusičnanů s využitím přenosného fotometrického analyzátoru.

Cena za 3. místo na 18. ročníku Študentskej vedeckej konferencie „Chémia a technológie pre život“,  FCHPT STU Bratislava (kolektiv autorů: B. Kränková, R. Šelešovská).

Vedoucí: doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Bc. Pavlína Martinková

Voltametrické stanovení dantrolenu s využitím elektrod na bázi stříbrného amalgámu a bismutového filmu.

Cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za 3. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci v akademickém roce 2015/16.

Vedoucí: doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Bc. Anna Štěpánková

Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení vybraného barviva za účelem ekotoxikolo-gického testování.

Cena předsedy představenstva a. s. JUTA za 1. místo pro nejlepší diplomovou práci obhájenou v roce 2016 v oblasti polymerní a textilní chemie. 

Vedoucí: Ing. Jaroslav Kořínková, Dr.

Ing. Vojtěch Trousil

Odstranění nesteroidních antirevmatik z povrchových a odpadních vod pomocí heterogenní fotokatalýzy.

Cena Technické univerzity v Liberci za 2. místo v soutěži o nejlepší referát na konferenci „Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX“, Třebíč. (kolektiv autorů: V. Trousil, Z. Blažková, E. Slehová, J. Palarčík, O. Machalický, J. Cakl).

Školitel: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

 

 


Zaměstnanci


 

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

Zvláštní uznání vědeckého výboru pro chairmana odborné sekce a hodnotitele v posterové sekci, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 28. 6. – 7. 7. 2016, Albena, Bulharsko.

 

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Stříbrná medaile děkana fakulty za šíření dobrého jména Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

true

Ocenění studentů a zaměstnanců ÚEnviChI v roce 2015


Studenti


Mgr. Zuzana Blažková
Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans za přítomnosti fosforu a molybdenum.
Třetí cena za ústní prezentaci na konferenci ”Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII” v Hustopečích (kolektiv autorů: Z. Blažková, E. Slehová, V. Trousil, J. Muselíková, J. Palarčík, M. Slezák, J. Cakl)
Školitel: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Bc. Miloslava Frantíková
Alternativní postup odstraňování biologicky aktivních organických kyselin z vod.
Udělena Cena rektora Univerzity Pardubice II. stupně za vynikající diplomovou práci.
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Bc. Jitka Chudobová
Návrh vhodné metody ke stanovení zbytkové kyseliny askorbové v povýbuchových zplodinách.
Udělena Cena děkana Fakulty chemicko-technologické za nejlepší diplomovou práci.
Vedoucí: doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Ing. Veronika Kočanová
Removal of zinc from aqueous solutions by nanofiltration.
Grant EMS „Travel Award“ za poster na XXXII. European Membrane Society Summer School v Stráži p. Ralskem a Liberci (kolektiv autorů: V. Kočanová, J. Cuhorka, L. Dušek, P. Mikulášek).
Školitel: doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Ing. Veronika Kočanová
Use of nanofiltration to remove zinc from wastewater.
Třetí cena za poster na Workshopu studentských prací ve Stráži p. Ralskem (kolektiv autorů: V. Kočanová, J. Cuhorka, L. Dušek, P. Mikulášek).
Školitel: doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Ing. Kateřina Nováková
Studium transportu látek významných v životním prostředí přes biologické membrány a vývoj metod pro jejich stanovení.
Cena Komerční banky za nejlepší disertační práci.
Školitel: doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Ing. Miroslav Šimek
Problematika odstraňování barviva Mordant Blue 9 z modelových odpadních vod, ekonomické srovnání tří testovaných metod.
Čestné uznání za nejlepší poster na konferenci CHISA 2015 v Seči (kolektiv autorů: M. Šimek, T. Weidlich).
Školitel: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 


Zaměstnanci


prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Pamětní medaile děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za práci ve Vědecké radě a spolupráci při budování fakulty.

true
Rozšířit fotografii: 
false