Na této stránce naleznete témata bakalářských prací, které vypisuje náš ústav na daný akademický rok.

Akademický rok 2018/2019


Akademický pracovník:

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc

Téma

Stručný popis

 Student/ka

Využití membránových separačních procesů při realizaci ZLD technologií

Práce rešeršního charakteru s možností realizace úvodních ověřovacích experimentů

 

 


Akademický pracovník:

doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

Téma

Stručný popis

 Student/ka


Příprava vysoce čistého CaCO3 a Ca(OH)2 srážecí reakcí z roztoku Ca soli

Příprava vysoce čistého CaCO3 a Ca(OH)2 pro farmaceutické účely přečištěním přírodního CaCO3 chemickým procesem.

Filip Šmatelka

 


Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Téma

Stručný popis

 Student/ka

Elektrochemické oxidace odpadních vod z výroby viskózních vláken. 

Téma je koncipované na vypracování literární rešerše a následné laboratorní ověření elektrochemické oxidace OV z výroby viskózních vláken.

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Téma

Stručný popis

 Student/ka

Sorpce organického barviva na aktivním uhlí

Experimentální práce na ověření podmínek pro adsorpci OL na aktivním uhlí

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Lenka Janíková, Ph.D.

Téma

Stručný popis

 Student/ka

Postavení rtuti v současném světě – toxicita, legislativa, aplikace

Teoretická práce zaměřená na problematiku rtuti v současné době. V rámci práce by měla být zpracována rešerše týkající se historie používání rtuti, toxicity jejích různých forem, jejího využívání v praxi (průmysl, elektrochemie, zubní lékařství) a legislativních opatření omezujících její aplikace. Výsledkem práce by mělo být kritické zhodnocení dopadů současných legislativních opatření spojených se snižováním negativních vlivů rtuti na lidské zdraví a životní prostředí.

David Friedl

 


Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Téma

Stručný popis

 Student/ka

Dopady „fast fashion“ na životní prostředí

V práci budou mapovány důsledky tlaku obchodních řetězců na zrychlení životního cyklu oděvů na životní a pracovní prostředí z hlediska vstupních surovin, energií, lidské práce, likvidace nespotřebovaného i použitého zboží.

 

 


Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.

Téma

Stručný popis

 Student/ka

Koncept dráhy nežádoucího účinku v rámci studia toxicity nanomateriálů

Koncept dráhy nežádoucího účinku (AOP-adverse outcome pathway) teoreticky umožňuje v mnoha oblastech nahradit testy in-vivo (na živých organismech) přístupy in-vitro (na buněčných kulturách). Tématem rešeršní práce je využití tohoto konceptu v rámci studia toxicity nanomateriálů

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Bedřich Šiška, CSc.

Téma

Stručný popis

 Student/ka

Trojfázový tok v průmyslových zařízeních

Literární rešerše. Zařízení, faktory ovlivňující třífázový tok, realizace třífázového toku.

 

 


Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

Téma

Stručný popis

 Student/ka

Modifikace pracovních elektrod ve voltametrii

Bakalářská práce bude teoretická. V úvodu by měly být popsány základní a nejčastěji používané pracovní elektrody pro voltametrickou analýzu. Stěžejní část bude zaměřena na různé možnosti modifikace jejich povrchu a kritické zhodnocení výhod a nevýhod využívání modifikovaných elektrod.

 

Vývoj metody voltametrického stanovení vybrané biologicky aktivní látky Předmětem bakalářské práce bude vývoj voltametrické metody stanovení biologicky aktivní látky vybrané na základě provedené literární rešerše.  

 

 

 

true

Akademický rok 2018/2019


Akademický pracovník:

Ing. Lenka Audrlická Vavrušová

Téma

Stručný popis

Student/ka

Nakládání se stavebním odpadem

Rešeršní práce o způsobech vzniku a nakládání se stavebními odpady v ČR

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Dálkový průzkum země v monitoringu ŽP

Obecné téma bude konkretizováno po dohodě se studentem. Součástí bude rešerše a praktická ukázka zpracování dat DPZ pro daný účel.

 

 


Akademický pracovník:

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Přímá osmóza a její využití při čištění odpadních vod

Práce rešeršního charakteru. Zajímavý nově se rozvíjející proces

 

 


Akademický pracovník:

doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití elektrodialýzy při zpracování roztoků obsahujících soli

Rešeršní práce. Odsolování mořské vody, potravinářských produktů. Zpracování průmyslových odpadních vod.

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Elektrochemické odbarvování odpadních vod z textilního průmyslu

Cílem práce je studium elektrochemické oxidace vodorozpustných barviv v prostředí zasolených odpadních vod a její vliv na tvorbu AOX. Práce má převážně rešeršní charakter s laboratorním ověřením teoretických poznatků.

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Aplikace tlakových membránových procesů v potravinářství

Rešeršní práce zaměřená na přehled nejdůležitějších aplikací TMP

Anna Jurková

 


Akademický pracovník:

prof.Ing.Jaromíra Chýlková, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Alternativní testy v toxikologii

Téma bude zpracováváno formou rešerše ve spolupráci s toxikologickým pracovištěm ve VUOS – školitel specialista Ing. Plodíková

Ondřej Černík

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Příprava a použití fotokatalyzátorů.

Rešerši zaměřte na přípravu fotokatalyzátorů a jejich aplikace při odbourávání nežádoucích látek z životního prostředí.

Tomáš Urválek

Břidlicový plyn.

Literární rešerše na zadané téma. Charakteristika. Legislativa. Metody těžby břidlicového plynu. Environmentální dopady těžby na životní prostředí.

Lenka Moravcová


Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Dopady „fast fashion“ na životní prostředí

V práci budou mapovány důsledky tlaku obchodních řetězců na zrychlení životního cyklu oděvů na životní a pracovní prostředí z hlediska vstupních surovin, energií, lidské práce, likvidace nespotřebovaného i použitého zboží.

 


Akademický pracovník:

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Čištění odpadních vod

s využitím membránových biorektorů

Rešeršní práce, která by se měla zabývat použitím membránových bioreaktorů při zpracování odpadních vod vznikajících v různých technologiích.

 

 

 


Akademický pracovník:

doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vybrané souvislosti mezi geologickými podmínkami a stavem prostředí

Pojednání o vybraných aspektech vztahů mezi geologickými podmínkami a stavem prostředí, včetně vlivu na živé organizmy.

Michal Brandýský

 


Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vnímání a komunikace zdravotních rizik spojených s přítomností toxických látek v potravinách

Prakticky zaměřená bakalářská práce v rámci níž student navrhne a provede průzkum faktorů, které ovlivňují vnímání rizik (risk perception) zdravotních účinků kontaminantů a aditiv v potravinách ve skupinách studentů různých zaměření

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Bedřich Šiška, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Elektromagnetické záření a životní prostředí

Literární rešerše. Vliv elektromagnetického záření na životní prostředí, právní hlediska.

Aneta Macáková

 


Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Modifikace pracovních elektrod ve voltametrii

Bakalářská práce bude teoretická. V úvodu by měly být popsány základní a nejčastěji používané pracovní elektrody pro voltametrickou analýzu. Stěžejní část bude zaměřena na různé možnosti modifikace jejich povrchu a kritické zhodnocení výhod a nevýhod využívání modifikovaných elektrod.

 

Vývoj metody voltametrického stanovení vybrané biologicky aktivní látky

Předmětem bakalářské práce bude vývoj voltametrické metody stanovení biologicky aktivní látky vybrané na základě provedené literární rešerše.

 

 

 

 

 

true

Akademický rok 2018/2019

Obor Farmakochemie a medicinální materiály


Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Voltametrické stanovení azolových fungicidů

Na úvod bude zpracována literární rešerše týkající se azolových fungicidů, jejich použití i případných negativních dopadů na životní prostředí. Předmětem experimentální části bakalářské práce bude studium voltametri-ckého chování vybraných azolových fungicidů a vývoj voltametrických metod jejich stanovení.

 Kateřina  Krejčová

Voltametrické stanovení protizánětlivých léčiv Na úvod bude zpracována literární rešerše týkající se vybraného léčiva, jeho použití a možností stanovení. Předmětem experimentální části bakalářské práce bude studium voltametrického chování léčiva a vývoj voltametrické metody jeho stanovení. Martina Mandincová

 

Obor Hodnocení a analýza potravin


Akademický pracovník:

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

ZLD technologie – principy a možnosti využití v potravinářství

  Práce rešeršního charakteru

 

Využití membránových separací při úpravě džusů

  Práce rešeršního charakteru

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Výroba nízkoalkoholických nápojů, porovnání jednotlivých metod

  Práce rešeršního charakteru

Anna Kovaříková

 


Akademický pracovník:

doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vliv vybraných složek prostředí na kvalitu vody a potravin

Předmětem práce bude popis vlivu vybraných složek prostředí z hlediska stavu a hodnocení kvality vod a potravin

Leona Hofmeisterová

 

Obor Klinická biologie a chemie


Akademický pracovník:

Ing. Lenka Janíková, Ph.D.

Téma

Stručný popis

 Student/ka

Znečištění půdních a vodních ekosystémů mikroplasty

Teoretická práce zaměřená na znečištění životního prostředí mikroplasty. Součástí práce by měla být rešerše zpracovávající
nejnovější poznatky v uvedené problematice
a jejich kritické zhodnocení. Navíc by práce měla obsahovat úvahu, založenou na získaných datech, pro možný vývoj současného stavu.

Radim Komárek

true
Rozšířit fotografii: 
false