Na této stránce naleznete témata bakalářských prací, které vypisuje náš ústav na daný akademický rok.

Akademický rok 2019/2020

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

 

Téma

Elektrodialýza

Stručný popis

Principy; membrány pro ED; aplikace v průmyslu a ochraně ŽP; rešeršní práce

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

 

Téma

Diafiltrace, princip techniky a její využití

Stručný popis

Rešeršní práce

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

 

Téma

Metody intenzifikace tlakových membránových procesů

Stručný popis

Rešeršní práce, která by se měla zabývat jak popisem metod využívaných v případě tlakových membránových procesů k snížení vlivu zanášení membrán, tak i reálným možnostem jejich využití v různých technologiích.

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc.

 

Téma

Donnanova dialýza

Stručný popis

Práce rešeršního charakteru zaměřená na odstraňování nežádoucích iontů z vod.

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.

 

Téma

Charakterizace rizika inhalační expozice směsím biocidů

Stručný popis

Praktická práce zaměřená na využití volně dostupných internetových nástrojů pro charakterizaci zdravotních rizik spojených s expozicí vybraných komerčně dostupných biocidů a na srovnání jejich výstupů

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Téma

Modifikace borem dopované diamantové elektrody pro elektroanalýzu

Stručný popis

Bakalářská práce bude teoretická. V úvodu by měly být popsány postupy přípravy, základní elektrochemické vlastnosti a aplikační možnosti borem dopované diamantové elektrody. Stěžejní část bude zaměřena na různé možnosti modifikace jejího povrchu a kritické zhodnocení výhod a nevýhod využívání modifikovaných elektrod.

Student/ka

 

 

Téma

Vývoj metody voltametrického stanovení vybrané biologicky aktivní látky

Stručný popis

Předmětem bakalářské práce bude vývoj voltametrické metody stanovení biologicky aktivní látky vybrané na základě provedené literární rešerše.

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Bedřich Šiška, CSc.

 

Téma

Trojfázový tok v průmyslových zařízeních

Stručný popis

Literární rešerše. Zařízení, faktory ovlivňující třífázový tok, realizace třífázového toku.

Student/ka

 

 

 

true

Akademický rok 2019/2020

 

Akademický pracovník:

Ing. Lenka Audrlická Vavrušová

 

Téma

Recyklace stavebních odpadů se zaměřením na asfalty

Stručný popis

Rešerše na téma stavebních odpadů obecně a následné zhodnocení nakládání s asfalty v souvislosti s platnou legislativou.

Student/ka

Adam Zima

 

Téma

Povinnosti podniku z hlediska práva životního prostředí

Stručný popis

Legislativa životního prostředí aplikovaná v konkrétním podniku.

Student/ka

Martina Machová

 

Téma

Environmentální zhodnocení alternativních exteriérových dílů dopravních prostředků

Stručný popis

Rešerše na téma inovací konstrukčních dílů dopravních prostředků.

Student/ka

Aneta Kubíčková

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

 

Téma

Dálkový průzkum země v monitoringu ŽP

Stručný popis

Obecné téma bude konkretizováno po dohodě se studentem. Součástí bude rešerše a případně praktická ukázka zpracování dat DPZ pro daný účel.

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc.

 

Téma

Využití Ramanovy spektrometrie pro Stand OFF detekci nebezpečných látek

Stručný popis

Literární rešerše ve světových pramenech na téma využití Stand OFF detekce (bezkontaktní vzdálená detekce) nebezpečných látek. Ověření možností tzv. „short range“ Stand OFF Ramanovy spektrometrie při měření přes různé typy stransparentních a semitransparentních barier. Optimalizace metodiky měření spekter pro vkládání látek do knihoven.

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

 

Téma

Procesy čištění OV využívající UV záření

Stručný popis

Téma především rešeršního charakteru porovnávající procesy pro zpracování OV využívající UV záření s důrazem na moderní UV-LED zdroje.

Student/ka

Dominika Benková

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

 

Téma

Diafiltrace, princip techniky a její využití v oblasti OŽP

Stručný popis

Rešešní práce

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc

 

Téma

Monitorování obsahu jednotlivých forem fosforu v povrchových vodách

Stručný popis

K analýzám bude využit analyzátor firmy Skalar

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

 

Téma

Příprava a použití fotokatalyzátorů.

Stručný popis

Rešerši zaměřte na přípravu fotokatalyzátorů a jejich aplikace při odbourávání nežádoucích látek z životního prostředí.

Student/ka

Tomáš Urválek

 

Téma

Břidlicový plyn.

Stručný popis

Literární rešerše na zadané téma. Charakteristika. Legislativa. Metody těžby břidlicového plynu. Environmentální dopady těžby na životní prostředí.

Student/ka

Lenka Moravcová

 

Téma

Problematika mikroplastů v životním prostředí.

Stručný popis

Literární rešerše zaměřená na aktuální problematiku mikroplastů (MP) zejména ve vodách. Popis zdrojů MP, způsob jejich kvantifikace a možnosti odstraňování.

Student/ka

 Eva Kotasová

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

 

Téma

Dopady „fast fashion“ na životní prostředí

Stručný popis

V práci budou mapovány důsledky tlaku obchodních řetězců na zrychlení životního cyklu oděvů na životní a pracovní prostředí z hlediska vstupních surovin, energií, lidské práce, likvidace nespotřebovaného i použitého zboží.

Student/ka

Petra Zídková

 

 

Akademický pracovník:

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

 

Téma

Čištění odpadních vod s využitím membránových bioreaktorů

Stručný popis

Rešeršní práce, která by se měla zabývat použitím membránových bioreaktorů při zpracování odpadních vod vznikajících v různých technologiích.

Student/ka

Jan Ondřej Šubrt

 

 

Akademický pracovník:

prof. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

 

Téma

Vybrané základní parametry ovlivňující kvalitu vod

Stručný popis

Rozbor role zvolených parametrů, jejich původu a významu pro kvalitu vod.

Student/ka

Lenka Svašková

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc.

 

Téma

Elektrochemické zpracování odpadních vod

Stručný popis

Práce rešeršního charakteru

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.

 

Téma

Interakce toxických látek se střevním mikrobiomem

Stručný popis

Rešeršní práce zabývající se působením střevního mikrobiomu na toxické látky (metabolická aktivace) a působením toxických látek na střevní mikrobiom (změna ve složení populací mikroorganismů, zdravotní dopady)

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Téma

Modifikace borem dopované diamantové elektrody pro elektroanalýzu

Stručný popis

Bakalářská práce bude teoretická. V úvodu by měly být popsány postupy přípravy, základní elektrochemické vlastnosti a aplikační možnosti borem dopované diamantové elektrody. Stěžejní část bude zaměřena na různé možnosti modifikace jejího povrchu a kritické zhodnocení výhod a nevýhod využívání modifikovaných elektrod.

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Bedřich Šiška, CSc.

 

Téma

Elektromagnetické záření a životní prostředí

Stručný popis

Literární rešerše. Vliv elektromagnetického záření na životní prostředí, právní hlediska.

Student/ka

Aneta Macáková

 

 

true

Akademický rok 2019/2020

 

Obor "Hodnocení a analýza potravin"

Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

 

Téma

Výroba nízkoalkoholických nápojů, porovnání meto

Stručný popis

Rešeršní práce

Student/ka

Anna Kovaříková

 

Obor " Klinická biologie a chemie"

Akademický pracovník:

Ing. Lenka Janíková, Ph.D.

 

Téma

Znečištění suchozemských a vodních ekosystémů mikroplasty

Stručný popis

Teoretická práce zaměřená na znečištění životního prostředí mikroplasty. Součástí práce by měla být rešerše zpracovávající

nejnovější poznatky v uvedené problematice a jejich kritické zhodnocení. Navíc by práce měla obsahovat úvahu, založenou na získaných datech, pro možný vývoj současného stavu.

Student/ka

Radim Komárek

 

Obor "Zdravotní laborant"

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

 

Téma

Hodnocení rizik spojených s použitím zubních amalgámů

Stručný popis

 

Student/ka

Marie Chocenská

 

Obor "Farmakochemie a medicinální materiály"

Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.

 

Téma

Interindividuální rozdíly v toxických účincích léčiv

Stručný popis

Rešeršní práce zabývající se mechanismy vedoucími k rozdílnému spektru nežádoucích vedlejších účinků určitých skupin léčiv na vybrané subpopulace

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Téma

Voltametrické stanovení azolových fungicidů

Stručný popis

Na úvod bude zpracována literární rešerše týkající se azolových fungicidů, jejich použití i případných negativních dopadů na životní prostředí. Předmětem experimentální části bakalářské práce bude studium voltametrického chování vybraných azolových fungicidů a vývoj voltametrických metod jejich stanovení.

Student/ka

Kateřina Krejčová

 

Téma

Voltametrické stanovení protizánětlivých léčiv

Stručný popis

Na úvod bude zpracována literární rešerše týkající se vybraného léčiva, jeho použití a možností stanovení. Předmětem experimentální části bakalářské práce bude studium voltametrického chování léčiva a vývoj voltametrické metody jeho stanovení.

Student/ka

Martina Mandincová

 

Téma

Voltametrické stanovení vybraných biologicky aktivních látek

Stručný popis

Na úvod bude zpracována literární rešerše týkající se vybraných biologicky aktivních látek, jejich použití a možností stanovení. Předmětem experimentální části bakalářské práce bude studium voltametrického těchto látek a vývoj voltametrických metod jejich stanovení.

Student/ka

Aneta Fendrichová

true
Rozšířit fotografii: 
false